جم فایل

تحقیق رضایتمندی دانشجویان از دانشگاه

تحقیق ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین، این فایل با فرمت Word، با حجم ۲۷ صفحه و قابل ویرایش می باشد

بخشی از متن:

رشد و توسعه نظام های آموزشی یکی از وجوه مشخص عصر ماست . این امر به ویژه در چند دهه اخیر به مساله ای مهم مبدل شده است. فراگرد آموزش و رضایت با انسان سروکار دارد و چون انسان موجودی پیچیده است از این رو نظام آموزشی سنجیده وعقلانی که دارای هدف های روشن و برنامه مشخصی است ایفای وظایف و فعالیت های آموزشی و راهبری انها باید به افراد شایسته و صاحب صلاحیت سپرده شود . تعجب آور نیست که در چند دهه اخیر بر اثر ضرورت توجه به جوانب کیفی آموزش وپرورش ‚مسائل برنامه ریزی و مدیریت آموزشی به موضوعات مهم‚ قابل اعتبار و حیاتی تبدیل شده اند . در نتیجه نیاز به تربیت مدیران شایسته و برنامه ریزی های اساسی و نیز به کارگیری اساتید توام با روشهای نوین و اثر بخش در سطوح مختلف آموزشی مورد تاکید روز افزون قرار گرفته است

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان رضایتمندی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور ارومیه از مجموعه دانشگاه و مسئولین انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، ۶۷۲ نفر از دانشجویان دانشگاه به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از طبقات به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه رضایت مندی دانش جویان استفاده شده است. برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری، پرسشنامه رضایت مندی۸۳/۰=α بدست آمد. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سوالات پژوهش و با استفاده از آزمون T یک طرفه و T مستقل تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که : رضایت دانشجویان دختر از عوامل بهداشتی و عوامل روانی خدمات آموزشی و رفاهی پایین می باشددر مقابل دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور ارومیه نسبت به عوامل فیزیکی و بهداشتی عدم رضایت و همچنین نسبت به عوامل برانگیزاننده یا همان عوامل روانی خدمات آموزشی و رفاهی دانشگاه ناراضی هستند.درواقع اختلاف معناداری بین رضایت دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور واحد ارومیه و دانشجویان دختر از خدمات آموزشی و رفاهی دانشگاه وجود دارد.

این تحقیق شامل مباحث زیر می باشد:

چکیده

مقدمه

بيان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

ادبیات پژوهش

رضايت مراجعان سازمان هاي دولتي

نظريه هاي رضايت مندي

هاثورن- وروم

مطالعات هرزبرگ

مطالعات مازلو

روش جمع آوری اطلاعات

روش تحقیق

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

حجم نمونه و جامعه آماری

آزمون مقایسه میانگین یک جامعه

آزمون فرضیات

منابع

باريکاني, آمنه,۱۳۸۳٫ کفاشي, احمد. بررسيرضايت‌منديمراجعين به مراکز بهداشتيدرماني تابعه دانشگاه علوم پزشکيايران, مجله علمي سازمان نظام پزشکيجمهورياسلاميايران,دوره ۲۱, شماره ۴: ص ۲۷۰-۲۶۶٫
کورمن،۱۳۷۳روان شناسی صنعتی و سازمانی ، ترجمه دکتر حسین شکر شکن، انتشارات رشد.
عظیمی هاشمی، مژگان،۱۳۸۲دینداری و رضایت از زندگی در بین دانش آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس، درگز، نواحی ۵-۴-۷ مشهد.
خاکی غلامرضا / راهبردهای مجازی سازی دولت : مهمترین چالش پیشروی نظام اداری در برنامه چهارم توسعه / فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور شماره ۵۸ ، زمستان – ص ۲۳
رهنورد، فرج اله ۱۳۸۵٫ دیدمان مشارکت. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
مقاله مهرداد آقاجاني / ماهنامه پيام مدير موفق ، سايت آفتاب
سلطاني ، ايرج ۱۳۴۱ ، كتاب بهره وري منابع انساني ، اصفهان ، انتشارات اركان ۱۳۸۴
كنيان ،كيت ۱۳۷۷چگونه در كارمندان انگيزه ايجاد كنيم ، ترجمه قاسم كريمي تهران ، انتشارات قدياني
الواني ، سيدمهدي،۱۳۷۱ : مديريت مسائل عمومي ، فصلنامه مطالعات مديريت ، دانشگاه علامه طباطبائي تهران شماره ۶ ص ۲۲-۲۱
سيد مهدي و دانائي فرد حسن،۱۳۸۰ : گفتارهايي در فلسفه تئوري سازمان دولتي ، انتشارات صفار ، تهران چاپ اول
گانلر ،الوين ،۱۳۷۰جابه جايي قدرت ، ترجمه شهين دخت خوارزمي ، نشر ني ، تهران ، چاپ اول
خياط زاده ماهاني ، اكرم ،رضايت مشتري ، مجله تدبير ، سازمان مديريت صنعتي ، شماره ۱۴۱ ، بهمن ص ۷۵
فرهاد ن‍ژاد حاجيعلي ايراني ، ۱۳۷۸مقاله مديريت رضايتمندي مراجعان در سازمان هاي دولتي.
– certain c.balgarella مترجم اكرم حميديان ، ماهنامه پيام مديريت موفق.
Chambers R.(2003)Reflections on participatory rural appraisal experience in: Cornwall A, Partta G, editors. Path ways to participation.IDS, P.36-40.
Jiang, M. and Ting, E. (2000). A study of factors influencing students’ perceived learning in a web-based course environment. International Journal of Educational Telecommunications, 6(4), 317-338. 7. Ward, M.,
– www.manager_d.blogfa.com / www.staffing.persianblog.comn
– Fecikora( 2004 ) , an indexmethod for measurment of customer , the TQM magazine , volume number 1 , satisfaction
Gunawardena, C.N. and Zittle, F.J. (1997).Social presence as a predictor of satisfaction within a computer-mediated conferencing environment. The American Journal of Distance Education, 11(3), 8-26.
Zakersalehi GH &SalehiNajafabadiM )2011(. Strategies for international student admission in Iran. Available at: http://g-zakersalehi.ir/wp-content/uploads/2013/10/article1.pdf. .
Thomas A)2004(. Student satisfaction survey, report. Available at: http://www2.ul.ie/pdf/7647280 10.pdf. 200


دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا