جم فایل

پایان نامه پزشکی عمومی

پایان نامه پزشکی عمومی با عنوان بررسي ارتباط عفونت قبلي هليكو باكترپيلوري با بيماري پاركينسون، این فایل با فرمت Word، با حجم ۵۱ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

بيماري پاركینسون يكي از بيماري‌هايي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. اين بيماري در تمامي نژادها و با شيوع ۲-۱نفر در هر هزار نفر رخ مي‌دهد. شيوع آن با افزايش سن افزوده مي‌شود. مشخصات اين بيماري عبارتند از لرزه، هيپوكينزي، رژيدتيه، اختلال در راه رفتن و قامت. تاكنون اتيولوژي‌هاي مختلفي براي اين بيماري مطرح شده است كه شايعترين آن نوع ايديو پاتيك مي‌باشد. از علل ديگر آن مي‌توان به انسفاليت لتارژيك پاركينسونيسم ناشي از داروها و سموم و پاركیسنونيسم همراه با ساير بيماريهاي نرولوژيك را نام برد. در مطالعات اخير بحث‌هايي در مورد همراهي عفونت هليكوباكترپيلوري با بيماري پاركینسون مطرح شده است. اين باكتري نوعي باسيل منحني شكل گرم منفي مي‌باشد كه متحرك است و نقش اصلي را در زخم پپتيك و سرطان معده دارد.

چكيده

مقدمه : پاركينسون بيماريي است كه باعث ايجاد اختلالات حركتي مي‌گردد. علت اين بيماري كاهش دو پامين و به هم خوردن تعادل بين دو نور و ترانسيمتر (دوپامين و استيل كولين) در سيستم دو پامينرژ يك نيگر و استر ياتال مي‌باشد. در مطالعات اخير ديده شده كه با درمان عفونت هيلكوباكتر پيلوري جذب لوودو پا بيشتر شده و نتيجه درمان بهتر شده است. مواد و روشها : اين مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب ۵۶ نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه ۲۸ نفري به عنوان گروه مورد (مبتلا به پاركينسون) و شاهد (غير مبتلا به پاركينسون) تقسيم شدند و تست آنتي بادي IgG هلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد. يافته‌ها : ميانگين سن افراد پاركينسون ۶۰ سال و غير پاركينسوني ۵۷ سال بود. در افراد مبتلا ۱۸ نفر (۳/۶۴%) آنتي بادي مثبت و ۱۰ نفر (%۷/۳۵) آنتي بادي منفي داشتند. در افراد غير مبتلا ۱۵ نفر (%۶/۵۳) آنتي بادي مثبت و ۱۳ نفر (۴/۴۹%) آنتي بادي منفي داشتند. نتيجه : در اين مطالعة ارتباطي بين وجود عفونت قبلي هليكو باكتر پيلوري در بيماران پاركينسوني و افراد غير پاركينسوني يافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

این پایان نامه شامل مباحث زیر می باشد:

فهرست مندرجات

فصل اول:مقدمه

بیان مساله

اهداف وفرضیات

فصل دوم:زمينه و پيشينه تحقيق

بیماری پارکینسون

اتیولوژی

پاتولوژی

پاتوژنز

درمان

هلیکو باکتر پیلوری

مروری بر دیگر مقالات

فصل سوم: طرح تحقيق

نوع مطالعه

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه

معیار های پذیرش و عدم پذیرش

نوع پژوهش و روش انجام کار

فصل چهارم :یافته ها

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پيشنهادات

منابع

ضمایم

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

الف-نمودارها

نمودار شماره ۱)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری (IgGAb) با بیماری پارکینسون

نمودار شماره ۲)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون

نمودار شماره ۳)ارتباط زخم پپتیک با بیماری پارکینسون

نمودار شماره۴)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون

نمودار شماره۵)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون

نمودار شماره۶)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون

نمودار شماره۷)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون

نمودار شماره۸)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون

ب – پیوست ها:

فرم اطلاعاتی طرح

منابع:

References
REFERENCES:

۱)checowa H , power k , et al:Parkinson disease risk associated with cigarette smoking.2007.22:345-347
۲)Schwarzchild, Cull ML, et al:temporal relationship between cigarette and risk of Parkinson disease.neurology,march6,2007,68(10)764-768
3)Frijerio R, Elba A ,et al:education and occupation preceding Parkinson disease.Apopulation based case control stody.neurology ,nov 2005 65(10)1575-1583
4)Dick GD , palmaA,etal:environmental risk factor for Parkinson disease.oct 2007,64(10):666-672
5)Won yonglee,Won tae lee,etal:Helicobacter pylori infection and motor fluctuations in patients with parkinsonsdisease.seul korea,nov2008,1696-1700
6)Dominci , Bellentani , et al:familial clustering of helicobacter pylori infection:population based study,BMJ,320-321
7)Handers , Antikainin R , et al:total cholesterol and hypertention the of Parkinson disease.neurology may 2008:70(21)1972-1979
8)Steoel AJ :ETHIOLOGY OF PARKINSON DISEASE.CANJ NEURAL SCI 1999/26(SUPPL2):55-5113
9)Delleu , RoccaWA,etal:SMOKING AND PARKINSON DISEASE IN TWINS 2005 ,44:599-605

۱۰)Pierantozi M , PirtroiustiA,etal:redused L-DOPA absorption and increased clinical fluctuation in helicobacter pylori-infected Parkinson disease.neural sci2001,22:89-91

۱۱)Ariab H , et al:Inflamation and infection in Parkinson disease.Histol histopathol.2006,21:673-678
12)Zorzon M , Capus L , et al:familial and environmental risk factor in Parkinson disease:A case-control stody in north east Italy.acta neural scand.2002,105:77-82
13)Becker DC , Robert gp , et al:diabetes in patients with idiopathic Parkinson disease.sep1,2008,1808-1812
14)JDriverja, Smith A , et al:prospective cohort study of type 2 diabetes and risk of Parkinson disease.diabet care,octobr2008,31(10)2003-2005
15)Peterjener, warren , et al:oxidative stress and the pathogenesis of Parkinson disease.american academy of neurology,1966,47:161-171
16)Daniel E, Cheril H , et al:increaseddopamin receptor binding in duodenal mucosa of duodenal ulcer pathient.april2005.10:543-547

۱۷)BEnedity , bower J , et al:smoking,alcohol,and coffee consumption preceding Parkinson ,s disease.neurology2000;55:1350-1358

۱۸)Wersinger C , sidhu A :An inflammatory pathomechanism for Parkinson disease.curr med chem2006,13:591-602.
19)Parkinsonstodygroup.evaluation of diskinesia in a pilot randomized,placebo-controlled trail of remacemid in advance Parkinson disase.arch neural 2001,58:1660-1668.

۲۰)LIU , BGAO HM , ONG OF PARKINSON DISEASE.CAN AND EXPOSURE TO INFECTIOUS AGANT AND PESTICIDE AND THE OCCURRENCE F BRAIN INJURY:ROLE OF NEUROINFLAMATION.2003,111:1065-1073

۲۱)DOBBS RJ :ROLE OF CHRONIC INFECTION AND INFLAMATION IN THE GASTROINTESTINAL TRACT IN THE ETHIOLOGY OF IDIOPATHIC PARKINSONISM.PART1,ERADICATON OF HELICOBACTER IN PARKINSON DISEASE.HELICOBACT2005:10:267-275


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا