جم فایل

پایان نامه شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس

پایان نامه شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس در ۱۱۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست

فصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت پژوهش
اهداف تحقیق
سؤال‌های تحقیق
تعاریف نظری مفاهیم
تعریف عملیاتی مفاهیم
فصل دوم
بررسی پیشینه مطالعاتی
زمینه
مفاهیم آموزش
تعریف آموزش
مزایای آموزش
دلایل منطقی برای آموزش
اهداف آموزش
ضرورت آموزش کارکنان
انواع آموزش
مشکلات آموزش
مفهوم نیاز
جمع‌بندی تعاریف ارائه شده دربارة نیاز
طبقه‌بندی نیازها
۱٫ طبقه‌بندی «برادشاو» از نیازها
۲٫ طبقه‌بندی بر اساس نوع نیاز
۳٫ طبقه‌بندی نیازها از لحاظ توانایی تشخیص
۴٫ طبقه‌بندی نیازها از لحاظ ضرورت و اهمیت
۵٫ طبقه‌بندی نیازها از لحاظ نحوة برآوردن و رفع آنها
۶٫ تقسیم‌بندی نیازها از لحاظ فردی یا گروهی بودن
نیاز آموزشی
منابع نیازهای آموزشی
نیازسنجی آموزشی
اهداف نیازسنجی
۱- فراهم‌سازی اطلاعات برای برنامه‌ریزی
۲- ضرورت بهسازی برنامه‌ها یا افزایش طول عمر برنامه
۳٫ فراکنشی عمل کردن
۴٫ اجتناب از انحصارگرایی در برنامه‌ریزی و جلب مشارکت عمومی
۵٫ رعایت جنبة اقتصاد در مسائل برنامه‌ریزی
۶٫ ضرورت پاسخگویی
اصول نیازسنجی
۱٫ اصل تداوم
۲٫ اصل جامعیت
۳٫ اصل مشارکت
۴٫ اصل عینیت
۵٫ اصل افزایشی بودن نیازسنجی
۶٫ اصل سیالی نتایج نیازسنجی
۷٫ اصل توجه نابرابر در نیازسنجی
۸٫ اصل واقع‌گرایی
۹٫ اصل پویایی
۱۰٫ اصل تعهد
انواع نیازسنجی
۱٫نیازسنجی آلفا
۲٫ نیازسنجی بتا
۳٫ نیازسنجی گاما
۴٫ نیازسنجی دلتا
۵٫ نیازسنجی اپسیلون
۶٫ نیازسنجی زتا
الگوهای نیازسنجی آموزشی
الگوی ترند(TREND)
الگوی پی. دی. کا(P.D.K)
الگو‌ی نیازسنجی جهانی
الگوی نیازسنجی هوستون
الگوی کلاین
الگو‌ی بورتون و مریل
الگوی نیازسنجی در سطح مدارس متوسطه
الگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشی
الگوی تحلیل وظیفه
مدل سه بعدی: کافمن، کوریگان و جانسون
الگوی نیازسنجی آموزشی کارکنان در سطح منطقه آموزشی
فنون نیازسنجی آموزشی
فن دلفی
فن فیش باول
فن تل استار
وقایع حساس
فن تحلیل تأثیر متقاطع
فن شبیه‌سازی و بازی
فن جلسات همهمه‌ای
فن تحلیل میدان نیروها
فن تجزیه و تحلیل خطا
آموزش و پرورش و اهداف آن
مدیریت مدارس
وظایف مدیر مدرسه
الف. وظایف پرورشی – آموزشی
ب. وظایف اداری
یافته های پژوهش
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
روش تحقیق
جامعه مورد مطالعه
نمونه‌ و روش نمونه‌گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
شواهد مربوط به قابلیت اعتماد و روایی ابزار سنجش
روش تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها
تحلیل داده ها
اولویت‌بندی نیازهای آموزشی
نمایش میانگین متغیرها
مقایسة میانگین سؤال‌های تحقیق
فصل پنجم
نتیجه‌گیری‌ و پیشنهادات
بحث و نتیجه‌گیری
محدودیتها
پیشنهادها
ضمائم
فهرست منابع

فهرست منابع

۱٫ ابطحی، سیدحسین.(۱۳۷۳) آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

۲٫ الوانی ،سید مهدی(۱۳۸۳) مدیریت عمومی.تهران: نشر نی

۳٫ بازرگان، عباس و سرمد، زهره و حجازی، الهه.(۱۳۸۵) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه

۴٫ بیگدلی، الیاس.(۱۳۸۰) نیازسنجی و ارائه چارچوب کلی آموزش مدیران مدارس راهنمایی شهرستان خدابنده، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران

۵٫ ترک‌زاده، جعفر.(۱۳۷۴) تعیین نیازهای آموزشی مشاغل فنی گمرکات تجاری و مسافری تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی

۶٫ دبیری اصفهانی، عذرا.(۱۳۷۶) آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی و متوسطه. تهران: انتشارات پیام نور

۷٫ رخشان، فریدون. (۱۳۶۹)طراحی و تحلیل نظام‌های آموزشی. تهران: انتشارات نیما،

۸٫ رزم‌فر،‌حسین.(۱۳۷۳) بررسی نیازهای آموزشی مدیران واحدهای آموزشی دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران

۹٫ رشیدی، محمدمهدی.(۱۳۷۳) بررسی نیازهای‌ آموزشی پنج سال آیندة کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه تهران،

۱۰٫ زاهدی، شمس‌السادات. (۱۳۶۶) روابط صنعتی. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی،

۱۱٫ زرین‌فرد، رضا.(۱۳۷۴) سنجش نیازهای آموزشی کارشناسان حوزه ستادی آموزش و پرورش، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران

۱۲٫ ساعتچی، محمود.(۱۳۷۰) روانشناسی در کار. سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۳٫ سعادت، اسفندیار.(۱۳۸۱) مدیریت منابع انسانی. تهران: انتشارات سمت،

۱۴٫ سینجر، مارک. .(۱۳۷۸) مدیریت منابع انسانی. ترجمه فریده آل‌آقا تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

۱۵٫ سیدحسینی، مهرداد.(۱۳۷۹) بررسی نیازهای آموزشی مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از دیدگاه خود آنها، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی

۱۶٫ عباس‌زادگان، سیدمحمد و ترک‌زاده، جعفر.(۱۳۷۹) نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار

۱۷٫ عسگریان، مصطفی.(۱۳۷۰) مدیریت نیروی انسانی. انتشارات جهاددانشکاهی تربیت معلم

۱۸٫ علاقه‌بند،‌ علی.(۱۳۷۸) مقدمات مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات روان

۱۹٫ علاقه‌بند،‌علی.(۱۳۸۲) مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات روان،

۲۰٫ فتحی واجارگاه، کوروش.(۱۳۸۱) نیازسنجی آموزشی، الگوها و فنون، تهران: انتشارات آییژ

۲۱٫ فتحی واجارگاه، کوروش (۱۳۷۷) اصول برنامه‌ریزی درسی. تهران: انتشارات ایران زمین

۲۲٫ فیوضات، یحیی.(۱۳۷۶) مبانی برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: انتشارات مؤسسه نشر ویرایش

۲۳٫ لطفی،‌علی.(۱۳۷۸) تعیین نیازهای آموزشی کارکنان بانک ملی ایران در شهر اردبیل با استفاده از روش نظرخواهی. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه شهید بهشتی

۲۴٫ مرادی، نعمت‌الله.(۱۳۷۳) بررسی نیازهای آموزشی مدیران متوسطه نظری استان لرستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

۲۵٫ مشایخ، فریده.(۱۳۷۹) فرایند برنامه‌ریزی آموزشی. تهران: انتشارات مدرسه

۲۶٫ معصومی،‌ داوود. (۱۳۷۹)نیازسنجی آموزشی مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگویی جهت آموزش بهینة آنان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

۲۷٫ میرسپاسی، ناصر.(۱۳۷۱) مدیریت منابع انسانی و روابط کار، نگرشی نظام‌گرا، انتشارات مؤلف

۲۸٫ میرکمالی، سیدمحمد.(۱۳۷۶) رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: انتشارات رامین

۲۹٫ نجات ثابت، زین‌العابدین.(۱۳۷۴) بررسی نیازهای آموزشی پژوهشگران پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی به منظور طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی بهینه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد دانشگاه علامه‌طباطبایی

۳۰٫وزارت آموزش و پرورش.(۱۳۷۹)اهداف دوره متوسطه،تهران:انتشارات وزارت آموزش و پرورش

منابع خارجی

۱٫ Miller, D. (1976) Need Assesment. Omford. clarendon Press

۲٫ Robbins, Stephen and Cenzo, David. (1996) Human Resource Management.

۳٫ Suarez, T.M. (1991) Need Assessment Studies. In : International Encyclopedia of Curriculum. Edited by A. lewy. Pergamon Press

۴٫ Taylor. Frederick Winslow.( 1947) The Principles Of Scintific

Managerment. NewYork: Harper and Brothers

۵٫Care.M and Hanny.M(1999) The use of performance Indicators London.jessica kingsley.

زمینه

آموزش کارکنان شبیه نگهداری ماشین‌آلات است. ماشین‌ها برای آنکه در بالاترین حد کارایی کار کنند به دورة سازگاری یا تطبیق و سپس تعمیر منظم نیاز دارند. برای به حداکثر رساندن اثربخشی افراد باید کارکنان را با محیط کار آشنا نموده و سپس به صورت دوره‌ای آموزش‌هایی برای آنها تدوین نمود.

یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی آموزش کارکنان است، زیرا داشتن کارکنان ورزیده یکی از مهم‌ترین عوامل در میزان کارایی و کارآمدی سازمان‌ها است. کارایی و اثر بخشی هر سازمانی تا حد قابل ملاحظه‌ای به نحوة مدیریت و کاربرد صحیح و مؤثر منابع انسانی بستگی دارد. طبیعی است که هر قدر سازمان‌ها گسترده‌تر و متنوع‌تر گردند، به مشکلات و اهمیت ادارة این نیروی عظیم افزوده خواهد شد. بنابراین، مدیران باید به دانش و بینش لازم جهت مواجه شدن و حل مشکلات این عامل پیچیده و حساس مجهز شوند.

مطالعات بین‌المللی نشان داده است که بین رشد اقتصادی و آموزش رابطة مستقیمی وجود دارد. مطالعات هاربیسون و مایرز[۱] نشان می‌دهد بین شاخص رشد اقتصادی و رشد نیروی انسانی ضریب همبستگی قابل توجهی(۸۸۸ /۰) وجود دارد. از این پدیده می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که رشد و توسعه اقتصادی به منابع نیروی انسانی نیازمند است. اهمیت آموزش از قدیم مورد توجه اقتصاددانان بوده است و دانشمندانی چون آدام اسمیت[۲] و جان استوارت میل به اهمیت و نقش تولیدی آموزش از طریق افزایش بازدهی نیروی کار اشاره کرده‌اند، و آلفردمارشال[۳] یکی دیگر از پیش‌کسوتان اقتصاد می‌گوید: «با ارزش‌ترین نوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در انسان‌ها است»(فیوضات، ۱۳۷۶، ص ۲۶).

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت: بدون آموزش کارکنان رشد سازمان‌ها کاهش خواهد یافت و در نهایت بی‌توجهی به امر آموزش نیروی انسانی سرنوشت و بقای سازمان را با خطر مواجه خواهد ساخت.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا