جم فایل

پایان نامه بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران در ۱۷۶ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

مقدمه
الف: ساماندهی تحقیق
ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن
ج: اهمیت تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: سوالات تحقیق
و: مشکلات تحقیق
ز: روش تحقیق
ی:سابقه تحقیق
بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان
فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان
مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا
فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران
مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران
مبحث دوم : انواع زندان در ایران
گفتار اول: زندان بسته
گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی
گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی
فصل سوم : زندان در اسلام
مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه
فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن
مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس
گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف
بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم
بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان
گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان
گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها
گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان
گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب
گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان
گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی
گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت
مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن
گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان
۱- دیدگاه مکتب کلاسیک
۲- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک
۳- دیدگاه مکتب تحققی
۴- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی
گفتار دوم: نظریات جرم شناختی
بند اول: جرم شناسی کلاسیک
بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی
الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)
ب: جرم شناسی سازمانی
ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن
گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند
الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد
ب: در صورت عدم تقصیر قاضی
ج: جبران ضرر معنوی
فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس
مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس
گفتار اول: تاریخچه
گفتار دوم: مفهوم
بند اول: جایگزینی تقنینی
بند دوم: جایگزینی قضایی
مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی
گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن
مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس
گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین
بند اول: ویژگی ها
بند دوم: شرایط
الف: فرهنگ سازی لازم
ب: داشتن قانونی مدون و صریح
ج: جرم موضوع جایگزین
د: مجرمان موضوع جایگزین
مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها
گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین
گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین
بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها
فصل اول: جایگزین های سنتی
مبحث اول: آزادی مشروط
گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط
بند اول: تعریف آزادی مشروط
بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط
گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط
بند اول: مبانی آزادی مشروط
بند دوم: قلمرو آزادی مشروط
گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن
بند اول: شرایط آزادی مشروط
بند دوم: فواید آزادی مشروط
بند سوم: آثار آزادی مشروط
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات
بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات
بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات
گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات
بند اول: اهداف تعلیق
بند دوم: فواید تعلیق
گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن
بند اول: شرایط اعطای تعلیق
بند دوم: آثار اعطای تعلیق
بند سوم: لغو تعلیق
گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
مبحث سوم: جزای نقدی
گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی
مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی
گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن
بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی
بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی
بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن
گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری
بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی
بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی
فصل دوم: جایگزین های جدید
مبحث اول: دوره مراقبتی
گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی
بند اول: مفهوم
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی
بند اول: اهداف دوره مراقبتی
بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی
گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: جریمه روزانه
گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه
بند اول: مفهوم
بند دوم:تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه
گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری
مبحث سوم: خدمات عمومی
گفتار اول: تعریف و تاریخچه
بند اول: تعریف
بند دوم: تاریخچه
گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی
بند اول: اهداف
بند دوم: فواید
گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی
گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران
مبحث چهارم: حبس در منزل
گفتار اول: مفهوم حبس در منزل
گفتار دوم: فواید حبس در منزل
مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه
گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی
بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران
بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه
بند دوم: شرایط مشمولان
بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران
نتیجه گیری
پیشنهادها
منابع

فهرست منابع فارسی

کتابها

۱-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۲-۷۵٫

۲-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۸۰٫

۳-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال ۸۳٫

۴-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال ۸۲٫

۵-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۷۲٫

۶-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، ۷۴٫

۷-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

۸-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال ۸۷٫

۹-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، ۷۹٫

۱۰-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی، خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

۱۱-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، ۱۳۸۲٫

۱۲-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست ۸۳٫

۱۳-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان ۸۲٫

۱۴-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، ۱۳۷۱٫

۱۵-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، ۷۱٫

۱۶-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول ۶۸٫

۱۷-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم ۷۰٫

۱۸-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی ۳-۲-۱، تهران ۸۴٫

۱۹-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، ۸۶٫

۲۰-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

۲۱-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۵۵٫

۲۲-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

۲۳-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، ۷۹٫

۲۴-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر ۸۴٫

مقاله ها

۱-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ۱/۴/۸۱

۲-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره ۲۲-۴/۷/۷۹٫

۳-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰ مهر ۷۶٫

۴-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران ۱۹-۱۸ اردیبهشت ۸۱، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره ۳۸ بهار ۸۱٫

۵-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره ۲- اول دی ماه ۸۳٫

۶-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

۷-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۰، مهر ۷۶٫

۸-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، ۷۶٫

۹-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۴۱، زمستان ۸۱٫

۱۰-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ ۳۸ بهار ۸۱٫

پایان نامه ها:

۱-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۳۵-تابستان ۸۰٫

۲-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- ۵۱٫

۳-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- ۷۵٫

۴-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

۵- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس ۱۳۸۶

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین ها زندان

قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم بجاست که تعریفی از اصطلاحات مطروحه ارائه دهیم تا راحت تر بتوانیم وارد مباحث شویم و در این راستا قبل از اینکه بخواهیم تاثیرات منفی زندان را بر روی زندگی افراد داخل آن بررسی کنیم و در نتیجه وجود این تاثیرات منفی به سراغ جایگزین های حبس برویم باید دید که در اصطلاح عرفی و قانونی زندان به چه معناست و دارای چه تاریخچه ای در دنیا و ایران است.

فصل اول : مفهو و تاریخچه ی زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان:

در آئین نامه های مربوط به سازمان زندانها از زندان چنین تعریفی ارائه شده است:

«زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی مقامات ذیصلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا به طور دائم به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می شوند.۱

تعریفی که از قانون در خصوص زندان ارائه شد یک تعریفی بود که در لغت نیز زندان را بدین نام و مفهوم تعریف کرده اند:

«جای نگهداری بزهکاران و مطلق زندان منصرف به زندان کیفری است اکنون زندان محل تربیت مجرمان شده است زندانیان را اهل سجون نام نهاده اند که تقسیم بندی های مختلفی بر آن مترتب است که از آن موارد است زندان ثبت، زندان دادگستری، زندان سیاسی، زندان شرع به اختصار تعاریفی از آن را می آوریم.

زندان ثبت: قسمتی از زندان مدنی که در اداره ثبت وجود داشت و تا سال هزار و سیصدو چهل و سه بود و بعد منحل گردید.

زندان دادگستری: قسمتی زندان مدنی است برای بدهکاران و متعهدان مدنی

زندان سیاسی: زندان کسانی است که به خاطر جرائم سیاسی زندان شده اند.

زندان شحنه: قسمتی از زندان حکام عرف بود که تحت ریاست والیان قرار داشت که والی خود نایب خلیفه در اداره امور اقلیم بود.

در این رابطه است که گاهی معادل عربی آن را نیز آوردند «حبس»، «محبس» نیز از این دسته اند که کلمه اخیر را چنین تعریف کردند در زبان فارسی زندان است اما در زبان عرب به معنای حبس کردن است و (به کسر ثالث) زندان را گویند و آن موضوعی است مصنوع که کسی به علت ارتکاب جرم در آن نگه می دارند.۱

و بالطبع زندانی کسی است که به حکم قانون در امور جزائی یا غیرجزائی به زندان افتاده باشد (اهل سجون) و در این رابطه است کلمه سجن (به کسر اول) که به معنی زندان کیفری است.۲

در لغت نامه و در فرهنگ نامه ها در رابطه با زندان (به کسرزا) چنین تعریفی آورده اند؛ جایی که محکومین و تبهکاران در آنجا نگه داشته می شوند.

در فرهنگ معین، حبس به معنای زندانی کردن و بازداشتن آمده است.

در جای دیگر حبس چنین تعریف شده است:«سلب آزادی و اختیار نفس در مدت معین یا نامحدود به طوری که در آن، حالت ترخیص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار داشته باشد آن را توقیف گویند نه حبس».۳

در ترمینولوژی حقوقی انواعی از حبس ذکر شده است که عبارتند از: حبس مجرد، حبس موقت، دایم، احتیاطی تکدیری و باکار. حبس ابد نیز عبارت است از حبس در مدت عمر محکوم.

حبس مجرد عبارت است از اینکه محکوم به حبس مجرد در تمام مدت محکومیت خود، در یک سلول کوچک به طور انفرادی زندانی باشد.۱

حبس موقت: سلب آزادی محکوم در مدت معین است.

حبس احتیاطی: سلب آزادی متهم در طول محاکمه برای جلوگیری از فرار متهم، یا از بین بردن مدارکِ جرم او یا تبانی را حبس احتیاطی گویند.

حبس تکدیری: حبسی که برای امور خلافی مقرر شده است، حبس تکدیری نام دارد.

حبس با کار: حبسی که محکوم علیه به حبس، مجبور به انجام کارهایی که برای او معین می شود، باشد.

در زبان لاتین کلمه ای که بتوان معادل فارسی آن را معادل زندان قرارداد Proison می باشد که در مقابل آن نوشته شده است که ساختمانی است که بزهکاران را به عنوان مجازات در آن نگهداری می کنند.۲

به زندان محبس و بندیخانه نیز گفته شده است و کسی که در این محل نگهداری می شود زندانی و کسی که مامور نگهبانی و نگهداری زندانیان است زندانبان نام نهاده اند.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا