نیکان لینک

تحقیق بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در منطقه ۱۸ شهرداری تهران

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در منطقه ۱۸ شهرداری تهران،
در قالب word و در ۱۳۸ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

فصل اول:
۱-۱- بیان مسئله
۱-۳- اهداف تحقیق
۱-۴- سوالات تحقیق
۱-۴- چارچوب نظری تحقیق
۱-۵- مدل مفهومی تحقیق
۱-۶-فرضیه های تحقیق
۱-۷-تعریف عملیاتی و مفهومی متغیر های تحقیق

فصل دوم:
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه
بخش اول: مبانی نظری مشارکت اجتماعی
تعاریف مفهومی و نظری مشارکت اجتماعی از دیدگاه نظریه پردازان
تاریخچه مشارکت اجتماعی
اهمیت مشارکت اجتماعی در اسلام
ویژگی های مشارکت
ديدگاه هاي نظري درباره مشاركت
موانع مشاركت
دولت و مشارکت
پیش نیازهای مشارکت
تجارب مشارت در بعضی کشورها
اندیشه های مهم در مشارکت
اهداف معنوی (اخلاقی) مشارکت
اهداف اقتصادی مشارکت
تصمیم گیری و وفاق اجتماعی
الگوهای مشارکت
بخش دوم: مبانی نظری اعتماد
تعریف اعتماد
مفهوم اعتماد
مبانی نظری اعتماد
جیمز کلمن 
آنتونی گیدنز (سطح میانه)
فرانسیس فوکویاما
بخش سوم: تحقیقات پیشین
الف: تحقیقات انجام شده در خارج

فصل سوم:
روش تحقیق
مقدمه
۳-۲- جامعه آماري
۳-۳- نمونه آماري
۳-۴- روش نمونهگيري
۳-۵- روش جمع آوري داده ها
۳-۶- ابزار سنجش تحقيق
۳-۷- روايي و پايايي پرسشنامه
۳-۷-۱- روايي
۳-۷-۲- پايايي
۳-۸- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
۳-۹- روش‌ها و آزمون هاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق
۳-۹-۱- آمار توصيفي
۳-۹-۲- آمار استنباطي
فصل چهارم:
۴-۱- يافته ‏هاي توصيفي
۴-۲- بررسي استنباطي داده ها
۴-۲-۱- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف)
۴- ۲-۲- بررسي وآزمون فرضيه‌هاي تحقيق(آزمون همبستگي)
۴-۲-۱-۱- آزمون فرضيه اصلي
۴-۲-۱-۲- آزمون فرضيه هاي فرعي
۴-۲-۳- آزمون میانگین  یک جامعه
۴-۲-۴- رگرسيون

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
مقدمه
۵-۱- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون همبستگي پيرسون
۵-۲- بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون میانگین یک جامعه
۵-۳- ارائه پيشنهادات
۵-۳-۱- پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق
۵- ۳-۲- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی
۵-۴- محدوديت هاي تحقيق

منابع و ماخذ
پیوست
چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در فعالیت های فرهنگی و اجتماعی منطقه ۱۸ شهرداری تهران بود. به این منطور ابتدا به تشریح ادبیات نظری مربوط به اعتماد پرداختیم و ابعاد پنج گانه ای برای آن با توجه نظریات موجود در نظر گرفته شد و سپس مبانی نظری مطرح در حوزه مشارکت اجتماعی بحث شد و سرانجام به بررسی تجربی روابط بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی پرداختیم. 

جامعه آماری این تحقیق منطفه ۱۸ شهرداری تهران می باشد که  دارای ۴۰۰۰۰۰ نفر جمعیت  می باشد. ابتدا یک نمونه ۳۴۵ نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر دو پرسشنامه می باشد که پرسشنامه اعتماد، استاندارد و پرسشنامه مشارکت اجتماعی محقق ساخته می باشد. 

روایی پرسشنامه ها  با استفاده از روایی محتوی توسط اساتید راهنما و مشاور تایید شدو پایایی  پرسشنامه ها با استفاده از آزمون کرونباخ انجام شد که ضریب کرونباخ برای پرسشنامه اعتماد  …. و برای پرسشنامه مشارکت اجتماعی …. می باشد که حاکی از پایایی هر دو پرسشنامه است. فرضیه های تحقیق که به این صورت بودند: بین ابعاد اعتماد و مشارکت اجتماعی، رابطه معناداری وجوددارد  که با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد تایید قرار گرفتند.

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا