فایلود

روش‌ های حذف هارمونیک در سیستم‌ های قدرت

مقاله ارایه شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

چکیده:
ﺑﺮاي از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن هارمونیک‌ها در سیستم‌های ﻗﺪرت به‌ طور ﺳﻨﺘﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﭘﺴﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ داراي ﻋﯿﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺳﺮي ﯾﺎ ﻣﻮازي ﺑﺎ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﻪ آن‌ ها و ﻏﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي رﻓﻊ اﯾﻦ ﻋﯿﻮب از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي اﮐﺘﯿﻮ، ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ سری ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ولتاژ کنترل‌شده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎر غیرخطی به‌صورت سری ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ولتاژ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ موردنیاز را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺰرﯾﻖ می‌کنند.
ﺑﺎ بررسی‌های انجام‌شده ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ سری در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ تولیدکننده ولتاژ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ داراي ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺌﻮري ﺗﻮان لحظه‌ای جهت ﮐﻨﺘﺮل ﻓﯿﻠﺘﺮ اﮐﺘﯿﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﺪون ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ داراي ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮده وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل و ﯾﺎ وﺟﻮد ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮏ، برای داشتن ولتاژ متعادل در سیستم نیاز به تغییر استراتژی کنترلی وجود دارد.
واژه‌های کلیدی: هارمونیک؛مدل سازی؛ فیلتر پسیو؛ فیلتر اکتیو؛ فیلتر اکتیو سری

فهرست مطالب:
چکیده
۱٫ مقدمه
۲٫ روش‌های مختلف مدل‌سازی
۲٫۱٫ مدل منبع جریان ثابت
۲٫۲٫ مدل فرکانسی ماتریس ادمیتانس
۳٫ روش‌های متعادل‌سازی بار
۳٫۱٫ متعادل‌سازی بار با استفاده از فیلترهای اکتیو
۳٫۲٫ زمین کردن سیم نول در طول شبکه
۳٫۳٫ روش‌های نوین
۴٫ مقایسه جبران سازهای جریانی و ولتاژی
۵٫ بررسی و تشریح مدل پیاده سازی شده
۶٫ بررسی و تشریح مدل سیستم کنترلی
۷٫ خروجی های مدل
۸٫ نتیجه‌گیری
منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا