جم فایل

پایان نامه بررسی نسل صالح از منظر قرآن و روایات

پایان نامه بررسی نسل صالح از منظر قرآن و روایات در ۳۲۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
چکیده

جامعه ای که در آن زندگی می کنیم ، والدین وخانواده ها دنبال ارزشهای انسانی ودینی هستند وبرای فرزندان خویش دنیایی را تجسم می کنند وآرزوی صلاح وسعادت آنان را دارند ، اخلاق ، ایمان و… ابزارهایی برای رسیدن به این اهداف هستند .

از طرفی در عصری قرار گرفتیم که انحطاط اخلاقی رو به گسترش است وبه کمک پیشرفت صنایع بشری مرزها را در هم شکسته و همه را مورد هجوم قرارداده خصوصا ً فرزندان که در معرض آسیب هستند .بنابراین شایسته است متولیان امر تعلیم وتربیت وخانواده ها برای پیشگیری چاره ای بیندیشند و برنامه ریزی صحیح واصولی راهکارهای علمی وعملی ارائه دهند .

فرزندان در خانواده های متفاوت با سلایق واخلاقیات گوناگون رشد می کنند اما چه عواملی باعث می شود که خانواده ای که دو فرزندداشته باشند یکی به سعادت می رسد ودیگری راه گمراهی در پیش می گیرد ؟

عملکرد خانواده در سعادت وشقاوت فرزندان بر پایه چه عاملی است ؟ لذا برحسب نیاز واهمیت موضوع وطرح دیدگاه هایی برای ایجاد نسل صالح وانسانهای برجسته دینی ، ضروری به نظر می رسد وباید مورد پرورش ومطالعه قرارگیرد تادر اختیار علاقه مندان به تربیت واخلاق قرارگیرد ودر پرتو بهره گیری ازاصول وروشهای ایجاد نسل صالح وروشهای تربیتی بتوان افراد صالحی تربیت کرد وجامعه ی انسانی را از کژ روی ها وناهنجاریهای اخلاقی واجتماعی مصون داشت .

پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به این هدف وشناسایی عوامل وشیوه های درست تربیت نسل صالح، براساس آموزه های وحیانی قرآن وروایات وسیره ی اهل بیت ، در پنج فصل تنظیم شده است .

فصل اول: شامل چکیده ، مقدمه و کلیات است ودر کلیات به اهمیت ، ضرورت وطرح تحقیق ونیز انگیزه و روش آن و … پرداخته شده است .

فصل دوم درباره ی مفهوم ترتیب ، اهمیت و اهداف آن که در این فصل سعی شده ابتدا مقدماتی در شناخت انسان مطرح شود و سپس مبحث ذریه بررسی شده و به دنبال آن مفهوم صالح و به اهمیت و اهداف وحقیقت تربیت پرداخته شده است .

در فصل سوم ویژگیها و مبانی تربیت و نسل صالح مطرح شده است خصوصا ً به مباحث فطرت انسان ، مسئولیت پذیری و تحمل و تدبر او ، حق طلبی و مهرورزی و … پرداخته شده است.

در فصل چهارم عوامل موثر در تربیت نسل صالح به عوامل بیرونی و درونی که شامل این عناوین است اشاره گردیده : عوامل درونی : وراثت ،والدین نقش همسر و… . عوامل بیرونی : محیط اجتماع ،دوستان و ورفقا، مدرسه ومربیان آموزشی، مقتضیات سیاسی وحکومتی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

در فصل پنجم اصول و شیوه های تربیت از منظر قرآن و مکتب اهل بیت مطرح شده است. اصول شامل: اصل تدرّج ،تذکر ،تیسیر ، الگوگیری، گرایش به حق و… که این شیوه های تربیتی نیز شامل : شیوه های بازدارنده و انگیزشی می باشد . و در مکتب اهل بیت به سیره و روش اولیاء الهی و شیوه تربیتی معصومین و چگونگی نسل صالح از منظر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

امید است با عنایات خاصۀ الهی توانسته باشم گامی در جهت شناخت انسان و اهداف آن در جهت ایجاد نسلی صالح برداشته باشم .

واژه های کلیدی: نسل صالح، شیوه های تربیت، از منظر قرآن و روایات، عوامل درونی

فهرست مطالب

چکیده :
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱-۱ بیان مسئله
۱- ۲ ضرورت واهمیت موضوع تحقیق
۱- ۳ اهداف وانگیزه انتخاب موضوع
۱-۴ سؤالات تحقیق
۱- ۵ تاریخچه تحقیق ( پیشینه تحقیق )
۱ – ۶ روش تحقیق
۱-۷ ساختار ومحدوده ی تحقیق
فصل دوم : مفهوم تربیت فرزند ، واژه های مرتبط با آن و اهمیت واهداف آن از دیدگاه اسلام
۲ -۱ واژه شناسی« انسان » و برخی تعاریف در باره ی او
۲- ۱- ۲ مفهوم لغوی و اصطلاحی ذریه
۲- ۱ -۲-۱ ذریه مومن والحاق اعمال به والدین
۲-۱-۳ بدءِ طینت از منظر امام محمد باقر (ع)
۲-۱-۴ مفهوم لغوی واصطلاحی واژه صالح
واژه صَلَحَ
واژه صَلاح
اصلح – أصلحوا
۲-۱-۶ تربیت وجایگاه آن ازدیدگاه برخی صاحب نظران
۲-۱-۷ موضوع تربیت از دیدگاه بعضی از دانشمندان
۲-۱-۹ حقیقت تربیت فرزند
۱) نشاندن محبت علم وآداب آن در دل ودرون کودک :
۲) حفظ کردن قسمتی از قرآن واحادیث توسط کودک :
۳) انتخاب معلم نیکوکار برای کودک :
۴) آموختن زبان عربی به کودکان :
۵) آموختن زبان های مشهور بیگانه به کودکان :
۲-۱-۱۰ اهداف وغایت تربیت فرزند
۲- ۱- ۱۰- ۱ تربیت اخلاقی
۲-۱-۱۰-۲ تربیت جسمی
فصل سوم:ویژگی‌ها ،مبانی واصول تربیت نسل صالح از منظرقرآن و روایات
۳-۱ ویژگی های نسل صالح از منظر قرآن و روایات
۳-۲-۱ راه روشن
– فطرت در قرآن وروایات
۳-۲-۳ غریزه وتفاوت آن بافطرت
خصوصیات غریزه:
تفاوت فطرت و غریزه
۳-۲-۴ فضایل فطری انسانی
۳-۲-۴-۱ حقیقت جوئی
۳-۲-۴-۲ گرایش به خیر و فضیلت
۳-۲-۴-۳ گرایش به جمال و زیبایی
۳-۲-۴-۴ گرایش به خلاقیت و ابداع
۳-۲-۴-۵ گرایش به عشق و پرستش خداوند
واژه‌شناسی کرامت
معنای اصطلاحی ، کاربردی وقرآنی کرامت
توجه دادن به کرامت‌ها
۲-۲-۶ توجه دادن به معرفت وتزکیه نفس
۳-۲-۷ مسئولیت‌پذیری
۳-۲-۸ آشنایی با تعالیم و آداب اسلامی و ملکه نمودن آن در فرزند
۳-۲-۸-۱ گشودن زبان کودک به کلمة توحید (لااله‌الاالله)
۳-۲-۸-۲ آشنا کردن کودک به حلال و حرام
۳-۲-۸-۳ امرکردن کودک به عبادت در سنین کودکی تا هفت‌سالگی
۳-۲-۹ به کارگیری عقل و تدبر (عقل عملی)
– تفکر ، تفهم وخرد ورزی
– همرامی عمل با علم
۳-۲-۱۰ اصلاح عادات و رفتار ناپسند در فرزند
۳-۳-۲ اصل الگوگیری و عبرت آموزی
۳-۳-۳ اصل تیسیر
۳-۴-۳ اصل اعتدال
۳-۳-۵ اصل گرایش به حق
۳-۳- ۶ اصل تذکر
فصل چهارم :
عوامل مؤثروموانع در تربیت فرزند ونسل صالح از منظر قرآن و روایات
۴-۱ عوامل درونی
۴-۱-۱ وراثت
۴-۱-۱-۱ وراثت در فرزندوتأثیر آن
۴-۱-۱-۲ انواع وراثت
۴-۱-۲ نقش همسر شایسته
۴-۱-۳ انعقاد نطفه
۴-۱-۳ -۱ نطفة پاک
۴-۱-۳-۲ ایام سعد و نحس در انعقاد نطفه
۴-۱-۳-۳ لقمة حلال و حرام و تأثیرات آن
۴-۱-۴ نقش خانواده
۴-۱-۴-۱ نقش پدر
۴-۱-۴-۲ تأثیر معنویات پدر در فرزند
۴-۱-۴-۳ نقش مادر
– نقش مادر در ایجاد نسل صالح
۱) انسانی مسلمان
۲) نقش همسری
۳) نقش مادر
– شیر مادر
– تأثیر خوراک بر شیر مادر
۴-۱-۴-۴ تبریک و تهنیت گفتن به مناسبت تولد فرزند
۴-۱-۴-۵ وظایف والدین نسبت به فرزندان وبرعکس
۴-۱-۴-۶ اخص وظایف والدین در هفت روز اول تولد
۱- ذکر اذان و اقامه
۲- مراسم تنحیک
۳- تسمیه یا نام نیکو
۴- تراشیدن موی سر نوزاد
۵- ختنه
۶- عقیقه
– عقیقه و حکمت آن
۷- ولیمه
۴-۱-۴-۷ آموزش مراسم مذهبی و قرآنی
۴-۱-۴-۷-۱ تعلیم نماز
۴-۱-۴-۷-۲ تعلیم دعا
۴-۱-۴-۷-۳ آشنایی با علوم اهل بیت
۴-۲ عوامل بیرونی
۴-۲-۱ محیط تربیت
۴-۲-۲ محیط انسانی
۴-۲-۳ محیط دوستان و رفقا
۴-۲-۴ محیط اجتماعی
۴-۲-۵ محیط مدرسه و مربیان آموزشی
۴-۲-۶ موانع و مقتضیات سیاسی وحکومتی
۴-۳ موانع تربیت
۴-۳-۱ حبّ دنیا
۴-۳-۲ هوی و هوس
۴-۳-۳ وسوسه های شیطانی
فصل پنجم شیوه‌های تربیت نسل صالح از دیدگاه قرآن ومکتب اهل بیت(ع)
۵-۱ شیوه‌های تربیت فرزند و نسل صالح از دیدگاه قرآن
۵-۱-۱ شیوه‌‌های انگیزشی و رفتاری
۵-۱-۱- ۱ محبت ‌به فرزند
۵-۱-۱-۲ عدم تبعیض بین فرزندان
۵-۱-۱-۳ الگوی عملی صحیح
۵-۱-۱-۴ تشویق
– تشویق از نظر لغوی
۵-۱-۱-۴-۱ فوائد تشویق
۵-۱-۱-۴-۲ عدم افراط و تفریط در تشویق
۵-۱-۱-۵ هماهنگی تربیت با طبیعت فرزند
۵-۱-۱-۶ شیوه تغافل در فرزند
۵-۱-۱-۷ پرورش حیا و نجابت در فرزند
۵-۱-۱-۸ تحریک فرزند به کسب و کار
۵-۱-۲ شیوه‌های بازدارنده
۵-۱-۲-۱ پرهیز دادن فرزند از پنهان‌کاری
۵-۱-۲-۲ پرهیزفرزند از تفاخر
۵-۱-۲-۳ پرهیزفرزنداز زشتی‌های گفتاری
۵-۱-۲-۴ منع فرزنداز سودجوئی
۵-۱-۲-۵ پرهیز دادن فرزند از تجمّل‌گرایی
۵-۱-۲-۶ پرهیز از نازپروری فرزند
۵-۱-۲-۷ منع فرزند از رذایل اخلاقی
۵ – ۲ شیوه های تربیت فرزند و نسل صالح در مکتب اهل بیت(ع)
۵-۲-۱ تربیت و سیرة معصومین
– تربیت ۷ سال دوم تربیت از نظر پیامبر اکرم
– روش ملایمت
۵-۲-۳ سیره تربیتی حضرت علی(ع)
۵-۲-۳-۱ هدف نهایی تربیت فرزند از منظر حضرت علی (ع)
۵-۲-۳-۲ ضرورت تسریع در تربیت از منظر حضرت علی (ع)
۵-۲-۳-۳ نتایج تربیت فرزند از دیدگاه حضرت علی (ع)
۵-۲-۴ سیرة تربیتی حضرت زهرا (س)
۵-۲-۴-۱ تربیت از منظر حضرت زهرا (س)
۵-۲-۴-۲ ارتباط علمی حضرت زهرا با فرزندان
۵-۲-۴-۳ تأثیر نام نیکو بر شخصیت فرزند از منظر حضرت زهرا (س)
۵- ۳ حسن ختام – انتظار و تربیت نسل صالح
نتیجه نهایی
منابع ومآخذ : ۳۰۷

منابع ومآخذ :

قرآن مجید ، ترجمه استاد ابوالفضل بهرامپور

نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتی

صحیفه سجادیه ،ترجمه حسین انصاری

آ

آذر تاش و آذر نوش(فرهنگ معاصر عربی_فارسی) تهران،نشر نی،واژه غفل،۱۳۸۱

آمدی، عبدالواحد ، غررالحکم ودررالکلم، بیروت،موسسه اعلمی،۱۴۰۷،ج۲

آیت الله مشکینی، ازدواج در اسلام

ا

ابن منظور،لسان العرب، ایران،قم، نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵،ه.ق

احسان بخش رشتی، حاج شیخ صادق، آثارالصادقین، روابط عمومی ستاد برگزاری نماز جمعه گیلان،چاپ اول،زمستان۱۳۶۹

احمدی، روانشناسی نوجوانان و جوانان،انتشارات مشعل،۱۳۶۸

المنجد،(فرهنگ لغت عربی به فارسی) چاپ اول،چاپخانه پیام،۱۳۷۵

ادیب ، علی محمد حسین ، راه و روش تربیت از دیدگاه امام علی (ع) ،ترجمه دکتر سید محمد راد منش،موسسه انجام کتاب

اصفهانی ،راغب ، معجم مفردات الفاظ القران ،تحقیق،صفوان عدنان داودی،دارالقلم دمشق، الدارالشامیه ، بیروت

اعرافی ،علیرضا ، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم و تربیت و مبانی آن ،تهران ،سمت،ج۲، ۱۳۷۹

الحرانی،علی بن الحسین بن شعبه ،تحف العقول ،ترجمه و تصحیح علی اکبر غفاری و تحف العقول (آیت الله کمره ای)

الخزاعی نیشابوری ، حسین بن علی بن احمد، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقران،(تفسیر ابوالفتوح رازی)،چاپ اول،مشهد،بنیاد پژوهشهای اسلامی،آستان قدس رضوی،۱۳۷۴_۱۳۶۶ ش

امام خمینی ،روح الله ،تفسیر سوره حمد، تهیه وتنظیم علی اکبرربانی خلخالی ،دفتر انتشارات اسلامی قم

امامی اصفهانی ، مرحوم سید محمود ،ثمرات الحیاه، انتشارات سازمان جاویدان،موسس محمد حسن ا علمی

امینی ،ابراهیم، اسلام و تعلیم و تربیت ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،تابستان ۱۳۷۳

همان ، آیین تربیت ،انتشارات اسلامی،مهر ۱۳۵۹

همان ، فرهنگ فاطمی ،شان نزول سوره هل(تی) ،در فضیلت اهل بیت

همان ، خود سازی ، چاپ هشتم ، ج۱ ، انتشارات شفق

انصاری، جلوه های رفتاری حضرت زهرا(س)، دفتر تبلیغات اسلامی

انصاریان، حسین ، نظام خانواده در اسلام، ناشر:انتشارات ام ابیها،چاپ یازدهم،پائیز ۱۳۷۸

انوری، حسین ، فرهنگ بزرگ سخن،ج۷

ب

باقری، دکتر خسرو ، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی ،چاپخانه مدرسه،چاپ سوم،زمستان ۱۳۷۴

براتراندراسل ، آموزش و زندگی بهتر، ترجمه ناهید فخرائی،انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

بهشتی ،دکتر احمد، انسان در قران

پ

پادشاه متخلص به شاد،محمد ،فرهنگ جامع فارسی ،زیر نظر دکتر سیاقی ،چاپ دوم،انتشارات کتاب فروشی خیام،۱۳۶۳ ش

پاینده ،ابوالقاسم ، نهج الفصاحه، مجموعه کامل کلمات قصار پیامبر اکرم ،انتشارات جاویدان

پریور، علی ، هنرزن بودن ،تهران، موسسه انتشارات آسیا

ت

تصنیف غررالحکم

ج

جوادی عاملی،عبدالله، کرامت در قران،مرکز فرهنگی رجاء،۱۳۷۲

جوهری فارابی ،ابی نصر اسماعیل بن حماد مسنه ، تاج اللغه و صحاح العرسه المسلمی(الصحاح) ،بیروت،لبنان،دارالفکر،۱۴۱۸ ه.ق

ح

حجتی،دکتر سید محمد باقر، آداب تعلیم و تعلم در اسلام ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی ،خرداد۱۳۵۹

حسینی،سید مصطفی، معارف معاریف ،تهران،دانش،ج ۷ ، واژه عقل،۱۳۷۶

خ

خوانساری، جمال الدین محمد ، شرح غررالحکم و دررالکلم: (ت ۱۱۲۵ ق) با تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۰ش

همان ، فهرست غرر

د

دلشاد ،مصطفی، سیری در تربیت اسلامی

همان ، منظر مهر ، مبانی تربیت در نهج البلاغه ، سازمان چاپ وانتشارات فرهنگ اسلامی ، پائیز ۷۹

دهشیری، افضل السادات، نگرشی به تربیت اخلاق از دیدگاه اسلام با تاکید بر دوره نوجوانی ،مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی،چاپ اول،زمستان ۱۳۷۰

دی کرومبولتز و هلن، تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان ،ترجمه دکتر یوسف کرمی،چاپخانه پردیس،چاپ چهارم،،خرداد ۱۳۷۰

ر

رازی ،فخرالدین محمدبن عمرالخطیب ، تفسیر کبیر ،(ت۶۰۶ ق)الطبعه الثالثه

راجی قمی،محمد، پند های پدران به فرزندان

ربانی شیرازی، عبدالرحیم ،وسائل الشیعه،تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ،چاپ هفتم،۱۳۷۲

رسولی محلاتی ،هاشم ، وصایا الرسول و الائمه ،با ترجمه فارسی

رشید پور،آشنائی با تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر روش ها، تهران ، انجمن اولیاء و مربیان ،۱۳۸۴

ز

زاهدی، مرتضی ، فلسفه تربیت و فعالیتهای تربیتی،انتشارات آوای نور چاپ چهارم،اول۱۳۷۵

زنگویی ،اسدالله ، چگونگی پرورش حس مسئولیت پذیری نوجوانان با تاکید بر مبانی اسلام (کارشناسی ارشد)(پایان نامه) رشته تعلیم و تربیت اسلامی استاد راهنما دکتر غلامعلی افروز،دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۷۰

س

سادات ،محمد علی، شیوه های برخورد با کودکان ،دفتر نشر فرهنگ اسلامی۱۳۷۳

ساکت، محمد حسین ، مقاله کرامت انسان، دانشنامه امام علی،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،۱۳۸۰

سبحانی،جعفر ، فروغ ابدیت ، ج هفدهم،قم،بوستان کتاب،۱۳۸۰

سلیمانی خرم دشتی، مسعود، روشهای تربیتی به منظور اعقلای مسئولیت پذیری در کلام امام علی (ع)،(پایان نامه کارشناسی ارشد)

سموئیل اسمایلز، اخلاق ،ترجمه محمد سعیدی،بنگاه مطبوعاتی صفعلیشاه،اسفند۱۳۴۶

ش

شریعتمداری، دکترعلی ، جامعه و تعلیم و تربیت،انتشارات امیرکبیر،خرداد۱۳۷۲

شفیع آبادی،فنون تربیت کودک،تهران ، انتشارات جهره،چاپ هفتم ،۱۳۷۲ ش

شکوهی ، دکتر غلامحسین، مقاله معنی و مفهوم تربیت ،فصلنامه تعلیم و تربیت،انتشارات آموزش و پرورش،زیر نظر هیئت تحریریه

شهید ثانی،زین الدین، منیه المرید ،اسماعیلیان ،آداب معلم فی نفسه،قم ،۱۳۸۴

شیخ صدوق ابن بابویه، عیون اخبارالرضا ،ترجمه از استاد علی اکبر غفاری،نوبت چاپ اول۱۳۷۳،ناشر : نشر صدوق

شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن بن علی، التبیان فی تفسیر القران ،تحقیق احمد حبیب قصیر العاملی،چاپ اول،قم،مکتب الاعلام الاسلامی،۱۴۰۹ ق

ص

صدوق،ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه ،من لا یحضرالفقیه تصحیح و تعلیق،علی اکبر غفاری،الطبعه الثانیه منشورات الجماعه المدرسین،قم،۱۴۰۴ ق

همان ،معانی الاخبار ،تحقیق:غفاری،قم،مدرسین،۱۳۷۹ ه

همان ، خصال ،ترجمه و تصحیح احمد فهری

ط

طباطبائی ،محمد حسین، المیزان ،ترجمه،محمد جواد حجتی کرمانی ،بنیاد علمی وفکری علامه طباطبائی،۱۳۷۶

طبرسی،ابو علی الفضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیرالقران،ترجمه میر باقری،سید ابراهیم و دیگران،تهران،انتشارات فراهانی،(۱۳۶۰-۱۳۵۰)ش،چاپ اول

همان ،مکارم الاخلاق، ترجمه میر باقری- فراهانی،تهران،۱۳۶۵ ش

طبرسی،الحاج میرزا حسین النوری، مشترک الوسائل ،بقلم الشیخ آغا بزرگ الطهرانی،من منشورات المکتبه الاسلامیه و المکتبه العلمیه بالنجف الاشرف

طوسی ، خواجه نصیرالدین ، اخلاق ناصری ،انتشارات علمیه اسلامی

ع

عاملی،شیخ حر، وسائل الشیعه، بیروت،داراحیاءالتراث العربی،ج۱۵

عبدالعظیمی،حسین بن احمد ،تفسیر اثنا عشری،تهران ،انتشارات میقات،چاپ اول ،۱۳۶۳

عطاران ، محمد ، آراء مربیان بزرگ مسلمان(درباره تربیت کودکان) ،انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،چاپ دوم،تابستان۱۳۷۱

علوان، ناصح عبد الله ،تربیت اولاد فی الاسلام، ج۱،ترجمه عبدالله احمدی،تهران،نشر احسان

علوی ، دکترحمید رضا ، مقاله آراء تربیتی ژاک ژاک رسو با اندیشه های تربیتی اسلام ،(اصول و روشها)رساله ،دانشکده علوم سیاسی

عمید ،حسن،فرهنگ فارسی عمید. انتشارات امیر کبیر،سال۱۳۶۱

غ

غزالی طوسی ،ابو حامد ، کیمیای سعادت،به کوشش حسین خدیو جم،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی،۱۳۶۱

ف

فایضی ،علی، تعلیم و تربیت در اسلام و مقایسه آن با مکاتب و مذاهب دیگر ،موسسه انتشارات جان

فضل الله ،علامه سیدمحمدحسین، دریچه ای به دنیای جوانان ، ترجمه عبدالهادی فقهی زاده،انتشارات داد گستر

فلسفی، محمد تقی ،کودک از نظر وراثت و تربیت، بخش دوم،تهران ،هیات نشر و معارف اسلامی

ق

قائمی،دکتر علی، تربیت و بازسازی کودکان ،انتشارات امیر،پائیز ۱۳۷۴

همان ،حدیث تربیت کودک ،،قم،تهران مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی

همان ، خانواده و تربیت کودک ،تهران ،انتشارات امیری ،۱۳۵۵

همان ، روانشناسی تربیت کودکان شاهد ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان

همان ،زمینه تربیت ،چاپ پژمان،چاپ چهارم،بهار ۱۳۶۸

همان ، سازندگی و تربیت دختران ،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،چاپ پنجم، ۱۳۶۷

همان ،کودک و خانواده نا به سامان،چاپ و صحافی آرین،انتشارات انجمن اولیاء و مربیان،چاپ چهارم،بهار۱۳۷۸

قرشی،سید علی اکبر، قاموس قران،تهران ،انتشارات دارالکتب الاسلامیه

قطب،محمد، روش تربیتی در اسلام،ترجمه:سید محمد مهدی جعفری،موسسه انجام کتاب ،۱۳۶۲

قمی(ره)، شیخ عباس ،سفینه البحار، ناشر دارالاسوه الصباعه و النشر المطبعه،اسوه،اطبعه الثانیه،طهران،قم،۱۴۱۶ ه.ق

قمی،علی بن ابراهیم، تفسیر قمی

ک

کاشانیها، دکتر زهرا، دو ابزار معجزه آسا در تربیت، تهران،نشر امین،۱۳۷۷

کرمی نوری،رضا، روانشناسی تربیتی ،مرکز تربیت معلم

کلینی رازی، ثقه الاسلام ابن جعفر محمد بن یعقوب بن اسحق ، فروع کافی ، طهران،چاپ سوم،۱۳۶۷

همان ،کافی، دارالکتب الاسلامیه،طهران،سوق السلطانی،چاپ سوم ،۱۳۶۷

گ

گزیده من لا یحضره الفقیه(ج دوم) چاپ اول،تهران ،انتشارات کویر ،۱۳۷۵

گوهری ، اسماعیل ، ارزش پدر و مادر ،چاپ پنجم،نشر نیایش،۱۳۷۷

م

متقی هندی،علی، کنزالعمال ،انتشارات موسسه الرساله،بیروت،الطبعه الخامسه،۱۴۰۹ ق

مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار ،موسسه انوماء،بیروت،لبنان،الطبعه الثالثه،المصحه۱۴۰۳ ه

مجله رشد ،سال ۶۷ ،شماره ۴

محمد بن ماجه،سنن بن ماجه، دارالکتب العلمیه،بیروت،۱۴۰۳ ق،۱۳۰۳

محمد ی ری شهری، محمد ، آگاهی و مسئولیت، چاپ دوم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،۱۳۷۵ ش

همان، منتخب میزان الحکمه، ،قم، دارالحدیث،۱۳۸۰

همان ، حکمت نامه کودک

محمدیان،بهرام، مجله پیوند،تهران ،انجمن اولیاء و مربیان (شماره های مختلف) ،سنوات۱۳۷۶،۱۳۷۱

مسلمی ،ابوالنصرمحمدبن مسعود ، تفسیرالعیاشی (ت۳۲۰ ق) تحقیق هاشم الرسولی محلاتی المکتبه العلمیه الاسلامیه،طهران

مشیری ،دکتر مهشید، فرهنگ زبان فارسی

مصباح ، محمد تقی ، اخلاق در قران،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)،قم،ج۲، ۱۳۷۶

مطهری، استاد مرتضی، تعلیم و تربیت در اسلام، چاپ پنجاه و هفتم،انتشارات صدرا،آبان ۱۳۸۶

همان ، فطرت،تهران ،انتشارات صدرا،چاپ هفتم،۱۳۷۴

همان ،تقوا از نظر اسلام، انتشارات شفق توحید،محمد صدوق،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی،۱۳۷۲

معیری، محمد طاهر ، مسائل آموزش و پرورش، انتشارات امیر کبیر،۱۳۶۴

معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی(متوسط)، موسسه انتشارات امیر کبیر،وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی،تهران،۱۳۶۴

معین و شهیدی ، لغت نامه دهخدا ،موسسه انتشاراتی،چاپ دانشگاه تهران،۱۳۷۳ ش

مکارم شیرازی،ناصر، تفسیر نمونه ،(جمعی از نویسندگان) ناشر:دارالکتب الاسلامیه،چاپ:چاپخانه خورشید،بهار ۱۳۸۲

منتصر، ابراهیم و عبدالحلیم، المعجم الوسیط، و عطیه الصوالحی و محمد خلف اللراحمه،اطبعه الخامسه،تهران،مکتب نشر الثقافه الاسلامیه

موسوی زنجارودی ،مجتبی، تربیت مذهبی کودک،انتشارات میثم تمار،قم،۱۳۸۴

ن

نرمال ل،مال، اصول روانشناسی ،محمود ساعتچی،تهران،انتشارات امیر کبیر ،۱۳۶۸

نورسوید ، محمد ،تربیت فرزند از دیدگاه پیامبر، ترجمه محمد صالح سعیدی،۱۳۷۸

همان ،به نقل از مقاله فاروق مساهل در مجله الامه القطریه شماره(۱۴۰۵٫۵۰)،۱۳۷۸

ه

هیثمی، علی ، مجمع الزوائد، دارالکتب،بیروت،۱۴۰۷ ه

مقدمه

امروزه درعصری زندگی می کنیم که متأسفانه انحطاط اخلاقی و فساد گریبان گیر اکثریت جوامع بشری شده است وعلیرغم آنکه صنعت و تکنولوژی پیشرفت کرده است ، ولی به تبع آن مفاسد اخلاقی نیز بسیار گسترش پیدا کرده است . با این شرایط برای اینکه یک نسل صالح و سالم بماند ، باید زمینه هایی ایجاد گردد که فرزندان در خانواده و جامعه ای رشد کنند که تمام شرایط جهت رشد جسمی و روحی آنها مهیا باشد .

در این پایان نامه ،تحت عنوان «نسل صالح از منظرقرآن وروایات » سعی براین است که عوامل مؤثر در اصلاح نسل ، گستردگی دامنۀ تربیت در انسان به دلیل گستردگی روح او و نامحدود بودن عوامل موثر در آن ، و میزان توانایی انسان در شناخت آنها و شناسایی میزان تأثیر عوامل از نظر کمیت و کیفیت ، اصول ومبانی تربیت نسل صالح وبهره گیری از جامع ترین شیوه های تربیتی در مکتب وسیره اهل بیت بررسی شود .

هدف تربیت نسل صالح بدون تعالیم دین تأمین نمی شود . از طرفی در زمینه ایجاد نسلی صالح ، اگربه فرض انسان توانایی شناخت کامل خود واحاطه بر عوامل موثر در زمینه فکر و روح خود را داشته باشد و بر کلیه اسرار و رموز تربیت خویش آگاهی یابد، بااین همه بدون تکیه بر پشتوانه ای بس نیرومند که بتواند برامیال سرکش غالب آیدو او را در پیروزی بر نفس یاری رساند نمی تواند در صلاح و تربیت خویش موفق باشد ، آن تکیه گاه مطمئن « ایمان‌ » است . به طور قطع بعد از پیدایش ایمان اولیه ،هر اندازه شخص به اعمال مناسب یا ایمان مبادرت ورزد و ملکات اخلاقی مناسب با آن را در دل خود پرورش دهد وگرایشها و تمایلات مخالف با ایمان را سرکوب نماید ، به همان اندازه ایمان در کانون دل او رسوخ کرده و از عمق و قدرت بیشتری برخوردار می شود . لذااگر می خواهیم فرزندانمان به سعادت برسند باید در کانونی پرورش یابندکه محوریت این کانون«ایمان وشناخت حق » باشد .

برطبق تعالیم اسلام، « فرزند صالح گلی از گلهای بهشت است» بنا براین تأمین صلاحیت او در سایه ادای حق و ایمان میسر است و آن کس که خواستار فرزندی صالح است باید تربیت او را امری ضروری بداند . دربینش قرآنی، شخصیت فرزندان جزئی از شخصیت افراد محسوب می شود و شرافت و آبروی فرزندان مایه شرافت و آبروی خانواده و مخصوصاً والدین است . در خانواده توجه به تربیت کودک امری ضروری است از آن جهت که اولاًٌ اساس رفتار در دوران کودکی نهاده می شود ثانیاً کودکانی که درست تربیت شده اند در بزرگسالی در مواجهه با دشواریها و مشکلات موفق تر خواهند بود . به وسیله تربیت ، می توان نیروی اراده را در کودک پرورش داد و شرایط حیات را انسانی کردو از موجودی خام و استعدادی نهفته فردی با استعدادشکوفا و دوراز عوامل مخرّب ووسوسه انگیز تربیت نمود .

ضرورت مطلب از آن روست که اعمال روشهای تربیتی والدین نسبت به فرزندان، فرزند به صلاح ویا فساد سوق داده می شود . لذا اهمیت آگاهی دادن به آن دسته والدینی که بدون شناخت نیاز های فطری فرزندان اقدام به ساختن نیاز برای آنان می کنند بجای آنکه اجازه دهند فرزندانشان به مقتضای فطرتشان تربیت یابند .آگاهی دادن به آن دسته والدینی که قبل از اینکه تربیت خویش را در عمق طبیعت و فطرت خویش استوار گردانند ، جوانه ها و ساقه های نورس فرزندان را قارچ گونه پرورش می دهند وباتشویق روش های نادرست ، طرح های کلیشه ایی بیرونی را که گاه سنخیتی با اصل وجودی وهویت و طبیعت نهفته فطری ندارد ، برفرزندان القاء می کنند ؛ بیش از پیش احساس می شود که ای کاش اندیشه های آدمیان ، فطرت آدمی را از او جدا نمی ساخت و آن اصل صحیح و سالم زندگی معقول و انسانی را برای او محفوظ می داشت و والدین سعی می کردند برپایه اصول عقلانی و معنوی و بر پایه سیره و روش معصومین (ع) بر تربیت فرزندان و ایجاد نسلی صالح اقدام کنند . وجود نسل صالح به خانواده بر می گردد و اکثر خوبیها و بدیها منتسب به خانواده است به طوری که اگر خانواده و جامعه شرایط صالح شدن فرزند را آماده کنند نقش اساسی را در این امر ایفا کرده اند واگر این دو کانون یعنی« خانواده و جامعه» سهل انگاری و مسامحه در امر پرورش و تربیت فرزندان انجام کنند مطمئاً هر سه گزینه (فرزند،خانواده ، جامعه) به ورطه نابودی کشیده می شوند . امید است با رویکردی عاقلانه و تدبیری درشأن این امانت الهی ، مقدمات صلاح و سعادت او را فراهم کنیم و فرزندانی صالح تحویل جامعه دهیم .

پایان نامه حاضر در راستای رسیدن به این هدف وشناسایی عوامل وشیوه های درست تربیت نسل صالح، براساس آموزه های وحیانی قرآن وروایات وسیره ی اهل بیت ، در پنج فصل تنظیم شده است .

فصل اول: شامل چکیده ، مقدمه و کلیات است ودر کلیات به اهمیت ، ضرورت وطرح تحقیق ونیز انگیزه و روش آن و … پرداخته شده است .

فصل دوم درباره ی مفهوم ترتیب ، اهمیت و اهداف آن که در این فصل سعی شده ابتدا مقدماتی در شناخت انسان مطرح شود و سپس مبحث ذریه بررسی شده و به دنبال آن مفهوم صالح و به اهمیت و اهداف وحقیقت تربیت پرداخته شده است .

در فصل سوم ویژگیها و مبانی تربیت و نسل صالح مطرح شده است خصوصا ً به مباحث فطرت انسان ، مسئولیت پذیری و تحمل و تدبر او ، حق طلبی و مهرورزی و … پرداخته شده است.

در فصل چهارم عوامل موثر در تربیت نسل صالح به عوامل بیرونی و درونی که شامل این عناوین است اشاره گردیده : عوامل درونی : وراثت ،والدین نقش همسر و… . عوامل بیرونی : محیط اجتماع ،دوستان و ورفقا، مدرسه ومربیان آموزشی، مقتضیات سیاسی وحکومتی مورد بررسی قرار گرفته شده است .

در فصل پنجم اصول و شیوه های تربیت از منظر قرآن و مکتب اهل بیت مطرح شده است. اصول شامل: اصل تدرّج ،تذکر ،تیسیر ، الگوگیری، گرایش به حق و… که این شیوه های تربیتی نیز شامل : شیوه های بازدارنده و انگیزشی می باشد . و در مکتب اهل بیت به سیره و روش اولیاء الهی و شیوه تربیتی معصومین و چگونگی نسل صالح از منظر آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

امید است با عنایات خاصۀ الهی توانسته باشم گامی در جهت شناخت انسان و اهداف آن در جهت ایجاد نسلی صالح برداشته باشم .

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا