جم فایل

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه بررسی جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال در ۳۱۷ صفحه و قابل ویرایش

فهرست

چکیده ۱

فصل اول. ۳

کلیات و ادبیات موضوع. ۳

بخش اول : کلیات… ۴

اول : مقدمه. ۴

دوم : بیان مسئله. ۶

نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال چگونه می‌باشد ؟. ۷

سوم : سوالات تحقیق.. ۷

چهارم : اهمیت موضوع. ۸

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع. ۹

ششم : اهداف تحقیق.. ۱۰

هفتم : فرضیات تحقیق.. ۱۰

هشتم : نوع و روش تحقیق.. ۱۱

نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق ) ۱۱

دهم : پیشینه تحقیق.. ۱۲

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات… ۱۳

بخش دوم : ادبیات موضوع. ۱۵

اول : مقدمه. ۱۵

دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران. ۱۵

سوم : تعریف سند. ۱۷

چهارم : انواع سند. ۱۹

پنجم : هویت و تعریف آن. ۲۱

ششم : تاریخچه اسناد هویتی.. ۲۴

هفتم : تعریف اسناد هویتی.. ۲۶

هشتم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی.. ۲۶

نهم : انواع اسناد هویتی.. ۲۷

۱-۱- تاریخچه گذرنامه. ۳۳

۲-۱- تعریف گذرنامه. ۳۴

۳-۱- انواع گذرنامه. ۳۴

۱-۲- تاریخچه گواهینامه. ۳۴

۲-۲- تعریف گواهینامه. ۳۵

۳-۲- انواع گواهینامه رانندگی.. ۳۵

۴-۲- وضعیت فعلی گواهینامه. ۳۶

۱-۳- تاریخچه کارت پایان خدمت… ۳۷

۲-۳- معافیت از خدمت وظیفه عمومی.. ۳۸

۳-۳- وضعیت فعلی کارت پایان خدمت و کارت های معافیت از خدمت… ۳۸

۴- مدارک شناسایی صنفی.. ۳۹

دهم – تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی.. ۴۰

یازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند. ۴۰

دوازدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند. ۴۲

سیزدهم : تکنولوژی هولوگرام. ۴۳

چهاردهم : تکنولوژی بارکد. ۴۳

بخش سوم: جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۴۴

اول : مقدمه. ۴۴

دوم : تاریخچه جعل.. ۴۴

سوم : تعریف و مفهوم جعل.. ۴۶

چهارم : صور مختلف جعل سند. ۴۷

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی.. ۴۷

ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی.. ۵۳

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی.. ۵۷

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل.. ۵۸

نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی.. ۶۲

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول. ۶۳

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول. ۶۴

فصل دوم. ۶۶

جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۶۶

بخش اول : جرائم علیه اموال. ۶۷

اول : مقدمه. ۶۷

دوم : کلاهبرداری.. ۶۷

۱-۲ ) تاریخچه کلاهبرداری.. ۶۸

۲-۲ ) تعریف کلاهبرداری.. ۶۸

۳-۲ ) عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری.. ۶۹

۴-۲ ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی جعلی.. ۷۰

سوم : خیانت در امانت… ۷۴

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت… ۷۴

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت… ۷۵

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت… ۷۵

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت… ۷۷

چهارم : سرقت… ۷۸

۱-۴ ) تاریخچه جرم سرقت… ۷۸

۲-۴ ) تعریف سرقت… ۷۹

۳-۴ ) ارکان جرم سرقت… ۷۹

۴-۴ ) تاثیر اسناد هویتی جعلی در شیوه های مختلف سرقت… ۸۱

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۳

۱-۵ ) تاریخچه چک…. ۸۳

۲-۵ ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

۳-۵ ) عناصر تشکیل دهنده جرم صدور چک پرداخت نشدنی.. ۸۴

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی.. ۸۶

اول ) جرائم امنیتی.. ۸۶

دوم : جرائم غیر امنیتی.. ۸۸

فصل سوم. ۹۲

شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها ۹۲

بخش اول : روش شناسی تحقیق.. ۹۳

اول : مقدمه. ۹۳

دوم : نوع و روش تحقیق.. ۹۳

سوم : جامعه آماری.. ۹۴

چهارم : تعاریف عملیاتی متغیرها ۹۵

۱-۴- متغیر مستقل : جعل اسناد هویتی.. ۹۶

۲-۴- متغیر وابسته : وقوع جرائم علیه اموال. ۹۷

پنجم : روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات… ۹۷

رسشنامه جامعه آماری.. ۹۹

پرسشنامه برای استخراج اطلاعات از سوابق و پرونده‌های مربوط به جعل اسناد هویتی.. ۱۰۰

ششم : روایی.. ۱۰۱

هفتم :‌ پایایی.. ۱۰۱

هشتم : روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۲

بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۴

اول : مقدمه. ۱۰۴

دوم : بررسی جامعه آماری.. ۱۰۵

سوم : بررسی نتایج آزمون دوجمله‌ای.. ۱۰۷

چهارم : بررسی میزان اهمیت جعل هر کدام از اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

پنجم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از شیوه‌های جعل اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال. ۱۰۸

ششم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از روش‌های موثر در استحکام اسناد هویتی.. ۱۰۹

هفتم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از جرائم علیه اموال. ۱۱۱

هشتم : بررسی میزان اهمیت عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۱۱

نهم : بررسی میزان اهمیت هر کدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هویتی مجعول. ۱۱۳

دهم :‌بررسی نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در مورد فرضیه‌های تحقیق.. ۱۱۴

یازدهم : بررسی نوع اسناد هویتی مجعول در ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۴

دوازدهم : شیوه های جعل اسناد هویتی برای ارتکاب جرائم علیه اموال. ۱۱۷

سیزدهم : بررسی نوع جرم ناشی از بکارگیری اسناد هویتی مجعول. ۱۲۲

چهاردهم : بررسی اقدامات موثر درمقابله با بکارگیری اسناد هویتی مجعول. ۱۲۶

پانزدهم : بررسی یافته‌های جانبی تحقیق.. ۱۳۰

شانزدهم : بررسی روش‌های ایجاد استحکام در اسناد هویتی.. ۱۳۱

هفدهم : بررسی عوامل موثر در موفقیت مرتکبین جرائم در بکارگیری اسناد هویتی جعلی.. ۱۳۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵

دوم : فرضیات تحقیق.. ۱۳۵

منابع. ۱۵۴

ضمائم. ۱۶۰
منابع
الف ) قوانین

۱- قانون مدنی ایران

۲- قانون مجازات اسلامی‌

۳- مجموعه قوانین و مقررات ثبت احوال

۴- قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

۵- قانون گذرنامه

۶- قانون تخلفات ، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه

۷- قانون صدور چک

۸- قانون ثبت اسناد و املاک

۹- قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از کشور
ب ) کتب

۱- امامی‌، سید حسن ، حقوق مدنی ، جلد ۶ ، انتشارات ابوریحان ، سال ۱۳۶۲ .

۲- آذر ، عادل مومنی ، منصور ، کاربرد آمار در مدیریت ، انتشارات سمت ، ۱۳۷۷

۳- آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۵

۴- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات وزارت ارشاد ، سال ۱۳۶۸ .

۵- ایزاک ، استیفان ، راه‌های تحقیق و ارزشیابی در روان‌شناسی ، ترجمه علی داور ، نشر ارسباران ، سال ۱۳۷۷ .

۶- انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، ۱۳۸۱ .

۷- بهرامی‌، بهرام ، اجری مفاد اسناد رسمی‌، نشر آریان ، سال ۱۳۸۲ .

۸- پیمانی ، ضیاءالدین ، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی‌، نشر میزان ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۴ .

۹- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ، سال ۱۳۷۷ .

۱۰- حافظ نیا ، محمدرضا ، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، انشارات سمت ، چاپ هفتم ، سال ۱۳۸۱ .

۱۱- حبیب زاده ، محمد جعفر ، کلاهبرداری در حقوق ایران ، انتشارات دانشگاه شاهد ، سال ۱۳۷۴ .

۱۲- حبیب زاده ، محمد جعفر ، حقوق جزای اختصاص ( جرائم علیه اموال ) انتشارات سمت ، سال ۱۳۷۳ .

۱۳- حجتی ، ناصر ، راه‌های شناخت جعل مدارک ، معاونت آموزشی ناجا ، ۱۳۷۹ .

۱۴- خاکی ، غلامرضا ، روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی ، انتشارات مرکز تحقیقات علمی‌کشور ، سال ۱۳۷۸ .

۱۵- دهخدا ، علی اکبر ، لغت‌نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، از دوره جدید سال ۱۳۷۷ .

۱۶- ذاکری ، جلیل ، بررسی نحوه جعل شناسنامه ، مرکز تحقیقات و پژوهش‌های ناجا ، سال ۱۳۷۹

۱۷- ریموند ، گسن ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات کی نیا ، سال ۱۳۷۰

۱۸- راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری ایران ، نشر چشمه ، سال ۱۳۶۸

۱۹- رحمتی راد ، محمد حسین ، مرزبانی ، گذرنامه و اتباع بیگانه ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۴

۲۰- سرمد ، زهره و بازرگان عباس و حجازی ، الهه ، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری نشر ۱۳۷۸ ، آگاه ، سال ۱۳۷۶

۲۱- سلیمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۱

۲۲- ساروخانی ، باقر ، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی ، پژوهشگاه علوم انسانی ، سال ۱۳۷۸

۲۳- ساده ، مهدی ، روش‌های تحقیق با تاکید بر جنبه‌های کاربردی ، انتشارات هما ، سال ۱۳۷۵

۲۴- شهزادی ، رستم ، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران ، سال ۱۳۶۵

۲۵- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی‌، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۷۱

۲۶- صبری ، نور محمد ، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام ، انتشارات ققنوس ، سال ۱۳۷۸

۲۷- صدر ، ضیاء ، کثرت قومی‌و هویت ملی ایرانیان ، انشارات پیام نور ، ۱۳۷۷

۲۸- عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۳۵

۲۹- عرفانی ، محمود ، حقوق تجارت ، جلد ۲ ، انتشارات جهاد دانشگاهی تهران ، سال ۱۳۶۵

۳۰- علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی ، جلد ۱ ، انتشارات فردوسی ، ۱۳۶۷

۳۱- عالمی‌، زهرا ، فهرست تحلیلی مقالات حقوقی ، انشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۰

۳۲- کیوی ، ریمون ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ۶ ، سال ۱۳۸۱

۳۳- کوشا ، جعفر ، جرائم علیه عدالت قضایی ، نشر میزان ، سال ۱۳۸۱

۳۴- گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی ، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۸۳

۳۵- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای اختصاصی ، جلد اول ، انتشارات ماجد ، سال ۱۳۷۲

۳۶- گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای تطبیقی ، جلد ۱ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، سال ۱۳۷۶

۳۷- لارزژ ، کریستسن ، سیاست جنایی ، ترجمه نجفی ابرندآبادی ، نشر یلدا ، سال ۱۳۷۵

۳۸- معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ هشتم ، سال ۱۳۷۱

۳۹- منصوری ، جهانگیر ، قوانین و مقررات جزایی ، جلد ۲ ، انتشارات دیدار سال ۱۳۷۸

۴۰- میرمحمد صادقی ، حسین ، جرائم علیه اموال و مالکیت ، انتشارات میزان ، سال ۱۳۷۸

۴۱- نفیسی ، علی اکبر ، ناظم الاطباء نفیسی ، انتشارات خیام ، سال ۱۳۱۹

۴۲- ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال ) جلد ۱ ، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۸۸

۴۳- ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیتی و آسایش عمومی‌، انتشارات امیرکبیر ، سال ۱۳۷۹

۴۴- وزیری ، ابوالفتح ، حقوق جزای اختصاصی ۲ ، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۴۵- محسنی ، مرتضی ، کلیات حقوق جزاء ، جلد ۱ ، انتشارات گنج دانش ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۵

۴۶- هومن ، حیدرعلی ، پایه‌های پژوهش در علوم رفتاری ، انتشارات آگاه ، چاپ سوم ، سال ۱۳۷۰
ج ) پایان نامه‌ها

۱- احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی‌، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۸۱

۲- پرویزی ، رضا ، پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، سال ۱۳۷۹

۳- پاک نیت ، عبداله ، مقایسه بزه کلاهبرداری در حقوق ایران ، مصر و سوریه ، رساله کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۶

۴- پازوکی ، ابوالحسن ، اسناد مشکوک و بررسی علمی‌آن ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه پلیس ، سال ۱۳۷۴

۵- حبیب زاده ، محمد جعفر ، تحلیل جرم کلاهبرداری در حقوق ایران ، رساله دکتری حقوق ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال ۱۳۷۲

۶- شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۶

۷- قیصری راوندی ، اصغر ، جرائم ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی ، رساله کارشناسی ارشد ، مجتمع آموزش عالی قم ، سال ۱۳۷۸

۸- کاظمی‌زاده فرنود ، محمدتقی ، استفاده از سند مجعول در حقوق جزای ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی‌، سال ۱۳۷۹

۹- موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایانه نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷
د ) مقالات

۱- اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳

۲- آزمایش ، علی ، درس حقوق جزای اختصاصی ، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران ، سال ۶۸-۶۷

۳- انتظاری ، محمدتقی ، جعل ، نقش کارشناسی بررسی اسناد و … ، مهنامه شهربانی شماره ۴۹۱ ، مرداد ۱۳۵۵ ژ

۴- امور تخصصی راهنمایی و رانندگی ، معاونت آموزش ناجا ، سال ۱۳۷۷

۵- حجتی ، ناصر ، بحثی درباره استکتاب ، مجله کارآگاه ، شماره ۳ ، اردیبهشت ۱۳۸۲

۶- گسن ، ریمون ، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم ، ترجمه علی حسین نجفی ایرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۲ ، سال ۱۳۷۷

۷- میرمحمد صادقی ، حسین ، پیشگیری از وقوع جرم ، فصلنامه علمی‌، کاربردی معاونت اجتماعی ناجا، پیش شماره دوم ، زمستان ۱۳۸۲

۸- مجله کانون وکلا ، شماره ۱۰۷ ، سال ۱۳۶۶

۹- در جستجوی جاعلان اسناد از نشریه پلیس بین الملل نوامبر ۱۹۸۴ مجله پلیس انقلاب شماره ۵۵ ، شهریور ۱۳۶۵
چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل ۶ سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در مسیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

۱- نوع سند جعلی

۲- شیوه جعل اسناد هویتی

۳- نوع جرم به وقوع پیوسته

۴- اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (۱) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (۲) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال
فصل اول
کلیات و ادبیات موضوع
بخش اول : کلیات
اول : مقدمه

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است .

جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است .

جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.

قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند.

بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به ۲ شکل صورت میگیرد :

الف ) روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود .

ب ) روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و … عهده دار انجام این وظایف هستند . گرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد .

تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد .

در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است[۱].

پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد[۲] .

این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد .

یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد . و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود .

در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا