جم فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان متوسطه در ۱۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات پژوهش
بیان مسئله
اهمیت وضرورت موضوع پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های تحقیق
متغیرها
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها
الف ) تعاریف نظری
ب) تعاریف عملیاتی

فصل دوم :پیشینه تحقیق
پیشینه موضوع پژوهش درایران
پیشینه موضوع پژوهش در جهان
مبانی نظری تحقیق
تعریف هیجان
تعریف هوش
ریشه های تاریخی هوش هیجانی
هوش هیجانی وبهره هوشی
آموزش هوش هیجانی
آیامی توان هوش هیجانی را آموخت وآموزش داد
برنامه های آموزشی که مستقیماً درمورد هوش هیجانی می باشند
رشد تنظیم هیجانی
عوامل موثر در قابلیت هیجانی
نقش خود
مهارت های قابلیت هیجانی
هوش هیجانی در محیط کار
هوش هیجانی وتفکر انتقادی
تمایز بین احساسات سازنده ومخری
استفاده از عواطف برای تعیین اهداف
طبقه بندی هیجانی
انگیزش وهیجان
ترس هیجان
دلیل اهمیت عواطف چیست
چگونگی شکل گیری هوش هیجانی
انواع هوش
مدل های هوش هیجانی
ویژگیهای آزمون هوش هیجانی
آزمونی Eqi
زمینه های تاریخی هوش هیجانی
نظریه سالوی
هوش هیجانی وهوشبهر بالا
خلاقیت چیست
تعریف خلاقیت
مراحل خلاقیت
نظریه های خلاقیت
رویکردتداعی گری و رفتار گرایی
رویکرد شناختی
رویکرد روان کاوی
رویکرد انسان گرایی
رویکرد روان سنجی
ویژگیهای افراد خلاق
موانع خلاقیت
موانع خلاقیت در مدرسه
محیط کلاسی مناسب برای پرورش خلاقیت
نقش معلم درپرورش خلاقیت دانش آموزان

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه وروش نمونه گیری
ابزار جمع آوری اطلاعات
الف: آزمون هوش هیجانی بار-آن (Bar-on)
ب: ـآزمون خلاقیت عابدی
روش آزمون خلاقیت عابدی
چگونگی اجرای تحقیق
شیوه نمره گذاری ابزار اندازه گیری خلاقیت
روش آماری
روش تجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه :
شاخص های آماری مربوط به کل آزمودنی ها
نمودار هوش هیجانی
نمودار خلاقیت
آزمون فرضیه اصلی
نمایش گرافیکی همبستگی هوش هیجانی با خلاقیت
نتایج آزمون همبستگی
آزمون فرضیه های فرعی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی دختران وپسران
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات هوش هیجانی رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به مقایسه میانگین نمرات خلاقیت رشته های علوم انسانی با ریاضی وتجربی
یافته های مربوط به میانگین هوش هیجانی دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
یافته های مربوط به میانگین خلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دختران( جدول ۴-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی پسران ( جدول ۵-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه اول دبیرستان (جدول ۶-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان پایه دوم وسوم ( جدول ۷-۴) ۱۱۵
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه تجربی وریاضی ( جدول ۸-۴)
همبستگی بین خلاقیت وهوش هیجانی دانش آموزان گروه علوم انسانی ( جدول ۹-۴)

فصل پنجم : نتیجه گیری
مقدمه
پیشنهادات
الف : پیشنهادات مبتی بر فرضیه های بررسی شده
ب: پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
ج: پیشنهادات جانبی
محدودیتها
منابع فارسی
منابع انگلیسی

منابع:

۱٫ آمابیل،تزرا،۱۹۸۹،شکوفایی خلاقیت کودکان،ترجمه حسین قاسم زاده و پروین عظیمی،۱۳۶۸،تهران،دنیا ی تو
۲٫ اسبورن،الکس،۱۳۶۹،پژوهش استعدادهای همگانی ابداع و خلاقیت،ترجمه قاسم زاده،انتشا را ت ناهید.
۳٫ افروز،غلامعلی،۱۳۷۱،نوجوانان،استقلال،شخصیت و خلاقیت،مجله پیوند،شماره ۱۵۸،تهرا ن،انتشارات انجمن اولیا و مربیان
۴٫ اکبر زاده،نسرین،(۱۳۸۳ )، هوش هیجانی،دیدگاه سالووی و دیگران،تهران،انتشارات فارابی
۵٫ بنکداری ، نسرین،۱۳۸۴،بررسی رابطه هوش هیجانی و والدین با سازگاری اجتماعی فرزندان،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران .
۶٫ بودو،آلن،خلاقیت در آموزشگاه،ترجمه علی خانزاده،تهران،ا نتشارا ت چهر .
۷٫ پورا فکاری،نصرت الله ۱۳۷۳ فرهنگ جامع روانشناسی و روان پزشکی،تهران، انتشارات نشر فرهنگ معاصر .
۸٫ . تورنس،پل،۱۹۷۹،استعدادها و مهارتهای خلاقیت و راههای آزمون و پرورش آ ن،ترجمه حسن قاسم زاده،۱۳۷۲،تهران،دنیای تو .
۹٫ حسینی،افضل سادات،۱۳۷۸، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن ،مجله استعدادهای درخشان،سال نهم،شماره ۲٫
۱۰٫ خائف الهی ، احمد علی . دوستار ، محمد . ۱۳۸۲ ، ابعاد هوش هیجانی ، فصلنامه مدیریت وتوسعه ، شماره ۱۸۱٫
۱۱٫ خسمه ، اکرم ، ۱۳۷۸، بررسی ارتباط حافظه معنائی وخلاقیت دردوگروه از دانش آموزان تیز هوش وعادی ، پایان نامه دکتری چاپ نشده ، دانشگاه علامه طباطبائی
۱۲٫ دهشیری،غلا مرضا (۱۳۸۲)،هنجاریابی پرسشنامه بهره هیجانی بار – آ ن در بین دانشجویان دانشگاهها ی تهران و بررسی ساختار عاملی آ ن پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طبا طبایی .
۱۳٫ دلاور ، علی ، ۱۳۷۴، مبانی نظری وعملی پژوهش در علوم انسانی واجتماعی ، تهران انتشارات رشد .
۱۴٫ راجرز،کارل،۱۹۸۴،در آمدی بر انسا ن شدن،ترجمه قاسم قاضی،تهران،دانشگاه آزاد اسلامی .
۱۵٫ ساختمانیان ،صمد،۱۳۷۴،بررسی و مقایسه روش آموزش ویژه و عادی در شکوفایی خلاقیت دانش آموزان پسر کلاسهای سوم ابتدایی مدارس غیر انتفاعی شهر شیراز،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
۱۶٫ سام خانیان ، محمد ربیع ، ۱۳۸۱، خلاقیت ونو آوری در سازمان و مدیریت آموزشی ، تهران : انتشارات اسپند هنر
۱۷٫ سعیدی،علی ۱۳۸۱،بررسی رابطه خلاقیت معلم با خلاقیت دا نش آموزان،رساله ارشد چاپ نشده،تهران،دانشگاه علامه طبا طبایی
۱۸٫ سول سو،رابرت،ال،روان شناسی شناختی،ترجمه فرهاد ماهر،۱۳۷۱،تهران،انتشارات رشد .
۱۹٫ سیاروچی،ژوزف و فورگانس ،ژوزف و مایر،جان (۱۳۸۳)،هوش عاطفی در زندگی روزمره،مترجمان : نوری امام زاده ای، اصغر . نصیری،حبیب اله . اصفهان : ا نتشا رات نوشته
۲۰٫ سیف ، علی اکبر،۱۳۶۷، روانشناسی پرورشی ، تهران ، انتشارات رشد
۲۱٫ شل کراس،دوریس جی،آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان،ترجمه مجتبی جوادیان،۱۳۷۲،مشهد،انتشا را ت آستان قدس رضوی
۲۲٫ شولتز،دو آن،روانشناسی کمال،ترجمه گیتی خوشدل،۱۳۶۴،تهران،نشر نو.
۲۳٫ شولتز ، دوآن .شولتز، سیدنی آلن .۱۳۷۷ ، نظریه های شخصیت ، ترجمه سید محمدی ، تهران نشر هما.
۲۴٫ عباسی،غفور،۱۳۸۴ . بررسی ومقایسه هیجانی مادران و دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر ۱۲ – ۱۰ ساله با و بدن اختلالهای عاطفی – رفتاری شهرتهران و ارائه یک برنامه مداخله ای،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طبا طبایی.
۲۵٫ قاسم زاده،حسن،۱۳۷۲،خلاقیت ا ستعدادهای همگانی،تهران،نشر بانک .
۲۶٫ فرجی،ذبیح اله،۱۳۷۲،انگیزش و هیجان،تهران،انتشارا ت خردمند.
۲۷٫ فرگونس،جرج یو شیو تاکانه،۱۹۸۹ تحلیل آماری در روانشناسی و علو م تربیتی،ترجمه علی دلاور و سیامک نقشبندی،۱۳۸۳،تهران،نشر ارسباران .
۲۸٫ گلمن ، دانیل ، ۱۳۸۲، هوش هیجانی ، ترجمه نسرین پارسا ، تهران ، انتشارات رشد.
۲۹٫ لفرانسوا،گای،آر،۱۳۸۰،روانشناسی برای معلمان،ترجمه هادی فرجامی،مشهد،انتشارا ت آ ستان قدس رضوی .
۳۰٫ مالتز ماکسول،روانشناسی خلاقیت،ترجمه مهدی قره چه داغی،۱۳۶۸،تهران،نشر شبا هنگ
۳۱٫ مزلو،ابراهام،۱۳۶۹،انگیزش و شخصیت،ترجمه محمد رضوانی،انتشارا ت آستا ن قدس رضوی .
۳۲٫ مزلو،ابراهام،افقهای والاتر فطرت انسان،ترجمه رضوانی،۱۳۷۴،مشهد،انتشارات آ ستان رضوی .
۳۳٫ مقصودی،جعفر،۱۳۸۴،بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و روان سناختی ( هوش هیجانی،خلاقیت،خود پنداره،خود کار آمدی،منبع کنترل ) کار آفرینان تهرانی با افراد عادی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی.
۳۴٫ مهر محمدی، محمود،۱۳۷۴،چرا باید برنامه درسی را به سوی مساله محوری سوق دهیم،فصلنامه تعلیم و تربیت،دانشگاه تهران،شماره ۴۳ و۴۴ .
۳۵٫ میر افضل،فاطمه،۱۳۷۱،نقش معلم در پرورش خلاقیت،مجله استعدادهای درخشان،شماره ۳٫
۳۶٫ نلر،جی . اف،۱۳۷۷،آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش،ترجمه فریدون بازرگانی دیلمقانی،تهران،انتشا را ت سمت .
۳۷٫ نلر،جرج،اف ۱۳۶۹،هنر و علم خلاقیت،ترجمه سید علی اصغر مسدد،شیراز،انتشارا ت دانشگاه شیراز
۳۸٫ نلر،جورج،اف،هنر و علم خلاقیت،ترجمه سید علی اصغر مدد،۱۳۶۹،شیراز،انتشا را ت دانشگاه شیراز.
۳۹٫ والفی ، مهدی ، ۱۳۷۸، خلاقیت فراسوی اسطوره نبوغ ، تهران ،نشر روزنه
۴۰٫ وایربرگ،رابرت،خلاقیت فراسوی اسطوره ای نبوغ،ترجمه مهدی والفی،۱۳۷۸،تهران،نشر روزنه .
۴۱٫ .هین،استیو،هوش هیجانی برای همه،ترجمه رویا کوچک انتظار،مژگان موسوی،۱۳۸۳ّ تهران،نشر تجسم خلاق.
۴۲٫ هین،استیو،(۱۳۸۴) هوش هیجانی برای همه،راهنمایی عملی هوش هیجانی،مترجمان،کوچک انتظار،رویا و موسوی شوشتری،مژگان،قم : تجسم خلاق..

۴۳٫ Barrows harward , 2002 problem – based learning , especially in the contet of large classes avaloable in ( www. Pbth.)
44. pauli , pott , u , mertesocker , Bettina , & Beckman , d , 2004
45. lopes , p.n.2003. emotional intelligence , personality and the perceived quality of social relation ships. journal of personality and individval differenes.
46. schutt , n.c. , 2001, emotional intelligence . journal of personality and individual differences .
47. hunt , n &Evanns , I . 2004 , predicting. Traumatic stressusing emotional journal of behavioral research and therapy.
48. Brockett , m . A , 2004 , emotional intelligence and its relation to every day behaviov. Of personality and individual difference .
49. Cherniss , c.(2000) . emotional intelligence, what it is and why it matters. Annual meeting of the society for industrial and organizational psychology new orlands , lA , april 15 , 2000.
50. johnson , R. p . & indvik , g . 1999. oryanizational benefits of having emotionally intelligent managers and employees . Journal of work place learniny F vol .11, no . 3, 84-88.
51. kierstead , g . 1999. human Resource management trends and issves , emotional intelligence in the work place – research directorate – psc
52. poon teny fatt , g . 2002 emotional intelliyence , for human vesource manayers . management
53. Research news . vol 25 , no . 11, 57-74.
54. rahim , m. a.& minors , p 2003 , effects of emotional intelligence on concern for quality and problem solviny managerial avditing yournal.
55. Torrance, 1989,Fostering,academic creativity in gifted students.
56. Bartel,martin 2001,Nine classroom creativity killers.

چکیده

تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دبیرستانهای نظری منطقه ۱۱ تهران می پردازد. چون هدف بررسی ارتباط بین دو مفهوم و اصطلاح مهم در روانشناسی یعنی خلاقیت و هوش هیجانی است، یک تحقیق بنیادی محسوب می گردد. اما از طرفی از آن جا که می تواند به عنوان راهنما در بخشی از مسائل تربیتی برای معلمان و مربیان و دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت باشد، کاربردی نیز به شمار می رود.

در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است و جنسیت ، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی در بین دانش آموزان متوسطه نظری منطقه ۱۱ تهران لحاظ گردیده است. برای اجرای آزمون از آزمون هوش هیجانی بار.آن (Bar-on) و آزمون خلاقیت عابدی استفاده شده است. که توسط دانش آموزان ، پرسشنامه های این دو آزمون تکمیل گردیده است تعداد آزمودنی ها ۳۵۰ نفر میباشد که با استفاده از pilotوسپس قرار دادن بالاترین انحراف معیار ومیانگین درفرمول تعیین حجم نمونه به دست آمده است .

بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات که با استفاده از آمار توصیفی (میانگین- فراوانی و انحراف معیارو…) و آزمون T و آزمون همبستگی پیرسون در آمار استنباطی صورت گرفته، نتیجه حاصل این بوده است که بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانش آموزان دبیرستانهای نظری منطقه ۱۱ تهران رابطه معنادار وجود داشته است.

بین میانگین هوش هیجانی دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود دارد ودختران نسبت به پسران از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .

بین میانگین خلاقیت دختران وپسران تفاوت معنا داری وجود ندارد

بین میانگین هوش هیجانی در دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با علوم تجربی وریاضی تفاوت وجود دارد و دانش آموزان علوم تجربی وریاضی نسبت به رشته انسانی از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند .

بین میانگین خلاقیت دوگروه دانش آموزان علوم انسانی با تجربی وریاضی تفاوت معناداری وجود دارد ودانش آموزان رشته ریاضی وتجربی نسبت به علوم انسانی از خلاقیت بالاتری برخوردار است .

بین میانگین هوش هیجانی وخلاقیت دانش آموزان پایه اول با دوم وسوم تفاوت معنا داری وجود ندارد .

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا