فایلود

تحليل رابطه عوامل شغلي با تعهد سازماني بر اساس مدل ويژگي هاي شغلي

چکیده:
در متون تحقیقی اخیر، نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کنندۀ خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل می باشد. تعهد و پایبندی مانند رضایت شغلی، دو طرز تلقی نزدیک به هم هستند که به رفتارهای مهمی مانند جا به جایی و غیبت اثر می گذارند.
همچنین تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدّت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد کارکنان را به سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیّت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.
اندیشۀ مدیریت موضوع اصلی در نوشته های مدیریت است. این اندیشه یکی از ارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان بر اساس ملاک تعهد، ارزشیابی می شوند.
به دلیل اهمیّت تعهد کارکنان در سازمانها و تأثیر آن بر افزایش عملکرد، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان، در این پژوهش به تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی پرداخته ایم تا از این طریق بتوان تعهد سازمانی کارکنان را افزایش داده و این منبع گرانبها را برای سازمان حفظ کنیم. چرا که ارتقا ابعاد ویژگی های شغلی، به دلیل اینکه سبب با معنی تلقی شدن کار، ایجاد احساس مسئولیت و آگاهی از نتایج  عملکرد برای فرد می گردد در  او ایجاد انگیزش کرده و این نیروی انگیزشی سبب رضایت شغلی، بهبود عملکرد، ترک خدمت و غیبت کمتر و در نهایت سبب تعهد کاری بیشتری می گردد.
این تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه و پرسشنامه است.      
جامعۀ آماری تحقیق شامل ۴۴۰ نفر و نمونۀ آماری تحقیق شامل ۱۱۲ نفر از کارکنان بانکهای ملی شهرستان اصفهان می باشد، که ۳۶% این افراد را زن و ۶۴% را مرد تشکیل می دهند و بر حسب تحصیلات به چهار طبقۀ دیپلم (۳۱/۴%)، فوق دیپلم (۱۰/۲%)، لیسانس (۵۱/۷%) و فوق لیسانس و بالاتر (۶/۸%) تقسیم شده اند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شده است که با تجزیه و تحلیل های انجام شده مشخص شد که ویژگی های شغلی چون تنوّع مهارت، اهمیّت وظیفه، هویت وظیفه، بازخورد و استقلال با تعهد سازمانی کارکنان با ضریب همبستگی(۰/۱۸) و با تعهد عاطفی کارکنان با ضریب همبستگی (۰/۴۰) ارتباطی معنی دار دارد. و هیچگونه رابطه ای بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان یافت نشد.
در انتها به مدیران سازمان پیشنهاداتی شده است تا از طریق ارتقا ابعاد پنج گانۀ شغلی، تعهد عاطفی کارکنان و بالطبع تعهد سازمانی کارکنان را افزایش دهند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان موضوع
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه ها یا سوالهای تحقیق
هدف اصلی تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه
قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق
منابع گرد آوری اطلاعات
سوابق مربوط
روش تجزیه و تحلیل داده ها
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح
منابع تحقیق
فصل دوم: ادبیات موضوع
مقدمه
تعهد سازمانی
ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی
تعهد عاطفی
تعهد مستمر
تعهد هنجاری
عوامل موثر بر تعهد سازمانی
عوامل موثر بر تعهد عاطفی
عوامل موثر بر تعهد مستمر
عوامل موثر بر تعهد هنجاری
انواع تعهد
دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی
دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی
تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی
الگوهای چند بعدی
سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی
راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی
مفهوم تعهد حرفه ای
دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی
دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی
فرایند ایجاد تعهد سازمانی
نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
تعهد سازمانی و عملکرد شغلی
تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی
تعهد سازمانی و ماهیت شغل
تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان
تعهد سازمانی و غیبت کارکنا
تعهد سازمانی و ترک خدمت
نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی
ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی
تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت
زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان
طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی
شکلهای تعهد
تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری
تعهد عاطفی و ابزاری
مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی
فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد
توسعه تعهد سازمانی منتج شده
دلایل نظری وعملی مدل
استنتاج عملی
ویژگی های شغلی
نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی
مدل خصوصیات ویژه شغل
تئوری ویژگی های شغل
نظریه ویژگی های ضروری شغل
الگوی ویژگی های شغلی
طراحی مجدد مشخصه های شغل
ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی
مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی
با معنی تلقی نمودن کار
احساس مسئولیت
آگاهی از نتایج انجام کار
توان انگیزشی شغل یا  MPS
عوامل و عناصر تعدیل کننده
دانش و مهارت
شدت نیاز به رشد
رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل
نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل
اثر بخشی کار
کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت
اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی
ترکیب وظایف
تشکیل واحد های طبیعی کار
برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری
گسترش عمودی مشاغل
باز نمودن کانالهای بازخورد
منابع تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
معرفی سازمان
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
اندازه نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری تحقیق
روایی و پایایی
آزمون پایایی تحقیق
منابع تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
بررسی توصیفی اطلاعات
بررسی استنباطی اطلاعات
فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی ۱: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی ۲: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد
فرضیه فرعی ۳: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد
بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی
بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی
رگرسیون و مدل سازی خطی
تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان
بررسی صحت معادله رگرسیون
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی
پیشنهادات
پیشنهاداتی به مدیران سازمان
پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران
پیوستها
پرسشنامه تحقیق
تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها
فهرست جداول
فهرست نمودار ها
فهرست اشکال
منابع فارسی

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا