جم فایل

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ، سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و س

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۲-۱۷ ساله ی عادی و ساکن در خوابگاه در ۱۹۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت پژوهش :
اهداف پژوهش :
فرضیه های پژوهشی :
تعاربف نظری و عملیاتی متغیرها :
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
۱ – تعریف اختلال رفتاری
۲ – اختلال عاطفی
۱ -۲ – تعریف اختلال عاطفی
۲ -۲ – طبقه بندی مشکلات عاطفی
طبقه بندی اختلالهای روانی
اختلالهای کودکی تا چه میزان رواج دارد ؟
هنجارهای اجتماعی فرهنگی
تفاوتهای مربوط به جنسیت
وضعیت روانی کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری
۳ -۲ ‹‹ پاره ای از مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی ››
۵ – ۲ ‹‹ برخی تکنیکهای شناسایی کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری ››
۶ -۲ ‹‹ دسته بندی اختلالات رفتاری و تاثیر آنها در پیشرفت تحصیلی››
مشکلات فرآیند آموزش اختلالات رفتاری
آمارها و ضرورت انجام مطالعه
دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری
همه گیرشناسی
بررسی پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری کودکان در جهان و ایران
پیشینه میزان شیوع اختلالات رفتاری در جهان
۸ – ۲ ‹‹ پاره ای از تحقیقات انجام شده در ابطه با مشکلات رفتاری و پیشرفت ››
۳ – سبب شناسی اختلالات روانی ۶۴
۱ -۳ – دیدگاه زیست شناختی ۶۵
۲ -۳ – عوامل ژنتیک
۳ -۳ – دیدگاه روان پویشی
۴ -۳ – دیدگاه یادگیری ( رفتاری )
۵ -۳ – دیدگاه شناختی
۶ -۳ – دیدگاه انسانگرائی – هستی گرائی
۷ – ۳ – دیدگاه اجتماعی
۴ – نظریه های راجع به نقش خانواده
۱ -۴ – نظریه سیستم ها :
۲ -۴ نظریه ارتباطات :
۳ -۴ – نظریه ساختی :
نظریه های سبکهای دلبستگی
۲ -۳ -۱ نظریه های روان تحلیل گری :
۲-۳-۲ نظریه یادگیری
۲-۳ -۳ نظریه رفتارشناسی طبیعی
۲ -۳ -۴ دیدگاه اتولژیک رشد کودک
۲-۳ -۵ نظریه جان بالبی
۲ – ۳ -۵ -۱ مفاهیم اساسی نظام بالبی
کاربرد نظام بالبی برای پرورش کودک
معیارهای تشخیص دلبستگی
۲ ـ۵ الگوهای مختلف دلبستگی در کودکان
۲ـ۵ ـ۱ ـ دلبستگی ایمن
۲ ـ ۵ ـ ۲ دلبستگی نا ایمن دوسوگرا
دلبستگی نا ایمن اجتنابی
دلبستگی سازمان نایافته / جهت نایافته
مراحل تحول دلبستگی
۲-۷ تاثیر عامل فرهنگ بر الگوی دلبستگی
۲ ـ۸ عوامل موثر بر تغییر الگوی دلبستگی
۲ -۹ خانواده به عنوان یک نظام اجتماعی
۲ – ۱۰ مفهوم نقش ها در خانواده و رابطه ی اعضای خانواده
۲ – ۱۱ کارکرد های خانواده
۲ – ۱۲ نداشتن خانواده و اثرات آن بر فرزندان
۲ – ۱۳ پدیده بی سرپرستی و اثرات آن بر رشد روانی – اجتماعی کودک
۲-۱۴ پدیده ی بد سرپرستی و اثرات آن بررشد روانی – اجتماعی کودک
۲-۱۵ شیوه ی سرپرستی موثر برای کودکان بی سرپرست وبدسرپرست
بخش سوم : جدایی و فقدان و آثار آن برکیفیت دلبستگی مادر- کودک
۲-۱۶ تاثیرات جدایی وفقدان برتحول دلبستگی
۲-۱۷ مراحل واکنش کودک به جدایی از مادر
۲-۱۸عوامل موثر در شدت واکنش به جدایی
۲-۱۹ انواع اختلالات دلبستگی
انواع اختلالات دلبستگی مطرح شده
۲ -۱۹ – ۱ نوع اول : اختلال دلبستگی بدون تعلق ( دل نابسته )
۲ – ۱۹ – ۲ نوع دوم : اختلال دلبستگی نا متمایز
الف . درهم آمیختگی اجتماعی
ب . بی احتیاطی / تمایل به حادثه / خطر کردن
۲ -۱۹ -۳ نوع سوم : اختلال دلبستگی بازداری شده
۲ – ۱۹ – ۴ نوع چهارم : اختلال دلبستگی پرخاشگرانه
۲ – ۱۹ – ۵ نوع پنجم : اختلال جابجا شده
۲ – ۲۱ پیشگیری از بروز اختلالاتت دلبستگی
۲ – ۲۲ پیشگیری در مراکز شبانه روزی
۲ -۲۲ خلاصه فصل
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
تاریخچه آزمون آزمون R-90 –SCL ( معرفی آزمون )
اعتبار و روایی تست R-90 – SCL
آزمون RAAS سبکهای دلبستگی
نمره گذاری
شیوه اجرا
روش اجرا
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری درباره یافته ها
تحلیل سوال های پژوهشی حاضر به ترتیب :
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع فارسی :
منابع انگلیسی :

منابع فارسی :

– امر آبادی ، محمد (۱۳۷۸) ، بررسی وضعیت زندگی اقتصادی ، اجتماعی و خانوادگی فرزندان ترخیص شبانه روزی سازمان بهزیستی طی سالهای ۱۳۷۴-۱۳۶۵ ، تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

– ایپکچی ، محمد حسن (۱۳۶۱) ، مطالعه و ارزیابی دو شیوه ی سرپرستی مشبه خانواده و شبانه روزی مستقل در تهران ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاپ نشده.دانشگاه تهران ، دانشکده ی علوم اقتصادی.

– احمدی ، شمس الدین (۱۳۸۰) ، بررسی رابطه کیفیت دلبستگی کودک ، مادر با تحول مهارتهای اجتماعی مقابله ی با تنیدگی در کودکان پیش دبستانی شهر قم ، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ، دانشگاه تهران.

– پور افکاری ، نصرت الله (۱۳۷۳) ، فرهنگ جامع روانشناسی ، روان پزشکی (انگلیسی- فارسی) ، تهران ، انتشارات فرهنگ.

– خانجانی ، زینب (۱۳۷۸) ،‌بررسی رابطه جدایی های موقت روزانه و نشانه های مرضی مادر با شکل گیری دلبستگی و بروز مشکلات رفتاری/ اجتماعی در سطح پیش دبستانی.رساله دکترای چاپ نشده ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

– حمیدی ، فریده (۱۳۸۰) ،‌بررسی ساخت خانواده و سبک دلبستگی در دختران فراری و اثر بخشی خانواده درمانی حمایتی در تغییر آنها ، دانشگاه تربیت مدرس.دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

– پیوسته گر ، مهر انگیز (۱۳۸۵) ، پیش بینی اختلال دلبستگی کودکان دبستانی بر اساس سبک دلبستگی والدین.دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

– دادستان ، پریرخ (۱۳۷۶) ، روانشناسی مرضی تحولی (از کودکی تا بزرگسالی) ،‌تهران ، انتشارات سمت.

– دانشیان ، مهدیه (۱۳۷۸) ، رابطه ی دلبستگی به والدین و همسالان با شیوه های مقابله با فشار روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه ی سوم راهنمایی و سوم دبیرستان.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تهران ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

– دهقان طرزجانی ، ناهید (۱۳۷۶) ، بررسی کیفیت دلبستگی مادر- کودک و ارتباط آن با رشد مهارتهای (تعامل با همسالان).در کودکان پیش دبستانی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ،‌دانکشده روانشناسی و علوم تربیتی.

– رازقی ، نرگس (۱۳۸۱) ، مقایسه الگوهای دلبستگی کودکان پیش دبستانی تحت حمایت مرکز شبانه روزی با کودکان تحت حمایت خانواده در شهر تهران.

– رسولی ، مریم (۱۳۷۹) ،‌بررسی تاثیر بازی درمانی بر تکامل اجتماعی کودکان (۶-۴) ساله ی دچار تاخیر تکامل اجتماعی در شیر خوارگاه آمنه.مجموعه مقالات همایش علمی مراقبت شبانه روزی از کودکان تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

– رضا زاده ، سپهر (۱۳۷۵) ، بررسی عوامل روانی- اجتماعی موثر در اختلالات رفتاری نوجوانان (۱۶-۱۲) ساله ی راهنمایی.

– رضویون ، شایسته (۱۳۷۹) ، بررسی معیارهای همسر گزینی دختران مقیم در شبانه روزی حمایتی و دختران مقیم در خانواده و بررسی موانع ازدواج ، مجموعه مقالات اولین همایش علمی مراقبت شبانه روزی از کودکان تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

– سالاری ، عباس (۱۳۸۰) تاثیر فقدان والدین (پدر) بر اختلالات رفتاری کودکان مقطع ابتدایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علامه طباطبائی.

– شعاری نژاد ، علی اکبر (۱۳۷۲) ، روانشناسی رشد ،‌تهران ، انشارات اطلاعات.

– عبادی ، شیرین (۱۳۷۵) ،‌نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران ، تهران : انتشارات کانون.

– عبادی ، شیرین (۱۳۷۶) ، حقوق کودک تطبیقی ،‌تهران ، انتشارات کانون.

– فطین خور ،‌شهاب (۱۳۷۵) ،‌بررسی رابطه اختلالات رفتاری فرزندان با شیوه های فرزند پروری مادران در بین دانش آموزان چهارم و پنجم شهر اردبیل.

– کاپلان ، هارولد ، سادوک ، بینامین و گرپ ، چک (۱۳۷۶) ، خلاصه ی روان پزشکی علوم رفتاری (ترجمه ی نصرت الله پور افکاری) ، تهران ، انتشارات سهراب (تاریخ انتشار به زبان اصلی ، ۱۹۹۴).

– طیبی ، سیده مریم (۱۳۸۳) ، مقایسه اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر با پدران معتاد و غیر معتاد در پایه تحصیلی چهارم و پنجم ابتدایی منطقه ۴ ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی.

– کرین ، سی ویلیام (۱۳۷۵) ، پیشگامان روانشناسی رشد (ترجمه ی فربد فدایی) ،‌تهران ، انتشارات اطلاعات (تاریخ انتشار زبان انگلیسی ، ۱۹۷۵).

– ماسن ، پاول ؛ هنری ، کیگان ، جروم ، هستون ، آلتا ،‌کارول ؛ جین وی‌؛ کانجر ، جان (۱۳۶۸) ،‌رشد و شخصیت کودک (ترجمه مهشید یاسایی) تهران: نشر مرکز (تاریخ انتشار به زبان اصلی ۱۹۸۱).

– مصلحی ، مرضیه (۱۳۷۳) ، بررسی وضعیت شخصیتی دختران بی سرپرست که در شبانه روزیهای سازمان بهزیستی تهران نگهداری می شوند و مقایسه آن با دختران تحت سرپرستی والدین ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، چاپ نشده ، دانشگاه تربیت معلم ، دانشکده ی روانشناسی و علوم تربیتی.

– مظاهری ، محمد علی ،‌(۱۳۷۸) ، الف الگوهای دلبستگی نوزادان ایرانی ، مجله روانشناسی ، شماره ی ۸٫

– مظاهری ، محمد علی (۱۳۷۸) ، ب الگوهای وابستگی کودکان پیش دبستانی ، مجله روانشناسی ،‌شماره ی۱۲

– مظاهری ، محمد علی (۱۹۹۷) ، دلبستگی از دیدگاهی نظامدار ، مطالعه ای در خانواده های ایرانی ، پایان نامه ی دکتری چاپ نشده ،‌دانشکده لندن.

– مظاهری ، محمد علی (۱۳۷۹) ، الف فرایند متحول روانی (جزوه چاپ نشده) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

– مظاهری ، محمد علی (۱۳۷۹) ، با دلبستگی ناایمنی کودکا چه باید کرد (مروری بر راهبردهای پیشگیری ودرمان) ، مقاله ، تهران.

– منصور ، محمود و دادستان ،‌پریرخ (۱۳۶۹) ، روانشناسی ژنتیک ،‌جلد دوم ،‌تهران : انتشارات دریا.

– مهدی پور شهریور ، تیر (۱۳۷۹) ، تاثیر محرومیت محیطی بر رشد گفتار و زبان کودکان شیرخوارگاه مجموعه مقالات اولین همایش علمی مراقبت شبانه روزی از کودکان ، تهران : دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی.

– میکاییلی ، مهر انگیز (۱۳۵۹) ،‌مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مرکز شبانه روزی با دانش آموزان تحت حمایت خانواده ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده پرستاری و مامایی.

– مرزعه شامی ، داود (۱۳۸۴) ،‌بررسی رابطه کیفیت دلبستگی با سازگاری دانش آموزان دبیرستان شهر قم.

– میلز ،‌آدامز (۱۳۷۳) ، روانشناسی کودکان محروم از پدر (ترجمه ی خسرو باقری) ،‌تهران : انتشارات تربیت (تاریخ انتشار به زبان اصلی ، ۱۹۹۲).

– هلمز ،‌ح (۱۹۹۲) ، نظریه دلبستگی : مبانی زیست شناختی و روان درمانگری (ترجمه ،‌بشارت ،‌محمد علی ، ۱۳۷۸) ،‌مجله تازهای روان درمانی ، سال چهارم ، شماره ۱۳ و ۱۴

منابع انگلیسی :

– Bowlby.j(1969).Attachment.and loss Voll.(1)Attachment.London the hogarth press and the institute of psycho-Anlisis.

– Bowlby.j(1973).Attachment and loss.Voll (2) Separation.Anxiety and anger.Published in pelican books.

– Bowlby.j(1973).Attachment and loss.Vol.1 Separation , Anxiety and anger.

– Bowlby.j(1973).Attachment and loss Vol.(3) loss , Sadeness and depression.Basic books , New York.

مقدمه

کودکی که به دنیا می آید ممکن است عالیترین و کامل ترین امکانات رشد را دارا باشد . وی ممکن است آمادگی داشته باشد و ظرفیت آن را که به شایستگی ترین وجهی پرورده شود و برترین کمالات دست یابد . کافی است عادی به دنیا بیاید و خانواده و محیط مناسب در اختیارش قرار گیرد تا ببالد و نشو ونما یابد و جایگاه ارجمند خویش را در این دنیا بیابد . اما زندگی خانوادگی و محیط بهداشتی و آموزشی و اجتماعی و فرهنگی بسیاری از مردم جهان چنان است که دست یابی به چنین مقصودی را دشوار و گاه امکان ناپذیر می سازد . محدودیتهای محیط زندگی گروهی از کودکان چنان زیاد است که بقای آنان نیز مسیر میشود . بزرگی ارقام فقر و بیماری و مرگ در کشورهای جهان سوم لرزه بر اندام آدم می اندازد و مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان نیز که نتیجه ممکن فقر و بیماری و جهل و بد رفتاری ونابسامانی های خانوادگی و کاستیهای آموزشی و اجتماعی و فرهنگی است شدیدا مانع رشد و بالندگی و وصول آن به کمالاتی است که در خلقتشان مقدر شده است . ( منشی طوسی ، ۱۳۷۱ )

سال ۲۰۰۱ به عنوان سال بهداشت روانی اختصاص یافته است و در این سال تمام ملل جهان وظیفه دارند که سطح بهداشت روان خود ، خانواده و جامعه شان را ارتقاء دهند و با افزایش دانش بهداشت و زدودن برچسب های مخرب زمینه های این رشد را فراهم آورند. ( شاه محمدی ، ۱۳۷۹ )

اکنون که دوران سرنوشت ساز سازندگی و بازسازی همه جانبه کشور با شتابی فزاینده آغاز گردیده است ، زمان آن فرا رسیده است که برنامه توسعه و تامین تندرستی کودکان و ارتقاء سطح بهداشت خانواده و مدارس به عنوان بخش مهمی از سیاستهای ارتقاء بهداشت کشور و اساسی ترین حرکت در راستای تامین سلامتی نسل آینده ساز و تحقق بخش توسعه اجتماعی و اقتصادی آتیه کشور ، جایگاه و هویت واقعی خود را بازیابد . بدون تردید کاهش منابع ، امکانات و اعتبارات مالی ؛ کمبود نیروی انسانی آموزش دیده ، رشد افزون جمعیت و بحران زیست که جملگی تهدیدی جدی برای سلامتی نسل آینده است موانع و مشکلات متعددی را در مسیر تحقق اهداف فوق الذکر ایجاد خواهد کرد . حل این مشکلات راهی جز مشارکت همه جانبه نهادهای اجتماعی به ویژه خانواده را باقی نمی گذارد .اما باید توجه داشت که مشارکت مردم بدون دادن آگاهی و اطلاعات به آنان تحقق نمی یابد .

راه مشارکت همه ، آگاهی همه است ( پالاهنگ، ۱۳۷۷ ).

گر چه پیشینه توجه به نیازها و مشکلات روانی کودکان به عنوان قشر خاص و دارای ویژگی های منحصر به فرد خود و نه به عنوان بزرگسالانی کوچک اندام به پیش از چند دهه نمی رسد ، لیکن در همین مدت کوششهای بسیاری در جهت شناخت ، تبیین و طبقه بندی و ارائه روشهای درمانی برای اختلالات دوران کودکی و نوجوانی به عمل آمده است . طبقه بندی اختلالات کودکان این سوال را مطرح می کند که ‹‹ چند نوع اختلال وجود دارد ›› ؟

سوال اساسی در همه گیر شناسی این است که چه تعداد از کودکان در جمعیت کلی دچار این اختلالات هستند؟ همه گیر شناسی با تشخیص علل یا عوامل همراه با انتشار اختلالات در جمعیت نیز سرو کار دارد اختلالات رفتاری طیفی وسیعی از مشکلات کودکی را از رفتارهای پرخاشگرانه و تکانشی تا رفتارهای افسرده گونه و گوشه گیری در بر می گیرد . کودکان با اختلالات رفتاری بنابر ماهیت رفتارهایشان احتیاجات روانی ، تربیتی و آموزشی متفاوتی از سایر کودکان دارند . لذا برای آموزش ، تربیت و ترمیم رفتارهای آنان لازم است چگونگی طبقه بندی این اختلالات با توجه به انواع و دشواریهای رفتاری آنان تعیین شود (عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

درباره چگونگی طبقه بندی اختلالات رفتاری ، اختلاف نظرها و بحثهای گوناگون و فراوانی وجود دارد اشکالات طبقه بندی اختلالات رفتاری بنابر علل زیر می باشد :

۱ – علل متفاوتی می توانند زیربنای مشکلات رفتاری مشابهی باشد و درمقابل انواع متفاوت مشکلات رفتاری می تواند از علل مشابهی حاصل آمده باشد .

۲ – فراوانی و تنوع رفتارهای ناسازگارانه بسیار گسترده است .

۳ – چگونگی شروع این گونه رفتارها و کیفیت رشد و پیشرفت آنان متفاوت است .

۴ – میزان و درجه رشد آنان مختلف است .

۵ – چگونگی پاسخ دهی این گونه رفتارها با روشهای درمانی گوناگون متفاوت می باشد . (سیف نراقی و نادری ، ۱۳۸۰ )

آمارهای اپیدمیواوژیک نشان داده اند که تقریبا ۱۴ تا ۲۰ درصد همه کودکان از بدو تولد تا ۱۸ سالگی انواعی از اختلالات روانی را داشته و حدود ۳ تا ۵ درصد این گروه دارای اختلالات شدید روانی می باشند این کودکان مشکلات مهمی در سازگاری به همراه نارسایی خانوادگی – تحصیلی و روابط اجتماعی زندگی دارند ، در هر صورت کمتر از ۵/۱ درصد کودکان نیاز به درمان دارند . با کمال تاسف و تعجب باید بگوییم که در کشور ما به مسائل گوناگون و پیچیده کودکان به طور جدی پرداخته نشده است . این در حالی است که اختلالات عاطفی – رفتاری ، به ویژه وضعیت نامتعادل و تحول زندگی خانوادگی و اجتماعی دریکی دو دهه اخیر کشور ما بیش از هر زمان دیگری گریبانگیر گروههای وسیعی از کودکان شده است (عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

نابسامانی های خانوادگی ، کمبودهای آموزشی ، پرورشی و بهداشتی ، جابه جا شدن گروههای اجتماعی و فشارهای ناشی از آن ، رشد نامعقول جمعیت ، مهاجرتهای بی رویه و آوارگی ، فقر و اعتیاد گسترده دل آزردگی و افسردگی و پرخاشجویی و شکوه گراییهای حاصل از غیبت و فقدان سرپرست در بسیاری از خانواده ها و همچنین ناآگاهی های دیرپای والدین کودکان برای مقابله علمی عاقلانه با فشارهایی که زندگی جدید و ناآشنا و پیچیده کنونی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روانهای حساس و پذیرایی خردسالان وارد می آورد . و بسیاری عوامل مهم دیگر سبب شده است که اختلالات عاطفی و رفتاری کودکان وسعت بی سابقه ای بیابد . ( استارت ، لوریا،[۱] ۱۹۹۸ نقل از عیسی زاده ، ۱۳۸۶).

درچنین وضعیتی جا دارد که پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت و روانشناسی کودک هر چه نیرو و دانش و تجربه در توان و هر چه شور وشوق و دلسوزی در جان دارند به کار گیرند و بر این دشمن مهلک درونی بشورند و کمک کنند تا اختلالهای جانکاه عاطفی را از دلهای آسیب پذیر کودکان معصوم و دوست داشتنی بیرون کنند و رشد شخصیت سالم و متعادل آنان را امکان پذیر سازند .

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا