جم فایل

پایان نامه بررسی مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

پایان نامه بررسی مقایسه راهبردهای رویارویی در دانش آموزان با و بدون اختلال نارسایی توجهبیش فعالی در ۱۹۱ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

فصل اول
مقدمه پژوهش
مقدمه
۱-۱ بیان مساله
۱-۲ هدف پژوهش
۱-۳ اهمیت موضوع پژوهش
۱-۴ فرضیه‌ پژوهش
۱-۵ تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم
پیشینه پژوهش
مقدمه
بخش اول – اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی
بخش دوم- راهبرد های رویارویی
رفتارهای مطلوب و رویکردهای حمایتی شامل جلب توجه:
رویکردهای حمایتی برای تکمیل صحیح تکالیف مدرسه:
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
۳-۱ جامعه آماری
۳-۲ نمونه و روش نمونه‌گیری
۳-۳ ابزار پژوهش
۳-۴ روش گرد آوری اطلاعات
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه
۴-۱ توصیف داده ها
۴-۲ استنباط آماری داده ها
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
۵-۲ کاربردهای پژوهش
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش
۵-۴ پیشنهادهای پژوهش
منابع فارسی:
منابع انگلیسی

منابع فارسی:

ـ ارجمندی، ز و سفیف مقدم‌اکبری، فاطمه.، (۱۳۸۳). اختلال نارسایی توجه همراه با بیش فعالی (پرسش و پاسخ)، مجلة تعلیم و تربیت استثنایی، شمارة ۳۴، مهر ۱۳۸۳، ص ۲۶ـ۳۲٫

ـ اسکندری، ا.، (۱۳۸۳)، مقایسه راهبردهای رویارویی در کودکان بهنجار و کودکان با مشکلات یادگیری، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، شماره ۳۳ـ۳۲، ص ۱۲ـ۲۵٫

– بکلمن، ج ای .، (۱۳۸۳). اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی در کودکان پیش دبستانی، (ترجمه علیزاده، ح و خاطری، م.، (مقاله). مجله تعلیم و تربیت استثنایی. مرداد و شهریور ۱۳۸۳٫ شماره ۳۳-۳۲٫

– بوشارلا.، (۱۳۶۸). کودکان دژمنش(ترجمه شجاع نوری، م). مؤسسة چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوّم)

ـ پرون و پرون .، (۱۳۷۶)، روانشناسی بالینی (ترجمه پریرخ دادستان، و محمود منصور)، چاپ اول، تهران، انتشارات بعثت.

– پورافکاری، ن.، (۱۳۷۶). فرهنگ جامع روانشناسی- روانپزشکی(انگلیسی- فارسی)جلد اول. فرهنگ معاصر.

– جزایری. ع.، (۱۳۷۷). مقایسه اعتماد به نفس کودکان مبتلا به کمبود توجه همراه با بیش فعالی و کودکان سالم شهر تهران. (پایان نامه). دانشگاه امام حسین تهران.

ـ دادستان، پ.، (۱۳۷۸)، روانشناسی مرضی تحولی، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.

ـ‌ دلاور، ع.، (۱۳۸۲)، مبانی نظری و عملی و پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران، انتشارات رشد.

ـ سرمد، ز و بازرگان، عباس و حجازی، ا.، (۱۳۸۴) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات آگاه.

– علیزاده، ح.، (۱۳۸۴). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعّالی:الگوی بازداری رفتاری و ماهیّت خود کنترلی. فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی، سال پنجم . پاییز ۱۳۸۴

– علیزاده، ح.، (۱۳۸۳). اختلالات نارسایی توجه فزون جنبشی. تهران، انتشارات رشد.

– فریدمن، ر و دویال، گ.، ( ۱۳۸۲)، شیوة رفتار با کودکان و نوجوانان دچار اختلال نقص توجه- بیش فعّالی.(ترجمه سید جلال صدرالسادات،محمد رضا محمدی و لیلا صدرالسادات). تهران، انتشارات اسپند هنر.

ـ کریتس، آنتونی جی.، (۱۳۸۲)، روانشناسی سلامت . (ترجمه علی فتحی‌آشتیانی)، تهران، انتشارات بعثت.

ـ کشاورز، ع.، (۱۳۸۲)، بررسی و مقایسة شیوه‌های مقابله با فشار روانی در دانش‌آموزان عادی و تیزهوش پسر ۱۵ تا ۱۷ سال دبیرستانهای مشهد، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

ـ کلینکه ، کریس. ال .، (۱۳۸۳)، مهارتهای زندگی (۱). (ترجمه شهرام محمدخانی)، تهران، انتشارات اسپند هنر.

– کویین.اُ، پاتریشیا و استون.ام.، (۱۳۸۳). بیش فعّالی/کمک به کودکان و نوجوانان حواسپرت و بیقرار(ترجمه حمید علیزاده). تهران، جوانه رشد، ۱۳۸۳٫

– مارنات، گری. گراث.، (۱۳۷۴). راهنمای سنجش روانی (۱). (ترجمه حسن پاشا شریفی و محمدرضا نیکخو). تهران، انتشارات رشد.

ـ هومن، ح ع.، (۱۳۸۳)، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران، نشر پارسا.

– یاریاری، ف و فیانی، م و کریملو، م و پاشازاده آذری، ز.، (۱۳۸۰).ارزیابی مهارت‌های حرکتی و عملکرد عصبی- عضلانی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی.( مقاله). فصلنامه پژوهشکده کودکان استثنایی،سال اول. پاییز ۱۳۸۰٫

منابع انگلیسی

– Achenbach,TM,Howell,CT,MC,Conaghy,SH,Stanger,C(1998),siu yearpredictors of problems in anational sample :Ir. Young adult sigs of disturbance. I am Acad child Adolese psychiatry.

۳۷(۷)۷۱۸-۲٫]Med line[.

– Anshel, M. H. and Delany, J. (2001). Sources of acute stress, cognitive appraisals, and coping strategies of male and female child athletes. Journal of Sport Behavior, 24 (4): 329-59.

– Aranda, M.; Knight, B.G (1997). The influence of ethnicity and calture on the careyiver stress and coping process: A Sociocultural review and analysis. The Gerontologist society of America. 37(3): 342-54.

– Aspinwall, L. G.; and Toyler, SH.(1992) Modeling cognitive adaptation:Longitudinal investigation of the impact of individual differences and coping on collage adjustment and performance. Jurnal of personality and social psychology 63(6): 980- 1003.

– Atkins, M. S., & Pelham, W. E. (1991). School-based assessment of attention deficit-hyperactivity disorder. Journal of learning Disabilities, 24, 197-204 and 255.

– Ay san,F.; Thompson, D.; Hamarat, E. (2001). Test anxiety, coping strategies, and perceived health in a group of high school student: A turkish sample, Jornal of Genetic psychology. 162(4): 402-12.

– Byrne, B.(2002). Relation ships between anxiety, fear, self- esteern and coping strategies in addescence. Adolecence. 35(37): 201-15.

– Concerta differenc, The treatment of ADHD (2000-2006). Al2a corporation, Mcneil consumer 8 specialty pharmaceuticals, a Division of Mc Neil. Ppc. Inc. ft. Washington PA. usa.

– Dillinger, T.wiegmarn, D.8 Taneja. N(2003). Relating personality with stress coping strategies among student pilots in a collegiate flight training program, university of Illinois, Auation Human factors Division savey, Illinois.

– Endler, N. S., & Parker, J. D. A (1994). Assessment of multidimentiaonal coping. Task, emotion, and avoidance strategies. Psychological Assessment, 6.50-60.

– Fisher, M. etal (1993). The stability of dimensions of behaviror in ADHD and normal children over an & – yea follow-up. Journal of Abnormal Child Psychology, 27.

– Fowler, M. (1992). CH. A.D.D. educations manual. Plantation, FL: American Journal of psychology, 114.

– Gilberg, C. (2003). Deficits in attention, motor cantorl, and perception: a brief review. Archives of Disease in childhood, 88, 904-910.

– Gordon,M.(1991).ADHD/hyperactrity:A Consumer’s guide ,Dewitte Ny:GSI Publiction.

– Hester, N. (2003). Sibiling survival strategies pareting to help the non ADHD child cope Attention vpl.9. no4. febrary 2003. pp 37-45.

– Jensen, ps, Kenny, DT, (2004). The effects of yoga on the attention and behavioral of boys with Attention – Deficit / Hyperactivity Disorder. School of Behavioral 8 community of Sydney, Australia pien @mail.edu.au.

– Kaissidis, rodafinos, A; Anshel.M; asd perter. A. (1997). Personal and situational factors that predict coping strategies for acute stress among ba sketball referees. Journal of sponts sciences. 15: 427-36.

– Kliure, w; fearnow, MD and Miller. PA (1996). Coping socialization in middle childhood: Test of maternat and peternal.

– Mannuzza, S., Klein, R. G., Bessler, A., Malloy, P., & Lapadula. M. (1998). Adult psychiatric status of hyperactive boys growth up. American Journal of psychiatry, 155, 493-498.

– Matlin, J, A; wetington, E and Kessler, R. (1990). Situational determinals of coping and effectiveness Journal of health and social behavior. 31: 10322.

– Morrel, J., Murray, L. (2003). Parenting and the development of conduct disorder and hyperactive symptoms in childhood: aprospective longitudinal study form 2 minutes to 8 years. University of Reading uk. Journal of child psychology and psychiatry. 49 : 4. pp 489-508.

– Pelham ,w., Green slade,M.,Vodd-Hamilton,M.,Murphy ,D.,Green stein, J,Gany, E., Guthne,k.(1990).Relative efficacy of long acting stimulants on children with attention deficit hyperactivity disorade:A Comparison of standard methylphenidate, sustained release.methyl phhenidate, Sustained release Dextraamphe tamine and Pemdine.

Pediatrics,86,226-236.

-Rabiner ,D(2005).Behaviorral treatment for ADHD ,An over view at Health.Inc

-Reber ,A.S.(1985):Dictionary of psychology. Tehran: Growth press.

– Riddick, b; Christopher, sifarmer, M. and Morgan s. (1999). Self esteem and an xiety in the educational histories of adult dyslexle student. Journal of dyslexia. 5:227-48.

– Sergeant, J. A., Geutrs, H., Hulybregts, S., Scheres, A., & sterlaan. J. (2003). The top and the bottom of ADHD: A neuro psychological perspective. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 27, 583-592.

– Sinha, B. K., Will Son, L. R. and Watson, D. c. (2000). Stress and coping strategy in India and Canada. Canadian Journal of behavioral science. 32 (4): 218-25.

– Smith, M. 8 Barrett Marna, s. (2000). Child and family behavior thrapy. Vol.22(4). The Hawarth press.

– Steer, C; (2004). Strategies for primary school teacher, Netdoctor, co, uk, ADHD.

– Terry, D.J. (1994). Determinants of coping: The role of stable and situational factors. Journal of personality and social psychology, 66, 895-910.

– Tynan, W.D. (2004). What is hyperactivity?. http:/kid shealth.org. kid health adhd kid.htmlo.

– Weiss, M, Troken bry, Hechtman, L, weiss, G; (1999). ADHD in adult hood; a guide toCurrent theory, diagnesis, and treatment. Baltimor: Johns Hopkin 8 university press.

– yehle, A. K. and wampold. Co (1998). An ADHD success story. (strategies for teacher and student). Teacher Excepetional childrens. Vol 30, No. 6, pp. 8-B.

بخش اول – اختلال نارسایی توجه / بیش‌فعالی

جنب و جوش کردن کودکان امری کاملاً عادی است و حتی لازم است، تحرک داشته و از بازی کردن لذت ببرند. گاهی مادران به درمانگاه یا روان شناس مراجعه نموده و اظهار می‌کنند که فرزندشان (بخصوص پسرها) بسیار بی قرار، زیاده فعال، حواس پرت، بی ثبات و تکانشی است. معمولاً معلمان چنین دانش‌آموزانی را خوب می شناسند. هر یک از ما هم اگر به پیرامون خود توجه کافی کنیم، متوجه می‌شویم که چنین کودکانی را دیده ایم. برخی از مردم معتقدند که این کودکان با هوش‌اند، و در مقابل ، برخی معتقدند که آنان از هوش کمتری برخوردارند (علیزاده،۱۳۸۳).

اما میزان جنب و جوش طبیعی چقدر است؟ از چه نقطه‌ای به بعد اختلال محرز و آشکار است؟ آیا به راستی این کودکان بیش از کودکان دیگر جنب و جوش دارند؟ تنوع و گوناگونی در واژه‌شناسی اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی، حکایت از آن دارد که دانشمندان، این اختلال را از دیـدگاه‌هـای متفاوتی می‌نگرند و هر کدام بر جنبه یا جنبه‌هایی خاص تاکید دارند. قبل از دهة ۱۹۶۰، نشانه‌های بی‌توجهی، برانگیختگی و بیش‌فعالی و مسائل توأم با آنها را معمولاً به ضایعة مغزی نسبت می‌دادند و آنچـه را که امـروزه تحـت عنـوان اخـتلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی می‌شناسیم ناشی از «آسیب‌دیدگی خفیف مغزی» می‌دانستند و بدین‌ترتیب، این کودکان را از آنهایی که دارای نارسایی‌های روانی گسترده‌تری بودند، متمایز می‌کردند. و این گونـه تصور می‌شد که آسیب‌‌دیدگی خفیف مغزی ناشی از ضربه های تولد، عفونت های پیش تولدی یا مسمومیت‌های محیطی است (دادستان، ۱۳۷۸).

در آغاز دهة ۱۹۶۰، پژوهش‌ها و نظریه ها متوجه تظاهرات رفتار شدند و از آسیب‌دیدگیهای فرضی ارگانیکی فاصله گرفتند. بی‌تردید، آشکارترین تظاهر رفتاری این اختلال، بیش‌فعالی بود و بدین ترتیب این نشانه در مرکز ثقل نظریه ها قرار گرفت.

چس [۱] (۱۹۶۰) به نقل از دادستان (۱۳۷۸) این نشانگان را «نابهنجاری میزان فعالیت» تعریف کرد و ( انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۹۹۴) نیز با انتخاب عنوان «واکنش بیش‌فعالی در کودکی» برای این اخـتلال، بر نقـش «فعالیـت نابهنـجار» ایـن کودکـان تاکـید کرد و نشانه‌های بی‌توجهی و برانگیختگی را به منزلة نشانه‌هایی ثانوی در نظر گرفت؛ یعنی نشانه‌هایی که معلول گرایش به رفتار بیش‌فعالی حرکتی بودند.

تا آغاز دهة ۱۹۷۰، الگوی بیش‌فعالی همچنان غلبة خود را حفظ کرد، تا آنکه محققان در خلال دهة ۱۹۷۰ بر مولفة «توجه» متمرکز شدند و ضمن تایید شدت بیش‌فعالی در این کودکان، وابسته بودن آن را به موقعیتهای مختلف بر جسته ساختند. افزون بر این ، در بررسی مشهوری دوگلاس[۲] ( ۱۹۷۲ )، به نقل از دادستان (۱۳۷۸) نشان داده که کودکان «بیش‌فعال» در قلمرو وظایفی که مستلزم حفظ توجه و حالت مراقبت هستند، نارسایهای پایداری دارند. بدین ترتیب، بتدریج بیش‌فعالی بیش از آنکه به منزلة علت بی‌توجهی در نظر گرفته شود، به عنوان پیامد آن تلقی شد. بازتاب این تغییر مفهومی را می‌توان در انجمن روان پزشکی آمریکا (۱۹۸۰) مشاهده کرد، چرا که این مجموعه با انتخاب عنوان «اختلال نارسایی توجه» برای این اختلال ، نارساییهای توجه را به منزلة عامل اصلی آن در نظر گرفت.

در دهة ۱۹۸۰، پژوهشگران به برانگیختگی به عنوان عامل اصلی اختلال، توجه کردند و بر اساس شرایط دقیق آزمایشی به این نکته دست یافتند که کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش‌فعالی، همواره دچار نارسایی هایی در قلمرو حفظ حالت توجه نیستند.(دوگلاس و پیترز۱۹۷۹[۳] ، به نقل از دادستان، ۱۳۷۸). بر اساس این نتایج و یافته های دیگر، فرضیه ای مطرح شد که این اختلال را بیش از آنکه به نارسایی توجه، نسبت دهد، به منزلة «اختلال مهار ارادی رفتار» در نظر گرفت؛ این فرضیه با مشاهداتی که بر اساس آنها کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش‌فعالی می‌توانستند توجه خود را مدت های مدید بر کاری که مورد رغبت آنهاست متمرکز کنند، کاملاً منطبق بود.

بر مبنای این نظریه، بی‌توجهی، بیش‌فعالی و برانگیختگی در مبتلایان به این اختلال، معلول ناتوانی آنها در بازداری و یا به تعویق انداختن پاسخ های خویشتن است. این ناتوانی به کاهش ظرفیت تجسم ذهنی منجر می‌شود و گذار بلافاصله به عمل را در پی دارد (بارکلی[۴]، ۱۹۹۳به نقل از دادستان، ۱۳۷۸) به طور خلاصه میتوان گفت که در خلال چند دهه گذشته، هر یک از مولفه های اصلی اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی، به ترتیب بر مفهوم سازی علمی آن غلبه داشته اند، تاکید بر بیش‌فعالی، جای خود را به تاکید بر نارسایی توجه داده و اینک تاکید بر فقدان مهار رفتار یا برانگیختگی، جانشین نارسایی توجه شده است (دادستان، ۱۳۷۸).

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا