جم فایل

پایان نامه بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران

پایان نامه بررسی انطباق بین محتوا و اهداف کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه از دیدگاه دبیران در ۱۳۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

فصل یکم
کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سوالات پژوهش
تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم
ادبیات
پیشینه تحقیق
مقدمه
زبان آموزی (تعریف زبان)
زبان و گفتار
توانش زبانی وکنش زبانی
زبان دوم و زبان خارجی
مکاتب و دیدگاههای زبانشناسی
دیدگاه رفتارگرایانه:
دیدگاه ذهن گرایانه:
دیدگاه مبتنی بر روالهای کشف:
اصل اول:
اصل دوم :
اصل سوم:
اصل چهارم:
اصل پنجم:
اصل ششم:
اهمیت یادگیری با تاکید بر یادگیری زبان (از دیدگاه روان شناسان)
یادگیری زبان دوم/ خارجی
اهداف یادگیری زبان دوم/ خارجی
سیر تحول آموزش زبان
عهد قدیم و قرون وسطی
دوره رنسانس
قرنهای هفدهم و هجدهم
قرن نوزدهم
قرن بیستم
هدفهای آموزش زبان
شرایط یادگیری
یادگیری و تدریس
یادگیری را این گونه تعریف کرده است:
اصول یادگیری در رابطه با محتوای برنامه ی درسی
رابطه برنامه درسی، آموزش و تدریس
دیدگاههای اساسی درآموزش
تعلیم و تربیت بسته:
تعلیم و تربیت باز
تعلیم وتربیت جدید
آموزش زبان در عربستان سعودی
مشکلات متداول یادگیری
مشکلات در سطوح مختلف وراه حل های هنگام آموزش وآزمون
در تمام سطوح:
در سطح دو:
در سطح سه:
در سطح چهار:
مشکلات دانش آموزان دریادگیری انگلیسی در SLTP در تربوکا(اندونزی)
انتخاب محتوا در برنامه ریزی درسی
مفهوم محتوا
ملاکهای انتخاب محتوا
۱- تناسب باعوامل و ارزشهای اجتماعی
۲- تناسب با ویژگیها و نیازهای یادگیرندگان
۳- تناسب با قانون مندیهای برنامه درسی
دیدگاههای اساسی در انتخاب محتوا
۱-دیدگاه سنتی
۲ – دیدگاه پویا (محتوا درخدمت تغییر و تحول)
۳- دیدگاه سازنده (محتوا برای تغییر)
عناصر اصلی در سازماندهی محتوا
۱- اصل توالی
۲- اصل تداوم
۳- اصل وحدت
برنامه ریزی درسی و ارزشیابی
برنامه ریزی
اجرا:
ارزشیابی:
کارکردهای عمده ارزشیابی
۱-تشخیص
۲- تجدید نظر در برنامه درسی
۳- مقایسه کردن
۴- پیش بینی نیازهای آموزشی یا نیازسنجی
۵-تعیین میزان تحقق هدفها
موضوعهای اساسی ارزشیابی برنامه
مفهوم کتاب درسی
اهمیت کتب درسی
معیارهای مطلوب کتاب درسی (طرح ۲۰ معیاری)
انتخاب محتوا در کتاب زبان انگلیسی
ملاکها و معیارهای انتخاب محتوا در برنامه های درسی آموزش زبان انگلیسی از نظر صاحبنظران و متخصصان آموزش زبان انگلیسی
طراحی کتابهای درسی زبان انگلیسی
محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم متوسطه
نتایج تحقیقات زبان شناسی
نتایج پژوهشهای روانشناسی یادگیری زبان
بررسی تحقیقات انجام شده
فصل سوم
روش تحقیق
روش پژوهش
جامعه آماری تحقیق
نمونه آماری و روش نمونه برداری
ابزار اندازه گیری
روش گردآوری اطلاعات
تعیین روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری
روش آماری تحلیل داده ها
فهرست محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم دبیرستان
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
یافته های تحقیق
مقدمه:
روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها
الف ) توصیف داده ها
ب) تحلیل استنباط داده ها
بررسی سوال یک پژوهش
فصل پنجم
بحث
و
نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
سوال اول پژوهش:
سوال دوم پژوهش:
سوال سوم پژوهش
سوال چهارم پژوهش
سوال پنجم پژوهش:
سوال ششم پژوهش:
سوال هفتم پژوهش:
محدودیت ها و مشکلات تحقیق
پیشنهادها
منابع و ماخذ

منابع و ماخذ

الف) منابع فارسی

۱-آذری نجف آبادی ، ا… وردی ، (۱۳۶۵)، روشهای آموزش زبان مشهد انتشارات آستان قدس رضوی

۲- ابراهیمی، علی، (۱۳۸۰)، برنامه ریزی درسی (راهبردهای نوین)، (چاپ سوم) تهران :نشر فکر نو

۳- اچسون، جین. (۱۳۶۴)، روانشناسی زبان ترجمه عبدالخلیل حاجتی. تهران : انتشارات امیرکبیر (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۷۱)

۴-احمدی، پرویز(۱۳۸۱)، ارزشیابی کتابهای زبان انگلیسی دوره متوسطه در ایران، مجله رشد آموزش زبان انگیسی دوره شانزدهم

۵- امین فر، مسعود . (۱۳۷۶). علل و عوامل ایجاد افت تحصیلی . فصلنامه تعلیم وتربیت شماره ۱۴و۱۳ : ص ۳۱-۱۳

۶- ایزاک، اس راهنمای تحقیق و ارزیابی . ترجمه مهدی کریم نیا (۱۳۷۴) . مشهد : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی .

۷- باطنی، محمدرضا (۱۳۷۷): نگاهی تازه به دستور زبان،تهران: انتشارات آگاه .

۸- براون، اچ. داگلاس (۱۳۷۳). اصول یادگیری و تدریس زبان ، ترجمه محمدرضا کیوانی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۷۷)

۹–بست، جان (۱۳۷۶)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی تهران: انتشارات رشد .

۱۰- بلیانف، ب، و (۱۳۶۸) روانشناسی آموزش زبان خارجی، ترجمه امیر فرهمند پور. تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .

۱۱-بیرجندی، پرویز(۱۳۷۰). مسایل اساسی در زمینه آموزش زبان فصلنامه رشد آموزش زبان . شماره ۲۸: ص ۲۲-۲۷

۱۲- بیگدلی، شایسته . (۱۳۷۲) . شایستگی های یک معلم خوب فصلنامه رشد آموزش زبان . شماره ۳۸: ص ۲۵-۲۳

۱۳- بیلر، رابرت. (۱۳۸۲). کاربرد روانشناسی در آموزش (جلد اول) ترجمه پروین کدیور. تهران : انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

۱۴- پارسا، محمد (۱۳۷۰)، روانشناسی تربیتی. تهران: انتشارات بعثت

۱۵-پازارگادی، علی (۱۳۶۲). روش تدریس زبان در دبیرستان . تهران : انتشارات امیرکبیر.

۱۶-پاک نژادی، فاطمه . (۱۳۸۰) تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی سال دوم متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهرستان رشت . پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد . (چاپ نشده) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

۱۷- پراید، ج . ب. جامعه شناسی یادگیری وتدریس زبان . ترجمه امیر حسین میر حسینی(۱۳۸۱). تهران: انتشارات امیرکبیر.

۱۸- تایلر، رالف، (۱۳۷۶). اصول اساسی برنامه ریزی درس وآموزشی، ترجمه علی تقی پورظهیر، تهران: انتشارات آگاه .

۱۹-تئو ، وان الس و همکاران ۀ (۱۳۷۲). زبان شناسی کاربردی، یادگیری و آموزش زبانهای خارجی. ترجمه محمود الیاسی مشهد: نشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی. (تاریخ انتشار به زبان اصلی ، ۱۹۷۹) .

۲۰-حداد عادل ، غلامعلی (۱۳۷۴). بررسی زبان، زبان آموزی کودک (مقاله) ، مجله رشد زبان انگلیسی ، زمستان.

۲۱-دلاور، علی. (۱۳۸۲) مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی (چاپ سوم از ویرایش جدید). تهران: انتشارات رشد

۲۲-دو کمپ، دیوید (۱۳۶۴)، زبانشناسی زبانهای بیگانه، ترجمه محمدرضا کربلایی مقدم. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی . (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۷۱)

۲۳- رضایی، سلیمان، میرحسینی، امیر. (۱۳۷۵)، بررسی رابطه بین دانش زبانی معلمان زبان انگلیسی و میزان موفقیت دانش آموزان آنها فصلنامه رشد آموزش زبان شماره ۴۶: ص ۳۲-۳۱ .

۲۴-ریچاردز، جک ، سی (۱۳۷۸). رویکرد ها و روشها در آموزش زبان ، ترجمه لاله شمس الدینی وشهرزاد زمانی ، تهران : انتشارات راهنما .

۲۵-ژیرار، د . زبانشناسی کاربردی و علم و آموزش زبان . ترجمه گلچهره دیهیم. (۱۳۶۵). تهران: مرکز نشردانشگاهی .

۲۶- سیف، علی اکبر (۱۳۷۳). روانشناسی پرورشی، تهران:انتشارات آگاه .

۲۷-شریعمتداری، علی (۱۳۷۵) . چند مبحث اساسی دربرنامه ریزی درسی. تهران: انتشارات سمت .

۲۸-شعبانی، حسن . (۱۳۸۳) . مهارتهای آموزش و پرورش (روشها و فنون تدریس) . (چاپ ششم). تهران: انتشارات سمت .

۲۹-شعبانی ورکی، بختیار (۱۳۷۹). رویکردهای یاددهی – یادگیری مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی .

۳۰-شهرآرای، م . ۰۱۳۶۹) روانشناسی یادگیری کودک و نوجوان (چاپ اول). تهران: انتشارات رشد .

۳۱-صادقیان ، جلیل. یادداشتهایی برای معلم زبان، مجله ی رشد آموزش زبان، سال اول ، شماره ۱ پاییز ۱۳۶۳ .

۳۲-طوسی، بهرام (۱۳۷۳). آموزش زبان خارجی در ایران تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .

۳۳- عابدی، شیوا (۱۳۷۸) . “ارزشیابی محتوای کتاب زبان انگلیسی سال سوم نظام جدید از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهرستان میانه ” پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

۳۴-علیزاده، علی. (۱۳۷۰). بررسی رشد مهارتهای گفتاری زبان انگلیسی در مدارس ایران در مقطع متوسطه پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد (چاپ نشده) دانشگاه فردوسی مشهد .

۳۵-فتحی و اجارگاه ، کورش . مهر محمدی، حدود وثغور و برنامه درسی و آموزش . مجله مدرس شماره ۴ . ۱۳۷۸ .

۳۶- فرهادی، حسین . (۱۳۶۵). مفاهیم اساسی درامتحان زبان انگلیسی . فصلنامه رشد آموزش زبان شماره ۷: ص ۴۲-۴۸ .

۳۷-فلاد، جیمز، پیتراج (۱۳۶۹) زبان و مهارتهای زبانی . ترجمه علی آخشینی . مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی . (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۱۹۷۶)

۳۸- قدیری ، محمود . (۱۳۶۴) .عوامل موثر در فراگیری زبان خارجی و چگونگی کسب مهارتهای زبانی – فصلنامه رشد آموزش زبان شماره ۴: ص ۱۴-۱۶

۳۹-قورچیان، نادرقلی . (۱۳۷۲). گامی در مسیر انتخاب محتوا درحوزه تخصصی برنامه درسی نشریه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش . شماره ۳۳٫ ص ۶۳-۳۷٫

۴۰- لارنس فریمن، رایان . (۱۳۷۸). اصول و فنون تدریس زبانهای خارجی. ترجمه امیر علی راسترو تهران : انتشارات راهنما . (تاریخ انتشاربه زبان اصلی، ۱۹۸۵) .

۴۱-لوی، الف(۱۳۷۶). مبانی برنامه ریزی آموزشی – برنامه ریزی درسی در مدارس، ترجمه فریده مشایخ . تهران: انتشارات دفتر کمک آموزشی.

۴۲- ملکی، حسن (۱۳۷۹). برنامه ریزی درسی (راهنمای عمل) مشهد: نشر پیام اندیشه .

۴۳-مه کی، ویلیام فرانسیس (۱۳۷۰). تحلیل روش آموزش زبان، ترجمه حسین مریدی. مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی .

۴۴-نعمت وند، عیسی. (۱۳۸۳) . ” ارزشیابی محتوای کتاب زبان انگلیسی سال دوم متوسطه از دیدگاه دبیران و دانش آموزان شهر تهران ” پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .

۴۵-وثوقی، حسین . (۱۳۶۳) . نظری اجمالی به تدریس زبان خارجی و یادگیری آن فصلنامه رشد آموزش زبان. شماره ۱: ص ۸

۴۶-هومن، حیدرعلی(۱۳۷۴). استنباط آماری در پژوهش رفتاری . تهران : نشر پارسا

۴۷-هومن، حیدر علی (۱۳۷۴) شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهش) تهران : نشر پارسا

۴۸-یارمحمدیان، محمد حسین، (۱۳۷۷) . اصول برنامه ریز درسی. تهران : انتشارات یادواره کتاب

۴۹-یول، ج. بررسی زبان . ترجمه امیر جاویدان . (۱۳۷۳) . تهران: مرکز ترجمه ونشر کتب اسلامی .

ب) منابع خارجی

۱٫ Ausbel , D.P . and F.G , Robinson . (1969) . School learning Holt . NewYork: Rinehart and Winston Inc.

۲٫ Brumfit , C,J . (1983) . The communicative approach language Teaching , England; Oxford University Press.

۳٫ Chastain, K(1971) , The Development of Modern Language Skills, Phiadelphia . CCD

۴٫ Chomsky , N . (1957) . Aspects of the Theory of Syntax Cambridge : Mass

۵٫ Coleman , H, (1989) . Learning and Teahing in large Classes Project report Lancaster University (England)

۶٫ Douglas, J. W. (1967). The Home and the School London : Panther .

۷٫ Falk , Julia , S . (1978) . Linguistics and language , John Wiley and Sonds Inc.

۸٫ Finocchiaro , Mar (1958 ) . Teaching English as a Second Language , New York : Harper and Bros.

۹٫ Galton , Maurice ( 1998).Making a curriculum (some principles of curriculum building).

۱۰٫Lyons, J.(1990). Language and Linguistics. Great Britain:Cambridge University Press.

۱۱٫Penfield, W.L.(1959). Speech and Brain Mechanisms, Massachusetts: Princiton.

۱۲٫٫Rivers, W.M(1981). Teaching Foreign Language Skills. Chicago:University of Chicago Press.

۱۳٫Swope, S.J(2001), New ways of strengthening the link between educational reseach and decision making. Journal of Education Policy.

۱۴٫Yule, G.(1985).The study of language.Great Britain: Cambridge University Press .

مقدمه

برخوردهای هر روزه با زبان چنان طبیعی و گسترده است که به ندرت آن را موضوعی در خورمطالعه جدی تلقی می کنیم. زبان همیشه در دسترس است و اغلب بدون هیچ تلاشی آگاهانه بی اختیار آن را بکار می بریم. همه انسانها از دوران کودکی بر زبانی مسلط می شوند و آن را به کار میببرند.

اما بررسی زبانهای بشری نشان می دهد که زبان، نظامی به غایت پیچیده، بسیار انتزاعی و بی‌نهایت زایاست که بین معانی و صوتها ارتباط ایجاد می کند. ( وان الس، ۱۹۸۳)

به بیان دیگر، زبان واسطه ای بین فکر و عمل ماست ، گذرگاهی است که فکر آدمی را به عمل ارتباط می دهد . لیکن ارتباط زبانی ما فقط به همین فکر وعمل خودمان مربوط نمی شود بلکه زبان یک وسیله ارتباطی مهم با دیگران، با گذشتگان و آیندگان است.(لطف آبادی، ۱۳۶۵)

انسان تنها موجودی است که با زبان ارتباط ایجاد می کند، دانشمندان زبان شناسی وروانشناسی از دیرباز سعی داشتند که بدانند آیا به جز انسان موجود دیگری از این موهبت برخوردار است یا خیر، اگرچه تعدادی از شامپانزه ها توانایی اعجاب انگیزی در یادگیری تعدادی واژه و جمله و حتی تولید الگوهای زبانی که خاص انسان است. نشان دادند اما تاکنون هیچ موجودی نتوانسته است همانند یک کودک سه ساله انسان، زبان را برای ایجاد ارتباط بکار گیرد. (رشد زبان، ۱۳۶۹)

مساله آموزش زبان اول و دوم در نظام آموزشی تمام کشورها دارای اهمیت است ولیکن ما نمی توانیم از آموزش زبان به عنوان یک پدیده جدا و بدون ارتباط با فرآیند رشد انسان درمعنای تغییرات همه جانبه زیست شناختی سخن بگوییم.

همانگونه که آزمایشات و تحقیقات انجام گرفته در علوم زیستی و روانی نیز نشان می دهد و اصولا قابلیتها و توانایی‌های مختلف انسان دوشادوش رشد جسمانی او تغییر می یابد. به عبارتی رشد زیستی و بیولوژیک انسان به عنوان مبنا و پایه رشد جنبه‌های مختلف انسان و از جمله رشد تفکر و زبان او محسوب می گردد.

به همین دلیل است که هرگاه بر آن باشیم تا قابلیتهای گفتاری (زبانی) کودکی را شکوفا کرده و او را از این نظر به حد اعلای رشد برسانیم، لازم است که از یک سو اصول و مبانی تکامل جسمانی و رشد حواس و سیستم اعصاب مرکزی را شناخته و از سوی دیگر از نحوه رشد فعالیتهای ذهنی و چگونگی شکل گیری الگوهای رشد زبانی اطلاع و آگاهی دقیق داشته باشیم. آنگاه اقدامات آموزشی و پرورشی ضروری را برای نیل به اهداف تعیین شده، انجام دهیم دلیل این امر آن است که مکانیسم پیچیده زبان از یک طرف ریشه در فیزیولوژی و اعصاب ما دارد و ازطرف دیگر در رابطه با فعالیتهای یادگیری سایر کارکردهای ذهنی ماست. (لطف آبادی، ۱۳۶۵)

همگام با رشد مغز کودک و قبل از آن که او قادر به استفاده از زبان باشد اولین ارتباطات اجتماعی او پایه ریزی می شود.

شعاری نژاد دراین مورد چنین بیان می کند.:” کودک قبل از آن که قادر به تکلم گردد، از سه شیوه گریه و فریاد، ادای صداهای نامشخص و اشارات استفاده می کند” این امر نشان دهنده رشد و تکامل قوه گویایی وی می باشد.

رشد ارتباطی کودک منجر می گردد روابط اجتماعی او استحکام یافته و بدین ترتیب رشد ذهنی و یادگیری زبانی او را فراهم می کند. می توان گفت درمیان گونه های مختلف زبان این تنها انسان است که می تواند از زبان به عنوان یک نظام ارتباطی منسجم در مسیر تفکرات و فعالیتهای خود بهره بگیرد.

این نظم ارتباطی پیچیده دارای ساخت واحدی است که بخشی از آن را روساخت [۱] و بخش دیگر از ژرف ساخت [۲] زبان می گویند، هرچند این دو بخش درارتباط متقابل با یکدیگر می باشند، ولی معنا و محتوای اندیشه است که اهمیت و درجه اول را دارد یکی ازراههای ایجاد و تبادل افکار با سایر ملل، یادگیری زبان خارجی مانند انگلیسی است.

بسیاری از دانش پژوهان مطالب علمی خود را در قالب زبان اشاعه داده اند وبرای دستیابی به دانش آنها باید به زبان انگلیسی را آموخت. به همین دلیل است که امروزه آموزش زبان خارجی به عنوان یکی از رشته های تحصیلی در نظر گرفته شده است.

آموزش زبان نیز درایران سابقه بسیار طولانی دارد و در سطوح مختلف تدریس می شود . زیرا بدون زبان، ارتباطی بین افراد جامعه برقرار نمی شود و بدون ارتباط آموزش و پرورشی صورت نمی گیرد و بدون آموزش وپرورش انتقال میراث فرهنگی و تمدن بشری به نسل های بعدی امکان پذیر نمی گردد.

ازاین روست که گفتیم اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخ اجتماع از حرکت باز می ایستد، جامعه انسانی از هم گسیخته میشود، تمدن وفرهنگ بشری نابود می شود. (باطنی، ۱۳۷۰)

در ایران با توجه به نظام آموزشی کنونی، یکی از مهمترین مراجع و منابع یادگیری زبان خارجی، کتاب درسی است وبیشتر فعالیتهای آموزشی درچارچوب کتاب درسی صورت می‌گیرد بنابراین محتوای مطالب آموزشی به تحلیل وبررسی نیاز دارد .(یارمحمدیان، ۱۳۷۷)

لذا باید به اقدامات اساسی در مورد برنامه ی درسی به عمل آید.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا