جم فایل

پایان نامه مقایسه خود پنداره دختران و پسران نوجوان

پایان نامه مقایسة خودپندره دختران و پسران نوجوان در ۱۱۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

فصل ۱
مقدمه
۱-۱ بیان مسئله
۲-۱ پرسشهای پژوهش
۳-۱ ضرورت پژوهش
۴-۱ اهمیت پژوهش
۵-۱ فرضیات پژوهش
۶-۱متغیرها و تعاریف آن
فصل ۲
مقدمه
الف : ادبیات و نظرات خودپنداره:
۱-۲ خود و تعریف آن
۲-۲ تاریخچه کشف مفهوم خود
۳-۲ انواع خود
۴-۲فرآیند تشکیل خود، خودپنداره و ادراک آن
۵-۲نظریه‌های “خود” و خودپنداره
۵-۲-۱ خود در دیدگاه فروید
۵-۲-۲ خود از دیدگاه آدلر
۵-۲-۳ خود در دیدگاه آلبرت الیس
۵-۲-۴ خود از دیدگاه اریک برن
۵-۲-۵ خود از دیدگاه یونگ
۵-۲-۶ خود از دیدگاه گلاسر
۵-۲-۷ خود از دیدگاه راجرز
۵-۲-۸ خود از دیدگاه مدل انگیزشی
۵-۲-۹ خود از دیدگاه کوپر اسمیت
۵-۲-۱۰ خویشتن از دیدگاه آلپورت
عزت نفس از دیدگاه اسلام
نیازهای مرحله نوجوانی
ب: تحقیقات انجام شده در مورد خودپنداره
فصل ۳
مقدمه
۱-۳ جامعة آماری و ویژگی آن
۲-۳ نمونه و ویژگیهای آن
۱-۲-۳ روش نمونه‌گیری
۳-۳ ابزار پژوهش
۱-۳-۳ آزمون خودپنداره راجرز
۲-۳-۳روایی و پایایی ابزار پژوهش
۴-۳روش اجرای آزمون
۵-۳نمره‌گذاری آزمون
۶-۳روش جمع‌آوری داده‌ها
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل ۴
جداول و نمودارها
فصل ۵
مقدمه
۱-۵ خلاصه تحقیق
۲-۵ محدودیت ها
۳-۵ پیشنهادات
منابع و پیوست ها

فهرست منابع

الف : منابع فارسی

۱- آزاد ، حسین (۱۳۶۸) ” روانشناسی مرضی کودک” ، تهران ، انتشارات پاژنگ ، چاپ دوم .

۲- اردبیلی ، یوسف (۱۳۷۶) ، ” اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش” ، انتشارات بعثت

۳- اردبیلی ، یوسف (۱۳۷۴) ، راهنمایی و مشاوره حرفه‌ای و روشهای کسب و کاربرد اطلاعات شغلی” ، نشر فهیم .

۴- ارسطوی ایرانی ، هایده (۱۳۷۲) ، ” بررسی ارتباط خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

۵- اسدی ، محمد (۱۳۷۴) ، ” هنجاریابی خودپنداره پیرز هاریس در نزد دانش‌آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی استان کرمان” پایان نامه کارشناسی ارشد.

۶- اکبرزاده ، نسرین ، (۱۳۷۶) ، ” گذر از نوجوانی به پیری” ، انتشارات دانشگاه الزهرا(س)

۷- براندن ، ناتانیل ، (۱۳۷۱) ، ” روانشناسی حرمت نفس” ، ترجمه جمال هاشمی ، انتشارات شرکت سهامی انتشار.

۸- براندن ، ناتانیل ، (۱۳۷۹) ، ” روانشناسی عزت نفس” ، ترجمه مهدی قراچه باغی ، چاپ اول ، نشر نخستین.

۹- بیابانگرد ، اسماعیل ، (۱۳۷۳) ، ” روشهای افزایش عزت نفس در نوجوانان”.

۱۰- بیابانگرد ، اسماعیل ، (۱۳۷۱) ، ” روانشناسی نوجوانان” چاپ دوم ، نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ دوم

۱۱- پوربختیار ، حسین ، (۱۳۷۲) ، ” بررسی گرایشهای تحصیلی و شغلی نوجوانان دختر و پسر سال سوم راهنمایی و مقایسه با آرزوها و علایق والدین” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

۱۲- پرکی ، ویلیام ، (۱۳۷۸) ، ” خودپنداری و موفقیت تحصیلی” ، ترجمه سید محمد میرکمالی ـ تهران ، نشر سیطرون.

۱۳- تقی زاده ، فاطمه ـ (۱۳۷۸) ، ” اعتباریابی فرم کوتاه ریت سنج تحصیلی ـ شغلی برای دختران دانش‌آموز سال اول دبیرستان استان قم” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س)

۱۴- جعفری ، پروین ، (۱۳۷۲) ، ” بررسی ارتباط خودپنداره با جنسیت و پیشرفت تحصیلی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشکده تعلیم و تربیت .

۱۵- حکیم آرا ، محمد علی ، (۱۳۷۴) ، ” هنجارهایی سیاهه خودپژوهشی شغلی هالند در میان دانش‌آموزان سالهای سوم راهنمایی و اول دبیرستان” ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، داشنگاه تربیت مدرس.

۱۶- حمزه‌ای ، مهوش ، (۱۳۷۶) ، ” هنجاریابی آزمون شغلی ـ شخصیتی هالند در ارتباط با رشته‌های تحصیلی دانش‌آموزان دختر تهران ” ” پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا (س) .

۱۷- حمزه‌لویی ، فاطمه ، (۱۳۷۵) ، ” بررسی تاثیر خودپنداره بر عملکرد دانش‌آموزان دختر سال سوم دبیرستان” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا (س).

۱۸- خلیلی ، اکرم ، (۱۳۷۵) ، ” بررسی عوامل اجتماعی موثر بر خودپنداره و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان “ ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۹- دلاور، علی ، (۱۳۶۷) ، ” روشهای آماری در علوم تربیتی ” ، انتشارات دانشگاه پیام نورد.

۲۰- لاجرز ، کارل ، (۱۳۶۹) ، ” درآمدی بر انسان شدن ” ، ترجمه قاسم قاضی.

۲۱- روحانی ، فرشته (۱۳۵۹) ، ” رابطه خودپنداره و عوامل تشکیل‌دهنده آن با موفقیت تحصیلی” ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

۲۲- ساعی ، علی ، (۱۳۷۴) ، ” تاثیر عوامل اکتسابی بر موفقیت آموزشی افراد در آزمون ورودی دانشگاه و درون دانشگاه” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

۲۳- شرترز ، بروس ئی ، (۱۳۷۱) ، ” بررسی و برنامه‌ریزی زندیگ شغلی و تحصیلی” ، ترجمه طیبه زندی پور ، تهران ، انتشارات فردوس ، چاپ سوم .

۲۴- شفیع‌آبادی ، عبدالله ، (۱۳۷۵) ، ” راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل” ، تهران ، انتشارات رشد ، چاپ سوم .

۲۵- شفیع‌آبادی ، عبدالله ، (۱۳۷۷) ، ” راهنمایی تحصیلی و شغلی ” ، انتشارات پیام نور، چاپ هفتم.

۲۶- شفیع‌آبادی ، عبدالله ، (۱۳۶۶) ، ” فنون و روشهای مشاوره ” ، تهرن انتشارات رز، چاپ سوم.

۲۷- شفیع آبادی ، عبدالله ، (۱۳۷۷) ، ” روشهای مشاوره و روان درمانی”، نشر دانشگاهی ، چاپ ششم .

۲۸- طلایی عبدی ، حسن ، (۱۳۶۷) ، ” پیشرفت تحصیلی و ارزشهای اجتماعی و آرزوهای شغلی در فرهنگ قشرهای دانش‌آموزان چهارم متوسط شهر خرم‌آباد”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۲۹- عبدلی ، قوام شهیدی و آکین چی ، (۱۳۷۴) ، بررسی رابطه تیپ شخصیتی با رشته تحصیلی در بین دانشجویان دختر” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهرا(س) .

۳۰- عراقی ، نسرین ، (۱۳۷۷) ، ” بررسی رابطه تیپ شخصیتی با هویت شغلی دانش‌آموزان پیش دانشگاهی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء (س) .

۳۱- عوض‌زاده ، عزیز (۱۳۷۵) ، ” بررسی راطه بین تیپهای شخصیتی و گرایش شغلی دانش‌آموزان نظام جدید آموزش متوسطه شهرستان گچساران” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی.

۳۲- کانفیلد ولز، (۱۳۷۹) ، ” افزایش خودپنداره دانش‌آموزان در مدارس” ، ترجمه سوسن سیف، انتشارات دانشگاه الزهراء (س) .

۳۳- محسنی ، نیک چهره ، (۱۳۷۵) ، ” ادراک خود” ، انتشارات بعثت.

۳۴- مشکی ، مهدی ، (۱۳۷۸) ، ” بررسی میزان تاثیر آموزش مشکل‌گشایی برخودپنداره نوجوانان پسر دبیرستانهای گناباد در سال ۱۳۷۸″ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

۳۵- مصفا، محمد جعفر، (۱۳۶۵) ، ” تفکر زائد” ، تهران ، چاپ سوم .

۳۶- ممتاز ، شهلا ، (۱۳۷۵) ، ” ارزشهای شغلی دانشجویان با رشته‌های تحصیلی در دانشگاههای دولتی شهر تهران ” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه الزهراء (س) .

۳۷- منصور ، محمود ، (۱۳۵۸) ، ” احساس کهتری” ، تهران ، انتشارات رشد.

۳۸- مهدی‌زاده هنرمند ، مهناز ، (۱۳۷۵) ، ” بررسی تاثیر شناخت درمانی در کاهش افسردگی و افزایش هماهنگی مولفه‌های خودپنداره” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

۳۹- میرباقری، مزدیک ، (۸۰-۱۳۷۹) ، ” بررسی تاثیر بحث گروهی بر سطح پرخاشگری و سطح خودپنداره دانش‌آموزان دبیرستانهای منطقه ۶ تهران در سال ۸۰-۱۳۷۹ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.

۴۰- نصیری ، نوباوه و داوری ، (۱۳۷۴) ، ” بررسی ارتباط تیپ شخصیتی دانش‌آموزان دختر با رشته‌های تحصیلی” ، پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه الزهراء (س)

۴۱- هالند ، جان ، ال ، (۱۳۷۶) ، حرفه مناسب شما چیست؟ ” ترجمه سیمین حسینیان و سیدمنور یزدی، تهران ، انتشارات کمال تربیت ، چاپ دوم.

مقدمه :

بعد از یک دهه غفلت، خودپنداره از محبوبیت و معروفیت برخوردار شد و توسط محققان و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفت. خودپنداره به عنوان مجموعه سیستم دینامیکی، سازماندار و پیچیده‌ای از عقاید و نگرشها و ادراکات آموخته شده هر فرد تعریف می‌شود. خودپنداره متفاوت از عرت نفس و خودسنجی است.

عزت نفس یعنی اعتماد کردن به توانمندی ذهن و به توانایی خود در اندیشیدن، خودپنداره به معنای شناختن تواناییها و ویژگیهای خود می‌باشد. اگر موضوع را بسط دهیم می‌توانیم بگوییم خودپنداره به معنای شناختن تواناییها و عزت نفس به معنای توانایی یاد گرفتن، انتخابهای درست، تصمیمات بجا و برخورد درست با تغییرات است.

فواید عزت نفس برای جوانان خیلی مهم است. مهم‌ترین فایده‌اش این است که نوجوانی که عزت نفس زیاد دارد، در طی این زمان مناسب یعنی زمانی که برای بزرگسالی آماده می‌شود و هنوز ناگزیر نیست تمام مسئولیت‌های زندگی‌اش را به عهده بگیرد. بیشترین فرصت را برای پی بردن به هویت خویش به دست خواهد آورد.

سایر آثار عزت‌نفس که موجب تقویت توانایی‌های فرد برای زندگی آینده‌اش می‌شود عبارتند از:

روشن شدن توانایی‌های فردی، منابع، علایق و جهت‌های خویشتن، یعنی فردی که منابع خود را می‌شناسد و به آنها توجه دادر، فرصت‌ها را غنیمت خواهد شمرد و از آنها استفاده خواهد کرد. موثر بودن و احساس رضایت‌مندی کردن در روابط میان فرد، یعنی نوجوانی که یاد می‌گیرد چگونه به نحو موثر با دیگران روابط برقرار کند، توانایی زیادی خواهد داشت که در طول زندگی نیازهای فردی و اجتماعی‌اش را برآورده کند.

روشن شدن جهت یعنی : نوجوانی که اعتماد به نفس دارد بهتر می‌تواند راه‌های گوناگون را بسنجد و مناسب‌ترین آنها را برای دوره بزرگسالی برگزیند.

سودمندی شخص در خانه، در مدرسه، در کارش در آینده یعنی : نوجوانی که احساس می‌کند با کفایت و ارزشمند است میل دارد پا به میدان عمل بگذارد و بیاموزد که چگونه به نحو موثر و مفیدی از وقتش استفاده کند. (هریس کلمز و دیگران ، ترجمه پروین علیپور، ۱۳۸۱، ص ۳۵)[۱]


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا