نیکان لینک

تحقیق ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك

دانلود تحقیق با موضوع ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك،
در قالب word و در ۱۷۰ صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده ۱
مقدمه ۳

فصل اول:
۱-۱- تالاسمي ۸
۱-۲- اتيولوژي و سبب شناسي تالاسمي ۸
۱-۲-۱- خون شناسي ۹
۱-۲-۲- خون سازي و گلبولهاي قرمز ۱۰
۱-۳- تالاسمي و انواع آن ۱۰
۱-۳-۱ آلفا تالاسمي ۱۰
۱-۳-۲- بتا تالاسمي ۱۱
۱-۳-۲-۱ بتا تالاسمي مينور(سالم ناقل) ۱۱
۱-۳-۲-۲ – بتا تالاسمي ماژور( بيماري تالاسمي) ۱۲
۱-۳-۲-۳-بتا تالاسمي بينابيني ۱۳
۱-۴- تشخيص تالاسمي ۱۳
۱-۵- درمان تالاسمي ۱۳
۱-۶- فيزيولوژي عنصر آهن و اهميت آن در بدن انسان ۱۴
۱-۶-۱- مسموميت حاد آهني ۱۵
۱-۷- دسفرال ۱۶
۱-۷-۱- نحوه استفاده از داروي دسفرال ۱۷
۱-۷-۲-كاربردهاي داروي دسفرال در پزشكي ۱۸
۱-۷-۳- عوارض ناشي از داروي دسفرال ۱۹
۱-۷-۴- اقدامات احتياطي در مورد داروي دسفرال ۱۹
۱-۷-۵- ملاك توقف درمان بوسيله دسفرال ۲۰ 

فصل دوم:
۲-۱-  سيدرو فورها ۲۲
۲-۱-۱- هيدروكسامات ها ۲۴
۲-۱-۲- فنولات ها يا كاتكولات ها ۲۵
۲-۲- دسفري اكسامين ها ۲۶
۲- ۲-۱ – ساختمان دسفري اكسامين ۲۸
۲-۲-۲- دسفراكسامين بصورت آنتي اكسيدان ۲۸
۲-۲-۳ – خصوصيات فيزيكو و شيميايي دسفراكسامين ۲۹
۲-۲-۴- مكانيسم دسفراكسامين در جلوگيري از بيماريهاي با بار اضافي آهن ۲۹
۲-۲-۵- تشكيل راديكال  DFO nitroxide 30
۲-۳-  دسفري اكسامين B 31
۲-۳-۱- بيوسنتر دسفري اكسامين B 33
۲-۳-۲- ژن هاي كد كننده دسفري اكسامين B 33
۲-۴- توليد كننده هاي دسفري اكسامين ۳۴
۲-۵- اهميت آهن بر روي ميكروارگانيسمها ۳۵
۲-۶- مكانيسم عمل سيدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول ميكروارگانيسم ها ۳۶
۲-۷- توليد، استخراج و تخليص دسفري اكسامين B 37

فصل سوم:
۳-۱- اكتينوميست ها ۴۰
۳-۲- استرپتومايسس ها ۴۳
۳-۲-۱- پاتولوژي ۴۳
۳-۲-۲ – مرفولوژي و ساختمان ۴۳
۳-۲-۳- مشخصات كلني ۴۵۴
۳-۲-۴- اسپورزايي ۴۷
۳-۲-۵- تركيبات پوشش سلولي ۴۹
۳-۲-۶- تغذيه و فاكتورهاي موثر بر رشد و خصوصيات فيزيكوشيميايي ۴۹
۳-۲-۶-۱- تغذيه ۴۹
۳-۲-۶-۲- اكسيژن ۵۰ 
۳-۲-۶-۳ – رطوبت ۵۰
۳-۲-۶-۴- دما ۵۱
۳-۲-۶-۵- pH 51
۳-۲-۶-۶- اكولوژي ۵۲
۳-۲-۶-۷- بيولوژي توسعه يافته استرپتومايسس ۵۳
۳-۲-۷- انواع فرآورده هاي ميكروبي ۵۶
۳-۲-۷-۱- متابوليت هاي اوليه ۵۶
۳-۲-۷-۲- متابوليت هاي ثانويه ۵۶
۳-۲-۷-۲-۱- آنتي بيوتيك ها ۵۸
۳-۲-۷-۲-۱-۱- فيزيولوژي و تنظيم توليد آنتي بيوتيك ۵۸
۳-۲-۷-۳- آنزيم ها ۶۳
۳-۲-۷-۳-۱- پروتئازها ۶۳
۳-۲-۷-۳-۱-۱- پروتئازهاي اسيدي ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۱-۱- رنين ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۲- پروتئازهاي خنثي ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۳- پروتئاز های قلیایی ۶۷
۳-۲-۷-۳-۱-۳-۱- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی ۶۸
۳-۲-۷-۳-۱-۳-۲- تعیین فعالیت پروتئاز قليايي ۶۹
۳-۲-۷-۳-۱-۴- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها ۶۹
۳-۲-۷-۳-۱-۵- تجزیه ۷۱
۳-۲-۷-۳-۱-۶- پروتئاز ها و استرپتومایسسها ۷۱
۳-۲-۸- محيط كشت  تخمیر صنعتی ۷۱
۳-۲-۸-۱- نيازهاي غذايي ميكروارگانيسم‌ها ۷۱
۳-۲-۸-۱-۱- كربن ۷۴
۳-۲-۸-۱-۱-۱- منابع کربن و استرپتومایسس ها ۷۷
۳-۲-۸-۱-۲-نيتروژن ۷۸
۳-۲-۸-۱-۲-۱-  منابع نيتروژن و استرپتومايسس ها ۸۰
۳-۲-۸-۱-۳- هيدروژن و اكسيژن ۸۰ 
۳-۲-۸-۱-۴- مواد معدني ۸۰
۳-۲-۸-۲-تنظيم كننده هاي متابوليكي ۸۱
۳-۲-۸-۳- ضد كف ها ۸۲
۳-۲-۹- بیوسنتز  در استرپتومايسس ها ۸۳

فصل چهارم:
۴-۱- دستگاه هاي مورد استفاده ۸۶
۴-۲- وسايل مورد استفاده ۸۶
۴-۳ – محيط هاي كشت مايع براي رشد باكتري ۸۸
۴-۴- محيط هاي كشت جامد براي رشد باكتري ۸۹
۴-۵- محيط هاي جامد براي توليد اسپور ۸۹
۴-۶- مواد لازم جهت رنگ آميزي گرم ۹۰
۴-۷- مواد لازم جهت استفاده از ميكروسكوپ نوري ۹۱
۴-۸- محيط مورد استفاده جهت شناسايي كيفي دسفري اكسامين: محيط Des4 91
۴-۹- محيط مورد استفاده جهت اندازه گيري توليد دسفري اكسامين محيط Soy bean 91
۴-۱۰- مواد لازم جهت نگهداري و ذخيره باكتري ها ۹۲
۴-۱۱- معرف هاي دسفري اكسامين ۹۲
۴-۱۲- مواد لازم جهت رسم منحني استاندارد دسفري اكسامين B 92
۴-۱۳- مواد لازم جهت استخراج دسفري اكسامين ۹۲
۴-۱۴- مواد لازم جهت تهيه محلول Lysing Buffer 93
۴-۱۴-۱ – مواد لازم جهت تهيه محلول Tris Hcl 93
۴-۱۵- محلول كازئين %۵/۰ دربافر فسفات ۹۳
۴-۱۵-۱- بافر فسفات (PBS) 93
۴-۱۶- محلول لوري (Lowry) 93

فصل پنجم:
۵ – ١- تهيه و آماده سازي سويه استرپتومايسس پيلوسوس ۹۸
۵ ـ ٢ ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي سويه استرپتومايسس پيلوسوس ۹۸
۵-٢-١- خصوصيات ماكروسكوپي ۹۹
۵- ٢-١-١- كشت استرپتومايسس پيلوسوس بر روي محيط جامد ۹۹ 
۵-٢-١-٢- كشت استرپتومايسس پيلوسوس در محيط مايع ۹۹
۵-٢-٢ خصوصيات ميكروسكوپي ۹۹
۵-٢-٢-١- تهيه لام از محيط كشت جامد ۹۹
۵-٢-٢-٢- تهيه لام از محيط كشت مايع ۱۰۰
۵ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آميزي گرم ۱۰۰
۵ ـ ٣ـ تهيه مايع تلقيح ۱۰۰
۵ ـ ٣ـ ١ـ تهيه محيط ذخيره ۱۰۱
۵ ـ ٣ـ ٢ـ تهيه سوسپانسيون اسپور ۱۰۱
۵ـ ٤ـ رسم منحني رشد استرپتومايسس پيلوسوس ۱۰۱
۵ـ ٥ـ بررسي تغييرات  pH در محيط كشت Soybean 102
۵ـ ٦ـ توليد دسفري اكسامين توسط استرپتومایسس پيلوسوس ۱۰۲
۵ـ ٦ـ ١ـ تشخيص كيفي دسفري اكسامين ۱۰۲
۵ـ ٦ـ ٢ـ سنجش ميزان توليد دسفري اكسامين در هر روز ۱۰۳
۵-۶-۳- رسم منحني استاندارد دسفرال ۱۰۳
۵-٧ـ استخراج دسفري اكسامين بوسيله فنل-كلروفرم ۱۰۴
 5 ـ ٧ـ ١ـ مزتیله كردن دسفري اكسامين ۱۰۵
۵-۸- تعيين وجود دسفري اكسامين B در ماده استخراج شده ۱۰۵
۵ـ ٩ـ  بهينه سازي محيط كشت توليد دسفري اكسامين ۱۰۷
۵ـ ٩ـ ١ـ بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين ۱۰۷
۵ ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين در يك محدوده غلظت ۱۰۷
۵ـ ٩ـ ٢ـ بررسي اثر اسيدآمينه ترئونين و اسيد آمينه لوسين و ويتامين تیامینB1)  ( برتوليد دسفري اكسامين ۱۰۸
۵ ـ ٩ـ ٣ـ بررسي گلوكز و ملاس و سوكروز بر توليد دسفري اكسامين ۱۰۸
۵ـ ٩ـ ٤ـ بررسي اثر شلاته كننده هاي كاتيون بر تولید دسفری اکسامین ۱۰۸
۵ ـ ٩ـ ٥ـ  استفاده از محيط كشت عصاره مخمر به جاي استفاده از محيط كشت Soybean 109
۵ ـ ٩ـ ٦ـ بررسي اثر مواد معدني مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين ۱۰۹
۵ ـ٩ـ٦ـ١ـ بررسي تاثير مواد معدني در غلظت هاي مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين ۱۱۱ 
۵ ـ ١٠ – بررسي پروتئاز توليدي از استرپتومايسس پيلوسوس در حضور شلاته  كننده ها و مواد معدني مختلف ۱۱۲
۵ ـ ١٠ـ ١ـ كشت باكتري و سنجش پروتئاز ۱۱۲
۵ ـ ١٠ـ ۲ـ تخليص كازئين ۱۱۳

فصل ششم:
۶ـ ١ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي ماكروسكوپي استرپتومایسس پيلوسوس ۱۱۵
۶ـ ١ـ ١¬ـ خصوصيات ماكروسكوپي سويه استاندارد بر روي محيط كشت جامد ۱۱۵
۶ ـ ١ـ٢ـ خصوصيات ماكروسكوپي سويه استاندارد در محيط كشت مايع ۱۱۵
۶ ـ ٢ـ بررسي خصوصيات مرفولوژيكي ميكروسكوپي استرپتومایسس پيلوسوس ۱۱۶
۶ ـ٣ـ رسم منحني رشد استرپتوماسيس پيلوسوس در محيط كشت MYB 116
۶-۴- رسم منحني pH بر حسب زمان در محيط كشت Soybean حاوي سويه استرپتومايسس پيلوسس ۱۱۸
۶ ـ ٥ـ تشخيص كيفي و كمي دسفري اكسامين توليدي ۱۲۰
۶-۵-۱- تشخيص كيفي و توليد و يا عدم توليد دسفري اكسامين ۱۲۰
۶ـ٥ـ۲ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال ۱۲۰
۶ـ٥ـ۳ـ میزان دسفري اكسامين توليدي در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محيط Soy bean 121
۶-۶- نتايج مربوط به استخراج دسفري اكسامين توليد شده توسط سويه استرپتومايسس پيلوسوس ۱۲۲
۶-۶-۱- نتايج مربوط به تأييد وجود دسفري اكسامين B در ماده استخراج شده ۱۲۲
۶-۷-  بهينه سازي محيط كشت توليد دسفري اكسامين ۱۲۴
۶-۷-۱  بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين ۱۲۴
۶-۷-۱-۱- بررسي اثر اسيد آمينه ترئونين بر توليد دسفري اكسامين در يك محدوده غلظت ۱۲۴
۶ـ۷ـ ٢ـ بررسي اثر اسيد آمينه هاي ترئونين و لوسين و ويتامين تيامين (B1 ) 126
۶ ـ ۷ـ٣ـ بررسي گلوكز ، ملاس، سوكروز بر توليد دسفري اكسامين ۱۲۶
۶ـ ۷ـ ٤ـ بررسي اثر شلاته كننده هاي كاتيون بر ميزان توليد دسفري اكسامين ۱۲۷
۶ـ ۷ـ ٥ـ استفاده از محيط كشت عصاره مخمر به جاي استفاده از محيط كشت Soybean 128
۶ ـ ۷ـ ٦ـ بررسي اثر مواد معدني مختلف بر ميزان توليد دسفري اكسامين ۱۲۸
۶ – ۷ – ۶ – ۱ – بررسي اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر ميزان توليد دسفري اكسامين ۱۳۰ 
۶ـ۸ـ بررسي پروتئاز توليدي از استرپتومايسس پيلوسوس در حضور شلاته‌كننده و مواد معدني مختلف ۱۳۹

فصل هفتم:
– بحث و نتيجه گيري ۱۴۳
– پيشنهادات ۱۴۷
– فهرست منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا