جم فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیر منطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر در ۱۲۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

۱ـ۱ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲

۱ـ۲ـ بیان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴

۱ـ۳ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۰

۱ـ۵ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۰

۱ـ۶ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱

۱ـ۶ـ۱ـ تعریف تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱

۱ـ۶ـ۲ـ تعریف تفکر غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱

۱ـ۶ـ۳ـ تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۱

۱ـ۶ـ۴ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۲

۱ـ۶ـ۵ـ معیارهای ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۲

۱ـ۶ـ۵ـ۱ـ معیارهای زیستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۲

۱ـ۶ـ۵ـ۲ـ معیارهای روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱ـ۶ـ۵ـ۳ـ معیارهای اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱ـ۶ـ۵ـ۴ـ معیارهای اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱ـ۶ـ۵ـ۵ـ عوامل خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱-۶-۶- تعریف عملیاتی ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱ـ۷ـ متغیرهای تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

عنوان

صفحه

۱ـ۷ـ۱ـ متغیر مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۳

۱ـ۷ـ۲ـ متغیر وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴

۱ـ۷ـ۳ـ متغیر تعدیل کننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴

۱ـ۷ـ۴ـ متغیر کنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴

۱ـ۷ـ۵ـ متغیرهای مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲ـ۱ـ مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی ـ هیجانی ـ رفتاری . . . . . . . . . . .

۱۶

۲ـ۱ـ۱ـ روشهای شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۹

۲ـ۱ـ۲ـ روشهای فراخوان عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۹

۲ـ۱ـ۳ـ روشهای رفتاری آشفتگی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۱۹

۲ـ۲ـ ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۰

۲ـ۳ـ اصول ششگانه نظریه الیس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۶

۲ـ۳ـ۱ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۶

۲ـ۳ـ۲ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۷

۲ـ۳ـ۳ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۷

۲ـ۳ـ۴ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۷

۲ـ۳ـ۵ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۷

۲ـ۳ـ۶ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۸

۲ـ۴ـ باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۸

عنوان

صفحه

۲ـ۵ـ انواع باورهای غیر منطقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۲۹

۲ـ۵ـ۱ـ تفکر غیرمنطقی تایید دیگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۰

۲ـ۵ـ۲ـ تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) . . . . . . . . .

۳۱

۲ـ۵ـ۳ـ تفکر غیر منطقی سرزنش کردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۱

۲ـ۵ـ۴ـ تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۲

۲ـ۵ـ۵ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۲

۲ـ۵ـ۶ـ تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۳

۲ـ۵ـ۷ـ تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۳

۲ـ۵ـ۸ـ تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۴

۲ـ۵ـ۹ـ تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش . . . . . . . . . . . . . .

۳۵

۲ـ۵ـ۱۰ـ تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران . . . . . . . . . .

۳۵

۲ـ۵ـ۱۱ـ تفکر غیرمنطقی کمال طلبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۶

۲ـ۶ـ تاریخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۶

۲ـ۷ـ تعریف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۸

۲ـ۸ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۳۹

۲ـ۹ـ هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۰

۲ـ۱۰ـ انگیزه های دیگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۳

۲ـ۱۱ـ ازدواج و اشکال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۳

۲ـ۱۲ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۴

عنوان

صفحه

۲ـ۱۲ـ۱ـ ازدواج یک همسر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۴

۲ـ۱۲ـ۲ـ ازدواج چند زن گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۴

۲ـ۱۲ـ۳ـ ازدواج چند شوهر گزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۵

۲ـ۱۲ـ۴ـازدواجهای گروهی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۵

۲ـ۱۳ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۵

۲ـ۱۳ـ۱ـ عوامل اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۵

۲ـ۱۳ـ۲ـ عوامل سیاسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۶

۲ـ۱۳ـ۳ـ عوامل فرهنگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۶

۲ـ۱۳ـ۳ـ۱ـ دین و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۷

۲ـ۱۳ـ۳ـ۲ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۷

۲ـ۱۳ـ۳ـ۳ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۷

۲ـ۱۳ـ۴ـ عوامل اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۷

۲ـ۱۳ـ۵ـ عوامل روانی و اخلاقی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۸

۲ـ۱۳ـ۵ـ۱ـ عوامل توفیق و حفظ زناشویی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۸

۲ـ۱۳ـ۵ـ۲ـ ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند. . . . . . . . . . . . .

۴۸

۲ـ۱۳ـ۶ـ عوامل جسمانی و ژنتیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۹

۲ـ۱۳ـ۷ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۹

۲ـ۱۳ـ۷ـ۱ـ جنبه روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۹

۲ـ۱۳ـ۷ـ۲ـ جنبه فیزیولوژیکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۴۹

عنوان

صفحه

۲ـ۱۴ـ مهمترین عوامل توفیق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۰

۲ـ۱۴ـ۱ـ رشد عاطفی و فکری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۰

۲ـ۱۴ـ۲ـ توافق، علایق و طرز تفکر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۱

۲ـ۱۴ـ۳ـ تشابه تحصیلی و طبقاتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۲

۲ـ۱۴ـ۴ـ طرز فکر راجع به امور جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۳

۲ـ۱۵ـ عوامل موثر در ناپایداری ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۴

۲ـ۱۵ـ۱ـ فقر اقتصادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۴

۲ـ۱۵ـ۲ـ کم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۴

۲ـ۱۵ـ۳ـ بی فرزندی و کم فرزندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۴

۲ـ۱۵ـ۴ـ شهرگرایی و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۵ـ استقلال مالی و اقتصادی زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۶ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۷ـ ناراحتی روحی و روانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۸ـ ناتوانی جنسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۹ـ عدم سازش فکری و اجتماعی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۵

۲ـ۱۵ـ۱۰ـ عدم وجود روابط انسانی درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۶

۲ـ۱۶ـ ساختار خانواده و همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۶

۲ـ۱۷ـ همسرگزینی در ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۷

۲ـ۱۸ـاصول کلی در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۹

عنوان

صفحه

۲ـ۱۸ـ۱ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵۹

۲ـ۱۸ـ۲ـ اخلاق نیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۰

۲ـ۱۸ـ۳ـ رعایت اصول کفویت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۱

۲ـ۱۸ـ۴ـ توجه به تناسب سنی و جسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۲

۲ـ۱۸ـ۵ـ سلامت جسمی و روحی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۲

۲ـ۱۸ـ۶ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۳

۲ـ۱۸ـ۷ـ زیبایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۶۳

۲ـ۱۹ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی…

۶۴

فصل سوم: روش انجام پژوهش

۳ـ۱ـ روش پژوهش و دلایل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۰

۳ـ۲ـ جامعه آماری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۰

۳ـ۳ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۱

۳ـ۴ـ روش نمونه برداری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۱

۳ـ۵ـ روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۲

۳ـ۵ـ۱ـ آزمون تفکرات غیر منطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۲

۳ـ۵ـ۲ـ اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .

۷۳

۳ـ۵ـ۳ـ روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .

۷۳

۳ـ۵ـ۴ـ همسانی درونی آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۴

۳ـ۶ـ پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۴

عنوان

صفحه

۳ـ۷ـ طرح اجرای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۵

۳ـ۸ـ روشهای آماری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ـ توصیف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۷

۴ـ۲ـ داده های جمعیت شناختی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۷۷

۴ـ۳ـ تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۷

۴ـ۳ـ۱ـ سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۷

۴ـ۳ـ۱ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۷

۴ـ۳ـ۱ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۸

۴ـ۳ـ۱ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۸

۴ـ۳ـ۱ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۸۹

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵ـ۱ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۱

۵ـ۲ـ بحث براساس سوالات تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۱

۵ـ۲ـ۱ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۱

۵ـ۲ـ۲ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۳

۵ـ۲ـ۳ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۴

۵ـ۲ـ۴ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۷

۵ـ۳ـ نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۹۸

عنوان

صفحه

۵ـ۴ـ محدودیتهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

۵ـ۵ـ پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منابع

منابع فارسی

پیوستها

پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A.T.I.B.

پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج

پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی

فهرست جداول

۴ـ۱ـ گستره سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش

۴ـ۲ـ فراوانی و درصد فراوانی سن دانشجویان

۴ـ۳ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی

۴ـ۴ـ میانگین و انحراف استاندارد تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران

۴ـ۵ـ مقایسه تفکرات غیرمنطقی در دختران و پسران

۴ـ۶ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای همسرگزینی

۴ـ۷ـ میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج در گروه دختران و پسران

۴ـ۸ـ مقایسه ملاکهای ازدواج در دختران و پسران

۴ـ۹ـ ضریب همبستگی بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

۴ـ۱۰ـ ضرایب همبستگی بین انواع تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی

۴ـ۱۱ـ فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد ملاکهای ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفکرات غیر منطقی

منابع

۱) آلیس، آلبرت ـ رابرت هارپر (۱۳۸۱) زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروزبخت، چاپ سوم، انتشارات رشد

۲) آلیس، آلبرت، روان درمانی انسان گرایی ، ترجمه احمد اعتمادی ـ جزوه کلاسی ـ تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی علامه طباطبائی

۳) الیس آلبرت (۱۳۸۱) ، هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند ـ آره هیچ چیز، مترجمان: مهرداد فیروزبخت و حسین عرفانی ـ تهران، خدمات فرهنگی رسا

۴) اعزازی، شهلا (۱۳۸۰) جامعه شناسی خانواده، چاپ دوم، تهران، نشر رودکی

۵) امینی، ابراهیم، نقش ایمان در تحکیم بنیان خانواده (نشریه ماهیانه آموزشی، تربیتی پیوند) شماره ۱۸۶

۶) استادی، رضا(۱۳۷۴)، بررسی رابطه بین باورهای غیرمنطقی و عزت نفس در دانش آموزان پایه چهارم دبیرستانهای شهر تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی وروان شناسی علامه طباطبائی

۷) اتکینسون، ریتال اتکینسون، ریچارد و هیلگارد، ارنست (۱۳۶۹) زمینه روان شناسی جلددوم ت: محمدنقی براهنی و همکاران، تهران انتشارات رشد

۸) بک، آئرون تی (۱۳۶۹) شناخت درمانی و روان شناسی افسردگی ترجمه: مهدی قراچه داغی چاپ اول تهران نشر ویسی

۹) بک آئرون تی (۱۳۶۹) عشق هرگز کافی نیست. ترجمه مهدی قراچه داغی چاپ اول تهران انتشارات نیوند

۱۰) جعفری بوئین، احسان (۱۳۸۱) بررسی معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی، پایان نامه کارشناسی دانشگاه علوم بهزیستی

۱۱) حسینی بیرجندی، سیدمهدی (۱۳۷۵) مشاوره در آستانه ازدواج، چاپ اول، تهران انتشارات آوای نور

۱۲) دلاور، علی (۱۳۸۱) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ، تهران، نشر ویرایش

۱۳) رشید پور، مجید (۱۳۷۳) مراحل ازدواج، چاپ ششم انتشارات بدر

۱۴) ساروخانی، باقر (۱۳۷۰) مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، ج اول، تهران انتشارات سروش

۱۵) شفیعی، مازندرانی ، سید محمد (۱۳۷۶) راز خوشبختی ـ تهران موسسه فرهنگی انتشارات شفق

۱۶) فرجاد، محمدحسین، (۱۳۷۲) آسیب شناسی خانواده و طلاق، تهران، انتشارات منصوری

۱۷) گردی، فلور (۱۳۸۱) بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید بهشتی

۱۸) مظاهری، علی اکبری (۱۳۶۲) اخلاق خانواده، تهران انتشارات شفق

۱۹) مصلحتی، حسین (۱۳۷۹) ازدواج و ازدواج درمانی ـ تهران ـ نشر البرز

۲۰) مهدوی، محمد صادق (۱۳۷۷) بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج . تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی

۲۱) مومن زاده (۱۳۸۱) فرید، بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی و الگوهای دلبستگی با سازگاری زناشویی

۲۲) هومن، حیدرعلی (۱۳۸۰) شناخت روش علمی در علوم رفتار (پایه های پژوهش) تهران نشر پارسا

۱ـ۱ـ مقدمه:

ازدواج و تشکیل خانواده یکی از حوادث و وقایعی است که در زندگی انسانها نقش اساسی و تعیین کننده دارد. یافتن روحی رشد دهنده که تحت عنوان همسری می تواند نیمی یا همه زندگانی انسان را در مسیر صحیح و رهایی بخش قرار دهد، به عنوان یکی از مهمترین تصمیم های سرنوشت ساز زندگی هر زن و مرد مطرح بوده و هست.

معمولاً خانواده مدرسه نوع دوستی است که مدام به انسان نوع دوستی و حب بشر که بر اساس ضرورت و طبیعت است تبلیغ و تلقین می کند. خانواده کانونی است که دو موجود مرد و زن برای موجودیت خود و برای آینده و کمال خود و بالاخره برای ادامه بقای خود به وسیله فرزندان خویش امیدها و دلواپسی های مشترک و یکنواخت و یکسانی دارد.(ابراهیمی بختور ۱۳۶۹نقل از جعفری)

بدون تردید ازدواج عامل بیداری خانواده است و خانواده از دیدگاهی یک نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و برآیند یا انعکاس از کل جامعه است در یک جامعه منحط خانواده نیز خود به خود منحط خواهد شد. و برعکس در سلامت جامعه سازمانهای آن از جمله خانواده نیز از سلامت برخودار خواهند بود. اما به محض تکوین خانواده همچون هر سازمان اجتماعی دیگر بر زمینه اجتماعی خود اثر خواهد گذاشت.

ازدواج و زندگی زناشویی بعنوان مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی، برای دستیابی به نیازهای عاطفی و ایمنی افراد بزرگسال همواره مورد تایید بوده است. ازدواج رابطه ای انسانی، پیچیده، ظریف و پویا می باشد که از ویژگیهایی برخوردار بوده است. همچنین توجه به کانون خانواده محیط سالم و سازنده روابط گرم و تعاملات میان فردی صمیمی ای که می توانند موجب رشد و پیشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نیازهای ازدواج محسوب می شوند. لیکن شواهد بسیار واضحی وجود دارد که زوجها در جامعه معاصر، مشکلات شدید و فراگیر را در هنگام برقراری و حفظ روابط عاشقانه و صمیمی تجربه می کنند. (مومن زاده ۱۳۸۱)

در این خصوص یکی از موثرترین شیوه های بررسی، شناخت علل مشکلات ارتباطی و شناختی ـ رفتاری می باشد که کاربرد زیادی را به همراه داشته است. روان شناسان متخصص و آشنا به این شیوه با توجه به برداشتهای ذهنی، باورها، تفکرات، انتظارات و اعتقادات هر فرد وتاثیر آن بر رفتارهای روزمره، ضمن بررسی و توصیف تاثیرات این عوامل و چگونگی تاثیر آن بر روابط بین فردی، با راهنمایی و نیز با تصحیح مشکلات شناختی و بکارگیری شیوه های نوین رفتاری، ارتباطی و حل مساله، نه تنها به رشد فردی، که به ایجاد ارتباط صحیح و مناسب افراد نیز می پردازند.

از میان رویکردهای مختلف، شناخت درمانی کار را با این فرضیه اساسی آغاز می کند که بیماریها و اختلاف های روانی از شناخت های اشتباه، باورها و عقاید نادرست و نگرشهای غلط ناشی می شود. و این باورها و عقاید و نگرشها می تواند حتی کلیه جوانب زندگی یک فرد را در برگیرد و در این خصوص جوانی که در شرف ازدواج است. بروی لازم است که قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر اطلاعات کافی کسب کند و سپس اقدام نمایند. اما متاسفانه اکثر پسران و دختران، بدون تجربه و اطلاعات لازم و با باورها و نگرشهایی گاه غلط و غیرمعقول به چنین امر بسیار مهم و سرنوشت ساز اقدام می نمایند. و چه بسا که در آینده دچار مشکلات عدیده روانی و خانوادگی می شوند و گاه با یک انتخاب نادرست و مدنظر قرار دادن ملاکهای غیرمعقول سرنوشت این ازدواج به ناسازگاری و نزاع و گاه به طلاق منجر می شود. بنابراین برای بهبود فرد و رهایی او از مشکلات روانی، باید شناختها، باورها و نگرشهای مشکل آفرین شناسایی شوند و با ابزارهای بالینی ارزیابی گردند. ولذا هدف از این تحقیق بررسی تفکرات غیرمنطقی و ارتباط آن با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ـ۲ـ بیان مساله:

اختلالات روان شناختی نتیجه ترکیبی از عوامل بیولوژیکی، محیطی و اجتماعی می باشد و به ندرت می توان علت واحدی را برای یک اختلال مطرح کرد. بعضی مواقع حوادث اولیه دوران کودکی منجر به تحریفات شناختی بعدی می شوند، فقدان تجربه یا آموزشی ممکن است منجر به شیوه های نادرست یا ناسازگار تفکر شود. (بک و وایشار ۱۹۸۹ نقل از گردی)

ممکن است تحت شرایط فشارزا، هنگامی که افراد یک موقعیت تهدید کننده را پیش بینی یا درک می کنند، تفکراتشان تحریف شوند. این افکار غلط تنها علت اختلالات روان شناختی نیستند، بلکه ترکیبی از عوامل زیستی، رشدی، و محیطی در پیدایش و تکوین اختلالات نقش ایفا می کنند. (همان منبع)

نظریه بک در مورد اختلالات هیجانی بیانگر آن است که اولین مولفه در این گونه اختلالات حضور افکار منفی خود کار است. این افکار غیر معمول بوده، اغلب به ظاهر توسط حوادث برانگیخته می شوند، نه اینکه ضرورتاً نتایج تفکر جهت دار باشند. آنها به نظر می رسد، ناگهانی بوده و اغلب برای فرد معتبر می باشد. به این معنی که این افکار همانند حقایق پذیرفته می شوند، بدون اینکه تحلیل بیشتری بر روی آنها صورت بگیرد. اثرشان منجر به خلق آشفته و باعث تفکرات و تصورات بیشتر برای ظهور در یک مسیر نزولی از ناامیدی است. (ویلیامز و همکاران ۱۹۹۹ نقل از گردی)

اشتغال فکر نسبت به ازدواج در افراد جوان کاملاً عادی است و برای هر جوانی یکبار در طول زندگی اش این فرصت پیش می آید که ازدواج نماید. بنابراین دختران و پسران باید به خاطر داشته باشند که ازدواج خطرناک ترین گزینش است که برای خود انجام می دهند و براساس همین گزینش خود را خوشبخت یا بدبخت می گردانند.

پل گلیک، آمارشناس ارشد دولت آمریکا در زمینه مسائل خانوادگی خواستار آن است که به افراد به نحو موثرتری، در زمینه اینکه چگونه عاقلانه ازدواج کنند آموزش داده شود یا به عبارتی دیگر وی خواهان روشی، برای انتخاب همسر است، که از نظر علمی آزمایش شده و مورد تایید باشد. (تافلر ۱۳۷۲ نقل از جعفری)

از آنجا که یکی از عواملی که در یک ازدواج موفق موثر است، همان الگوها و روشها و ملاکهای همسرگزینی است و این انتخابها و ملاکها خود نیز متاثر از عوامل و خلق و خو و حالتهای عاطفی و هیجانی افراد قرار دارد و تفکرات غیر معقول و باورهای غیرمنطقی باعث می شود، که جوانان در انتخاب و گزینش و توجه به این ملاکها تحت تاثیر قرارگیرند و همانگونه که ذکر گردید و با توجه به مسائل و مشکلات بوجود آمده برای جوانانی که دچار ناسازگاریهای زناشویی شده اند و با توجه به آمار طلاق در جامعه و کودکان بی سرپرست، که قربانی یک انتخاب ناآگاهانه و جدایی پدر و مادر از هم می شوند. نقش و توجه جدی به امر گزینش ملاکها و معیارهای همسرگزینی در ازدواج جوانان مشخص و معلوم می گردد.

« اگر دخترها و پسرها می دانستند هدف از ازدواج چیست و اگر با معیارهای اصیل در انتخاب همسر آشنایی داشتند به یقین این تعداد از خانواده های اجتماعی متزلزل نمی شدند.» (رشیدپور ۱۳۷۵)

اگر فردی خود را خوب بشناسد و بداند کیست، چگونه می اندیشد و اعتقادات او بر چه اساسی می باشد، هرگز با فردی که خلاف او فکر می کند ازدواج نمی کند و خود را وارد یک جهنم واقعی نمی سازد. در واقع، بعد از خودشناسی به این واقعیت می رسیم که برای یک ازدواج صحیح باید نسبت به فرد مقابل نیز شناخت، پیدا کرد و این مساله بسیار مهمی است زیرا بسیاری از دانشمندان اعتقاد دارند که شناخت مساله بسیار غامض و پیچیده ای است و گاهی تا آخر عمر نمی توان دیگری را واقعاً آن طور که هست شناخت.

پس هر دختر و پسری که می خواهند با یکدیگر ازدواج کنند باید با تکیه بر توان عقلی و قدرت اندیشیدن، به طور منطقی معیارهای اصولی همانندی را در نظر بگیرند و با توجه به نقاط مشترک و تشابه بیشتر همسر خود را برگزینند. (جعفری ۱۳۸۱)

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا