جم فایل

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی

گزارش کارآموزی دادگاه عمومی، این فایل با فرمت Word، با حجم ۲۱۸ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

طرح و نتایج حاصله از پرونده و اقدامات جاری : خواهان مریم دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه به طرفیت خوانده رحمان به دادگاه تقدیم نموده و دادگاه د ر خصوص دعوی خواهان با توجه به دادخواست تقدیمی و مندرجات آن و اینکه خوانده عندالمطالبه ملزم به پرداخت مهریه بوده و دلیلی بر عدم پرداخت ارائه ننموده است مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۲۰ و ۱۱۲۱ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مهریه مقرر در عقدنامه محکوم نمود آقای رضا در دادخواستی تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به را نموده است دادگاه با توجه به دادخواست نامبرده و اظهارات وی مبنی بر اینکه از پرسنل سپاه می باشد و غیر از یک منزل مسکونی و یک ماشین دارایی دیگری ندارد و این اظهارات مورد تائید شهود وی قرار گرفته و خوانده دلیلی بر ملائت خواهان ارائه ننموده است مستنداً به مواد ۵۰۲ و ۵۰۵ و ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به اعسار وی از هزینه دادرسی و پرداخت نقدی محکوم به تقسیط آن به اقساط ماهانه ۶۰ هزارز تومان صادر نمود. در ضمن آقای رضا در این پرونده دادخواست دیگری به خواسته ابطال اجراییه به طرفیت خانم مریم به دادگاه تقدیم نمود که به دلیل عدم شناسایی خواهان در محل و نامعلوم بودن محل اقامت وی بر دادگاه دفتر به موجب ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست وی را صادر نمود.

این گزارش شامل مباحث زیر می باشد:

ثبت دادخواست و تکمیل آن و صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر

۲- انواع اوراق قضایی

۳- تهیه آمار و انواع دفاتر دادگاه

اصطلاحات

فصل دوم : شعبه حقوقی

۴- دادخواست تمکین و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دادخواست مطالبه معوقه از ناحیه وکیل خوانده

۵- مطالبه وجه چک

۶- مطالبه نصف مهریه

۷- مطالبه وجه چک

۸- خلع ید

۹- الزام به تنظیم سند خودرو

۱۰- ابطال سند مالکیت معارض با درج در آگهی روزنامه

۱۱- ابطال دفترچه قرارداد صادره و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه

۱۲- واخواهی از دادنامه شماره ۱۶۲۱- ۲۸/۱۱/۸۳

۱۳- صدرو حکم به فروش باغ

۱۴- مطالبه مهریه

۱۵- گواهی حصر وراثت

۱۶- فسخ نکاح

۱۷- الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص اجاره یک باب مغازه عینک سازی

۱۸- ابطال رأی کمیسیون

۱۹- مطالبه اجور معوقه

۲۰- ابطال سند مالکیت معارض با در در روزنامه

۲۱- استرداد چک

۲۲- تقاضای صدور حکم مفقود الاثر

۲۳- فسخ معامله

۲۴- دادخواست الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و پلمپ مغازه

۲۵- دادخواست اجرت المثل

۲۶- دادخواست اثبات وقوع بیع

۲۷- دادخواست ابطال سند مالکیت معارض

۲۸- دادخواست الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع وحضور در دفترخانه

۲۹- الزام به پرداخت سهم الشرکه

۳۰- اخذ شناسنامه

۳۱- فرزند خواندگی

۳۲- اخذ پایان کار و الزام به تنظیم سند رسمی

۳۳- ابطال سند سجلی

۳۴- الزام خواندگان به رفع رطوبت وجلوگیری ازفاضلاب ومسدودکردن چاه فاضلاب

۳۵- طلاق غیابی به استناد قاعده عسر و حرج

۳۶- تغییر نام فرزند

۳۷- تعدیل اجازه بها

۳۸- تنفیذ وصیت نامه

۳۹- صدور حکم بر اساس گزارش اصلاحی

۴۰- انتقال سند

فصل سوم

۴۱- مطالبه وجه

۴۲- حضانت فرزند

۴۳- تخلیه

۴۴- استرداد جهیزیه

۴۵- اجرای قرار تأمین خواسته

۴۶- دستور موقت

۴۷- اجرای حکم هیأت حل اختلاف کارگری

۴۸- الزام به ایفاء تعهد

۴۹- اجرای و پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته

۵۰- اجرای مهریه

۵۱- اجرای دادنامه ۸۰۷ دادگاه عمومی حقوقی کرج شعبه دوم که محکوم به آن ۱۵۷۹۹۲۹۰ ریال می باشد

۵۲- مطالبه مهریه

۵۳- مطالبه مهریه


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا