جم فایل

پایان نامه ریشه های بدحجابی زنان

پایان نامه ریشه های بدحجابی زنان در ۲۲۱ صفحه و قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ……………………………….. ۱

بخش اول : حجاب

فصل اول ……………………………… ۶

۱٫تعریف حجاب …………………………. ۷

۲٫تاریخچه حجاب………………………… ۷

۳٫حجاب چرا …………………………… ۷

فصل دوم : ……………………………. ۱۱

۱٫عوامل حجاب …………………………. ۱۲

الف : صعود به مراتب معنوی ……………… ۱۲

ب : حجاب مانع اختلاط بی‌شرط ……………… ۱۲

ج : پوشش سالم برای حفظ زن ……………… ۱۲

د : حجاب جایگاه زن و فرهنگ پرهیز ……….. ۱۴

هـ: حجاب و نظربازی از نظر قرآن …………. ۱۵

فصل سوم : منافع حجاب ………………….. ۱۷

فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش ……. ۲۲

بخش دوم : بی‌حجابی

فصل اول :۱- تعریف بی‌حجابی ……………… ۲۷

۲-تاریخچه حجابی ………………………. ۲۷

۳-شروع پیدا شدن نقشه بی‌حجابی در كربلا ……. ۲۹

فصل دوم : انواع بی‌حجابیها ……………… ۳۰

فصل سوم : عوامل بی‌حجابی ……………….. ۳۳

الف : بی‌بند و باری ……………………. ۳۴

ب : فساد …………………………….. ۳۵

ج : جهل و ناآگاهی …………………….. ۳۹

د : علل سیاسی ………………………… ۴۰

هـ : مرز باریك بی‌حجابی و فساد ………….. ۴۰

ی : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ……….. ۴۰

و : طلاق ……………………………… ۴۳

فصل چهارم : راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی . ۴۴

الف : تقویت ایمان و اعتقاد …………….. ۴۵

ب : احیاء ارزشها و فرهنگ اصیل اسلامی …….. ۴۵

ج : شناساندن الگوهای والا ………………. ۴۶

فصل پنجم : پیامدهای بی‌حجابی ……………. ۴۸

الف : پیامدهای فرهنگی ، عقیدتی بی‌حجابی ….. ۴۹

ب : پیامدهای اجتماعی بی‌حجابی …………… ۴۹

ج : پیامدهای اقتصادی ………………….. ۴۹

بخش سوم : بدحجابی

فصل اول : تعریف حجاب ………………….. ۵۴

فصل دوم : منشاء حركتهای بدحجابی ………… ۵۷

فصل سوم : انواع بدحجابیها ……………… ۶۰

فصل چهارم : ریشه‌های بدحجابی ……………. ۶۳

۱-مدگرایی ……………………………. ۶۴

۲-بی‌بند و باری ……………………….. ۶۴

۳-آزادی زن در روابط اجتماعی…………….. ۶۵

۴-ممنوعیت سبب طغیان می‌شود ……………… ۶۶

۵-انگیزه جنسی ………………………… ۶۹

۶-استفاده ناصحیح از پوشش ………………. ۷۱

۷-مورد توجه دیگران قرار گرفتن و جلب توجه كردن ۷۲

۸-عرضه و تقاضا ……………………….. ۷۳

۹-هوسرانی ……………………………. ۷۴

۱۰-كسب موقعیت …………………………. ۷۵

۱۱-ضعف ایمان ………………………….. ۷۵

۱۲-دگرآزاری …………………………… ۷۶

۱۳-اظهار غنای مالی …………………….. ۷۶

۱۴-ملامت دیگران ………………………… ۷۷

۱۵-تقلید ……………………………… ۷۷

۱۶-وبای اجتماعی ……………………….. ۷۸

۱۷-تشكیل مجامع و كانونهای بدحجابی ……….. ۷۹

۱۸-صید دلهای مردان …………………….. ۸۱

۱۹-تعلیم و تربیت ناصحیح و نادرست ………… ۸۲

۲۰-غرب‌زدگی ……………………………. ۸۴

۲۱-تهاجم فرهنگی دشمن …………………… ۸۵

الف : گستره تهاجم فرهنگی ………………. ۸۵

ب : انگیزه دشمن از تهاجم فرهنگی ………… ۸۵

ج : بهترین شگرد دشمنان مبارزه فرهنگی ……. ۸۷

د : ابزار تهاجم فرهنگی ………………… ۸۸

هـ : تصور غلط از فرهنگ اسلامی …………… ۸۸

۲۲-كمبود شخصیت ………………………… ۸۹

۲۳-ارضاء تمایلات ……………………….. ۹۲

۲۴-حاكمیت فرهنگ غرب ……………………. ۹۲

۲۵-استعمار و سوءاستفاده از بدحجابی ………. ۹۲

۲۶-خودنمایی …………………………… ۹۳

فصل پنجم …………………………….. ۹۵

۱-عوامل بدحجابی ………………………. ۹۶

الف : عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی و فرهنگی ۹۶

ب : تلاش تشكیلاتی احزاب و دسته جات وابسته ورشكستگان سیاسی ۹۶

ج : گروهكهای منافقین ………………….. ۹۶

د : عقده حسارت و حس خودكم‌بینی ………….. ۹۷

و : دگرگونی ارزشها ……………………. ۹۸

هـ : الگوهای ناهنجار ………………….. ۹۹

ی : خلاءهای درونی ……………………… ۱۰۰

۲-انگیزه‌های بدحجابی …………………… ۱۰۱

الف : انگیزه روانی و اجتماعی …………… ۱۰۱

ب : انگیزه اقتصادی ……………………. ۱۰۶

۳-آفتهای بدحجابی ……………………… ۱۰۹

الف : پرهیز از چشم و هم‌چشمی در رقابتها ….. ۱۰۹

ب : خشم و تندخویی …………………….. ۱۰۹

فصل ششم : ……………………………. ۱۱۲

۱-راه‌های مبارزه با عوامل بدحجابی ……….. ۱۱۳

۲-برخورد با پدیده بدحجابی ……………… ۱۱۶

الف : برخورد با پدیده بدحجابی شمشیری دولب .. ۱۱۶

ب : تدبیر را جایگزین احساس كنیم ………… ۱۱۸

ج : تدوین قانون حجاب ۲۰ خبر ، ۲ تكذیب ……. ۱۲۲

د : شیوه برخورد با بدحجاب غیرمنطقی و منطقی . ۱۲۵

فصل هفتم : ۱-پیامدهای بدحجابی…………… ۱۲۷

الف : پیامدهای بدحجابی ………………… ۱۲۸

ب : پیامد اقتصادی ، فرهنگی …………….. ۱۲۸

۲-آثار بدحجابی ……………………….. ۱۳۲

الف : جدایی و طلاق …………………….. ۱۳۲

ب : فساد اجتماعی ……………………… ۱۳۳

ج : سقوط شخصیت زده ……………………. ۱۳۳

د : تكذیب آیات الهی …………………… ۱۳۳

و : احساس پوچی ……………………….. ۱۳۴

هـ : ایجاد غفلت ………………………. ۱۳۴

ی : بدآموزی…………………………… ۱۳۵

نتیجه : ……………………………… ۱۳۶

منابع و مآخذ………………………….. ۱۳۷

الف : اهمیت و ضرورت تحقیق

بدحجابی یك پدیده قبیحی است كه شامل اشكال مختلف است و بر روی افراد به هر نحوی تأثیر می‌گذارد به این صورت كه شامل تشدید انگیزه جنسی ، برخورد نادرست با دوست ، خانواده ، اجتماع ، از بین رفتن حجاب اسلامی ، در بین افراد قشرهای خاص می‌شود .

بیان و انتخاب این موضوع به خاطر این است كه شخص بیندیشد كه چه كار باید بكند وچه كار نكند و با خود فكر كند كه چه كسی است و باید چگونه رفتار كند تا بر اساس موازین شرعی اسلام باشد و اینكه شخصیت و ژست ظاهری وی چگونه به خاطر اهمیت زیاد این جمله كه بدحجابی زنان باعث به فساد كشیدن دختران می‌شود .

مطالبی ارایه دهیم و این نكته را نیز خاطرنشان سازیم كه علت بدحجابی فقط در میان دختران نیست و بعضی مردان نیز عامل فساد و ترویج آن هستند و اینكه بدحجابی و دانستن عوامل ، ریشه‌های آن چه تأثیری بر روی آیندة فرد و حضور وی در اجتماع و مجامع دیگر دارد ؟

اینكه بعضی می‌گویند اگر آزادی در حجاب باشد و مثلاً مانتوشلوار ، حجاب كامل به حساب بیاید این بدحجابی به شمار نمی‌آید . این مطلب در صورتی صحیح است كه بر اساس مسائل اسلامی و در حد شرعی باشد باید به این مطلب توجه كرد كه چقدر جامعه ما به فساد و بدحجابی كشیده شده و چقدر آرمانهای حجاب در اسلام ما كمرنگ شده است و چقدر جوانان علاقه‌مند شدید به عوامل بیگانه ، مدلها و برنامه‌های خارجی دارند ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

عوامل بیگانه به خاطر به فساد كشیدن جوانان و دوری كردن آنها از حضور صحیح در عرصه‌های اجتماعی و جنجال انداختن در بین افراد خانواده ،‌اجتماع ، دوستان ، جدایی دو زوج جوان و هدفهای زیاد دیگر كه خود كشورهای غرب طرح‌ریزی كردند باعث شده جوانان را به سوی فرهنگ غرب منحرف كنند . اشخاص باید هوشیارانه وارد عمل شوند چرا كه بیان اهمیت عوامل و ریشه‌های بدحجابی باعث جلوگیری از انحطاط مسلمین و ادامه راه اسلام نبوی می‌باشد .

هدف اصلی این تحقیق نشر آگاهی بیشتر در بین مردم مسلمان و به خصوص نسل جوان می‌باشد . دربارة اهمیت و ضرورت پاك‌زیستی وعفاف و پاكدامنی و زیانهای آلوده زیستی و بیان ارزشمندی احكام و اخلاق اسلامی ونقش اسلام در تأمین سعادت انسان و اینكه غرب و فرهنگ مبتذل غرب الگوی مناسبی برای مسلمانان نیست ، چرا كه غرب درصدد از بین بردن دژ مستحكم حجاب و جایگزین كردن فرهنگ بدحجابی و بی‌حجابی برای مسلمین است و اینكه عوامل بیگانه به منظورتحقق بخشیدن به استعمارفرهنگی و رسیدن از راه استعمار فرهنگی به استعمار اقتصادی و غارت ثروت ملل است كه حجاب را بعنوان یك عامل جلوگیری از پیشرفت افراد معرفی كردند و این یك دروغ است زیرا كه حجاب هیچ منافاتی با پیشرفت جامعه ندارد تا با آگاهی كافی بتوانند نقشه‌های شوم بیگانگان را از بین ببرند و در اصل از تهاجم فرهنگی غرب جلوگیری كنند .

منابع و مآخذ

قرآن كریم

۱٫امام علی (ع) «نهج‌البلاغه» ، محمد دشتی ‎‏؛ قم ، انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین

۲٫انصاریان ، حسین ، «نظام خانواده در اسلام » قم ، انتشارات ام‌ابیها ، پاییز ۱۳۷۸٫

۳٫امام علی (ع) ، «نهج‌البلاغه» ، سیدرضی، قم ، انتشارات مؤسسه فرهنگی امیرالمؤمنین

۴٫اشتهاری ، محمدمهدی «حجاب بیانگر شخصیت زن» قم ، انتشارات ناصر ، اول ، بهار ۱۳۷۵٫

۵٫اشتهاری ، محمدمهدی « پوشش زن در اسلام » قم ، انتشارات ناصر ، اول ، بهار ۱۳۵۷٫

۶٫امیر كوهی ، فیروزه ، « حقیقت و واقعیت زن در اسلام » تهران ، ستاد ناحیه مقاومت بسیج خواهران

۷٫اكبری ، محمدرضا ، « حجاب در عصر ما » تهران ، انتشارات پیام آزادی ، اول ۱۳۸۰ .

۸٫اكبری ، محمود ، « مروارید عفاف » قم ، انتشارات ظفر ، اول ، ۱۳۸۰٫

۹٫اكبری ، حجه‌الاسلام محمدرضا ، « تحلیلی نو و عملی ازحجاب » قم ، انتشارات شهید فهمیدی، اول ، بهار ۱۳۸۰٫

۱۰٫انصاری ، مهدی ، « استعمار فرهنگی و اسارت زن » قم ، انتشارات هادی ، اول ، ۱۳۸۰٫

۱۱٫بانكی پورفرد ، حسین ، « آئینه زن » قم ، دفتر تحقیقات زنان طه ، اول ، پاییز ۱۳۸۱٫

۱۲٫بهشتی ، احمد ، « حجاب زن در قرآن » تهران ، چاپ نشرتبلیغات اسلامی علامه طباطبایی .

۱۳٫پارسا ، طیبه ، «پوشش زن و گستر تاریخ » قم ، انتشارات احسنی الحدیث ، اول ، ۱۳۷۷٫

۱۴٫جعفریان، رسول ، «رسائل حجابیه » قم ، دلیل ، اول ۱۳۸۰٫

۱۵٫حاجیان حسین‌آبادی ، مظفر ، «پاسدار عفت » اصفهان ، همای رحمت ، اول ، ۱۳۷۹٫

۱۶٫حجه‌الاسلام قربانی،« حجاب و آزادی » ، تهران ، سازمان تبلیغات اسلامی طباطبایی ، ۱۳۸۰٫

۱۷٫حداد عادل ، غلامعلی ، « فرهنگی برهنگی ، برهنگی فرهنگی» تهران ، انتشارات اسلامی ، ۱۳۸۱٫

۱۸٫خمینی ، روح‌ا… ، « چهل حدیث » ، تهران ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (قدس سره ) ، ۱۳۷۱ .

۱۹٫رزاقی ، احمد ، « عوامل فساد و بدحجابی و شیوه مبارزه با آن » تهران ، سپهر ، سازمان تبلیغات اسلامی ، اول ، بهار ۱۳۶۷

۲۰٫ری‌شهری ، محمدمهدی ، « میزان الحكم » قم ، مؤلف ، ناشر مكتب الاعلام اسلامی ، ۱۳۷۱ .

۲۱٫زواریان ، زهرا « رایحه نجات » تهران ، ارشاد اسلامی ، انتشارات مدرسه ، اول ، تابستان ، ۱۳۷۰٫

۲۲٫شریعت موسوی ، مصطفی ، « درس حجاب از قرآن و حضرت زهرا » ، مشهد ، مؤلف ، اول ۱۳۷۷ .

۲۳٫شجاعی ، محمد ، « دروصدف » ، قم ، نشر محبی ، اول ، زمستان ۱۳۷۶٫

۲۴٫عطایی ، مرتضی ، «داستانهای حجاب » تهران ، وقت ، نشر الف ، اول ، زمستان ، ۱۳۷۳ .

۲۵-عمید ، حسن ، « فرهنگ لغت فارسی » تهران ، امیركبیر ، اول ، ۱۳۶۷ .

۲۶-عرفان ،‌حسن ، « آفتها و لطافتهای جنسی » ، قم ، نهضت ، دفتر نشر مصطفی ، اول ، زمستان ۱۳۷۳

۲۷-فتاحی زاده ، فقیه ، « حجاب از دیدگاه قرآن و سنت » قم ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، سوم ، زمستان ۷۹٫

۲۸-مصباح یزدی ، محمدتقی ، « تهاجم فرهنگی » قم ، بهمن ،‌انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی ، زمستان ۷۸٫

۲۹٫« حكایت كشف حجاب » تهران ، بهزاد ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، اول ۱۳۸۰

۳۰٫میرخلف ، علی ، « داستانهای از پوشش حجاب » ، قم ، مهدی یار ، اول و پاییز ۱۳۷۹

۳۱-مجتهدی ، مهدی ، « رجال آذرباییجان در عصر مشروطیت » تهران ، نقش جهان ، اول ، ۱۳۲۷٫

۳۲-مطهری ، مرتضی ، « مسئله حجاب » ، قم ، انتشارات صدرا ، آرین ، اول ، ۱۳۵۷ .

۳۳-مطهری ، مرتضی « مقدمه‌ای بر اخلاق جنسی در اسلام و غرب » ، قم ، انتشارات اسلامی ، اول ، ۱۳۶۰٫

۳۴-مهدوی زاده ، حسین ، « حجاب‌شناسی و چالشها و كاوشهای جدید » ، قم مركز مدیریت علمیه ، اول ، زمستان ۱۳۸۱ .

۳۵-معین ، محمد ، « فرهنگ فارسی » ، تهران ، چاپخانه سپهر ، هفتم ، ۱۳۶۴ .

۳۶-نوبخت ، منیژه ، « علل و عوامل بدحجابی ، تهران » علامه طباطبایی ، اول ، ۱۳۸۰٫

۳۷-هاشمی ركاوندی ، سیدمجتبی ، روانكاوی زن ، قم ، شفق ، اول ، بهار ۱۳۷۱ .

۳۸-هدایت‌خواه ، ستار ، « زیور عفاف » مشهد ، معاونت پرورشی ضریح آفتاب ، اول ، پاییز ۱۳۷۴٫

۱- روزنامه خراسان ، ش ۱۵۹۱۹ ، ۲۶ مردادماه سال ۱۳۸۳ .

۲-روزنامه صبح صادق ، ش ۱۶۴ ، مردادماه سال ۱۳۸۳ .

۱-رسانه‌های گروهی ، استفاده از سخنرانیهای اساتید دانشگاه بخصوص خانم دكتر عبدالباقی، روز دوشنبه ۲۱/۱/۸۵٫


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا