جم فایل

پایان نامه ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد

پایان نامه ارزیابی عملكرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل منشور عملکرد در ۱۸۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه

مساله اصلی تحقیق

تشریح و بیان موضوع

ضرورت انجام تحقیق

سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته

اهداف اساسی تحقیق

روش تحقیق

روشهای گردآوری اطلاعات

قلمرو تحقیق

مكان تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

محدودیتهای تحقیق

تعریف واژه های تخصصی طرح

چگونگی ارتباط مباحث تحقیق

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

بخش اول: ارزیابی عملكرد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………..

تاریخچه و تعاریف…………………………………………………………………………………

تعریف ارزیابی عملكرد ………………………………………………………………………….

دلایل ارزیابی و مدیریت عملكرد………………………………………………………………

چگونگی ارزیابی عملكرد……………………………………………………………………..

هزینه یابی یر مبنای فعالیت……………………………………………………………………….

مدل سینك و تاتل………………………………………………………………………………….

ماتریس عملكرد……………………………………………………………………………………

مدل نتایج و تعیین كننده ها……………………………………………………………………..

هرم عملكرد…………………………………………………………………………………………

كارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………

فرایندهای كسب و كار………………………………………………………………………….

مدل تعالی سازمان…………………………………………………………………………………

مدل تحلیل ذی نفعان…………………………………………………………………………….

چارچوب مدوری و استیپل……………………………………………………………………..

فرایند ویسنر و فاست…………………………………………………………………………….

راهنماییهای انتخاب شاخص ها ………………………………………………………………

مدل منشور عملكرد………………………………………………………………………………

بخش دوم:تحلیل پوششی داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها……………………………………………………………….

تعریف تحلیل پوششی داده‌ها…………………………………………………………………..

ویژگیها و قابلیتهای كاربردی مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها………………………….

محدودیت‌ها و مسائل خاص در مورد رویكرد DEA……………………………………

مدل اصلی CCR ـ نهاده‌گرا…………………………………………………………………….

مدل پوششی CCR( مدل ثانویه)……………………………………………………………..

مدل BCC-نهاده گرا……………………………………………………………………………

مدل جمعی…………………………………………………………………………………………..

مدل تراكم…………………………………………………………………………………………..

رتبه‌بندی عملكرد در DEA با كارایی متقاطع…………………………………………….

مدل رتبه‌بندی كامل آندرسون ـ پیترسون………………………………………………….

تغییرات كارایی در طول زمان………………………………………………………………….

الگوبرداری با استفاده از DEA ………………………………………………………………

تحلیل پوششی داده‌ها و برنامه‌ریزی آرمانی……………………………………………….

مدل شبه DEA چند جزئی……………………………………………………………………..

بخش سوم: پژوهش های كاربردی مرتبط

مقدمه………………………………………………………………………………………………..

كارت امتیازدهی متوازن: ارزیابی عملكرد واحد تعمیرات……………………………..

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عملكرد شركت DHL…………………………………….

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمان London Youth…………………………………

مدل منشور عملكرد: ارزیابی سازمانهای سنتی و الكترونیكی………………………….

مدل منشور عملكرد: ارزیابی عمكرد شركت House of fraser…………………….

مدل EFQM و DEA ……………………………………………………………………………

مدل BSC و DEA………………………………………………………………………………..

فصل سوم: الگوی مفهومی و متدولوژی تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

سیمای صنعت گاز ایران………………………………………………………………………………..

انتخاب شاخص های عملكرد…………………………………………………………………………

مدل شماتیك و ریاضی تحقیق……………………………………………………………………….

مدل ریاضی………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: جمع آوری داده ها و حل مدل

مقدمه………………………………………………………………………………………………………..

روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………

داده های عددی ساخت مدل………………………………………………………………………….

مدل عددی ارزیابی مناطق عملیات انتقال گاز……………………………………………………

افزایش تفكیك پذیری نتایج………………………………………………………………………….

كارایی متقاطع مسئله…………………………………………………………………………………….

كاستیهای كارایی متقاطع……………………………………………………………………………….

مدل DEA/AHP………………………………………………………………………………………..

الگوریتم حل مدل شبه DEA با استفاده از DEA/AHP………………………………………

كاهش تعداد متغیرها…………………………………………………………………………………….

متوازن كردن داده ها……………………………………………………………………………………

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………….

نتایج حاصل از چارچوب منشور عملكرد………………………………………………………..

نتایج حاصل از مدل كمی……………………………………………………………………………

پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………

پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………….

منابع………………………………………………………………………………………………………..

ضمائم……………………………………………………………………………………………………..

فهرست شكلها

شكل (۲-۱ ): تعریف هفت شاخص عملكرد…………………………………………………..

شكل (۲-۲ ): مدل سه بعدی محققین پروژه TOPP………………………………………….

شكل(۲-۳) : ماتریس ارزیابی عملكرد……………………………………………………………

شكل(۲-۴): چارچوب نتایج و تعیین كننده ها…………………………………………………..

شكل (۲-۵) : هرم عملكرد……………………………………………………………………………

شكل (۲-۶) : كارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………..

شكل(۲-۷) : ورودی، فرایند، خروجی و نتایج………………………………………………….

شكل(۲-۸) : مدل تعالی سازمان……………………………………………………………………

شكل(۲-۹) : مدل تحلیل ذی نفعان………………………………………………………………..

شكل(۲-۱۰) : متد ممیزی و ارتقای PMS………………………………………………………..

شكل(۲-۱۱) : طراحی سیستم ارزیابی ویسنر و فاست………………………………………..

شكل(۲-۱۲) : رابطه دو طرفه سازمان و ذی نفعان……………………………………………..

شكل(۲-۱۳) : منشور عملكرد و رابطه بین وجوه آن………………………………………….

شكل(۲-۱۴): برنامه ریزی آرمانی…………………………………………………………………

شكل(۲-۱۵): فرایند تولید برای DMUp………………………………………………………..

شكل(۲-۱۶): فرایند تولید برای DMSUj………………………………………………………..

شكل(۳-۲): خروجی نیمه ساخته…………………………………………………………………….

شكل(۳-۳) : مدل شماتیك منطقه سه عملیات(DMU2) و متغیرهای حل مدل…………

فهرست جداول

جدول(۲-۱): پیشنهادهای انتخاب شاخص های عملكرد……………………………………..

جدول(۲-۲) : برگه ثبت شاخص های عملكرد………………………………………………….

جدول(۲-۳) : مقایسه بین منشور عملكرد و BSC………………………………………………

جدول (۲-۴): ماتریس كارایی متقاطع……………………………………………………………..

جدول(۲-۵) : كارت امتیازدهی واحد نگهداری و تعمیرات……………………………….

جدول(۲-۶) : سوالات كلیدی جهت انتخاب شاخص های شركت DHL…………….

جدول (۲-۷) : قسمتی از شاخص های LY……………………………………………………..

جدول(۲-۸) : تفكیك عناصر مدل EFQM به دو گروه…………………………………….

جدول(۲-۹): شاخص های انتخاب شده توسط BSC………………………………………..

جدول(۳-۱): پاسخهای بدست آمده از مصاحبه در رابطه با ابعاد منشور عملكرد…..

جدول(۳-۲): شاخص های بالقوه………………………………………………………………….

جدول(۳-۳) : ركورد شیت مربوط به هر شاخص…………………………………………….

جدول(۳-۴) : لیست واحدها و زیر واحدهای مورد ارزیابی……………………………….

جدول(۳-۵) : متغیرهای مدل………………………………………………………………………..

جدول(۴-۱۹) : ماتریس كارایی متقاطع واحدها………………………………………………..

جدول(۴-۲۰) : ماتریس كارایی متقاطع زیر واحدها………………………………………….

جدول(۴-۲۱) : مقایسات زوجی واحدها…………………………………………………………

جدول (۴-۲۲):ماتریس همبستگی بین ورودیها و خروجی ها……………………………..

جدول(۴-۲۳) : نتایج حاصل از آنتروپی شانون………………………………………………..

جدول(۴-۲۴): نتایج حاصل از AHP……………………………………………………………..

جدول(۴-۲۵): اوزان نهایی…………………………………………………………………………

جدول(۴-۲۶): داده های موزون……………………………………………………………………

جدول(۴-۲۷) : تعداد متغیرها و محدودیتهای مسائل DEA/AHP………………………..

جدول(۴-۲۸): نتایج حاصل از حل DEA/AHP برای DMUها………………………….

جدول(۵-۱): نتایج حل مدل تلفیقی………………………………………………………………

جدول(۵-۲) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع مناطق……………………………………………

جدول(۵-۳) : نتایج ماتریس كارایی متقاطع ایستگاهها………………………………………

جدول(۵-۴) : مقایسات زوجی واحدها………………………………………………………….

جدول(۵-۵): رتبه كارایی هر یك از مناطق…………………………………………………….

جدول(۵-۶): رتبه كارایی هر یك از ایستگاهها……………………………………………….

فهرست نمودارها

نمودار(۲-۱) : نویسندگان در زمینه ارزیابی عملكرد با بیشترین ارجاعات………………..

نمودار(۲-۲): تعداد انتشارات در زمینه DEA بر اساس سال………………………………….

نمودار(۲-۳): تعداد انتشارات توسط محققین مختلف در زمینه DEA……………………..

فهرست مدلهای ریاضی

مدل(۲-۱): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(۲-۲): مدل اولیه CCR نهاده گرا……………………………………………………………

مدل(۲-۳): مسئله ثانویه مدل CCR نهاده گرا (مدل پوششی)……………………………..

مدل(۲-۴): مدل BCC نهاده گرای اصلاح شده………………………………………………

مدل(۲-۵): مدل پوششی BCC نهاده گرا……………………………………………………….

مدل(۲-۶): مدل جمعی………………………………………………………………………………

مدل(۲-۷): مدل BCC ستاده گرا………………………………………………………………….

مدل(۲-۸): مدل تراكم……………………………………………………………………………….

مدل(۲-۹): مدل اندرسون-پیترسون……………………………………………………………….

مدل(۲-۱۰): مدل برنامه ریزی آرمانی معادل CCR نهاده گرا…………………………….

مدل(۲-۱۱): مدل برنامه ریزی آرمانی MinSum…………………………………………….

مدل(۲-۱۲): مدل برنامه ریزی آرمانی MinMax…………………………………………….

مدل(۲-۱۳): مدل شبه DEA چند جزئی…………………………………………………………

مدل(۳-۱) : تلفیق مدل شبه تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی چند هدفه…………

مساله اصلی تحقیق

به دلیل عدم وجود سیستم ارزیابی عملكرد مناسب دراكثرسازمانهای دولتی نظیرمناطق عملیاتی انتقال گاز و محدودیتها و كمبودهای مدلها و تكنیكهای موجود در این زمینه ، ارائه الگویی جامع و عملیاتی برای ارزیابی عملكرد ضروری به نظر می رسد ، كه در این تحقیق سعی خواهد شد تا با تلفیق چارچوب منشور عملكرد و مدلی جدید در زمینه تحلیل پوششی داده ها (DEA) و برنامه ریزی آرمانی این الگو ارائه گردد.

تشریح و بیان موضوع

ارزیابی عملكرد و بهره وری در دهه های اخیر هم از جانب مجامع علمی و هم مدیران و دیگر استفاده كنندگان مورد توجه بسیار قرار گرفته است . متدها و تكنیكهای بسیاری جهت ارزیابی عملكرد ایجاد شده است كه هر كدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاههای سنتی و تك بعدی به عملكرد معرفی می نمایند. اما علی رغم تمامی این پیشرفتها در ارزیابی عملكرد ، بسیاری از سازمانها همچنان بر شاخص های عملكرد سنتی و مالی متكی هستند.(Tangen ,et al, 2004)

چارچوبها ومتدلوژی های مختلفی ازجمله: مدل تعالی سازمانی ، [۱]BSC ،[۲]ABC ، هزینه كیفیت ، ارزش افزوده ذی نفعان و … ایجاد شده اند كه هر كدام جذابیتها و منافع بسیاری را به همراه دارند اما همیشه موفق نبوده اند . مفاد هر یك از مدلها منحصر به فرد بوده و جنبه های متفاوتی از عملكرد را معرفی می نمایند و به نظر می رسد همگی جامع و كامل باشند اما با این وجود هر یك از این تكنیكها و مدلها دارای نقاط ضعفی هستند.( Neely , et al,2001) بعنوان مثال یكی از پر كاربردترین مدلهای ارزیابی عملكرد BSC است كه عملكرد را از چهار جنبه مختلف مورد بررسی قرار می دهد( مالی ، مشتریان ، فرایندهای داخلی و خلاقیت ویادگیری ) ولی یكی از مشكلات این مدل عدم توجه به نیازهای ذی نفعان دیگر و متقابلا كمكهای آنهاست . باید توجه داشت كه هیچ مدل بهینه ای برای ارزیابی عملكرد وجود ندارد چرا كه عملكرد سازمان یك مفهوم چند بعدی می باشد لذا برای رفع این كمبود تكنیك BSC ، یك مدل سه بعدی به نام “منشور عملكرد”[۳] توسط آقای “نیلی” در سال ۲۰۰۱ معرفی گردیده است كه[۴]PMS را تحت پنج جنبه متفاوت ولی به هم مرتبط سازماندهی میكند . این پنج جنبه شامل : رضایت ذی نفعان – استراتژیها – فرایندها – توانمندیها و كمكهای ذی نفعان می باشد (Neely, et al, 2002). “نیلی” بیان می كند استخراج شاخص ها از استراتژی ها (در روش BSC ) صحیح نمی باشد بلكه نیازها و خواسته های ذی نفعان می بایستی محور این انتخاب قرار گیرد.

از دیگر ضعفهای روش BSC در اندازه گیری عملكرد تشخیص و انتخاب یك “بهترین” برای مقایسه سایر واحدها می باشد و به دلیل وجود شاخص های متعدد كارایی و موفقیت در ارزیابی عملكرد ، یك واحد یا سازمان خاص نمی تواند در همه زمینه ها پیشرو باشد . بنابراین مقایسه شركتها و یا واحدها از طریق BSC غیر ممكن است و برای حل پیچیدگی حاصل از تعداد متغیرها و عدم وجود مقیاس مشخص برای معیارها از “تحلیل پوششی داده ها” استفاده می شود (Ricards, et al , 2004) . از آنجا كه در مدل “منشور عملكرد” نیز این مشكل وجود خواهد داشت ، لذا به منظور رفع آن یكی از مدلهای DEA كه در ادامه توضیح داده می شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

مدلهای اولیه DEA [5] كه توسط “چارنز” و دیگران ایجاد شده ، بصورت گسترده ای مورد توجه قرار گرفته و دامنه كاربرد آن وسعت یافته است . حال اگر DMUها[۶] از یكسری اجزاء تشكیل شده باشند كه خروجی هر یك ورودی دیگری باشد ، نیازمند بكارگیری ابزار اندازه گیری عملكردی می باشیم كه با توجه به اطلاعات DMSUها[۷] كارایی نهایی وكلی هرDMU را محاسبه نماید (Amirteimoori, 2005).

یكی از مشكلات بكارگیری مدلهای DEA ، “ضعف قدرت تفكیك ” (در صورت كافی نبودن تعداد DMUها) و “توزیع غیرواقعی وزن به ورودی و خروجی های مدل” میباشد . كه مدل “تحلیل پوششی داده ها بر اساس مدل برنامه ریزی آرمانی ” نسبت به مدلهای كلاسیك از توانایی بالاتری در قدرت تفكیك پذیری و ارائه وزنهای واقعی دارد (مهرگان ، ۱۳۸۳). لذا در این تحقیق از تلفیق مدل DEA توضیح داده شده و برنامه ریزی چندهدفه استفاده خواهد شد .

ضرورت انجام تحقیق

ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملكرد سازمان و برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملكرد می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری عملكرد سازمان بر كسی پوشیده نیست . اما با وجود پیشرفتهای قابل توجه ای كه در سالهای اخیر در طراحی چارچوبها و سیستمهای ارزیابی عملكرد رخ داده است ، بسیاری از سازمانها همچنان بر معیارهای سنتی متكی هستند. یكی از دلایل بروز این مشكل آنست كه مدلهای جدید و پیشرفته در این زمینه تنها مباحث مفهومی وبنیادی را بیان می كنند و به ندرت عملیاتی شده اند . لذا چگونگی بكارگیری این چارچوبهای عملیاتی در یك سازمان خاص ، به منظور ایجاد یك سیستم ارزیابی عملكرد منحصر به فرد و بنا به نیازهای آن سازمان موضوعی است كه كار بیشتری را می طلبد (Tangen ,et al, 2004). با وجود تكنیكهای متفاوت برای ارزیابی عملكرد و نقاط قوت و ضعف هر كدام ، در این تحقیق مدلی نسبتا جدید تحت عنوان “منشور عملكرد” مورد توجه قرار خواهد گرفت و محقق بر آن است تا با تركیب آن و “مدل شبه تحلیل پوششی داده ها”[۸] و “برنامه ریزی آرمانی” یك الگوی مناسب و عملیاتی را برای ارزیابی عملكرد مناطق عملیات انتقال گاز ارائه دهد.

[۱] Balance Scorecards

[۲] Activity-Based Costing

[۳] Performance Prism

[۴] Performance Measurement System

[۵] Data Envelopment Analysis

[۶] Decision Making Units

[۷] Decision Making Sub Units

[۸] DEA-Like Model

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا