جم فایل

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران

پایان نامه بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی در کارمندان و کارگران در ۱۰۰ صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

چکیده:
فصل اول
«کلیات پژوهش»
مقدمه:
طرح مساله و چهارچوب نظری آن:
اهمیت و ضرورت تحقیق:
هدف پژوهش :
فرضیه های پژوهش:
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها:
تعریف نظری متغیرها
استرس شغلی:
فرسودگی شغلی:
تعریف عملیاتی متغیرها:
استرس شغلی:
فرسودگی شغلی:
فصل دوم
«ادبیات و پیشینه پژوهش»
شغلچیست؟
حرفه:
وظیفه:
گروه شغلی:
تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی
۱ـ مشاغل فعال
۲) مشاغل با فشار اندک
۳ـ مشاغل غیر غعال
۴ـ مشاغل با فشار بالا
تاریخچة روان شناسی کار در ایران
فشار روانی یا استرس چیست؟
عوامل موثر در ایجاد استرس
رابطة بین استرس و عملکرد
استرس شغلی
زیان ها و هزینه‌های ناشی از استرس شغلی
مراحل فشار روانی
نشانه های سازگاری عمومی:‌
چهار مجموعه کلی فشارهای عصبی سازمانی:
الزامات شغلی :
الزامات فیزیکی:
الزامات نقش
الزامات مراوده با دیگران
پی‌آمدهای فشار عصبی
پی آمدهای فردی
پی‌آمدهای رفتای:
پی‌امدهای روانی:
پی‌امدهای جسمی:
عملکرد:
کناره‌گیری:
طرز تلقی ها:
واماندگی:
تجزیه و تحلیل شخصیت نوع A و شخصیت نوع B
استرانژی‌های مقابله با فشار روانی
استراتژیهای مقابله فردی
ورزش:
استراحت:
مدیریت زمان:
مدیریت نقش:
گروه‌های پشتیبان:
استراتژیهای مقابله با استرس در سازمان
ایجاد وجود سازمانی حمایتی:
مخفی کردن طرح وظایف:
کاهش تعارض و روشن نمودن نقش سازمانی:
طرح بهبود کار راهة شغلی و ایجاد مشاوره:
هدف از مشاوره روانی چیست؟
تقویت مبانی دینی
فرسودگی شغل چیست؟
نشانه‌های فرسودگی شغلی
انواع فرسودگی:
پژوهش‌های انجام شده در ایران:
پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور
نتیجه نهایی:
فصل سوم
«روش پژوهش»
جامعه آماری:
نمودار آماری:
روش نمونه‌گیری:
ابزار پژوهش
پرسشنامة استرس:
پرسشنامه فرسودگی شغلی:
اعتبار و روایی پرسشنامه:
روش اجرا:
طرح پژوهش:
فصل چهارم
فصل پنجم
«بحث و نتیجه‌گیری»
مقدمه:
محدودیت‌های پژوهش
پیشنهادات پژوهش:
فهرست منابع
فهرست منابع فارسی:
فهرست منابع پایان‌نامه‌ها
فهرست منابع خارجی

فهرست منابع فارسی:

ـ بذری ـ مهدی ـ سرایداریان ـ حمید (۱۳۷۶) مدیریت رفتار سازمانی ( سازمان، مدیریت و فشار روانی) نگرش کاربردی ـ اصفهان: ‌انتشارات ارکان

ـ ابطحی، سید حسین ـ الوانی ـ سید مهدی ( ۱۳۷۱) پژوهش پیرامون فشارهای عصبی مدیران بخش صنعت فصلنامة مطالعات مدیریت، نشریه دانشکدة حسابداری مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی ،شماره پنجم دورة‌ دوم

ـ الوانی‌ ـ سید مهدی ( ۱۳۷۱) مدیریت عمومی، چاپ پنجم تهران: نشرنی

ـ پرومودباترا‌ ـ (۱۳۷۵) رهایی از استرس ( محمد رضا شریفی‌شیه‌‌فر، مترجم ) تهران،‌ سیاوش

ـ دلاور، علی ( ۱۳۸۱) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات ویرایش

ـ ساعت چی، محمود، ( ۱۳۷۹) روان شناسی کار: کاربرد روان‌شناسی کار، سازمان و مدیریت، انتشارات موسسه نشر ویرایش.

ـ شفیع آبادی، عبدا. . . (۱۳۸۱) راهنمایی و مشاورة شغلی وحرفه‌ای و نظریه‌های انتخاب شغل، تهران: انتشارات رشد

ـ جزئی ، نسرین (۱۳۸۱) مدیریت منابع انسانی، تهران: نشرنی

ـ چمران، محمد هادی (‌۱۳۷۹) ارزیابی مشاغل تهران: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی.

ـ فخیمی ،‌فرزاد‌ (۱۳۸۱) فشارهای عصبی و تعارض و تعارض در سازمان‌ها و راهها

ـ علوی، سید امین‌ ا. . . (‌۱۳۷۶) روان شناسی مدیریت و سازمان ، مرکز آموزش مدیریت دولتی

ـ مقیمی، سید محمد تقی ( ۱۳۷۷) کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش، تهران : نشر ترجمه

ـ مورهه، گریفین وریکی (۱۳۲۳) رفتار سازمانی ( دکتر سید مهدی الوانی و دکتر غلامرضا معمارزاده، مترجم) تهران: مروارید.

فهرست منابع پایان‌نامه‌ها

ـ تیموری، مینا ( ۱۳۸۳) بررسی رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز.

ـ دباغ، پارمشیاه (۱۳۷۳) بررسی تاثیر روانی و کارایی مدیران وزارت جهاد سازندگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی

ـ گمرکی ،حمیده (۱۳۸۳) رابطه بین رضایت شغلی و استرس ، پایان‌نامه کارشناسی چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

ـ هاشمی نسب، مرضیه (۱۳۸۳) بررسی و مقایسه میزان فرسودگی شغلی در کارکنان مشاغل در امور اجرایی و امور اداری واحد خبر صدا و سیما ، پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

ـ مازنصرانی، فاطمه زهرا ( ۱۳۸۲) بررسی تفاوت بین سبکهای مقابله با استرس ( مساله مدار، هیجان مدار،‌اجتنابی) در نوجوانان دختر ۱۸ ـ ۱۶ ساله عادی و محروم از پدر ( شاهد) پایان نامه کارشناسی چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

در پژوهش حاضر به بررسی رابطة بین استرس با فرسودگی شغلی در کارمندان اداری و کارگران کارخانة ایران خودرو دیزل پرداخته شده است.

بدین منظور تعداد ۶۰ نفر از شاغلین ( ۳۰ نفر کارمند اداری و ۳۰ نفر کارگر) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. و سپس پرسشنامة فرسودگی شغلی با ۲۲ ماده و پرسشنامه استرس با ۱۰ ماده در مورد آنها اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون معنی داری تفاوت میانگین‌های مستقل و آزمون معناداری ضریب همبستگی‌ () مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های حاصل از پژوهش نشان داد که:

ـ بین فرسودگی شغلی کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین میزان استرس کارمندان اداری و کارگران تفاوت معناداری وجود ندارد.

ـ بین فرسودگی شغلی و استرس رابطه معناداری وجود دارد یعنی بین استرس و فرسودگی شغلی همبستگی متوسط مشاهده شده.

ـ بین فرسودگی شغلی و سابقه کار رابطه معناداری وجود ندارد.

فصل اول

«کلیات پژوهش»

مقدمه:

گروهی از صاحب نظران رفتار سازمانی فشار روانی[۱] را بیماری شایع قرن نامگذاری کرده‌اند شاید هم براستی دوران ما عصر فشارهای روانی است. دوره‌ای که در آن انسان بشر از هر زمان دیگر در معرض عوامل فشارزا[۲] قرارگرفته و مسائل ومشکلات بیشماری از هر سو او را احاطه کرده‌ است.

این فشارها به طور حتم با پیچیدگی روز افزون سازمان ها و گسترش تفکیک‌ها،‌ ابزارها و دیگر ابعاد سازمان در صورت عدم برنامه ریزی صحیح و مناسب، افزایش هم می‌یابد.

فشار روانی یا استرس که واژه اصلی آن ریشه در زبان لاتین دارد در قرن هفدهم میلادی بسیار متداول بوده و به بعضی سختی، دشواری، فلاکت و محنت به کار رفته است. در اواخر قرن هجدهم معنی آن به نیرو،‌ فشار، زور و تلاش بسیار متغیر یافته است ( تیموری، ۱۳۸۳).

فشار روانی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد اختلاف نظر در مورد فشار روانی در پاسخ‌هایی که مدیران به یک سوال مشابه تحت عنوان «منظور از اصطلاح فشار روانی یا استرس چیست» این موضوع را تائید می نماید. در این رابطه متداول‌ترین جواب‌هایی که به این پرسش داده شده است عبارت بودند از: کار بسیار زیاد و زمان کم برای انجام آن احساس اضطراب و دلهره، فشار روحی و جسمی بسیار زیاد، فشارهای عاطفی احساسی، هیجانی، احساس خستگی، حساسیت و تحریک پذیری بوده است. فشارروانی را عکس‌العمل فرد به عوامل جدید تا تهدید کننده در محیط کاری تعریف کرده‌اند ( تیموری، ۱۳۸۳).

فشار روانی را پاسخی دانسته‌اند که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری، روانی، جسمانی از خود نشان می‌دهد. همچنین فشار روانی را مجموعه واکنش‌های عمومی انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پیش‌بینی نشده خارجی یا داخلی از میان برود ایجاد فشار روانی می‌‌کند.

فشار روانی دارای آثار جسمانی نیز هست و از این طریق هم به سازمان صدمات شدیدی وارد می‌آید.

استرس‌های حاد نیروی انسانی سازمان را ضایع می‌کند و هدف سازمان را دستخوش تزلزل می‌سازد. افرادی که دچار استرس می‌گردند توان مقابله با آن را از دست می‌دهند ، از جهات جسمانی و رفتاری دچار آسیب می‌شوند و بدین ترتیب است که استرس در سازمان همچون آفتی نیروها را تحلیل می برد و تلاش ها و فعالیت‌ها را عقیم می‌سازد. ( تیموری، ۱۳۸۳)

لذا تحقیق حاضر در نظر دارد که با بررسی رابطه فشارهای روانی (استرس‌های شغلی) با فرسودگی شغلی هر چند گامی کوچک در جهت تبیین موضوع تحقیق برداشته شود.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا