فایلود

پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع (دیماند)

چکیده:
در این مجموعه با استعانت از خداوند متعال به بررسی پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی توسط سه روش زمین مصرفی، روش مصرف نهایی و روش برازش منحنی با استفاده از نصب ثبات و اطلاعات صورتحساب مشترکین، برای ماه پیک مصرف پرداخته شده است. در مجموع برآورد بار برای مناطقی که سیستم توزیع انرژی الکتریکی قبلا در آنجا طراحی وپیکر بندی شده و اکنون باید گسترش یابدو همچنین مناطقی که هنوز سیستم توزیع در آنجا وجود نداردو باید طراحی وپیکر بندی شود مطرح است. در هر سه روش فوق باید ابتدا منطقه مورد نظر جهت برآورد باربصورت ناحیه های کوچکتر تقسیم بندی شود. این تقسیم بندی می تواند به دو صورت منظم و نامنظم انجام شود. همچنین بر اساس نوع کاربری وتعرفه های موجود در هر ناحیه نیز می توان تقسیم بندی را انجام داد. در برآورد بار با استفاده از روش نصب ثبات تقسیم بندی بر اساس حوزه های کنتور خوانی انجام شده است که دراین تقسیم بندی می توان با استفاده از اطلاعات صورت حساب مشترکین کاربری ها را نیز مشخص نمود. برازش منحنی جهت بدست آوردن ضریب بار وضریب توسعهوضریب همزمانی با استفاده از آمار موجود ثبات ها برای سال های قبل و آمار موجود درصورتحساب مشترکین برای سال های قبل استفاده می گردد تا این مقادیر برای توسعه منطقه در سال های آینده بدست آید ودر پیش بینی بار منطقه منظور شود. بعد از آن باید مقدار متوسط مصرف ماهانه هر ناحیه با توجه به تقسیم بندی موجود و با استفاده از داده های صورتحساب مشترکین برای سال های آینده تخمین زده شود. سپس با استفاده از ضریب بار هر ناحیه (بدست آمده از اطلاعات ثبات درماه پیک مصرف) متوسط مصرف ماهانه به پیک مصرف ماهانه هر ناحیه تبدیل شود و با استفاده از پیک مصرف ماهانه وضریب توسعه در هر ناحیه وهمچنین استفاده از ضریب همزمانی هر کاربری در نواحی مختلفبرآورد بار برای ماه پیک هرناحیهجهت سال های آینده بدست خواهدآمد. بدلیل وجود غیر همزمانی در کار تجهیزات ولوازم الکتریکی باید برای هر گروه از بارهای مختلف (روشنایی- گرمایش- موتورها- مراکز مختلف و …) از ضریب همزمانی مناسب استفاده می شود تا با اعمال آن ها در بار های مربوطه حداکثر توان مصرفی یا دیماند بدست آید. انتخاب ضرایب همزمانی برای استفاده در همه موارد بعلت وابستگی آن ها به شرایط مختلف محلی امکان پذیر نیست. ضریب رشد جمعیت نیز با استفاده از صورتحساب مشترکین مشخص می شود. بنابراین می توان تقاضای انرژی الکتریکی (پیک بار همزمان) رابرای سال موردنظر در آینده بطور تقریبی پیش بینی نمود. ضمنا در این روش اطلاعات ناقص قبوض مشترکین و ثبات ها حذف می گردند تا وقایع غیر عادی رخ داده در شبکه توزیع مثل اتصالی های گذرا موجب ایجاد خطای زیاد در پیش بینی بار نگردد.  این روش درشهرک هایی استفاده می شود که سیستم توزیع برق در آنها قبلا پیکر بندی شده است و اکنون باید توسعه یابد.در روش مصرف نهایی باید با توجه به اطلاعات شخص پیش بینی کننده بار از وسایل الکتریکی موجود در منازل در هر ناحیه و با استفاده از اطلاعات موجود در نظام مهندسی برق درامر پیش بینی بار استفاده کردو بااعمال ضریب بار وضریب همزمانی مناسببرای نواحی مختلف (که بستگی به شناخت فرد پیش بینی کننده واطلاعات نظام مهندسی در این زمینه دارد.) ابتدا به پیش بینی بار نواحی وسپس به برآورد بار کل منطقه پرداخت واگر امکان توسعه ی ارضی و رشد جمعیت در منطقه وجود داشته باشد با اعمال ضریب توسعه در مقدار بار برآورد شده مقدارپیک بار همزمان ناحیه برای سال های آینده محاسبهمی گردد. در روش زمین مصرفینیز باید اطلاعات مربوط به هر ناحیه وتوسعه آن از شهرداری ها وسایر ارگان های مربوطه در امر توسعه شهری اخذ گردد وبا استفاده از سطح زیر بنای مفید هر نوع کاربری در هر ناحیه به برآورد بار کل منطقه پرداخته شود. بااعمال نمودن ضریب بار وضریب همزمانی در این روش نیز می توان بطور تقریبی پیش بینی بار را انجام داد. بنابراین همواره مقداری خطا در امر پیش بینی تقاضای بار موجود است که جهت کم نمودن این خطا در هر سه روش فوق باید آمار واطلاعات بیشتر ودقیق تری موجود باشد تا خطا کاهش یابد.

فهرست مطالب:
چکیده:
فصل اول: پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی در شبکه توزیع
۱-۱- پیش بینی بار در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی
۱-۲- پیش بینی بار مصرفی
۱-۳- پیش بینی بار پس از تجدید ساختار
۱-۴- مطالعات بار
۱-۵- منطقه مورد پیش بینی ومحدوده زمانی
۱-۶- بررسی منحنی بار شبکه ایران:
۱-۷- انتخاب پارامترهاي موثر درسيستم مصرف انرژي الکتريکي
۱-۷-۱- تاثیرپارامترهای محیطی بر بارمصرفی
۱-۷-۲- تاثیر زمان بر مقدار بار مصرفی
۱-۷-۳- منحنی تداوم بار
۱-۷-۴- رشد وکنترل جمعیّت
۱-۷-۵- اطلاعات محلی
۱-۷-۶- کنترل استفاده از زمین
۱-۷-۷- فاکتوراقتصادی
۱-۷-۸- استفاده از دیگر سوخت ها
۱-۷-۹- سیاست انرژی
۱-۷-۱۰- وضع آب و هوا
۱-۷-۱۱- قضاوت شخصی
فصل دوم: پیش بینی بار به روش تلفیقی
۲-۱- برآورد باربه روش برازش منحنی و زمین مصرفی(تلفیقی)
۲-۲- مقاطع زماني پيش بيني بار و انرژي
۲-۳- انتخاب مقطع زمانی پيش بيني بار و انرژي
۲-۳-۱- پیش بینی بار بلند مدت
۲-۳-۲- پیش بینی ميان مدت بار
۲-۳-۳- پیش بینی كوتاه مدت بار
۲-۳-۴- پيش بيني بار بسيار كوتاه مدت
۲-۴- روش هاي برآورد بار و انرژي بصورت کلی
۲-۴-۱- روش هاي كمي
۲-۴-۲- روش هاي كيفي
۲-۵- معرفی روش هاي پيش بيني باربصورت جزیی
۲-۵-۱-  روش مصرف نهايي
۲-۵-۲- روش اقتصاد سنجي
۲-۵-۳- استفاده از سيستم هاي هوشمند
۲-۵-۴- روش سري هاي زماني(روش برازش منحني)
۲-۵-۵- روش زمين مصرفي
۲-۶- انتخاب روش برآورد بار و انرژي
۲-۷- تقسيم بندي نواحي جهت انجام پيش بيني بار
۲-۸- تعيين متوسط مصرف
۲-۹- رابطه تبديل انرژي به بار
۲-۱۰- مطالعه سرانه مصرف نواحي مختلف
۲-۱۱- مدل سازي بار
۲-۱۲- انواع مدل های بار
۲-۱۳- انتخاب مدل مناسب
۲-۱۴- معرفي تعرفه هاي شركت برق
۲-۱۵- تقسيم بندي مصارف مختلف
۲-۱۶- طبقه بندي نهائي بارها
۲-۱۷- جمع آوري و تهيه اطلاعات مدل سازي بار
۲-۱۷-۱- فايل هاي صورت حساب مشترکین:
۲-۱۷-۲- نصب ثبات:
۲-۱۸- خطا در پیش بینی بار
۲- ۱۹- روندكلي پيش بيني بار و انرژي به تفكيك تعرفه هاي مصرف براساس حوزه بندي
۲-۲۰- روند پيش بيني بار و انرژي به تفكيك حوزه هاي كنتورخواني
فصل سوم:برآورد بار به روش مصرف نهایی
۳- ۱- برآورد بار با روش مصرف نهایی
۳-۲- برآورد بار الکتریکی (دیماند):
۳-۳- انواع مصرف کنندگان ومشخصات آنها
۳-۴- برآورد بار خانگی
۳-۵- برآورد توان نصب شده
۳-۶- برآورد بار مراکز آموزشی فرهنگی –خدماتی تجاری واداری
۳-۷- برآورد بار فضای سبز و پارکینگ عمومی
۳-۸- ضریب همزمانی
۳-۹- برآورد بارروشنایی معابر
فصل چهارم:برآورد بار به روش زمین مصرفی
۴-۱- برآورد بار با روش زمین مصرفی
۴-۲- نمودار جريان کار
۴-۳- شرح
۴-۳- ۱- بار خانگي
۴-۳-۲- بار اشتراکي
۴-۳-۳- بار تجاري
۴-۳-۴- بار صنعتي
۴-۴- مطالعه موردي
۴-۴-۱- سايت بندي منطقه براساس زیر بنای مفید
۴-۴-۲- تفكيك كاربري ها و ساير اطلاعات مشتركين
۴-۴-۳- برآورد بار شهرک چشمه بناب
۴-۴-۴- تعیین بارهر فیدر فرعی وتعیین سطح مقطع برای حداکثر دیماند هر مصرف
۴-۴-۵- بررسی درجه حرارت محیط برای عبور حداکثر جریان مجاز
۴-۴-۶- برآورد بار فیدر اصلی ۱
۴-۴-۷- برآورد بار فیدر اصلی ۲
۴-۴-۸- برآورد بار پست توزیع
۴-۴-۹- انتخاب ترانس مناسب
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا