جم فایل

پایان نامه بررسی نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی

پایان نامه بررسی نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی در ۲۱۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

چکیده
۱-فصل اول – کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
۱-۲- پیشینه تحقیق
۱-۳- فرضیات تحقیق
۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۶- روش تخقیق
۱-۷- مشکلات
منابع
فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی
مقدمه
۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا
۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه
۲-۳- تفاوت رشد و توسعه
۲-۴- توسعه روستایی
۲-۵- اهداف توسعه روستایی
۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی
۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن
۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی
۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها
۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین
۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت)
۲-۹- موانع توسعه روستایی
منابع
فصل سوم: جغرافیای طبیعی
مفدمه
۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان
۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان
۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه
۳-۳- زمین شناسی
۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان
۳-۵- آب و هوای دهستان
۳-۵-۱- درجه حرارت (دما)
۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما
۳-۵-۳- بارندگی
۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش
۳-۵-۵- نم نسبی
۳-۵-۶- تبخیر و تعرق
۳-۵-۷- یخبندان
۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه
۳-۶-۱- روش دومارتن
۳-۶-۲- روش آمبرژه
۳-۶-۳-آمبروترمیک
۳-۶-۴- هایتروگراف
۳-۶- منابع آب
۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی
۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی
۳-۷- خاک‌شناسی دهستان
۳-۸- پوشش گیاهی
منابع
فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان
مقدمه
۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت
۴-۲- تراکم جمعیت
۴-۲-۱- تراکم نسبی
۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک
۴-۳- ترکیب جمعیت
الف- ترکیب جنسی جمعیت
ب- ترکیب سنی جمعیت
۴-۴- سواد
۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت
۴-۶- حرکات جمعیت
۴-۶-۱- ولادت
۴-۶-۲- مرگ و میر
۴-۶-۳- مهاجرت
۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی
الف- نرخ رشد طبیعی
۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت
منابع
فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان
مقدمه
۵-۱- کشاورزی
۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی
۵-۲-۱- مالکیت خصوصی
۵-۲-۲- مالکیت دولتی
۵-۲-۳- مالکیت وقفی
۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی
۵-۳-۱- آب‌های سطحی
۵-۳-۲- چشمه‌ها
۵-۳-۳- چاه‌ها
۵-۴- روش‌های آبیاری
الف- آبیاری کرتی
ب- آبیاری نشتی
۵-۵- زراعت
۵-۵-۱- گندم
۵-۵-۲- جو
۵-۵-۳- برنج
۵-۵-۴- گیاهان صنعتی
۵-۵-۴-۱- پنبه
۵-۵-۴-۲- چغندر قند
۵-۵-۵- هندوانه
۵-۶- درآمد حاصل از زراعت
۵-۷- باغداری
۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان
۵-۹- صنعت
۵-۱۰- خدمات
منابع
فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان
مقدمه
۶-۱- امکانات آموزشی
۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی
۶-۳- خدمات زیربنایی
۶-۳-۱- آب‌رسانی
۶-۳-۲- برق‌رسانی
۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی
منابع
فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان
مقدمه
۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره
۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره
۷-۳- سطح حوزه آبریز سد
۷-۴- مساحت منطقه
۷-۵- اهداف سد
۷-۶- مشخصات سد و سرریز
۷-۶-۱- مشخصات مخزن
۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف
۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد
۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها
۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد
۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه
۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد
۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه
۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه
منابع
فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها
۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه
۸-۲- آزمون فرضیه‌ها
۸-۲-۱- فرضیه اول
۸-۲-۲- فرضیه دوم
۸-۳- ارائه راهبردها
منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

۱- آدامز، ام. ای، ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه: ایرج ملک محمدی، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۶۷٫

۲- آراسته جو، محمد، نقد و نگارش بر فرهنگ و اصطلاحات علمی و اجتماعی، انتشارات گسترده، ۱۳۷۹٫

۳- آریان پور، عباس و منوچهر، فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۸٫

۴- آسایش حسین، اصول و روش‌های برنامه ریزی روستایی، پیام نور،۱۳۷۴٫

۵- آسایش حسین، نگاهی تحلیل گرانه به عمران روستایی در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۴، ۱۳۷۳٫

۶- آسایش، حسین، استعلاجی، علیرضا، اصول و روش‌های برنامه ریزی ناحیه‌ای (مدل‌ها، روش‌ها و فنون) دانشگاه آزاد شهر ری، ۱۳۷۹٫

۷- آسایش، حسین، اصول و روش‌های برنامه ریزی، پیام نور، ۱۳۸۱٫

۸- آسایش، حسین، اقتصاد روستایی، پیام نور، ۱۳۷۴٫

۹- آسایش، حسین، برنامه ریزی روستایی در ایران، پیام نور،۱۳۷۵٫

۱۰- آسایش، حسین، جایگاه مطالعات روستایی در برنامه ریزی توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۰، ۱۳۷۲

۱۱- آسایش، حسین، جغرافیای اقتصاد ایران(۲) صنعت- حمل و نقل- انرژی، پیام نور، ۱۳۷۴٫

۱۲- آسایش، حسین، کارگاه برنامه ریزی روستایی – پیام نور،۱۳۷۶٫

۱۳- آیتی، سید باقر، روش تحقیق در جغرافیا، موسسه جغرافیایی و انتشاراتی ارشاد، ۱۳۷۳٫

۱۴- آیتی، سید باقر، مبانی جغرافیا، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ارشاد، ۱۳۶۹٫

۱۵- ابراهیمی‌، محمد صادق، کلانتری، صادق، توسعه پایدار کشاورزی، ماهنامه جهاد شماره ۲۵۸، ۱۳۷۶٫

۱۶- اتسلندر، پتر، روش‌های تجربی تحقیق اجتماعی، ترجمه بیژن کاظم زاده، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱٫

۱۷- احمدی، اسماعیل، غلات، نشر دانشگاه اهواز، ۱۳۵۵٫

۱۸- ارجمندی و مصلی نژاد، پرویز، اصول و روش‌های تحقیق، انتشارات زبان شناسان فهیم، ۱۳۸۲٫

۱۹- از کیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران – نشر اطلاعات، ۱۳۷۸٫

۲۰- ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی توسعه، ناشر: تهران انتشارات کیهان، ۱۳۸۴٫

۲۱- ازکیا، مصطفی، جامعه شناسی، موسسه نشر کلمه، چاپ اول، ۱۳۶۷٫

۲۲- ازکیا، مصطفی، مقدمه‌ای بر جامعه شناسی توسه روستایی، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۴٫

۲۳- استین، ب و آ. گودار، آب و هواشناسی – انتشارات مرید، شهرکرد، چاپ اول ۱۳۷۱٫

۲۴- اسدیان، خدیجه، زمین شناسی برای جغرافیا، چاپ مهر قم، ۱۳۸۲٫

۲۵- اسلامی خواه، محمد، طرح‌هادی روستای محمد آباد، ۱۳۷۰٫

۲۶- اسماعیل نیا، توسعه اشتغال در نواحی روستایی، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۴۸، ۱۳۸۲٫

۲۷- اصغری مقدم، محمد رضا، مطالعات عوامل محیطی در برنامه ریزی روستایی چاپ اول ۱۳۸۴٫

۲۸- اکبری نعمت الله، مباحثی از توسه در ایران – نشر هشت، ۱۳۷۸٫

۲۹- امیر بیکی، رضا، گیاهان دارویی، انتشارات فکر روز، ۱۳۷۴٫

۳۰- امین زاده، فرخ، جمعیت شناسی عمومی‌– انتشارات دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۶٫

۳۱- اهلرس، دکارت، ایران، شهر – روستا – عشایر (مجموعه مقالات)، ترجمه: عباس سعیدی، نشر منشی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۰٫

۳۲- ایچز، کارل ک و استاژ جان، م، توسعه کشاورزی بین المللی، ترجمه: منوچهر فرهنگ، انتشار جهاد کشاورزی، ۱۳۸۰٫

۳۳- ایران نژاد، مهدی، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات مدیران، ۱۳۷۸٫

۳۴- بارو، سی. جی، توسعه پایدار، مفهوم، ارزش و عمل، ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴۴، ۱۳۷۶٫

۳۵- بایر، پیتر، اقتصاد کشورهای کم توسعه، ترجمه علی اصغر هدایتی، نشر امیر کبیر، ۱۳۵۴٫

۳۶- بدیعی، ربیع، جغرافیای مفصل ایران، انتشارات اقبالی، ج سوم، ۱۳۶۳٫

۳۷- بدیعی، ربیع، جغرافیایی مفصل ایران، جلد سوم،

۳۸- برنگل، ک.ج، اصول و عملیات دیم کاری، ترجمه محمد حسن ارشد محصل، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۲٫

۳۹- بست، جان، شیوه‌های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه پاشا شریفی و طالقانی، انتشارات رشد، ۱۳۶۶٫

۴۰- بشرویی، ابوالفضل، مقاله بازارکار در استان خراسان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ۱۳۷۹٫

۴۱- بلاک لاک، هربرت، مقدمه‌ای بر تحقیقات اجتماعی، ترجمه ابراهیم پاشا، انتشارات سمت، ۱۳۷۲٫

۴۲- بهرامی‌، عبدالعلی، فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی، از مجموعه مقالات کنگره توسعه روستایی با چالش‌ها و چشم اندازهای نشر موسسه عالی آموزش و پرورش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۴۳- بهنیا فر، ابوالفضل، جزوه کلاسی درس مطالعات محیطی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ۱۳۸۵٫

۴۴- بیکر، سرنر، ال، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، انتشارات روش، ۱۳۷۷٫

۴۵- پاپلی یزدی، محمد حسن، مهاجرت‌های روستایی در خراسان (تیپ کوهستانی و دره‌ای) فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره۷۰، ۱۳۶۶٫

۴۶- پاپلی یزدی، محمد حسین وثوقی، فاطمه، برنامه ریزی از دیدگاه اسلام و اثرات جغرافیایی آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۴۲، ۱۳۷۵٫

۴۷- پاپلی یزدی، محمد حسین، ابراهیمی‌، محمد امیر، نظریه‌های توسعه روستایی، نشر سمت، ۱۳۸۱٫

۴۸- پاپلی یزدی، محمد حسین، مفهوم و دیدگاهی تازه از جغرافیا، فصل نامه جغرافیایی، شماره ۱، ۱۳۶۵٫

۴۹- پوراحمد، احمد و دیگران، نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرت‌های روستایی، مجله پژوهش‌های جغرافیایی شماره ۴۳-۱۳۸۱٫

۵۰- تاجداری، پرویز، روش‌های علمی تحقیق همراه با نظریه ارزشیابی، انتشارات آنا، ۱۳۶۹٫

۵۱- تاربوک، ادوارد. جی و لوتگن، فردریک. ک، مبانی زمین شناسی، ترجمه رسول اخروی، انتشارات مدرسه، ۱۳۷۴٫

۵۲- تریکار، ژان، اشکال ناهمواری در نواحی خشک، ترجمه مهدی صدیقی و محسن پورکرمانی، نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹٫

۵۳- تقدیسی زنجان، سیمین، کاربرد مدل‌ها و روش‌ها در برنامه ریزی توسعه روستایی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، ۱۳۷۹٫

۵۴- تقوایی، مسعود، تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی، مجله جهاد شماره ۲۵۴، ۱۳۸۱٫

۵۵- تقوی، نعمت الله، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات نیکا، ۱۳۷۲٫

۵۶- تقی زاده، محمود، برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی ویژه جهان سوم، نشر گسترده، ۱۳۶۹٫

۵۷- تودارو مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، نشر بازتاب، ۱۳۶۲٫

۵۸- تودارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غلامعلی فرجادی، ج اول، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۷۵٫

۵۹- جاسبرسینگ، اس. اس دیلون، جغرافیای کشاورزی، ترجمه سیاوش دهقانیان و دیگران، انتشارات دانشگاه فردوس مشهد ۱۳۷۴٫

۶۰- جاسبرسینگ، جغرافیای کشاورزی، ترجمه سیاوش دهقانیان و همکاران، ۱۳۸۲٫

۶۱- جداری عیوضی، جمشید، جغرافیای آبها – انتشارات پیام نور ۱۳۷۴٫

۶۲- جعفر پور، ابراهیم، اقلیم شناسی، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۷۱٫

۶۳- جعفر پور، ابراهیم، مبانی اقلیم شناسی، پیام نور ۱۳۷۷

۶۴- جعفرپور، ابراهیم، آب و هوای کره زمین، انتشارات پیام نور ۱۳۸۱٫

۶۵- جمعه پور، محمود، تحلیل رهیافت مشارکت سازمان‌های سنتی، تولید گروهی در بهره برداری بهینه از منابع آب ،خاک و توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی شماره ۳۵٫

۶۶- جوان، جعفر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۰٫

۶۷- جوان، جعفر، جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۶۷٫

۶۸- جهانی، مهدی، برنامه ریزی روستایی در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴، ۱۳۷۵٫

۶۹- جهانی، مهدی، رویای توسعه، مجله علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شماره دوم، ۱۳۸۱٫

۷۰- چمبرز، رابرت، توسعه روستایی، اولویت بخش به فقرا، ترجمه مصطفی ازکیا، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۶

۷۱- حاتمی‌نژاد، حسین، الگوی تغذیه و بیماری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹، ۱۳۶۷٫

۷۲- حافظ نیا، محمد، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت ۱۳۷۷٫

۷۳- حامد مقدم، احمد مشارکت و توسعه مشارکتی روستایی، مجموعه مقالات سمینار جامعه شناسی، ج ۲، سمت، ۱۳۷۳٫

۷۴- حامدی، اوغولبیک و علی، اشرف، وسایل ارتباط جمعی و توسعه روستایی، نشریه به دید، ۱۳۷۷٫

۷۵- حریریان، محمود، جغرافیای اقتصادی ایران، جلد اول، منابع گیاهی، نشر دانشسرای عالی تهران، ۱۳۴۹٫

۷۶- حسن زاده، اقبال، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات مرید، شهر کرد، چاپ اول ۱۳۸۰

۷۷- حسن زاده، رمضان، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات ساوالان، ۱۳۸۳٫

۷۸- حسنی، مهدی، روند توسعه روستایی در دهستان مود با تأکید بر بخش کشاورزی، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ۱۳۸۶٫

۷۹- حسین ابری، سید حسین، مدخلی بر جغرافیای روستایی ایران، نشر دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰٫

۸۰- حسین زاده دلیر، کریم، برنامه ریزی ناحیه ای، نشر سمت، ۱۳۸۰٫

۸۱- حسینی ابری، سید حسن، روستا و مفهوم واقعی آن، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۵۳، ۱۳۷۸٫

۸۲- حسینی ابری، سید حسن، مدخلی بر جغرافیایی روستایی ایران، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ دوم ۱۳۸۳٫

۸۳- حسینی، حاتم، ۱۳۸۱، درآمدی بر جمعیت شناسی اقتصادی – اجتماعی و تنظیم خانواده، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

۸۴- خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، انتشارات هدایت، ۱۳۷۸٫

۸۵- خالدی، شهریار، جغرافیای زیستی، پیام نور.

۸۶- خانه‌های بهداشت روستاهای نمونه سال ۱۳۸۶٫

۸۷- خدابنده، ناصر، زراعت غلات، نشر سپهر، ۱۳۶۲٫

۸۸- خدابنده، ناصر، زراعت گیاهان صنعتی، انتشارات سپهر، ۱۳۶۶٫

۸۹- خزائی قوژدی، علی. صنایع روستایی، تحولات و توسعه، فصلنامه روستا و توسعه، شماره ۲ و ۳ و ۱۳۷۹٫

۹۰- خواجه پور، محمد رضا، اصول و مبانی زراعت، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۶۵٫

۹۱- خوانساری، مسعود، مناسبترین مناطق کشت محصولات کشاورزی، وزارت کشاورزی، معاونت امور اجرایی، ۱۳۶۷٫

۹۲- درئو، ماکس، جغرافیای انسانی، ترجمه سیروس سهامی، نشر رایزن، ج اول، ۱۳۷۱٫

۹۳- درئو، ماکس، مبانی ژئومورفولوژی، ترجمه مقصود خیام، چاپ پنجم، انتشارات نیما

۹۴- دفتر فنی سازمان آب منطقه‌ای خراسان، ۱۳۸۱:۱۱

۹۵- دفتر فنی سازمان آب منطقه‌ای خراسان، گزارش خاک شناسی، منطقه اترک، ۱۳۸۱٫

۹۶- دلاور، علی، مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، نشر رشد ۱۳۸۳٫

۹۷- دورکمپ، جی. سی، ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، ترجمه شاپور گودرزی نژاد، انتشارات سمت. ۱۳۷۷

۹۸- دهقانیان، سیاوش، اقتصاد کشاورزی، سمینار درسی دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۵۷٫

۹۹- دیاس، هیران دی، دبلیو، دی ویکزامانایک، درسنامه برنامه ریزی توسعه روستایی، ترجمه: ناصر فرید، سلسله انتشارات روستا و توسعه وزارت جهاد سازندگی، چاپ اول ۱۳۶۸٫

۱۰۰- را مشت، م. ح. جغرافیای خاک‌ها – نشر دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۹

۱۰۱- راهنما، محمد رحیم، مقایسه طولی و عرضی وضعیت اقتصادی خراسان، مجموعه مقالات و سمینار بررسی مسائل اجتماعی استان خراسان، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ۱۳۷۵

۱۰۲- رجایی عبدالحمید، کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی – سمت، ۱۳۸۲٫

۱۰۳- رجایی، حمید، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین نشر قومس.

۱۰۴- رحمانی، اختر، مالکیت و بهره برداری زمین در ایران، انتشارات کتب ایران، ۱۳۴۸٫

۱۰۵- رحمانی،‌صیف الله، بررسی تحلیل روند ظرفیت‌ها و تنگناه‌های توسعه کشاورزی در ایران، ماهنامه علمی‌جهاد، اجتماعی، اقتصادی (توسعه روستایی و ترویج کشاورزی)، ۱۳۷۹٫

۱۰۶- رزاقی، ابراهیم، اقتصاد ایران، نشر نی، ۱۳۸۱٫

۱۰۷- رزاقی، ابراهیم، گزیده اقتصاد ایران، نشر امیر کبیر، تهران، ۱۳۷۵٫

۱۰۸- رستگاری، محمد علی، زراعت عمومی، نشر برهمند، ۱۳۷۵٫

۱۰۹- رشد آموزش زمین شناسی، سال نهم، دوره جدید شماره۲، ۱۳۸۲

۱۱۰- رضوانی، علی اصغر، روابط متقابل شهر و روستا، انتشارات پیام نور، چاپ اول، ۱۳۷۴٫

۱۱۱- رضوانی، محمدرضا، مقدمه‌ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران – نشر قومس ص۱، ۱۳۸۳٫

۱۱۲- رضوی، سید حسین، فقر روستا-توسعه، جلد اول، انتشارات وزارت جهاد کشاورزی، شماره ۳۱، ۱۳۷۷٫

۱۱۳- رکن الدین افتخاری، عبد الرضا، فیروز نیا، غدیر، جایگاه روستا در فرآیند توسعه ملی از دیدگاه صاحبنظران، مؤسسه توسعه روستایی ایران، ۱۳۸۲٫

۱۱۴- رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، توسعه کشاورزی – نشر سمت، ۱۳۸۲٫

۱۱۵- رهنمایی، محمد تقی، توان‌های محیطی ایران، انتشارات رودکی، ۱۳۷۰

۱۱۶- زاکس و لنگانگ، نگاهی نو به مفاهیم توسعه، ترجمه فریده فرهی، وحید بزرگی، نشر مرکز، ۱۳۷۷٫

۱۱۷- زمردیان، محمد جعفر،کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۴٫

۱۱۸- زنجانی، حبیب الله، جغرافیا و جمعیت شناسی – مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۶۸٫

۱۱۹- زنجانی، حبیب الله، جمعیت و شهرنشینی در ایران، ج اول، مرکز مطالعات و تحقیقات شهربازی و معماری ایران، ۱۳۷۰٫

۱۲۰- زیاری، کرامت الله، برنامه ریزی شهرها‌ی جدید، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۸۳٫

۱۲۱- ژرژ، پیر، روش تحقیق در جغرافیا، ترجمه سید حسن مطیعی لنگرودی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۱٫

۱۲۲- ساروخانی، باقر، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، ۱۳۷۲٫

۱۲۳- سازمان آب منطقه‌ای خراسان شمالی، مطالعات توجیهی.

۱۲۴- سد و شبکه آبیاری شیرین دره بجنورد،شرکت سهامی‌ب منطقه‌ای خراسان شمالی، مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری.

۱۲۵- سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۵٫

۱۲۶- سرمد، زهره بازگان، عباس. حجازی، الهه. روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ هفتم، انتشارات آگاه، ۱۳۸۲٫

۱۲۷- سعادت لاجوردی، ناصر، دانه‌های روغنی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۹٫

۱۲۸- سعادت، احمد، مبانی علم هواشناسی، جلد دوم، آب و هوا و انسان، ۱۳۳۹٫

۱۲۹- سعیدی، عباس، مبانی جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، چاپ ششم، ۱۳۸۴٫

۱۳۰- سلیمی فرد، مصطفی، اقتصاد توسعه، نشر موحد، ۱۳۸۲٫

۱۳۱- سوبرامانیا، کی، هیدرولوژی مهندسی، ترجمه سید رضا‌هاشمی‌، انتشارات شعرا، ۱۳۸۲٫

۱۳۲- سیدان، جواد، روش‌های طبقه بندی اقلیمی‌، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴۵۵، ۱۳۷۶٫

۱۳۳- شادمهری، ناصر، مشهدی، محمد حسن، روش تحقیق و مأخذ شناسی در علوم اجتماعی، ۱۳۷۵٫

۱۳۴- شایان، حمید، بهنگام سازی سطح بندی خدمات رسانی روستایی استان خراسان، شهرستان مشهد، نشر مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان، ۱۳۸۲٫

۱۳۵- شایان، سیاوش، رفیعی، منصور، شوکت و دیگران، چاپ و نشر کتابهای درسی، ۱۳۷۱٫

۱۳۶- شایان، سیاوش، فرهنگ اصطلاحات جغرافیایی طبیعی – انتشارت مدرسه، تهران، ۱۳۷۶

۱۳۷- شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای خراسان شمالی ـ معاونت بهره برداری امور سد‌ها.

۱۳۸- شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای خراسان شمالی –وزارت نیرو – مطالعات توجیهی،مجری طرح حسین بهروان

۱۳۹- شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای خراسان شمالی، ۱۳۸۶ وزارت نیرو، خلاصه گزارش ساختمان سد انحرافی شیرین دره بجنورد

۱۴۰- شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای خراسان، وزارت نیرو، مطالعات اجتماعی ومشارکت‌های مردمی‌سد شیرین دره بجنورد جلد اول ـ مجری طرح حسین بهروان – ۱۳۷۹

۱۴۱- شریف النسبی، مرتضی، چرخه توسعه راهنمای رشد شتابان اشنتشارات موسسه فرهنگی رسا، ۱۳۷۵٫

۱۴۲- شفقی، سیروس و مدنی، حسن، زمین شناسی – انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۷۵٫

۱۴۳- شکوئی، حسین، اندیشه‌های نو در فسلفه جغرافیا (جلد دوم) فلسفه‌های محیطی و مکتب‌های جغرافیایی نشر گیتاشناسی، ۱۳۸۴٫

۱۴۴- شکویی، حسین، جغرافیای کاربردی و مکتب‌های جغرافیایی، انتشارت آستان قدس رضوی، ۱۳۶۴٫

۱۴۵- شکویی، حسین، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، انتشارات سمت، ۱۳۸۳٫

۱۴۶- شولتز، تئودور، گذراز کشاورزی سنتی، ترجمه محمود نوری نائینی، نشر نی، ۱۳۶۷٫

۱۴۷- شهبازی، اسماعیل، توسعه و ترویج روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۵٫

۱۴۸- شیخی، محمد تقی، تحلیل و کاربرد جمعیت شناسی، نشر اشراقی، ۱۳۷۱٫

۱۴۹- شیخی، محمد تقی، مبانی و مفاهیم جمعیت شناسی، شرکت سهامی افشار، ۱۳۷۷٫

۱۵۰- شیرازیان، احمد، توسعه یکپارچه نواحی روستایی، ماهنامه مسکن و انقلاب شماره ۶۶، ۱۳۷۵٫

۱۵۱- شیعه، اسماعیل، مقدمه‌ای بر مبانی برنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۶۹٫

۱۵۲- صادقی، سلیمان، جغرافیای شهرستان بجنورد، انتشارات استان قدس رضوی ۱۳۷۳

۱۵۳- صالحی، علی اکبر، نقش آموزش عالی در ایران، فصلنامه علمی‌و پژوهشی شریف، شماره۱۱،۱۳۷۴٫

۱۵۴- صداقت، محمود، زمین شناسی برای جغرافیا، پیام نور ۱۳۷۶

۱۵۵- صداقت، محمود، منابع و مسائل آب ایران، نشر پیام نور، ۱۳۷۶٫

۱۵۶- صدرالاشراقی، مهریار، اقتصاد کشاورزی و تعاون، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۶۵

۱۵۷- صرافی، مظفر، مبانی برنامه ریزی توسعه منطقه ای، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ۱۳۷۷٫

۱۵۸- صفایی، حسین، چشم انداز چالش‌های دهه سوم توسعه روستایی، نشر جهاد، شماره ۲۱۸ و ۲۱۹، ۱۳۷۸٫

۱۵۹- صمدی، اسماعیل، نباتات صنعتی، انتشارات اهواز، ۱۳۵۵٫

۱۶۰- طالب، مهدی، طراحی برای مدیریت روستایی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۴، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۴٫

۱۶۱- طالب، مهدی،‌عوامل مؤثر در مهاجرت روستایی در ایران، مجله رشد آموزش اجتماعی شماره۲، ۱۳۶۸٫

۱۶۲- طالقانی، محمود، روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی، انتشارات آزمایشی متون درسی، چاپ اول، ۱۳۷۰٫

۱۶۳- عالی پور، فرحناز، توسعه روستایی، محورها و لوازم ماهنامه جهاد، سال دوازدهم، شماره ۱۵۱، ۱۵۲ و ۱۳۷۱

۱۶۴- عبید الله خان، ۱٫ز.م برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی، ترجمه عباس مخبر، وزارت برنامه و بودجه، ۱۳۶۵٫

۱۶۵- عزتی، عزت الله، «ژئوپولوتیک» تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۱٫

۱۶۶- علیجانی، بهلول، آب و هوای ایران – انتشارات پیام نور، ۱۳۷۴

۱۶۷- علیجانی، بهلول، اصول عکس‌های هوایی، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۱

۱۶۸- علیجانی، بهلول، پژوهش میدانی در جغرافیا، پیام نور، ۱۳۷۹٫

۱۶۹- علیزاده، امین و غلامعلی کمالی، فرهاد موسوی، محمد موسوی بایگی، « هوا اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۲

۱۷۰- علیزاده، امین، آبیاری در زمین‌های کوچک، جهاد دانشگاهی، مشهد، ۱۳۶۴٫

۱۷۱- علیزاده، امین، آبیاری، اصول طراحی سیستم آبیاری، نشر دانشگاهی امام رضا، ۱۳۷۲٫

۱۷۲- علیزاده، امین، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات آستان قدس رضوی ۱۳۷۹٫

۱۷۳- عمادزاده، مصطفی، نظریه سرمایه انسانی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره۲، ۱۳۶۹٫

۱۷۴- غفاری، رامین، موانع و عوامل توسعه روستایی در ایران، ناشر، مسکن و انقلاب، نشریه، مسکن و انقلاب شماره ۱۰۰، ۱۳۸۱٫

۱۷۵- غفاری، سید رامین، تغییر کاربری اراضی در طرح‌های‌هادی روستایی فصلنامه مسکن، شماره‌های ۹۷-۹۵، ۱۳۸۰٫

۱۷۶- فاطمه، بهفروز، فلسفه روش شناختی تحقیق علمی جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸٫

۱۷۷- فرجادی، علی، مهاجرت و اشتغال در استان تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهران، ۱۳۸۲٫

۱۷۸- فرجی، عبدالرضا، جغرافیای اقتصادی ایران – کشاورزی، نشر پیام نور، ۱۳۷۴٫

۱۷۹- فره نژاد، حسین، کاهش زمینه‌های مهاجرت در اثر فعالیت‌های صنعتی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ش ۱۶، انتشارات آستان قدس، ۱۳۶۹

۱۸۰- فرهنگ آبادی‌های شهرستان بجنورد سال‌های ۱۳۶۵-۱۳۷۵٫

۱۸۱- فرهنگ جغرافیایی آبادی‌های کشور، استان خراسان شمالی، شهرستان مانه و سملقان، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح – ناشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۳۸۴٫

۱۸۲- فشارگی، پریدخت، مبانی آب و هواشناسی – انتشارات دانشگاه تربیت معلم، ۱۳۷۳٫

۱۸۳- فشارگی، پریدخت، مبانی اقلیم شناسی، انتشارات نشر قطر ۱۳۷۴٫

۱۸۴- فصل نامه دفتر روستا، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقلاب اسلامی‌، شماره ۲۲-۲۳-۲۴، ۱۳۶۴٫

۱۸۵- قائمی‌، علی، روش تحقیق، انتشارات امیری، مرتضوی، ۱۳۶۸٫

۱۸۶- ک. لوتگن. فردریک و ادوارد، جی تاربوک، مبانی زمین شناسی، ترجمه رسول افردی، نشر مدرسه، ۱۳۷۲٫

۱۸۷- کاظمی، سید حسین، اشاره‌ای به بخش خدمات در مناطق روستایی، مجله جهاد، شماره ۱۴۹، ۱۳۷۰٫

۱۸۸- کاظمی‌پور، شهلا، روش‌های مقدماتی تحلیل جمعیت، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۵٫

۱۸۹- کامران، فریدون، توسعه و برنامه ریزی روستایی، انتشارات آوای نور، چاپ اول، ۱۳۸۴٫

۱۹۰- کاویان، محمد رضا، میکروکلیماتولوژی (کلیماتولوژی) انتشارات سمت،۱۳۸۰٫

۱۹۱- کاویانی، محمد رضا و همکار، مبانی آب و هواشناسی، انتشارات سمت (۱۳۷۱)

۱۹۲- کردوانی، پرویز، جغرافیای خاک‌ها – پیام نور، ۱۳۷۱٫

۱۹۳- کردوانی، پرویز، مراتع، مسائل آب و راح حل‌های آن در ایران نشر دانشگاه تهران، ۱۳۷۱

۱۹۴- کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

۱۹۵- کلارک، جان، ای، اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، ترجمه مسعود مهدوی، نشر قوس، ۱۳۷۹٫

۱۹۶- کمالی، غلامعلی، سرمای زیان بخش به کشاورزی ایران در قالب معیارهای احتمالی، فصلنمه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۶۴-۰۶۳، ۱۳۸۱

۱۹۷- کوچکی، عوض، زراعت در مناطق خشک، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران، ۱۳۶۴٫

۱۹۸- کوهن، یوهانس، سازمان‌های اجتماعی برای توسعه روستایی، جنبه‌های سازمانی و مدیریت، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره ۴۱، ۱۳۷۹٫

۱۹۹- کیوی، ریمون، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین، نیک گوهر، نشر توتیا، ۱۳۷۸٫

۲۰۰- گریک، دیوید، مقدمه‌ای بر جغرافیای کشاورزی، ترجمه عوضی کوچکی، نشر دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۵٫

۲۰۱- گزارش اقتصادی کشاورزی شیرین دره، ۳۶۹، وضع موجود طرح توسعه شرکت سهامی‌آب منطقه‌ای خراسان، شرکت مهندسی طوس آب

۲۰۲- گویادا، آدام، روندهای اخیر در تجارت کشورهای در حال توسعه، ترجمه م. دی، گزیده مسائل اقتصادی اجتماعی، شماره ۱۱۱ و ۱۱۳، ۱۳۷۰٫

۲۰۳- لانگورث، جان دبلیو، توسعه روستایی چین و مقایسه بین المللی، ترجمه مصطفی مهاجرانی – انتشارات علمی فرهنگی آموزش عالی ۱۳۷۹٫

۲۰۴- لهسائی زاده، عبدالعلی، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، نشر نوید شیراز، ۱۳۶۹٫

۲۰۵- لی دیوید، ا.ام. و چو دری. دی. پی. ماهیت مسایل و رهیافت‌های توسعه روستایی، وزارت جهاد سازندگی گزیده مقالات روستا و توسعه، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، شماره سوم، ۱۳۷۳٫

۲۰۶- مبصر، داریوش، موج دوم، چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران، نشر کویر، ۱۳۸۱٫

۲۰۷- مجتهد زاده، غلامجسین، مقدمه‌ای بر اصول و مبانی برنامه‌ریزی منطقه‌ای، چاپ مسعود، ۱۳۶۸٫

۲۰۸- محمودی، علی، کاربری اراضی و حمل و نقل شهری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۳۲، ۱۳۷۳٫

۲۰۹- محمودی، فرج الله، ژئوموروفولوژی ساختمانی، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۱٫

۲۱۰- مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵٫

۲۱۱- مرکز خدمات روستایی دهستان اترک.

۲۱۲- مزینی، منوچهر، مدیریت شهری و روستایی در ایران، نشر وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۷۴٫

۲۱۳- مستوفی الممالک، رضا،‌تحلیلی بر مهاجرت‌های داخلی و عواقب اقتصادی، اجتماعی آن در کشور، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره۴۴، ۱۳۷۶٫

۲۱۴- مسیرا، آر. پی، توسعه روستایی تحولات و توسعه، فصلنامه روستا و توسعه شماره ۲، ۱۳۷۶٫

۲۱۵- مسیرا، آر.پی، توسعه روستایی، مسائل و مشکلات، فصلنامه روستا و توسعه، شماره ۱، ۱۳۶۶٫

۲۱۶- مشیری، سید رحیم و مولایی مشجین، نصر الله، اقتصاد کوچ نشینان، نشر پیام نور، ۱۳۷۴٫

۲۱۷- مشیری، سید رحیم، جغرافیای کوچ نشینی (مبانی و ایران)، انتشارات سمت، ۱۳۷۲٫

۲۱۸- مصداقی، منصور، مراتع‌داری در ایران، نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷٫

۲۱۹- مطیعی لنگرودی، حسن، برنماه ریزی روستایی با تأکید بر ایران، نشر جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۸۲٫

۲۲۰- مطیعی لنگرودی، حسن، جغرافیای اقتصادی ایران، کشاورزی انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۸۱٫

۲۲۱- مطیعی لنگرودی، حسن، جغرافیای اقتصادی خراسان انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۳٫

۲۲۲- مطیعی لنگرودی، سید حسن، جغرافیای اقتصادی خراسان، نشر آستان قدس، ۱۳۷۳٫

۲۲۳- مطیعی لنگرودی، سید حسن، طرح پژوهشی اثرات اقتصادی اجتماعی شهرک‌های صنعتی در نواحی روستایی، معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۰٫

۲۲۴- معزی، اسدالله، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات مرکز مطالعه و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، تهران: چاپ دوم، ۱۳۷۴٫

۲۲۵- معین، محمد، فرهنگ فارسی، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۶٫

۲۲۶- مهدوی حاجیلویی، مسعود،‌ مبانی جغرافیای جمعیت- نشر پیام نور، ۱۳۷۰٫

۲۲۷- مهدوی، مسعود «مبانی جغرافیای جمعیت» انتشارات پیام نور، ۱۳۷۱٫

۲۲۸- مهدوی، مسعود، اصول و مبانی جغرافیای جمعیت، انتشارات نشر قومس، چاپ پنجم، ۱۳۸۱٫

۲۲۹- مهدوی، مسعود، بررسی و شناخت جغرافیایی منابع آبی روستاهای ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۷۲٫

۲۳۰- مهدوی، مسعود، جغرافیای روستایی ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶٫

۲۳۱- مهدوی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای جمعیت روستایی ایران، سمت، ۱۳۷۷٫

۲۳۲- مهدوی، مهدی، جغرافیای اقتصادی ایران، نشر پیام نور، ۱۳۷۴٫

۲۳۳- مهدی، مسعود، مقدمه‌ای بر جغرافیای روستایی ایران، جلد اول، چاپ اول – نشر سمت، ۱۳۷۷٫

۲۳۴- مهر فرد، محمد رضا، همایش تبیین رویکردهای توسعه روستایی، پیام جهاد کشاورزی، سال اول شماره ۱۲، ۱۳۸۱٫

۲۳۵- مهراز، رحمت الله، جنبه‌هایی از توسعه‌ی اقتصادی و برنامه ریزی – انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۵٫

۲۳۶- مهران، ابوالحسن، ضرورت پیوند کشاورزی و صنایع روستایی، مجله جهاد کشاورزی، شماره۱۴۹، ۱۳۷۰٫

۲۳۷- مهری، محمد علی، محمد حسین، کریم کشته، مجموعه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، چاپ آوازه، ۱۳۷۹٫

۲۳۸- مهندسی مشاور سازمان آب شرق، مطالعات بخیزداری حوزه اترک، جلد سوم ژئومورفولوژی تا ۱۳۷۹٫

۲۳۹- مهندسین مشاور DHV از هلند، رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی، ۱۳۷۱٫

۲۴۰- میر محمدی میبری، علی محمد روش تحقیق در علوم زیستی با تأکید بر کشاورزی، نشر جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی اصفهان، ۱۳۷۸٫

۲۴۱- میلر، جی، تی، زیستن در محیط زیست، ترجمه مجید مخدوم، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۰٫

۲۴۲- نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم، روش‌های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر، ۱۳۷۹٫

۲۴۳- نبوی، بهروز، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات کتابخانه فروردین، ۱۳۷۴٫

۲۴۴- نجفی، مهدی، زمین شناسی عمومی‌، انتشارات خراسان، چاپ اول، ۱۳۷۱

۲۴۵- نراقی، یوسف، جامعه شناسی و توسعه، نشر و پژوهش فروزان روز، ۱۳۸۰٫

۲۴۶- نظری، علی اصغر، جغرافیای جمعیت ایران، انتشارات پیام نور، ۱۳۷۶٫

۲۴۷- نقشه زمین شناسی منطقه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی، ۱۳۸۵٫

۲۴۸- نقشه قابلیت اراضی منطقه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی.

۲۴۹- نوری، سید هدایت الله، توسعه نیافتگی روستایی ایران نتیجه‌ی نگرش غیر سیستمی به روستا و کشاورزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران، چاپ اول، ۱۳۸۳٫

۲۵۰- نوری، نظام الدین، جغرافیای اقتصادی، نشر دانشگاه مازندران، ۱۳۷۳٫

۲۵۱- نیک خلق، علی اکبر، مبانی جمعیت شناسی، انتشارات بهینه، ۱۳۷۹٫

۲۵۲- نیل سی، استاسکوف، زراعت غلات، ترجمه و تدوین محمد حسن راشد و همکاران، نشر جهاد دانشگاهی مشهد، ۱۳۷۶٫

۲۵۳- وارثی، حمید رضا، سروری، زهتاب، تحلیلی بر ارتباط متقابل توسعه، مهاجرت و شهرنشینی در ایران، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، انتشارات دانشگاه فردوسی، شماره۶،۱۳۸۵٫

۲۵۴- وثوقی، منصور، جامعه شناسی روستایی، انتشارات کیهان، چاپ سوم، ۱۳۶۹٫

۲۵۵- ودیعی، کاظم، جغرافیای کشاورزی عمومی، انتشارات دهخدا، چاپ دوم، ۱۳۵۰٫

۲۵۶- ودیعی، کاظم، مقدمه‌ای بر روستانشینی ایران – انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۹٫

۲۵۷- ور. جورج، دبلیو، کلوم. ج.پ، تولیدی سبزی، ترجمه مصطفی مبلی، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ۱۳۷۲٫

۲۵۸- وزیری، غلامرضا، درختکاری علمی، انتشارات کیهان، ۱۳۶۱٫

۲۵۹- وقار موسوی، علی، مقدمه‌ای بر اقلیم شناسی محاسباتی، ناشر دانشگاه آزاده بجنورد با همکاری انتشارات محقق، ۱۳۸۱٫

۲۶۰- ولایتی، سعد الله و توسلی، سعید، منابع و مسائل آب خراسان، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۰

۲۶۱- ولایتی، سعد الله، جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب، نشر خراسان، ۱۳۷۴٫

۲۶۲- ولایتی، سعد الله، حریم منابع آب، چاپ اول – انتشارات خراسان، ۱۳۷۱٫

۲۶۳- ویدرز، بروس و همکار، آبیاری، طراحی و عمل، ترجمه سعدی نی‌ریز، مرکز نشر دانشگاه تهران، ۱۳۶۷٫

۲۶۴- ‌هارپر، اف، مبانی تولید محصول در گیاهان زراعی، ترجمه عزت الله فرشادفر، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۴٫

۲۶۵- هارینگ، لی لوید، درآمدی بر پژوهش علمی در جغرافیا، ترجمه محمد علی مولازاده، انتشارات دانشگاه شهید چمران، ۱۳۷۷٫

۲۶۶- هاگ، ام. وی، تحلیلی از مسائل اساسی صنعتی کردن و توسعه روستایی، فصلنامه روستا و توسعه شماره ۱، ۱۳۶۶٫

۲۶۷- هجرتی، محمد حسین، جغرافیا و توسعه روستایی، نشر مرکز فرهنگی ابا، ۱۳۷۹٫

۲۶۸- هومن، بهمن، بررسی مفهوم روستا و انواع آن در ایران، ماهنامه جهاد، ش ۱۷، ۱۳۷۳

۲۶۹- هیر. ام. دیوید، جامعه و جمعیت (مقدمه‌ای بر جامعه شناسی جمعیت) ترجمه یعقوب فروتن، نشر دانشگاه مازندران، ۱۳۸۰٫

مقدمه:

به کارگیری تئوری‌های مربوط به توسعه طی نیم قرن اخیر نه تنها راهگشای مشکلات کشورهای در حال توسعه نبوده، که احتمالاً نقش مهمی در توسعه نیافتگی آنها نیز داشته است، برخی از نظریه‌پردازان توسعه، پرسشگران را به آرامش توصیه می‌کنند و اطمینان می‌دهند که شما نیز مانند ما مراحل توسعه را پشت سر خواهید گذراند، برخی دیگر از محققان، تنبلی، غیر فعال بودن و استعداد کم مردم کشورهای در حال توسعه را معادل توسعه نیافتگی آنها می‌دانند، اما گروهی نیز عامل توسعه نیافتگی این‌گونه کشورها را کشورهای توسعه یافته دانسته‌اند. (جهانی، ۱۳۸۱: ۹۶٫

رهیافت جامعه در توسعه روستایی به این اصل استوار است که توفیق در زراعت بستگی به کامل بودن عملیات و وجود نهادهای متفاوت دارد. (آدامز، ۱۳۶۷: ۹۶)

کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد روستاها، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه اقتصادی دارد چرا که اکثر مردم در کشورهای فقیر معیشت خود را از این طریق تأمین می‌کنند و اگر رهبران بطور جدی در اندیشه رفاه مردم باشند تنها راه آن بی‌درنگ این مطلب است که اولاً به افزایش بهره‌وری کشاورزی در تولید مواد غذایی و محصولات نقدی بپردازند. ثانیاً به افزایش قیمت این محصول کمک کنند. (تقوایی و دیگران، ۱۳۸۲: ۱۰)

۲-۱-تعاریف و مفاهیم روستا:

در منابع مختلف، تعاریف گوناگونی از روستا شده است، در فرهنگ فارسی روستا را ده و قریه نوشته اند. روستا از رستن به معنای رویش گرفته شده است، پس واژه روستا را می‌توان با توجه به اطلاق آن بر مکانی خاص به معنای محل رویش و رستنگاه تعبیر و تعریف نمود (معین، ۱۳۷۶:۱۶).

متأسفانه تعریف دقیق و مناسب برای روستا وجود ندارد زیرا معیارها و ملاک‌های دقیقی که ده را از شهر متمایز سازد وجود ندارد (رضوانی، ۱۳۷۴:۱۶).

روستا به مجموعه یک یا چند مکان و اراضی به هم پیوسته گفته می‌شود که خارج از محدوده شهر‌ها واقع شده و دارای محدوده ثبتی یا عرفی مستقل است (پاپلی یزدی، ۱۳۸۱: ۲۴). روستا در ایران کوچکترین واحد جمعیتی و اقتصادی و جغرافیایی است (وثوقی، ۱۳۶۹:۱۸). روستا صورتی است از استقرار انسان بر سطح زمین که قادر است تمام مایحتاج سال خود را از درون خود تهیه کند. بنابراین ده در بنیاد کار، واحدی است طبیعی و اجتماعی، با اقتصادی بسته، که تمام شرایط اتکای به خویش را از لحاظ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در خود جمع دارد (مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۲:۳۱).

روستا عبارت است از فضایی اجتماعی که در آن با توجه به تراکم نسبی ناچیز جمعیت، نوع خاصی از فعالیت‌های اقتصادی – عمدتاً فعالیت‌های کشاورزی – غلبه دارد. در این نوع اجتماع، فعالیت‌های بخش صنعت و بخصوص خدمات و بازرگانی محدود است (سعیدی، ۱۳۷۷:۱۸).

بنابراین روستا پهنه‌ای است جغرافیایی و واحدی است برای برنامه­ریزی که معیشت اکثر ساکنان آن از داد و ستد متقابل بین عوامل تجدید پذیر طبیعی و رفتار انسانی حاصل می‌شود و دارای نقش اصلی کشاورزی، دامداری، دامپروری، باغداری و نیز صنایع و خدمات وابسته است. (حسینی ابری، ۱۳۷۸: ۵۷).

بنابراین آنچه مسلم است این که روستا تعریفی است قانونی، و این قانون و شرایط قانونی است که تعریف روستا را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر تعریف روستا تابعی است از شرایط قانونی به طوری که زمانی نقاط با بیش از ۲۵۰۰ نفر جمعیت و زمانی دیگر نقاط با بیش از ۵۰۰۰ نفر جمعیت قابلیت تبدیل شدن به شهر را دارا می‌شوند (حسنی، ۱۳۸۶:۱۸).

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا