جم فایل

پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر

پایان نامه مجموعه توریستی تفریحی دریاچه گلهر در ۲۲۰ صفحه و قابل ویرایش

چكیده:
در این روند آفرینش، سفر و گردشگری همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسیر جستجوی خویش از طبیعت و تجاربی كه از آن اندوخته بهره بسیار برده و شناختی كه از خوب دیدن در جهان بدست آورده راهگشای او در پیچیدگیهای زندگی بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقیقت هستی نزدیك‌تر می‌كند پس در چگونگی ایجاد رابطه بین انسان و طبیعت كه در نهایت به آفرینشی زیبا می‌انجامد باید ژرف اندیشید و استوار قدم برداشت.
معماری از زمینه‌هایی است كه در آن می‌توان برای نحوه این ارتباط به تعریفی مناسب دست پیدا كرد و با برنامه ریزی طبق مبانی‌ای كه این رشته از شناخت انسان و شناخت طبیعت ارائه می‌دهد، تركیبی متعادل بدست آورد كه راه انسان را برای شناخت از طریق سفر، كوتاهتر می‌كند و به او طبیعت و حقیقت آن را می‌آموزد.
معماری در این برنامه ریزی با گردشگری و برنامه‌های آن دررابطه‌ای مستقیم قرار می‌گیرد. در حال حاضر به طوری كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگری در ایران برمی‌آید، متأسفانه این فعالیت عظیم جهانی، با نوعی ركود و وقفه در كشور روبروست كه برای حل آن نیاز به اهداف و سیاستهای كلان، ایجاد نظام برنامه ریزی گردشگری در مقیاس محلی و ملی و و بین المللی ایجاد هماهنگی در مدیریت گردشگری می‌باشد.در این برنامه ریزیها پرداختن به نقش معماری در توسعه گردشگری و جذب توریست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان حتی پرداختن به طرحهای ضربتی و كوتاه مدتی كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت برای توسعه گردشگری هستند، بسیار تأثیر گذار و مهم می‌باشد.طرح این پروژه‌ با توجه به موقعیت منطقه از نظر توریستی، باعث پیشرفت چشمگیر صنعت توریسم در این ناحیه می‌شود. ضمن اینكه با گسترش نظارت محیط زیست بر ناحیه به حفظ اكوسیستم طبیعی آن كمك می‌كند.

فهرست مطالب:
چكیده
مقدمه
تعریف پروژه
اهداف پروژه
فصل اول – فلسفه وجودی طرح
مقدمه
۱-۱ مفهوم گردشگری
۲-۱ جایگاه گردشگری در زندگی امروز
۱-۲-۱ ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت
۲-۲-۱ فراغت فعال و غیر فعال
۳-۲-۱ نقش گردشگری در گذران فراغت
۴-۲-۱ نقش گردشگری در كیفیت زندگی
۳-۱ راهبردهایی در توسعه گردشگری
۴-۱ منابع گردشگری
۵-۱ طیف گردشگران
۶-۱ فعالیتهای گردشگری
۷-۱ ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن
۸-۱ نتیجه گیری
فصل دوم – مطالعات محیطی طرح
۲-۱-۱-۲ ویژگیهای تاریخی
مقدمه
۱-۲ مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی
۱-۱-۲ استان لرستان
۱-۱-۱-۲ موقعیت جغرافیایی
۳-۱-۱-۲ ویژگیهای اجتماعی
جمعیت
ساختار جنسی و سنی استان
در نمودر زیر ساختار جمعیت استان به تفكیك سن و جنس مشخص شده است
۴-۱-۱-۲ ویژگیهای اقتصادی
۵-۱-۱-۲ ویژگیهای طبیعی
ویژگیهای اقلیمی
۷-۱-۱-۲ جاذبه‌های گردشگری
۲-۱-۲ شهرستان بروجرد
۳-۱-۲- روستاهای منطقه
روستاهای شمال غربی
روستاهای شمالی
روستاهای شمال شرقی
روستاهای شرقی و جنوب شرقی
روستاهای جنوبی
روستاهای جنوب غربی
روستاهای غربی
۴-۱-۲ كشاورزی و باغداری در منطقه
۵-۱-۲ دامپروری و دامداری منطقه
۶-۱-۲ ایلات و عشایر و مردم منطقه
۲-۲ مطالعات پایه
۱-۲-۲ منطقه حفاظت شده آب سرد
۱-۱-۲-۲موقعیت جغرافیایی
۲-۱-۲-۲- موقعیت طبیعی
۳-۱-۲-۲ پوشش گیاهی
۴-۱-۲-۲ حیات وحش
۲-۲-۲- اقلیم منطقه
تقسیمات اقلیمی
۱-۲-۲-۲- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد
۲-۲-۲-۲- بارندگی
۳-۲-۲-۲- باد
۴-۲-۲-۲- تابش
۵-۲-۲-۲ یخبندان
۶-۲-۲-۲- رطوبت
۷-۲-۲-۲- نمودار بیوكلیماتیك ساختمانی
۸-۲-۲-۲- نیازهای آبی در محدوده سایت
۳-۲-۲ – شناخت زمین و خاك منطقه
۱-۳-۲-۲- زمین شناسی منطقه
تشكیلات زون سنندج – سیرجان
تشكیلات زاگرس
۲-۳-۲-۲- خاك شناسی منطقه
بافت خاك و قابلیت نفوذ خاك
ویژگیهای خاك منطقه و محدودیتها
۳-۳-۲-۲ – مصالح شناسی
۴-۳-۲-۲- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)
۴-۲-۲ راههای دسترسی به منطقه
۵-۲-۲- قابلیتهای منطقه
۳-۲- نتیجه
فصل سوم – معماری بومی منطقه
مقدمه
۱-۳- مبانی معماری بومی
۲-۳- روند شكل گیری معماری بومی
۳-۳- دلایل كم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز
۴-۳- معماری بومی منطقه
۵-۳- معماری خانه های روستایی
۱-۵-۳-نظام فضایی كالبدی روستاها
۲-۵-۳- معماری مسكن روستایی
۳-۵-۳ – مصالح و شیوه ساخت
۱-۳-۵-۳- شیوه ساخت
۲-۳-۵-۳- مصالح
۶-۳- الگوهای طراحی منطقه
۱-۶-۳- مسیرهای دسترسی
۲-۶-۳- كانونهای تجمع
۳-۶-۳- ساختمان و طبیعت
۴-۶-۳- معابر عمومی
۵-۶-۳- ساخت و ساز و مصالح
۶-۶-۳- حصارها
۷-۶-۳- آلاچیق و سایبان
۷-۳- نقش اقلیم در معماری بومی
۱-۷-۳- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه
سیستم جذب و دفع مستقیم
سیستم جذب و دفع غیرمستقیم
دیوار ترومپ
دیوار آبی
سیستم جذب و دفع مجزا
بام آبی
گلخانه
ترموسیفون
۳-۷-۳- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح
۸-۳- نتیجه گیری
فصل چهارم – نمونه طرحهای مشابه
مقدمه
۱-۴- باغها
۱-۱-۴- تعاریف مربوط به باغ
۲-۱-۴- تاریخچه و سبك های گوناگون هنر باغ سازی
۱-۲-۴- باغهای ایرانی
۱-۱-۲-۴- باغهای صفوی یا شاه عباسی
۲-۱-۲-۴- باغ های قاجاری
۲-۲-۴– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها
۱-۲-۲-۴- هندسه باغ های ایرانی
۲-۲-۲-۴- آب در باغ ایرانی
۳-۲-۲-۴- گیاهان باغ
۳-۲-۴- اشكال باغ ها
۱-۳-۲-۴- باغ های منظم
۲-۳-۲-۴- باغ نامنظم
۴-۲-۴- اصول بنیادی طراحی باغ
۱-۴-۲-۴ – خط یا محور
۲-۴-۲-۴- فرم
۳-۴-۲-۴- بافت
۴-۴-۲-۴- رنگ
۵-۴-۲-۴- مقیاس
۶-۴-۲-۴- تنوع
۷-۴-۲-۴- توالی
۸-۴-۲-۴- تعادل
۳-۴- آب در طراحی پارك
۴-۴- آب در باغ های ایرانی
۱-۴-۴- آب و روانشناسی
۲-۴-۴- آب و انعكاس
طراحی آب در سبك های مختلف
۳-۴-۴- استخر
۴-۴-۴- آب نما
۵-۴-۴- چشمه
۶-۴-۴- بركه ها یا باغچه های آبی
۷-۴-۴- آبشار و جویبار
۸-۴-۴- فواره ها
۹-۴-۴- آب و مجسمه
۱۰-۴-۴- آب و حیات وحش
۵-۴- موزه ملی آب ایران
۶-۴- مجموعه ورزشی رفسنجان
۷-۴- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)
۸-۴- باغ شازده ماهان
۹-۴- موزه دریایی اوزاكا
۱۰-۴- مركز فرهنگی ژان ماری تجیبائو
فصل پنجم – بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه
مقدمه
۱-۵- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح
۲-۱-۵- محدودیتهای منطقه برای طراحی
۳-۵- نقش منطقه در محدوده غرب كشور
۴-۵- نقش منطقه در طرحهای ملی
۵-۵- بررسی حجم قابل انتظار بازدید كنندگان
۶-۵- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدكنندگان و فضا
۱-۶-۵- چگونگی تاثیرات
۱- فرهنگی
۲- سنتی
۷-۵- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه
۱-۷-۵- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده كننده
۲-۷-۵ بررسی امكان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه
شناخت بنیه اقتصادی
تعیین جایگاه و نقش منطقه
پیش بینی اشتغال
۳-۷-۵- بررسی امكان سرمایه گذاری در فضا
۸-۵ نتیجه
فصل ششم – برنامه ریزی فیزیكی و معیارها و ضوابط طراحی
مقدمه
۱-۶- برنامه ریزی فیزیكی
۱-۱-۶- نتیجه گیری جمعیتی
جدول شماره ۱-۶ خلاصه نتیجه گیری جمعیتی
۲-۶- معرفی حوزه‌ها
۱-۲-۶- پاركینگ
۲-۲-۶- اقامتگاه (هتل)
آیین نامه و ضوابط هتل در ایران
۳-۲-۶- موزه
پیدایش موزه‌های تاریخی طبیعی
بخشهای موزه‌های تاریخ طبیعی
ایمنی و حفاظت
نور در موزه
نور طبیعی
۴-۲-۶ رستوران
۵-۲-۶ آزمایشگاههای پژوهشی
روكار سطوح
۶-۲-۶ اداری
۳-۶-نتیجه گیری
فصل هفتم – معرفی پروژه و اهداف آن
مقدمه
۱-۷- اهداف و عملكردهای پروژه
۱-۱-۷ حوزه فرهنگی
۲-۱-۷ حوزه اقامتی و استراحت
۳-۱-۷ حوزه ورزشی
۴-۱-۷ حوزه پژوهشی
۵-۱-۷ حوزه تفریحی
۶-۱-۷ حوزه اداری
۲-۷ توجیه اقتصادی طرح
۱-۲-۷ فازبندی پروژه
فاز یك پروژه
فاز دو پروژه
فاز سه پروژه
۳-۷- نتیجه گیری
فصل هشتم – بررسی سایت و ایده‌های طراحی
مقدمه
۱-۸- ایده‌های كلی
۱-۱-۸- منابع و جاذبه‌های طبیعی
۲-۱-۸ منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی
۲-۸ طراحی فضای سبز
۱-۲-۸ امكان ایجاد منظر با توجه به كاربریهای پیشنهادی
۲-۲-۸ لزوم حفظ دید به سمت سایت
۳-۲-۸ ایجاد كریدور سبز دور سایت
۴-۲-۸ لزوم حفظ گیاهان بومی
۳-۸ پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اكوسیستم منطقه
۴-۸ شناخت سایت
۱-۴-۸ وسعت فضا
۲-۴-۸ موقعیت فضا
۳-۴-۸ فرم فضا
در صفحات قائم، افقی و نیمرخ
-۴-۸ نظام شكلی استقرار
۵-۸ مطالعات كالبدی
۷-۸ دیدهای مطلوب به سایت
۸-۸ جهت گیری ساختمانها در مجموعه
۹-۸ نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملكردهای مناسب برای آنها
۱۰-۸ ورودی به مجموعه
۱۱-۸ عملكردهای پیش بینی شده
۱-۱۱-۸ پارك حاشیه سایت
۲-۱۱-۸ مجموعه پذیرایی و اقامتی
۳-۱۱-۸ موزه شناخت
۱۲-۸ روند طراحی
۱-۱۲-۸ باغ ایرانی
۱۳-۸ سازه
۱۴-۸ تاسیسات
سیستم تهویه یكپارچه با كانال
سیستم تهویه یكپارچه فن كوئلی
سیستم چیلر مركزی با فن كوئل آبی
سیستم چیلر مركزی با هواساز و كانال

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا