جم فایل

مقاله ارتباط بین تنوع وفشارروانی

مقاله ارتباط بین تنوع وفشارروانی، این فایل با فرمت Word، با حجم ۲۰ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

پسریهودی توچه می دانی؟این حرفی بودکه پسرم دراتوبوس مدرسه ازیکی ازهمکلاسی های خودشنیددرصحبت بامسولان مدرسه، نفرتواعمال تبعیض آمیزدرمدرسه رادرآن تحصیل هدف قراردادیم وپس ازاین که بااولیا آن دانش آموزصحبت کردیم به مااطمینان دادندکه دیگرچنین حرف هایی برزبان آورده نمی شود،اماهنوزهیچ راهی وجودنداشت که به پسرم اطمینان دهم دیگرآماج پیش داوری های متعصبانه دیگران واقع نخواهدشد.به عنوان مثال موقعی که بخواهدبه عضویت سازمان دانش آموزی درآیدیابه دنبال شغل موردعلاقه خودبگردد.ظاهرپسرم نشان نمی دهدکه یهودی است(اگرچه نام خانوادگی ماهویت اورابرملا می کند) بنابراین می تواندازآزارافرادمتعصب درامان باشد.اما واقعیت این است که تعصب وتبعیض راوقتی بهترمی توان فهمیدکه ظاهرفردنشان دهدکه به یک گروه اقلیت تعلق داردمثل آمریکایی ها،آفریقایی تبار،آمریکایی های بومی،آمریکایی های آسیابی تبار یا اسپانیایی ها.اخیراکه ازژاپن برمی گشتم برای اولین بارآنچه راکه اقلیت های زیادی هرروزتجربه می کنند،تجربه کردم.جای تاسف است که ما نمی توانیم به مکان هایی که مادرآن جااقلیت هستیم سفرکنیم.دراین فصل ارتباط بین تنوع وفشارروانی موردبررسی قرارمی گیردوعواملی مانندبهداشت، فقروآموزش وساختارخانواده راکه به تفاوت های بین فردی مربوط (نژاد،قومیت،زمینه های فرهنگی،جنس،سن وتوانایی ها)هستند بررسی می گردند.بااین قضیه شروع می کنیم که عضویک اقلیت اجتماعی بودن،تبعات منفی زیادی به همراه خواهدداشت.این زیان هاوخسارت هابابهداشت کمتر،سطح آموزش پایین تر،منزلت اجتماعی واقتصادی پایین تر،بیکاری بیشتروساختارخانوادگی مشخصی همراه است،هرچندضرورتاچنین وضعیتی همیشه رخ نمی دهد.مثلا بسیاری ازرنگین پوستان (مثلاسیاه پوست یاسرخ پوست)افرادسالمی هستند،یاافرادازکارافتاده ازدیگران پیشی می گیرند؛اگرچه اتفاقاتی ازاین دست اغلب واکنشی به این نابرابری هاست.البته این مواردجزء استثناهاهستنداما می توانندمنبع امیدهم باشند،به خصوص برای جوانانی باشرایط یکسان.این به معنی دست کم گرفتن بارسهمگین ناشی ازدراقلیت بودن درآمریکانیست بلکه بیشتربرای این است که تصورنکنیم همه اعضای متعلق به گروهای اقلیت به داشتن آینده ای تیره وتارمحکوم هستند.

این مقاله شامل مباحث زیر می باشد:

تعریف اقلیت

جنبه های مثبت موقعیت اقلیت

عوامل فشارزای اقلیت ها

نژادپرستی

تعارضات فرهنگی

عوامل فشارزای فرهنگ پذیری

دیگرعوامل فشارزای فرهنگ پذیری

وضع سلامت

مرگ ومیرکودکان

امیدبه زندگی

سال های تلف شده عمربالقوه

فشارخون بالا

نشانگان نقص ایمنی AIDS

سرطان

بهداشت روانی

سطح آموزش وفقر

زندگی خانوادگی

بی خانمانی

ساختار خانواده

سن وناتوانی جسمی

سالمندان

افراددارای ناتوانی


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا