جم فایل

پایان نامه بررسی تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

پایان نامه بررسی تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا در ۲۵۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب :

چكیده

مقدمه

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ،ایثارگران و

خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

الف – تدابیر دفاع فردی

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری

گفتار اول : پیشگیری کیفری

الف – پیشگیری عام

ب – پیشگیری خاص

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی

گفتار دوم : پیشگیری وضعی

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی

گفتار دوم : كنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد

الف – كنگره اول تا چهارم

ب – كنگره پنجم تا هفتم

ج – كنگره هشتم تا دهم

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری

الف – استراتژی های خانواده گرا

ب – استراتژی های جامعه گرا

ج- استراتژی های پایشی

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی

مبحث اول : تعریف بزهکاری

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف

الف – رویكرد حقوقی جرم

ب – رویكرد جامعه شناختی

ج – رویكرد جرم شناسی

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری

الف – رویكرد شكل ظاهری

ب – رویكرد ساختار زیستی

ج – رویكرد روانشناختی

د – رویكرد وضعیت اقتصادی

ﻫ – رویكرد كنترل اجتماعی

و – رویكرد پیوند افتراقی

ز – رویكرد التقاطی

مبحث دوم : علل تحقق جرم

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم

الف – جرائم خیابانی

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)

ج – جرائم یارانه ای

د – جرائم سازمان یافته

ﻫ – جرائم سیاسی

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم

الف – فقدان خانواده

ب – خشونت در خانواده

ج – حاشیه نشینی و جرم

د – جرائم خاص زنان

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)

ب – نظریه فشار ساختاری

ج – نظریه پیوند اجتماعی

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد

گفتار سوم: نظریه های مربوط به كنش متقابل گرایی

الف – نظریه خرده فرهنگی

ب – نظریه انتقال فرهنگی

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام

بخش دوم : تدابیر خاص حمایتی – پیشگیری در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری

مبحث اول : سرقت

گفتار اول : تعریف سرقت

گفتار دوم : علل سرقت

الف – فقر مالی

ب – فقر فرهنگی

ج – نابرابری های اجتماعی

د – شهرنشینی و زاغه نشینی

ﻫ – از هم پاشیدگی خانواده

و – معاشرت با دوستان ناباب

ز – بیكاری

ح – مهاجرت

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا

ج – راه های پیشنهادی بررسی كاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام)

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد

الف – سیر تاریخی

ب – تعریف اعتیاد

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

و خانواده شهدا

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد

مبحث سوم: خودکشی

گفتار اول : تعریف خودکشی

گفتار دوم : انواع خودکشی

الف – خودكشی دگرخواهانه

ب – خودكشی خودخواهانه

ج – خودكشی ناشی از بی هنجاری

د – خودكشی جبری

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی

الف – خودكشی ناشی از جنون و اختلال روانی

ب – عوامل اجتماعی

ج – شرایط اقتصادی

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

گفتاراول : کلاهبرداری

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل

گفتار سوم : ضرب و جرح

گفتار چهارم : قتل

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد

گفتار ششم : آدم ربایی

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی

مبحث اول : امكان اعاده به خدمت جانبازان

گفتار اول: استخدام جانبازان

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران

الف – مجلس شورای اسلامی

ب – شورای نگهبان

ج – دیوان عدالت اداری

د – سازمان بازرسی كل كشور

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه

ب – امكانات كمیته جانبازان آلمان

ج – بیمه جانبازان در كره جنوبی

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریكا

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

الف – تسهیلات رفاهی

ب – حقوق و مزایا

ج – امور آموزشی

د – بهداشت و درمان

ﻫ – مسكن

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا

گفتار اول : تاسیس بنیاد

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

چكیده :

– پایان نامه ای كه فراروی شما قرار دارد به بررسی جرایمی كه ممكنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتكب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های كیفری و غیركیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود كردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است كه تعریف بزه و جرم و بزهكاری در رویكردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، كلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینكه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهكارهای پیشگیری و كاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینكه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه كنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی كه در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق حقوق ایثارگران، كنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند كشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسكن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا