جم فایل

پایان نامه بررسی آبهای زیر زمینی

پایان نامه بررسی آبهای زیرزمینی در ۱۳۱ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست

۱٫ مقدمه

۲٫ تاریخچه

۳٫ جریان آبهای زیرین

۱-۳٫ مقدمه

۲-۳٫ تقسیمات اصلی جریان آبهای زیرین

۳-۳٫ تشكیلات زمین شناسی و جریان آبهای زیرین – واژ‌ه‌ها

۱-۳-۳٫ آبخیز

۲-۳-۳٫ زمین بی آب

۴-۳٫ تركیب خاك و سنگ

۱-۴-۳٫ مقدمه

۲-۴-۳٫ تعریف تخلخل و ریشه لغوی آن

۳-۴-۳٫ انواع تخلخل

۱-۳-۴-۳٫ پوكی اولیه

– پوكی بین دانه‌ای

– پوكی درون دانه‌ای

– پوكی پناهگاهی

– پوكی رشد چارچوب

۲-۳-۴-۳٫ پوكی ثانویه

– پوكی بین بلوری

– پوكی روزنه‌ای

– پوكی قالبی

۴٫ رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی و انواع سفره‌های زیرزمینی

۱-۴٫ مقدمه

۲-۴٫ آبدهی ممتد

۳-۴٫ انواع سفره‌های زیرزمینی

– مقدمه

۴-۴٫ چه سنگهای تشكیل سفره آبدار می‌دهند

۵-۴٫ سفره‌های آزاد

– تعریف لغوی

۶-۴٫ سفره آویزان سفره‌های آزاد و ساز و كار آن

۷-۴٫ سفره‌های تحت فشار یا محور

– تعریف لغوی

۸-۴٫ ایجاد چشمه سفره های آزاد و ساز وكار آن

۵٫ تغذیه مصنوعی

۱-۵٫ تغذیه مصنوعی سفره‌ها پاسخگوی چیست

۲-۵٫ تعریف تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی

۳-۵٫ كاربردهای تغذیه مصنوعی

۴-۵٫ تغییر دادن كیفیت آب

۵-۵٫ شرایط كلی استفاده از تغذیه مصنوعی

۱-۵-۵٫ شرایط هیدرولوژیك – تغذیه مصنوعی

۲-۵-۵٫ شرایط هیدرولوژیك و هیدرودینامیك – مخازن زیرزمینی

۳-۵-۵٫ شرایط زمین شناختی و ساختمانی – شرایط حد

۶٫ مدیریت آبهای زیرزمینی

۱-۶٫ چگونگی اعمال مدیریت حافظه

۲-۶٫ برنامه ریزی مطالعات آبهای زیرزمینی

۳-۶٫ آبدهی حوضه

۴-۶ . بازدهی ایمن

۵-۶ . تغییر در فرضیه بازدهی ایمن

۶-۶٫ بازدهی معدنی

۷-۶٫ بازدهی مانگار

۷- آلودگی و بحران آب

۱-۷ . بحران آب

۲-۷٫ مصرف بهینه آب

۳-۷٫ تاریخچه آلودگی آب

۴-۷ . آلودگی آبهای زیرزمینی

۵-۷ . آلودگی آب زمینی در تهران

۸- روشهای عمده بهره برداری مصنوعی از آب زیرزمینی

۱-۸ . قنات

۲-۸ . چاه

۳-۸ . پیزومتر

– پمپاژ

– بیلان آب

۴-۸ . تعیین تجهیزات مورد نیاز بهره برداری

۵-۸ . دبی مجاز با تغییرات دبی برحسب تغییرات افت سطح آب

۶-۸ . دبی مجاز – افت مجاز

۵-۸ . عمق نصب پمپ

۶-۸ . تعداد طبقات پمپ

۷-۸ . قدرت موتور

۸-۸ . قدرت جعبه دنده

۹- برنامه توسعه كشور

۱۰- تدوین و تصویب قوانین آبهای زیرزمینی

۱۱- منابع

فلات ایران به ویژه نواحی مختلف ایران از اقلیم های متفاوتی تشكیل شده است، در حالی كه در نواحی جنوبی آن در تابیتان گرما به ۵۰ درجه بالای صفر می رسد نوار مدیترانه ای خزر، آب و هوای مرطوب را از سر می گذراند. در این میان یكی از مهمترین شاخص های تفاوت اقلیم ها مسأله آب است. بررسی اجمالی وضعیت منابع آبی ایران و از جمله منابع زیرزمینی آن، ما را بر این باور استوارتر می كند كه می‌بایست منابع آبی موجود كشور حفظ و حراست شوند.

برابر گزارش های تحلیلی موجود، وضعیت سفره های آب زیرزمینی در اغلب دشت های كشور در وضعیت مطلوب نبوده و تعدادی نیز بحرانی هستند. بر اساس آمار سال آبی ۸۲-۱۳۸۱ حدود ۶/۷۴ میلیارد مترمكعب آب از طریق چاه ها، چشمه ها و قنوات از منابع آب زیرزمینی كشور استحصال می شود كه حدود ۶۰ درصد آب استحصالی از طریق بیش از چهارصد و پنجاه هزار حلقه چاه است. هر چند فقط ۲۸ درصد چاه های موجود كشور عمیق است اما میزان بهره‌برداری از این چاه ها بیش از ۶۹ درصد تخلیه كل چاه های كشور را شامل می شود و از كل تعداد چاه های موجود حدود ۲۶۸ هزار حلقه در مناطق آزاد و ۱۹۰ هزار حلقه در مناطق ممنوعه حفر شده است.

از سوی دیگر جدیدترین آمار حاكی از آن است كه از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی، ۲۲۵ محدوده مطالعاتی ممنوعه اعلام و پیشنهاد ممنوعه شدن ۴۵ محدوده دیگر نیز توسط شركت های آب منطقه ای كشور ارائه شده كه در وزارت نیرو در دست بررسی است، با این حال حدود شش میلیارد مترمكعب آب در دشت های كشور كسری مخزن وجود دارد كه رقم قابل توجهی است.

مقدمه

در مبحث آبهای زیرزمینی عموماً خواص فیزیكی و شیمیایی آب و محیط زمین شناسی، حركت طبیعی، بازیابی و موارد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرند. سالیان بسیاری است كه دانشمندان بلژیكی و فرانسوی این علم را «هیدروژئولوژی» و پژوهشگران آمریكای لاتین آنرا «هیدروژئولوژیا» نامیده اند. از طرف دیگر، علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب كه بطور اخص مربوط به آب زیرین می شود، نام «هیدرولوژی» نهاده اند. تمایل مشابهی برای اختصاص واژه «هیدرولوژی» به مطالعه آبهای زیرین و بكار بردن عباراتی چون «هیدروگرافی» و «هیدرومتری» برای مطالعه آبهای سطحی، در ممالك متحده نیز وجود داشته است. در سال ۱۹۳۸ ، شورای اجرایی «جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی» (IASH) مصرف واژه «هیدرولوژی» را برای آن شاخه از علم آب كه مربوط به آبهای زیرزمینی است، معمول نمود تا آنكه آنرا از «نهرشناسی» (پوتامولوژی) – «دریاشناسی» (لیمنولوژی) و برف و یخ شناسی (كریولوژی)، متمایز سازد.

این «ماینزر» بود كه در سال ۱۹۳۹ برای اولین بار در یك جلسه IASH واژه «ژئوهیدرولوژی» را برای مطالعه آبهای زیرزمینی معرفی نمود. قبل از وی نیز «مید» كه مهندس هیدرولیك و یكی از روسای پیشین «جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریكا» (ASCE) بود، واژه «هیدروژئولوژی» را برای مطالعه قوانین مربوط به پیدایش و حركت آبهای زیرزمینی بكار برده بود. مهندسان و زمین شناسان همه در این عقیده كه: «در علم آبهای زیرین برای دانستن محدودیتهای زمین‌شناسی در شرایط هیدروگرافیك و تغییر در این شرایط در اثر تغییرات زمین شناسی اطلاع كافی از زمین شناسی عمومی لازم می‌باشد» با وی همراه اند. «مید» به خصوصیت مطالعه آبهای زیرزمینی بعنوان یك عامل مهم زمین شناسی اشاره كرده و تأیید می‌نماید كه دانستن این علم به درك علل «زایش» و «رشد» رودخانه ها و شبكه های زهكشی كمك می نماید. «ماینزر» واژه هیدرولوژی را در مورد آبی بكار می برد كه مدار هیدرولوژی را از هنگام نزول به زمین تا تخلیه آن به دریاها و یا رجعت آن به هوا طی می كند و این علم را به «هیدرولوژی آبهای سطحی» و «هیدرولوژی آبهای زیرین» یا «ژئوهیدرولوژی» تقسیم نموده است.

مسلماً در مفهوم واقعی واژه‌های «هیدروژئولوژی» و «ژئوهیدرولوژی» اختلافاتی نمودار شده است. «مید» و «ماینزر» كه مولفین كتابهای كلاسیك هیدرولوژی می باشند، واژه های فوق را برای بیان یك جزء قسمت از هیدرولوژی بكار برده اند. بسیاری از زمین‌شناسان آمریكایی نیز مفهوم لفظی هیدروژئولوژی را دنبال نموده و آنرا برای مطالعه تمام آبها، چه آبهای سطحی و چه آبهای زیرزمینی توسته داده اند. در این واژه توجه بیشتر به زمین‌شناسی معطوف است تا به هیدرولوژی. موضوع مفاد این كتاب بهرحال به آب زیرین محدود می شود. انتخاب عنوان كتاب با تعریف ماینزر مطابقت داشته و همانطور كه در پیش گفتار ذكر شده است، تأكید بیشتری بر روی هیدرولوژی آب زیرزمینی گذاشته شده است تا بر طبیعت زمین شناسی آن. برای زمین شناسان آبهای زیرین و هیدرولیكدانهای آبهای زیرزمینی لزوم دانستن ژئوهیدرولوژی یك امر اساسی است.

بهترین پژوهشهای علمی و كارهای فنی غالباً از طریق همكاری زمین شناسان هیدرولیكدانها، زارعین، شیمیدانها، و علمای فیزیك متبحر در علوم زمینی به ثمر رسیده است. در سالهای اخیر بعلت آگاهی از نوشته های علمی، از تكرار پژوهشهای دوباره در یك مسأله خودداری شده، در نتیجه مسایل آبهای زیرزمینی پرورانده و پیچیده تر شده اند، لذا همكاری برای حل این مسایل لازم می باشد. در واقع در اوصل جریان آبهای زیرزمینی مسأله مشتركی بین هیدروژئولوژیست‌ها كه تعیین میزان دبی سالم یك سفره آب زیرزمینی را به عهده دارند و مهندسی كه مسئول اجرای پروژه های زهكشی و آبیاری می باشد، وجود دارد. اصول پراكندگی و پخشیدگی در محیط‌های پوك كه توسط مهندسان نفت در مطالعه انتقال گاز و نفت بكار می رود، در دخول آب شور به زمین های آبده ساحلی نیز بكار برده می شود. جریان سیال از محیط پوك، به جریان آب از مصالح سنگی و خاكی محدود نمی شود. مهندسان مكانیك نیز به مسأله انتقال حرارت ناشی از حركت گاز از یك محیط پوك علاقمنداند. مسأله انتقال جرم یك گاز در حین عبور مخلوطی از گازها از یك مایع حلال در برجهای بسته مورد نظر مهندسان شیمی می باشد. حاصل این مطالعات حجم بزرگی از مقالات تخصصی در مورد فیزیك جریان سیال از محیط پوك است كه در دسترس هیدرولوژیست ها و ژئوهیدرولوژیست ها قرار دارد.

منابع

۱٫ هرمز پازوش، مترجم، راجرد – رسیت، تألیف، شناخت آب های زیرزمینی ژئوهیدرولوژی فصل ۱، ۲، ۳ و ۴ كتاب انتشارات دانشگاه تهران

۲٫ پرویز ترابی تهرانی، هیدرولوژی زیرزمینی فصل ۴ و ۷ كتاب انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

۳٫ جلال حیدرپور، مترجم، ژان بیز، لومین بورگه، ژاگ لوموان، تألیف، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی فصل ۲ كتاب انتشارات مركز نشر دانشگاهی، تهران

۴٫ ابوالفضل شمسائی، هیدرولیك جریان آب در محیط های متخلخل جلد سوم، فصل ۲ كتاب، انتشارات دانشگاه امیركبیر

۵٫ پایگاه خبری آب استان گلستان

۶٫ روزنامه همشهری

۷٫ سایت آفتاب

۸ . سایت رشد

۹- سایت سازمان آب استان گلستان

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا