فرا فایل

تحقیق بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها

توضیحات:
تحقیق رشته حسابداری با موضوع بررسی سیستم حسابداری در شهرداری ها، در قالب فایل Word و در حجم ۵۶ صفحه.

بخشی از چکیده:
حسابداري شهرداريها در مقام مقايسـه با حسـابداري بازرگاني جزئي از حسابداري دولتي ميبـاشد وكلـيه خصوصيـات قائل شده در كتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداري دولتي در مورد حسابداري شهـرداريها نيز صـادق است ولي حسـابداري شهرداريهـا در مقايسـه با حسـابداري دولتـي داراي ويژگي خاص ميباشد. دستگاه هاي اجرائي دولتي كه اعتبار بودجه برنامه اي آنان از محـل اعتبار كل كشور تأمين و پرداخت ميگردد ايجاد كننده تعهدات و پرداخت كنندة هزينـه هاي انجـام شـده خـواهنـد بود و هزينـه هاي انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مينمايد و درآمد دولت در دستـگاه ديگـري متمـركـز ميگـردد. در صورتيكـه در شهـرداريها حسابداري درآمـد و هزينـه در يك واحد مالـي مجتـمع و در دفـاتر منعـكس خواهـد شد و ميتـوان حسـاب هاي درآمد شهـرداري را توأم يـا غيـرمتمـركز و به طور جداگانه عمل نمـود.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱- شهرداری
۱-۱-۱- معاون اداری و مالی
۲-۱-۱- معاون عمرانی
۱-۱-۱-۱-مدیر امور مالی
۲-۱-۱-۱-۱-واحد حسابداری
۳-۱-۱-۱-۱- واحد درآمد
۲-۱-۱-۱- مدیر امور اداری
۱-۲-۱-۱-۱-دایره کارگزینی
۲-۲-۱-۱-۱- دبیر خانه
۳-۲-۱-۱-۱- روابط عمومی
۴-۲-۱-۱-۱- بایگانی
۵-۲-۱-۱-۱-طرح و برنامه
۱-۲-۱- واحد ذیحسابی
۲-۲-۱-واحد رایانه
۳-۲-۱- حراست
۴-۲-۱- املاک
۳-۱-مراحل واگذاری یک پروژه به پیمانکار
۲-۳-۱-نحوه نظارت مرکز بر مناطق
فصل دوم-سازمان مالي شهرداري ها
۱-۲- بودجه و اعتبارات
۲-۲- درآمد
۳-۲- حسابداري
۴-۲- خزانه
۵-۲- تداركات يا كارپردازي
۶-۲- حسابرسي داخلي
۷-۲- اموال
۸-۲- شعب و تعداد كاركنان امور مالي
فصل سوم-سرفصل حسابهاي دفتر كل و دفتر معين
۱-۳-بانك
۲-۳-تنخواه گردان
۳-۳-بدهكاران
۴-۳-درآمدهاي پيش بيني شده
۵-۳-پيش پرداختها
۶-۳-اسناد دريافتي
۷-۳-مازاد بودجه
۸-۳-درآمدها
۹-۳-پيش دريافتها
۱۰-۳-بستانكاران
۱۱-۳-حسابهاي انتظامي دارايي هاي ثابت
۱-۸-۳-دفتر معين درآمد
۲-۸-۳-دفتر معين هزينه
فصل چهارم-حسابداري اموال
۱-۴-ادارة امور اموال شهرداري
۲-۴-ثبت اموال در دفاتر
۳-۴-تهية گزارش سالانة اموال و ثبت آنها در دفاتر
۴-۴-استهلاك اموال
فصل پنجم-سازمان و طرز گردش كار حسابرسي در شهرداريها
۱-۵- انتخاب مدير مالي يا رئيس حسابداري
۲-۵- انتخاب حسابرس داخلي
۳-۵-تشكيل گروه حسابداران متخصص
۴-۵- واحد حسابرسي شهرداريها در وزارت كشور
۵-۵-حسابرسي داخلي
۶-۵-برنامة حسابرسي
۷-۵-پرسشنامة حسابرسي
۱-۷-۵-در مورد اموال و ماشين آلات
۲-۷-۵-در موارد اوراق بهادار وساير سرمايه گذاريها
۳-۷-۵-در مورد وجوه نقدي و حساب جاري
۴-۷-۵-در مورد حسابهاي دريافتي ( بدهكاران ) و اسناد دريافتي
۵-۷-۵-در مورد موجوديها
۶-۷-۵-درمورد خريدها
۷-۷-۵-در مورد پيش پرداخت بيمه
۸-۷-۵-در مورد اسناد پرداختي
۹-۷-۵-در مورد حسابهاي پرداختي ( بستانكاران )
۱۰-۷-۵-در مورد درآمد ها
۱۱-۷-۵-درمورد حقوق و دستمزد
۱۲-۷-۵-در مورد هزينه ها
فصل ششم -برنامه و فعاليتها
۱-۶-وظایف، برنامه، فعالیت و طرح
۲-۶-طبقه بندي درامد شهرداري ها و شمارة قرارداري آنها
۳-۶-لزوم رعايت فهرستهاي طبقه بندي و شماره هاي قراردادي آنها
۴-۶-مبنا قرار دادن برنامه در تنظيم بودجه
۵-۶-حقوق
۱-۵-۶-طريقه پرداخت مساعده
۲-۵-۶-اضافه كار
۶-۶-محدوديتهاي تراز عمليات
۷-۶-مراحل كشف اشتباهات
۸-۶-چگونگي اصلاح اشتباهات در دفاتر
۹-۶-عمليات حسابداري پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفين
۱-۹-۶-نحوه پرداخت
۱۰-۶-عمليات حسابداري سپرده ها (حسابهاي مستقل براي وجوه سپرده)
۱۱-۶-عمليات حسابداري درآمد و هزينه اختصاصي (حسابهاي مستقل براي درآمد و هزينه اختصاصي)
۱۲-۶-عمليات حسابداري بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي
۱-۱۲-۶-صورت مغايرت بانكي
۲-۱۲-۶-تعريف صورت مغايرت

نکته: این فایل فاقد فهرست منابع می باشد.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا