جم فایل

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی ۱۸-۱۵

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی ۱۸۱۵ سال در ۱۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

فصل اول.

طرح تحقیق.

پیشگفتار :

مقدمه:

ضرورت تحقیق :

هدفهای کلی و آرمانی تحقیق :

فرضیه‌های تحقیق :

سوالات ویژه تحقیق :

تعریف موضوع تحقیق :

خلاصه‌ای از سایر فصلها :

فصل دوم.

سابقة موضوع تحقیق.

مفهوم هیجان :

تعریف هیجان.

نظریه های هیجان :

نظریه جیمز – لانگه :

انتقاد نظریه جیمز – لانگه.

نظریة کلنون بارد.

نظر و استون دربارة هیجان

نظریة روانکاوی :

نظریه فعال سازی..

نظریة فرایند متضاد Oppanent Processes.

دیدگاه ماندلر.

نظریة باز خورد Artitude Teory.

شدت هیجان :

شدت فعال سازی هیجان :

جنبه های فیزیولوژیک احساسات و هیجانها:

هیجان و برانگیختگی دستگاه عصبی خودمختار:

آیا انگیزه های هیجانی اساس فیزیولوژی متفاوتی دارند؟.

عناصر تجربه هیجانی: Autonomic nervous system..

ارتباط میان مراحل فیزیولوژی هیجان.

طبقه بندی هیجانها:

بعد خشم.

بعد شادی..

بعد اندوه یا غمگینی..

بعد پذیرش…

بعد تنفر یا نفرت..

بعد تعجب یا شگفتی..

بعد ترس..

اختلالات ابراز هیجان:

ارتباط بین انگیزش و هیجان:

هیجان و ارتباط غیر کلامی:

سابقه موضوع تحقیق: «هیجان»

تحقیقات انجام گرفته در سالهای اخیر در جهان در رابطه با هیجان و هیجان خواهی:

معلولین:

معلول کیست و معلولیت چیست؟.

علل معلولیت ها:

انواع معلولیتها:

معلولیت بینایی:

تعریف نقص بینایی:

تحقیقی در مورد تظاهرات هیجانی در یک کودک نابینا:

معلولین حرکتی:

فصل سوم.

روش تحقیق.

روش تحقیق:

جامعة‌آماری:

فصل چهارم.

جداول آماری..

فصل پنجم.

نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.

فصل ششم.

خلاصه تحقیق و پیشنهادها

پیشنهادات:

محدودیتهای تحقیق :

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده :

منابع فارسی :

منابع لاتین :

پیوست ۱٫

پیوست (۲)

منابع فارسی :

۱) دکتر احمدی – حمید – هیجان احساس و ارتباط غیر کلامی – شیراز – انتشارات راهگشا – ۱۳۶۹

۲) اسلامی نسب، علمی – روانشناسی سازگاری (چگونه با خود، طبیعت و اجتماع سازگار شویم) – چاپ اول – تهران – انتشارات بنیاد مستضعفان – ۱۳۷۳

۳) براهنی – محمد تقی (مترجم) – ارسنت- ل. هیلگارد (نویسنده)- روانشناسی عمومی – جلد اول (چاپ هشتم) تهران : اننشارات رشد. ۱۳۷۳

۴) دکتر بهزاد، محمود، روانشناسی فیزیولوژیک – تهران ۱۳۵۲

۵) بیانگرد، اسماعیل و غضنفری، احمد (مترجمان)، جیمز دبلیوکالات (نویسنده) -= روانشناسی فیزیولووژیک، جلد دوم – تهران : انتشارات دانشگاه شاهد . ۱۳۷۳

۶) جوادیان، مجتبی (مترجم)، دانیل پی. هالا هان، جیمز . ام. کافمن (نویسندگان) – کودکان استثنایی – مقدمه‌ای بر آموزشهای ویژه (چاپ سوم)، مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۵

۷) رمضان زاده، محمود (مترجم)، روبرت پلاچیک (نویسنده) هیجانها: حقایق نظریه کوچک مدل جدید (چاپ چهارم). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۵

۸) ساعتچی، محمود (مترجم). نرمال . ل. مان (نویسنده)، اصول روانشناسی. جلد دوم، انتشارات امیرکبیر . (۱۳۵۴) (۱۳۴۹)

۹) سید محمدی، (مترجم) حان مارشال ریو (نویسنده)، انگیزش و هیجان . تهران

۱۰) شالچیان، طاهره، آشنایی با اصول روانشناسی، تهران : انتشارات بدر (۱۳۷۰)

۱۱) صنایی، محمود (مترجم)، نرمال . ل. مان (نویسنده)، اصول روانشناسی، تهران : نشر اندیشه ۱۳۴۴

۱۲) عظیمی، سیموس – اصول روانشناسی عمومی. تهران : انتشارات صفار ۱۳۷۱

۱۳) فرجی، ذبیح الله، انگیزش و هیجان، تهران : انتشارات خردمند (۱۳۷۲)

۱۴) قضایی، صمد، معلولیت I (سبب شناسی، پیشگیری، توانبخشی)، (چاپ اول)، تهران :سازمان بهزیستی ۱۳۶۸

۱۵) محی الدین بناب، مهدی (مترجم) ، لیندا لیل (نویسنده)، چکیدة روانشناسی، تهران

۱۶) محی الدین بناب، مهدی (مترجم)، آبراهام اسپرلینگ (نویسنده)، روانشناسی روش علمی در شناخت ماهیت آدمی، تهران : انتشارات

۱۷) محی الدین بناب، مهدی، انگیزش و هیجان، تهران : انتشارات دانا. (۱۳۷۴)

۱۸) مرندی، حسن (مترجم) – ریتا اتکین سون، ارنست هیلگارد (نویسندگان)، درآمدی به روانشناسی جلد اول، (چاپ اول) تهران : مرکز نشر دانشگاهی ۱۳۶۸

۱۹) منشی طوسی، محمد تقی (مترجم)، دکترهالین اف فیت (نویسنده)، تربیت بدنی و باز پروری برای رشد، سازگاری و بهبودی معلولیتها، مشهد : آستان قدس رضوی ۱۳۶۶

۲۰) میلانی فر، بهروز، روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنایی (چاپ ششم) – تهران : نشر قومص ۱۳۷۴

منابع لاتین :

۱) Miller stere, (1975) , Experimental Design and statistics Richard clay (the chance press) LID

پیشگفتار :

انسان از هنگام تولد در میان شبکه ای از روابط متقابل اجتماعی به سر می برد و جامعه و فرهنگ در جهت دادن به کوشش های تربیتی نقش اساسی دارند.

احساس و هیجان یکی از جالبترین و بحث انگیزترین موضوعاتی هستند که از گذشته ای بسیار دور تاکنون ذهن انسان را به خود مشغول داشته اند. بشر، از دیرباز تاکنون در کاوش یافتن شیوه هایی بوده است نا با یاری آنها به آرامش و خوشبختی دست یافته و خود را از چنگال ترس، اضطراب، غم و اندوه برهاند.

هیجان ها همیشه مورد توجه کامل انسان بوده اند. زیرا در هر تلاش و هر اقدام مهم بشری حالات هیجانی به طریقی دخالت دارند. تقریباً بزرگ از ارسطو گرفته تا اسپنوزا[۱]، ازکانت[۲]، تادیونی[۳]، ازبرگسون[۴] و تاراسل[۵] همگی در مورد ماهیت هیجان ها اندیشه اند. در مورد ریشه ها، نمودها، اثرات و جایگاه آنها در نظام طبیعی زندگی انسان تفکر کرده اند و نظریه هایی ارائه داده اند.

حکمای اسمی به اهمیت بعضی هیجان های خاص مرتبط با تجربه مذهبی افراد پی برده اند و پرورش این هیجانات را به طور غیرمستقیم و راس برنامه تربیت مذهبی قرارداده اند. نویسندگان، نقاشان و موسیقی دانان همواره سعی کرده اند برای تحریک احساسات افراد و تاثیر گذاشتن برآنان از طریق ارتباط های سمبلیک به هیجان ها متوسل شوند.

پیشرفت های نیم قرن اخیر در زمینه روانکاوی، روانشناسی بالینی و جلب روان شی نقش هیجان را در سلامت و بیماری افراد به طور دقیق مورد توجه قرار داده اند.

مقدمه:

به جرأت می توان گفت که هیجانات لذت بخش یا مثبت در زندگی انسان به طور کلی درست به همان اندازه مهم و متنوع هستند که هیجانات ناگوار یا منفی، مگر آن که برداشتی بسیار بدبینانه از زندگی داشته باشیم.

در اجتماع ها گرو وسیعی از کودکان و بزرگسالان هستند که به گونه ای خاص از جنبه های فکری، حسبی، عاطفی، هیجانات و یا ویژگیهای رفتاری با دیگر همسالان خود تفاوت دارند. این افراد به کمک ویژه ای نیاز دارند تا استعداد های نهائی خود را به شکلی مطلوب شکوفا سازند.

تشخیص نیازهای ویژه این کودکان و بزرگسالان از جانب مربیان و افراد عادی به یک رشته طرح و برنامه ریزی ویژه منتهی می شود، که از جهات مختلف کمک موثری به این گروه است.

برای معرفی نوجوانانی که خصوصیاتشان مانع می شود با بهره گیری از امکانات آموزشی معمول مداریش به صورت طبیعی رشد کنند واژه های متعددی استفاده شده است. ولی واژه ای که امروزه بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد واژه معلول و یا (handrcapped) می باشد و البته عده زیادی از متخصصان بر این عقیده هستند که واژه معیوب impaired و ناتوان disabled است که به افرادی اطلاق می شود که دارای نقص عضو هستند لذا کاربرد واژه معلول چندان صحیح نیست.[۶]

در عین حال اگر بتوان گفت که هیجان‌ها در سگ‌ها، گربه‌ها و سایر موجودات زنده و نیز انسان‌ها قابل تشخیص است باید دانست که در قشر معلول جامعه نیز عامل وجود دارد و همین احساسات هیجانی است که سبب ایجاد برخی رفتارها در آنها می شود و ما نمی‌توانیم بر روی یک ردة تکاملی خطی کشیده و نتیجه گیری کنیم، که از آن رده به بعد دیگر هیجانی وجود نخواهد داشت.

بدون شک تأثیر هیجانها است و نوجوان در این سن باشد هیجان و تکامل احساس و رشد عقل مواجهه است و بیشتر تابع هیجان است تا عقل سلیم.

سپس از مطالعة احساسات این قشر از افراد اجتماع که فردای جامعه را می‌سازند و شناخت و درک معضلاتی که از راه طغیان هیجانات آنها ایجاد می‌شود و امکان اینکه گاهی در افراد معلول نمود بیشتری داشته باشد، زیاد می‌باشد، لذا تصمیم به بررسی موردی در رابطه با این مسئله گرفتم و احساسات هیجانات را در آنها مورد بررسی قرار دادم. چرا که هیجانات نیز مانند سایر انگیزه‌ها تابع اصل یادگیری بوده و ظهور آنها در جوامع مختلف و سنین مختلف متفاوت می‌باشد.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا