فایلود

پروژه آشنايي با پست ۶۳ كيلو ولت

خلاصه گزارش:
در اين گزارش سعي شده است كه با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الكتريكي تشريح شود. در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست ۶۳ كيلو ولتي كمال آباد كرج آمده است. در بخش نخست گزارش دلايل وجود پستهاي فشار قوي و همچنين انواع آنها با توجه به استانداردهاي موجود شرح داده شده در بخش دوم گزارش مهمترين و اساسي ترين تجهيزات تشكيسل دهنده پست به تفصيل شرح و بررسي گرديده است. همچنين در مورد رله هايي كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و ديگر تجهيزات مهم يك مجموعه را عهده دارند توضيحاتي داده شده است در بخش بعدي اصول و روشهاي بهره برداري بهينه از پستهاي فشار قوي بطور اعم شرح داده شده است كه اين توضيحات در جهت بهره وري بيشتر و همچنين راندمان بالاتر و جلوگيري از بروز هر گونه خطر و يا اشال احتمالي به كليه دست اندركاران يك پست فشار قوي توصيه مي شود. بخش بعدي مربوط به شرح و توضيح اشكالات احتمالي كه ممكن است در پست ۶۳كمال آباد بروز كند و همچنين شرح كارهايي كه براي رفع اين عيوب بايد انجام شود. بخش آخر نيز مربوط به نحوة بهره برداري از مدارهاي اينترلاك پست ۶۳ كمال آباد مي باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كليه اصول فني براي جلوگيري از بروز هر گونه نارسايي در سيستم و شبكه شرح گرديده است.

فهرست مطالب:
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههاي اندازه گيري
رله هاي حفاظت خط
رله هاي حفاظتي خط ۲۰c
مشخصات باطريهاي ۱۲۷v
مشخصات باطريهاي D.c 48v
1) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
ولتاژهاي استاندارد
تعريف پست فشار قوي
انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار
۱ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)
2ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)
3ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)
4ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation)
5ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation)
پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند
۱ـ پستهاي معمولي (conventional)
2ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation)
3ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation)
پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد
۱ـ پستهاي فشار قوي باز
۲ـ پست فشار قوي نيمه باز
۳ـ پست فشار قوي بسته
۱ـ خطوط تك مداره (single circuit)
2ـ خطوط دو مداره (Double circuit)
3ـ خطوط باندل (Bundle)
2) تجهيزات پست
۱ـ۲) سويچگير
ترانسفورماتور قدرت
۳ـ۲) ترانس زمين
۴ـ۲) جبران كننده ها
۵ـ۲) تأسيسات جانبي
۳) سوئيچگير
۱ـ۳) باسبار ياشين (BUS BAR)
1ـ۱ـ۳) انواع شين از نظر شكل ظاهري
۲ـ۱ـ۳) شينه بندي
۳ـ۱ـ۳) انواع شينه بندي
ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور
ب ـ ۳ـ۱ـ۳) شينه بندي چند تايي يا مركب
الف) قطع طولي شين بوسيله سكسيونر تقسيم كنندة باس بار
الف ـ روش دو دژنكتوري
ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري
ج ـ ۳ـ۱ـ۳) باسبار دوبل (راهرو اصلي)
د ـ۳ـ۱ـ۳) سيستم شينه يندي حلقوي (زنجيره اي)
مزاياي اين نوع شينه بندي
ز ـ۳ـ۱ـ۳) شينه بندي سه كليدي
۴ـ۱ـ۳) ايمني باسبار
۵ـ۱ـ۳) رنگ آميزي شين ها
۲ـ۳)كليدهاي فشار قوي
۱ـ قطع كننده يا سكسيونر
۲ـ كليد بار
۳ـ كليد قدرت
۱ـ۲ـ۳) قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمي
ب ـ قطع مدار سلفي
ج ـ قطع مدار خازني
۲ـ۲ـ۳) بررسي وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمي
ب ـ وصل مدار سلفي
ج) وصل مدار خازني
۳ـ۲ـ۳) روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها
۱ـ ازدياد طول قوس
الف ـ حرارت قوس
ب ـ اثر حوزة مغناطيسي
۲ـ تشديد خنك كردن قوس
۳ـ مقطع كردن قوس
۴ـ خاموشي درنقطه صفر
۵ـ خازن موازي با كنتاكتها
۶ـ خلاء
۷ـ روغن
۴ـ۲ـ۳) قطع جرقه دركليدهاي فشار قوي
عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه
۵ـ۲ـ۳) انواع خاموش كننده ها
الف ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كننده جامد
ب ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كنندة مايع
ج ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كنندة گازي
كليدهاي فشار قوي
۶ـ۲ـ۳) كليد بدون بار (سكسيونر)
الف ) موارد استعمال سكسيونر
سكسيونر دوراني
سكسيونر قيچي ايي
۷ـ۲ـ۳) كليد قابل قطع زير بار
۸ـ۲ـ۳) كليد قدرت يا ديژنكتور (بريكرها)
الف ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد روغني (تمام روغني)
ب ـ۸ـ۲ـ۳) كليد قدرت نيمه روغني
ج ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد SF6 ( هگزا فلوئوريد گوگرد)
د ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد خلاء
رـ۸ ـ۲ـ۳) كليد هوايي (كليد هواي فشرده)
زـ۸ ـ۲ـ۳) كليد اكسپانزيون (آبي)
س ـ ۸ـ ۲ـ۳) كليد گازي جامد
۹ـ۲ـ۳) مكانيزم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي
الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مكانيزم فنري
ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مكانيزم روغني (هيدروليكي)
ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانيزم هوايي يا بادي
۱۰ـ۲ـ۳) مشخصات الكتريكي بريكرها
۳ـ۳) ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer
1ـ۳ـ۳) پارامترهاي اساسي در C.t ها
۲ـ كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
۳ـ نسبت تبديل ترانس جريان
۴ـ ظرفيت ترانس جريان
۲ـ۳ـ۳) انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
۳ـ۳ـ۳) مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
۴ـ۳) ترانسفورماتورهاي ولتاژ
Voltage or potantial transformer
1ـ۴ـ۳) مشخصات الكتريكي ترانسهاي ولتاژ
۵ـ۳) مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها
۶ـ۳) برقگيرها [Lightning Aresster]
انواع برقگيرها
۲ـ برقگير با مقاومت غير خطي
۳ـ برقگير لوله اي
كنتور برقگير
۷ـ۳) تله موج (Line Trap) و واحد تطبيق كننده خط (Line Metching Unit)
1ـ خازن كوپلاژ : (High Voltage coupling capacitor)
2ـ تله موج : Ware Trap or Line Trap
3ـ دستگاه تطبيق با خط : Line matchjing unit
4) حفاظت پستهاي فشار قوي
حفاظت توسط رله ها
۱ـ۴) رله اضافه جريان
۲ـ۴) رله اتصال زمين
۳ـ۴) رله ديفرانسيل (Differctial relay)
4ـ۹ رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
5ـ۴) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
6ـ۴) رله اضافه فركانس (over freguency relay)
7ـ۴) رله افت فركانس (under freguency relay)
8ـ۴) رله اضافه فلوي مغناطيسي (over flux relay)
9ـ۴) رله دايره كشنال
۱۰ـ۴) رله ديستانس (Distane relay)
5) اصول و روشهاي بهره برداري از پستهاي فشار قوي
تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي يك پست فشار قوي
حفاظت هاي ترانس قدرت
دستورالعملها
دستورالعمل مخصوص پستها
تعيين وظايف و تقسيم مسئوليتها
روش عمليات در مواقع بروز حادثه
قطع كلي سيستم
روش برگردانيدن سيستم بوضع عادي
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها
قطع و وصل خودكار خطوط
دياگرامهاي عملياتي
سنكرون كردن
۶) آمار حوادث و اتفاقات احتمالي كار
بريكرها :
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگيرها
شارژرها
باطريها
ديزل ژنراتور اضطراري
دستور العمل هاي ثابت بهره برداري شبكه فوق توزيع
كنترل ولتاژ
۱-ولتاژ عادي (افزايش تا ۲ درصد يا كاهش تا ۲ درصد)
۲-ولتاژ غير عادي (افزايش تا ۵ درصد يا كاهش تا ۱۰ درصد)
۳-ولتاژ غير قابل (افزايش بيش از ۵ درصد يا كاهش بيش از ۱۰ درصد)
الف- عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار كردن پست
ج ) خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات
د- بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار ۶۳ كيلو ولت
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار كردن پست
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن ديژنكتورهاي ۲۰ و ۶۳ كيلو ولت و يا فقط ديژنكتور ۶۳ كيلو ولت آن (در حالت موازي نبودن ترانسفورماتورها)
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي
الف- خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
الف : خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
۱-وصل كردن خازنها
۲- قطع كردن خازنها
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
۱- حالت دستي
۱-۱-برقدار كردن خازنها
۲-۱- بي برق كردن خازنها
۲- حالت خود كار
عمليات در شرايط بي برق شدن باسبارهاي ۶۳ و ۲۰ كيلوولت
پستهاي ۶۳/۰ ۲۳ يا ۲۰/۲۳۰ كيلو ولت
ب- عمليات در آن دسته از پستهاي فوق توزيع كه اطاق فرمان تجهيزات ۶۳ يا ۲۰۹ كيلوولت آنها از طاق فرمان پست انتقال مجزا است
الف- گزارش هاي شفاهي
ب- گزارش هاي كتبي
۲۰۶- وظايف درخواست كننده كارت احتياط (مجري كار)
۲۰۷- وظايف صادر كننده كارت احتياط
۲۰۸- مقررات ابطال كارت احتياط
۲۰۹- مقررات عمومي كارت احتياط
۲۱۰- كارت حفاظت شخصي
۲۱۱- كاربرد كارت حفاظت شخصي
۲۱۲- وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي
۲۱۳- وظايف صادر كننده كارت حفاظتي شخصي
۲۱۴- مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي
۲۱۵- مسئول بهره برداري موظف است موارد زير را اجرا كند
مقررات عمومي كارت حفاظت شخصي
۲۳۶- كارت حفاظت دستگاه
الف- حفظ دستگاه وتجهيزات از آسيب ديدن بيشتر
ب- پايدار نگه داشتن سرويس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهيزات از صدمه ديدن :
۳-۲۳۷- كارت حفاظت دستگاه بايد به نحو زير تكميل ونصب شود.
۲۳۸- مقررات عمومي كارت حفاظت دستگاه
۲۳۹- مسئولان بهره برداري موظفند كارت را به نحو زير تكميل و آنرا نصب كنند
۲۴۰- براي ابطال كارت حفاظت دستگاه ، بايد به ترتيب زير عمل شود.
۲۴۱- كاربرد فرمهاي ضمانت نامه Guarantee Forms
242- فرمهاي ضمانت نامه شامل
۲۴۳- صدور فرمهاي ضمانت نامه
۲۴۴- فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۵- نحوه تكميل فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۶- وظايف مربوط به مسئولان بهره برداري
۲۴۷- وظايف تصويب كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۸- مقررات عمومي درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۹-وظايف مسئولان صادر كننده فرم ضمانت نامه
۲۵۰- جدا سازي
۱-۲۵۰- انجام عمليات جدا سازي از منابع انرژي الكتريكي
۲-۲۵۰- انجام عمليات جدا سازي ا زمنابع انرژي مكانيكي
۲۵۱- بدون انرژي كردن
۱-۲۵۱- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي
۲-۲۵۱- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي مكانيكي
۲۵۲- مسئوليتهاي دارنده ضمانت نامه
۲۵۳- ابطال فرم ضمانت نامه
مقررات عمومي فرم هاي ضمانت نامه
۲۷۶- براي معتبر كردن فرم ضمانت نامه بايد عمليات زير انجام پذيرد :
۲۷۷- فرم تضمين نامه ايستگاه
بخش دوم : (كارتها وفرمهاي حفاظتي)
مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا