فایلود

طراحی سيستم كلينيك جراحي

چکيده:

در اين پروژه بسيار سعي شد، تا از يکي از متدولوژي هاي توليد نرم افزار استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجريان پروژه نسبت به يک متدولوژي واحد و نبود تجربه کافي، مراحل تجزيه و تحليل پروژه براساس نياز هايي که مجريان ضروري مي ديدند انجام شد. در مراحل تحليل، ابتدا USE Case هاي اصلي سيستم دستي جمع آوري شد، سپسBPM  (business Process Model) هاي سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول هاي برنامه (Form’s) طراحي شدند. کمک ديگر Use Case ها نشان دادن ورودي ها و خروجي هاي (گزارشات) سيستم بود که بر اساس آنها ERD منطقي و سپس ERD فيزيکي بنا نهاده شد. شرح فني ماژول ها نيز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله توليد برسد.

فهرست مطالب:
چکيده    
مقدمه    
تکنولوژي هاي مورد استفاده    
فصل اول: معرفي Actor  هاي سيستم    
1-1 بيمار    
1-1-1 مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود    
2-1-1 فيلد هاي اطلاعاتي بيمار    
2-1 مسئول پذيرش    
3-1 مسئول ترخيص    
1-3-1 اعمال انجام شده در زمان ترخيص    
2-3-1 ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود    
4-1 مدير مرکز    
1-4-1 ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.    
2-4-1 اطلاعات مهم براي مدير    
5-1 اپراتور اتاق عمل    
6-1 پزشک (تيم پزشکي)    
فصل دوم: Use Case هاي سيستم        
1-2 مقدمه    
2-2 Use Case هاي تعريفي    
1-2-2 Use Case تعريف پزشك     
2-2-2 Use Case تعريف گروه هاي پزشكي     
3-2-2 Use Case تعريف بيمه    
4-2-2 Use Case تعريف گروه هاي عمل    
5-2-2 Use Case تعريف عمل    
6-2-2 Use Case  تعريف بخش    
7-2-2 Use Case تعريف دارو    
8-2-2 Use Case تعريف نوع پذيرش    
9-2-2 Use Case تعريف سرويس    
10-2-2 Use Case تعريف كمك جراح    
11-2-2 Use Case تعريف نوع ترخيص    
12-2-2 Use Case انواع بيهوشي    
13-2-2 Use Case تعريف واحد هاي دارويي    
14-2-2 Use Case تعريف تعرفه ها    
15-2-2 Use Case تعريف كاي عمل    
16-2-2 Use Case تعريف دارو هاي يك عمل    
17-2-2 Use Case تعريف ست هاي عمل    
18-2-2 Use Case تعريف استوك اتاق عمل    
19-2-2 Use Case شرح عمل    
20-2-2 Use Case تعريف كاربران    
3-2 Use Case هاي عملي    
1-3-2 Use Case پذيرش بيمار    
2-3-2 Use Case درج مشخصات بيمار    
3-3-2 Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار    
4-3-2 Use Case اتاق عمل    
5-3-2 Use Case بخش    
6-3-2 Use Case  ترخيص    
4-2 Use Case هاي گزارش گيري    
1-4-2 Use Case بيماران بستري شده بيمه    
2-4-2 Use Case بيماران سرپايي بيمه    
3-4-2 Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي    
4-4-2 Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي    
5-4-2 Use Case  همه بيماران    
6-4-2 Use Case شخصي پزشك    
7-4-2 Use Case مشخصات بيماران بستري شده    
8-4-2 Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان    
9-4-2 Use Case عمل هاي يك بيمار    
فصل سوم: BPM (Business Process Model) هاي سيستم    
1-3 پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار    
1-1-3 بيمار در خواست پذيرش مي كند    
2-1-3 مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند    
3-1-3 براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد.    
4-1-3 صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود    
5-1-3 صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود    
2-3 بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز    
3-3 بررسي گزارشات مالي توسط پزشك    
فصل چهارم: شرح فني ماژول (Form) ها    
1-4مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان     
1-1-4 امکانات فرم    
2-1-4 فيلترهاي فرم    
3-1-4 دکمه هاي فرم    
4-1-4 مشخصات ظاهري  فرم پزشک    
5-1-4 فيلترهاي فرم     
6-1-4 دکمه هاي فرم    
2-4 مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي    
1-2-4 فيلترهاي فرم     
2-2-4 دکمه هاي فرم    
3-2-4 مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي    
4-2-4 مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک    
5-2-4 اجزاي فرم    
6-2-4 فيلترهاي فرم    
7-2-4 دکمه هاي فرم    
3-4 مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها    
1-3-4 امکانات فرم    
2-3-4 فيلترهاي فرم    
3-3-4 دکمه هاي فرم    
4-3-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها    
4-4 مشخصات ظاهري فرم سازمانها    
1-4-4 اجزاي فرم    
2-4-4 فيلترهاي فرم    
3-4-4 دکمه هاي فرم    
4-4-4 مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها
۵-۴-۴ فيلترهاي فرم    
6-4-4 دکمه هاي فرم    
7-4-4 مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها    
5-4 مشخصات ظاهري فرم بخش    
1-5-4 اجزاي فرم    
2-5-4 فيلترهاي فرم    
3-5-4 دکمه هاي فرم    
6-4 مشخصات ظاهري فرم ليست داروها     
1-6-4 امکانات فرم    
2-6-4 فيلترهاي فرم    
3-6-4 دکمه هاي فرم    
4-6-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها    
5-6-4 مشخصات ظاهري فرم دارو     
6-6-4 فيلترهاي فرم     
7-6-4 دکمه هاي فرم    
7-4 مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو     
1-7-4 فيلترهاي فرم     
2-7-4 دکمه هاي فرم    
8-4 مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش    
1-8-4 فيلترهاي فرم    
2-8-4 دکمه هاي فرم    
3-8-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش    
4-8-4 مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها    
5-8-4 امکانات فرم    
6-8-4 فيلترهاي فرم    
7-8-4 دکمه هاي فرم    
8-8-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها    
9-4 مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان    
1-9-4 فيلترهاي فرم     
2-9-4 دکمه هاي فرم    
3-9-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان    
4-9-4 مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان    
5-9-4 فيلترهاي فرم     
6-9-4 دکمه هاي فرم    
10-4 مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    
1-10-4 فيلترهاي فرم    
2-10-4 دکمه هاي فرم    
3-10-4 مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    
4-10-4 مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج    
5-10-4 فيلترهاي فرم    
6-10-4 دکمه هاي فرم    
11-4 مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي    
1-11-4 فيلترهاي فرم    
2-11-4 دکمه هاي فرم    
3-11-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي    
4-11-4 مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي    
5-11-4 فيلترهاي فرم    
6-11-4 دکمه هاي فرم    
12-4 مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي    
1-12-4 فيلترهاي فرم    
2-12-4 دکمه هاي فرم    
3-12-4 مشخصات ظاهري فرم تعريف کاي جراحي    
4-12-4 فيلترهاي فرم    
5-12-4 دکمه هاي فرم    
13-4 مشخصات ظاهري فرم ليست ستها    
1-13-4 فيلترهاي فرم    
2-13-4 دکمه هاي فرم    
3-13-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
4-13-4 مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل    
5-13-4 فيلترهاي فرم    
6-13-4 دکمه هاي فرم    
14-4 مشخصات ظاهري فرم ليست عملها    
1-14-4 امکانات فرم    
2-14-4 فيلترهاي فرم    
3-14-4 دکمه هاي فرم    
4-14-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
5-14-4 مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر    
6-14-4 فيلترهاي فرم    
7-14-4 دکمه هاي فر    
8-14-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    
15-4 مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه    
16-4 مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار    
1-16-4 امکانات فرم    
2-16-4 دکمه هاي اين فرم    
3-16-4 مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار    
4-16-4 امکانات فرم    
5-16-4 فيلترهاي فرم    
6-16-4 دکمه هاي فرم    
7-16-4 مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار    
8-16-4 مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما    
9-16-4 امکانات فرم    
10-16-4 فيلترهاي فرم     
11-16-4 دکمه هاي فرم    
12-16-4 مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار    
17-4 مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل    
1-17-4 امکانات فرم    
2-17-4 فيلترهاي فرم    
3-17-4 دکمه هاي فرم    
4-17-4 مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    
18-4 مشخصات ظاهري  فرم بخش    
1-18-4 امکانات فرم    
2-18-4 فيلترهاي فرم     
3-18-4 دکمه هاي فرم    
19-4 مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    
20-4 مشخصات ظاهري  فرم ترخيص    
1-20-4 امکانات فرم    
2-20-4 فيلترهاي فرم     
3-20-4 دکمه هاي فرم    
4-20-4 مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص    
5-20-4 مشخصات ظاهري  فرم عمل    
6-20-4 فيلترهاي فرم    
7-20-4 دکمه هاي فرم    
21-4 کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف     
1-21-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه    
2-21-4 مشخصات گريد يا ليست فرم    
22-4  فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه    
1-22-4 مشخصات گريد يا ليست فرم    
23-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي    
1-23-4 مشخصات گريد يا ليست فرم     
24-4  فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي    
1-24-4 مشخصات گريد يا ليست فرم     
25-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران    
1-25-4 مشخصات گريد يا ليست فرم    
26-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده    
1-26-4 مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    
27-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان    
1-27-4 مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    
28-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان    
1-28-4 مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
29-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي    
1-29-4 مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
30-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل    
1-30-4 مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     
31-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک     
1-31-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک    
32-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل     
1-32-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل    
33-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها     
1-33-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها    
34-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    
1-34-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    
35-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه کلي داروهاي آزاد    
1-35-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي داروهاي آزاد    
36-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه لباس بيماران    
1-36-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه لباس بيماران    
37-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه غذاي بيماران    
1-37-4 مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي غذاي     
38-4 فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي خاص پزشکان    
1-38-4 مشخصات گريد يا ليست فرم حق العملهاي خاص پزشکان    
39-4 فرم مربوط به تغيير کلمه عبور    
1-39-4 فيلترهاي فرم    
2-39-4 دکمه هاي فرم    
40-4 فرم مربوط به تعويض کاربر    
1-40-4 فيلترهاي فرم    
2-40-4 دکمه هاي فرم    
41-4 فرم مربوط به تغيير کلمه عبورپزشکان    
1-41-4 فيلترهاي فرم    
2-41-4 دکمه هاي فرم     
3-41-4 مشخصات گريد يا ليست فرم تغيير کلمه عبورپزشکان     
42-4 فرم مربوط به ماشين حساب    
43-4 فرم مربوط به پشتيبان گيري    
1-43-4 فيلترهاي فرم    
2-43-4 دکمه هاي فرم    
44-4 فرم مربوط به تعيين مسيرپشتيبان گيري    
1-44-4 فيلترهاي فرم    
2-44-4 دکمه هاي فرم    
45-4 فرم مربوط به بازيابي پشتيبان    
1-45-4 فيلترهاي فرم    
2-45-4 دکمه هاي فرم    
46-4 فرم مربوط به تغيير پنل    
1-46-4 فيلترهاي فرم    
2-46-4 دکمه هاي فرم    
فصل پنجم: ERD هاي سيستم    
1-5 اصلي    
2-5 عمل ها    
3-5 روابط ميان پزشكان و سرويس ها    
4-5 شرح حال براي عمل    
5-5 شرح حال كلي    
6-5 تخصيص دارو براي عمل    
نتيجه گيري        
منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا