جم فایل

پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری

پایان نامه بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی (OLAP) و استفاده از الگوهای آماری در ۲۵۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

-۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار

‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ

‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی

‫۶-۱-۱ ‪ Gridدر ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ ۱۰g

‫۲-۱ اﻧﺒﺎر داده ﭼﻴﺴﺖ؟

۱-۲-۱ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻳﻚ اﻧﺒﺎر داده ﻧﻴﺎز دارﻳﺪ؟

‫۳-۱ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺎرﻳﺨﻲ

‫۱-۳-۱- ﻇﻬﻮر اﻧﺒﺎر داده

‫. ۴-۱ از ﻣﺪﻟﺴﺎزی ارﺗﺒﺎط –موجودیت (E-R)استفاده نکنید

۱-۴-۱ ﻣﺪل ﺳﺎزی اﺑﻌﺎد

۳-۴-۱ ﺟﺪول ﺣﻘﻴﻘﻲ

۴-۴-۱ﺟﺪول اﺑﻌﺎدی (ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی)

۵-۴-۱ ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺰن

۵-۱ ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺮای ﻳﻚ اﻧﺒﺎر

۱-۵-۱معماری سرویس دهنده:

۲-۵-۱معماری پایگاه داده اراکل

فصل دوم : ابزار های انبار اراکل

۱-۲: کدام ابزار

۲-۲: سازنده انبار اوراکل یا OWB

۱-۲-۲: تنظیم سازنده انبار

۲-۲-۲: مشتری سازنده انبار اراکل

۳-۲-۲: اهداف و منابع داده ها:

۴-۲-۲: تعریف جداول موجود در انبار داده هایمان

۵-۲-۲: ایجاد ابعاد

۶-۲-۲: ایجاد یک مکعب

۷-۲-۲: تعریف منبع برای هدف نقشه کشی ها:

۸-۲-۲: تایید طرح

۹-۲-۲: ایجاد طرح

۱۰-۲-۲: استقرار طرح

۳-۲: کاشف اراکل

۱-۳-۲: چرا Discoverer؟

۲-۳-۲: تنظیم محیط

۳-۳-۲: پرس و جو با استفاده از Plus Discoverer:

۴-۲: گزارشات اراکل ۱۰g

۱-۴-۲: ایجاد یک گزارش با استفاده از سازنده گزارش

۲-۴-۲: مثال های بیشتر از گزارش های اراکل

۳-۴-۲:انتشار گزارش

۵-۲: خلاصه

فصل سوم : انبار داده و وب

۱-۳: بررسی بیشتر

۱-۱-۳: اینترنت و اینترانت

۲-۱-۳: نرم افزار اراکل برای انبار داده

۲-۳: سرور کاربردی اراکل۱۰g

۱-۲-۳: چرا یک پرتال تنظیم می کنند؟

۲-۲-۳: پرتال AS Oracle

۱-۳-۳: Discoverer

۲-۳-۳:انتشار یک پورت لت

۳-۳-۳: ایجاد گزارش استاتیک

۴-۳: خصوصی سازی اراکل

۵-۳: انبار داده ها و هوشمندی تجارت الکترونیکی

فصل چهارم: OLAP

۱-۴: چرا نیاز به انتخاب اراکل OLAP داریم؟

۱-۱-۴: کاربردهای OLAP

۲-۱-۴: ROLAP و MOLAP

۳-۱-۴: اراکل OLAP

۲-۴: معماری اراکل OLAP

۳-۴: فضاهای کاری آنالیزی

۱-۳-۴: مدل چند بعدی

۲-۳-۴: ایجاد فضای کاری آنالیزی

۱-۴-۴: تعریف متاداده OLAP برای شمای رابطه ای

۲-۴-۴:دیدگاه های متاداده OLAP و ارزیابی آن

۵-۴: مدیر فضای کاری آنالیزی

۱-۵-۴: ایجاد ویزارد فضای کاری آنالیزی

۲-۵-۴: تجدید فضای کاری آنالیزی

۳-۵-۴: ایجاد یک طرح تجمعی

۴-۵-۴: فعال سازهای فضای کاری آنالیزی

۶-۴: پرس وجوی فضاهای کاری آنالیزی

۱-۶-۴: DML OLAP

۲-۶-۴: بسته DBMS-AW

۳-۶-۴: دسترسی SQL به فضای کاری آنالیزی

۴-۶-۴: OLAP API و اجزاء BI

۷-۴: خلاصه

فصل پنجم : داده کاوی اراکل

۵٫۱: داده کاوی در پایگاه داده اوراکل g10

۵٫۲٫ :روش های داده کاوی اوراکل

۵٫۲٫۱ : قوانین پیوستگی

۵٫۲٫۲ : گروهبندی

۵٫۲٫۳ : استخراج ویژگی

۵٫۲٫۴ : طبقه بندی

۵٫۲٫۵ : بازگشت

۵٫۲٫۶ : استاندارد PMML

۵٫۳٫۱ : فرمت داده

۲-۳-۵ آماده سازی داده

۴-۵: استفاده از واسط های داده کاوی اوراکل

۱-۴-۵: نصب و پیکربندی

۲-۴-۵: روند آنالیز داده کاوی

۳-۴-۵: مثالی با استفاده از جاوا API

۴-۴-۵: مثال استفاده از روال های PL/SQL

۵-۵: خلاصه

فصل ششم: قابلیت دسترسی بالا و انبار داده

۱-۶: مقدمه

۲-۶: یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا چیست؟

۱-۲-۶: ویژگی های یک سیستم با قابلیت دسترسی بالا

۲-۲-۶: نقش بهترین تجربیات عملکردی

۳-۶: مرور اجمالی پایگاه داده اوراکل ۱۰g با ویژگی قابلیت دسترسی بالا

۴-۶: حفاظت در برابر نقص های سخت افزاری/ نرم افزاری

۱-۴-۶: گروههای با عملکرد حقیقی (RAC)

۲-۴-۶: ذخیره سازی مطمئن

۳-۴-۶: آشکار سازی و نمایش خط:

۴-۴-۶: مدیریت منابع

۵-۶: حفاظت در برابر فقدان داده

۱-۵-۶: بازیابی از نقص(خطا) متوسط

۲-۵-۶: بازیابی از خطاهای انسانی با استفاده از flash back:

۳-۵-۶: بازیابی خطا بوسیله گارد یا نگهبان داده

۴-۵-۶: معماری حداکثر قابلیت دسترسی اوراکل

۵-۵-۶: حفاظت متا داده

۶-۶: مدیریت زمان برنامه ریزی شده

۱-۶-۶: پیکربندی مجدد نمونه پویا

۲-۶-۶: حفظ آنلاین

۳-۶-۶: تعریف مجدد آنلاین:

۴-۶-۶: ارتقاء درجه

۷-۶: مدیریت طول عمر اطلاعات

۸-۶: خلاصه:

‫۱٫۱ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ g‪۱۰

‫۱-۱-۱ اﺛﺮ ﺟﻮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی:

‫ﻳﻜﻲ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻋﺼﺮ ﺣﺒﺎﺑﻲ اﻣﺮوز ‪ post-dot-comﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻮد و زﻳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺑﻮدﺟـﻪ ﻛﻤـﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺑﺎﺷـﻴد ‫در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن از ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﻌﻼوه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳﻮاﻳﻲ ﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪی ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ را ﺑﺎﻻ و ﺑﺒﺮد اﻓﺸﺎ ﺳﺎزی ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣـﺎﻟﻲ ﺷـﺮﻛﺖ ﻣﺒـﺎرزه ﻛﻨـﺪ . ‪Sarbanes-Oxle ﺑـﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ اﻣﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ را ﮔﺰارش ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮایاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺮروی ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﻣﺪﻳﺮ ارﺷﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی را ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنIT ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎدرﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻗﻄﻊ و در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﻠـﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﻬـﻢ ﺗﺠـﺎری راﮔﺴﺘﺮش دﻫﻴﺪ ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ از اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘـﺮ از ﻓﺮﺻـﺘﻬﺎی ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺟـﺮا ﺑﻬﺒـﻮد ‫ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﺮز رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮد و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

۲-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ:

‫اﻣﻜﺎن ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺷـﺮﻛﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻫﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎی ﺗﺠﺎری ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮی از ﺳﻴـﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺳﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺳﭙﺲ ، ﺳﺎدﮔﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﺷﺎﻟﻮده ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از ﺷﺮﻛﺖ دﻳﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ را ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه دارد. در اﻳـﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪﺳﺎزی اﻧﺒﺎر داده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد.

۳-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار:

‫در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﺮﻳﺪاری ﻣـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ﻻزم ﺑﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازه ای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی زﻳﺎدی را ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻌـﻀﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ درزﻣﺎن ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻬﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ می شدند؟

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻣﻮﺟـﻮد و ﻫـﻢ ﺧﺮﻳـﺪﻫﺎی ﺟﺪﻳـﺪ اﺳـﺖ . اﻣـﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻗﻄﻌﺎت ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺮوﻳﺲ دﻫﻨـﺪه ﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات ﺷﺒﻜﻪ ای را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ارزان ﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮدازﺷﮕﺮﻫﺎی اﻳﻨﺘﻞ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ را اﺟﺮا ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ . ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻬﺎی ﻛﻪ ﺑﺮ روی ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭼﻨﺪ ﭘﺮدازﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ روی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ دارای اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

‫ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻣﻜـﺎن وﺟـﻮد دارد ﺗـﺎ ﻣﻨﺒـﻊ ذﺧﻴـﺮه ﺳﺎزی را ﺑﺎ ﭘﻮل ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺨﺮﻳﻢ .ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ دﻻر ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺷـﻮد در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴـﺪ ‫ﻫﻤﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺻﺪﻫﺎ دﻻر ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﺪ؟

‫ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺑﺰرگ ادﻏﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت ‫ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ی وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧـﺮم اﻓـﺰار ‫ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ و ﺗﻌﻤﻴﻴﺮ و اﻣﻨﻴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل دارد.

‫۴-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ از دﻳﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ :

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ، اﻏﻠﺐ در ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺷـﻮﻧﺪ . ﺣﺬف داده ﻫﺎی اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺴﻴﺎری از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺷـﻤﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﭘﺎﻳﮕﺎه داده اوراﻛﻞ و دﻳﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ. ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻛﺮدن اﻳـﻦ ﻣـﻮارد و ﺑـﺎ ‫ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﻛﺮد .

‫۵-۱-۱ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی :

ﺑﺎ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی داده ﻫﺎ،ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﻮدﻛﺎر اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ ﻛـﺎرﺑﺮان اﺟـﺎزه ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺗـﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮوزﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻛﺎری )ﺗﺠﺎری( ﺑﻪ ﻃﺮف وب ﭘﻴﺶ رﻓﺘـﻪ اﻧﺪ درﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮان اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎی ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮورﮔﺮ وب و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮا ه را ﻣـﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪاری وﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی دﺳﻚ ﺗﺎپ ﺧﺎص را ازﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﺧﻮدﻛﺎر در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﺑـﺴﻴﺎری از ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﻫـﺎی اﺟﺮاﻳـﻲ،ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ۴۲ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺎﻧﻨﺪfronts ‪ storeﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮدی ‪ back-officeﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺴﺎﻓﺮت، ﺻـﻮرت ‫ﺣﺴﺎب ، و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا