فایلود

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

چکیده:
در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند بخش، باید بدانند که چگونه افراد  اعتماد افراد دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درک می کنند. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه اعتماد فردی و تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان صورت گرفته است. بر این اساس یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. از بعد میدانی، جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به منظور  اعتماد به ابزار سنجش ، روایی محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (به ترتیب اعتماد فردی و تیمی و تعهد، ۰/۷۲=α و عملکرد۰/۹۰=α) مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری ۲۰۵ نفر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون لجستیک ، دو جمله¬ای، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در این تحقیق بین اعتماد تیمی و فردی و تعهد بر عملکرد کارکنان  تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان رابطه مثبت وجود ندارد.
کلید واژه‎ها: اعتماد فرد، اعتماد تیمی، تعهد کار کنان، عملکرد کارکنان

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه    
1-2 بیان مساله   
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق   
1-4 اهداف تحقیق   
1-4-1 هدف اصلی تحقیق   
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق   
1-5 پرسشهای تحقیق   
1-5-1 پرسش اصلی تحقیق   
1-5-2 پرسشهای فرعی تحقیق   
1-6 متغییرها   
1-7 فرضیه های تحقیق   
1-7-1 فرضیه های اصلی   
1-7-2 فرضه های فرعی   
1-8 تعاریف و مفاهیم   
1-8-1 تعاریف و مفاهیم و واژه های عملیاتی   
1-8-2 تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتماد    
1-8-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی تیم     
1-8-4 تعاریف مفهومی و عملیاتی تعهد    
1-8-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی گروه    
1-8-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد    
1-9 مدل تحقیق    
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه    
2-2- بخش اول: اعتماد    
2-2-1 تعاریف اعتماد    
2-2-2- اعتماد از دیدگاه فلسفه    
2-2-3 اعتماد از دیدگاه تکاملی    
2-2-4 اعتماد از دیدگاه روان شناسی اجتماعی    
2-2-5 مدلهای اعتماد    
2-2-6 افسانه های اعتماد      
2-2-7 کارکرد اعتماد    
2-2-8 اعتماد کارکرد دو عامل است : شخصیت و صلاحیت    
2-2-9 پنج موج اعتماد    
2-2-9-1  اعتماد به خود    
2-2-9-2 شرافت چیست؟    
2-2-9-3 نیت    
2-2-9-4 توانمندی ها    
2-2-9-5 نتایج    
2-2-10 اعتماد در رابطه    
2-2-10-1 صاف و پوست کنده حرف زدن    
2-2-10-2 نشان دادن احترام    
2-2-10-3 خلق شفافیت    
2-2-10-4 جبران اشتباهات    
2-2-10-5 نشان دادن وفاداری    
2-2-10-6 بهتر شدن    
2-2-10-7  مواجهه با واقعیت    
2-2-10-8 توضیح انتظارات     
2-2-10-9  جواب گویی در مقابل اعمال خود    
2-2-10-10 اول گوش کن    
2-2-10-11 پای بندی به تعهد    
2-2-10-12 تقدیم اعتماد    
2-2-11 ابعاد اعتماد    
2-2-11-1 صداقت    
2-2-11-2 شایستگی    
2-2-11-3 ثبات     
2-2-11-4 وفاداری     
2-2-11-5 رک و راست بودن    
2-2-12 انواع اعتماد در سازمان    
2-2-12-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی    
2-2-12-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی    
2-2-12-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی    
2-2-13 مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد    
2-2-13-1 مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز     
2-2-13-2 جنبه های شخصی اعتماد    
2-2-14 جنبه های مدیریتی اعتماد    
2-2-15 ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد    
2-2-15 مدل مبتنی بر ارزش ها ، نگرش ها و حالات    
2-2-16 ارزش ها و نقش آنها در اعتماد    
2-2-16-1 تعریف ارزش    
2-2-16-2 سیستم ارزش    
2-2-16-3 چگونگی تاثیر ارزش‎ها بر اعتماد     
2-2-17 نگرش ها    
2-2-17-1 تعریف نگرش    
2-2-17-2 ارتباط نگرش و اعتماد در زمینة سازمانی    
2-2-18 حالات و احساسات    
2-2-18-1 توصیف حالات و احساسات    
2-2-18-2 دلایل اصلی نقش حالات و احساسات در تجربة اعتماد    
2-2-18-3 عام و خاص یودن حالات و احساسات    
2-2-19 ارتباط ارزش‎ها، نگرش‎ها و حالات    
2-2-20 اعتماد سازی    
2-2-20-1 فرهنگ‎سازی    
2-2-20-2 رهبری    
2-2-20-3 ایجاد ارتباطات    
2-2-21 شیوه‎های اعتماد سازی    
بخش دوم: اعتماد تیمی
۲-۳ تیم چیست ؟    
2-3-1 تعاریف و مفاهیم تیم    
2-3-2 عوامل حیاتی در موفقیت تیم    
2-3-3 مراحل شکل گیری تیم های کاری    
2-3-3-1  شکل گیری    
2-3-3-2 طوفان زایی    
2-3-3-3 هنجار سازی    
2-3-3-4 عمل انجام پذیری    
2-3-3-5  مشخصات تیم های مؤثر    
بخش سوم: تعهد
۲-۴ تعاریف و مفاهیم تعهد    
2-4-1 انواع تعهد    
2-4-2 انواع تعهد سازمانی    
2-4-3 ابعاد تعهد    
2-4-4  اجزاء تعهد    
2-4-5 مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
2-4-6 مطالعه مودی و همکاران    
2-4-7 مطالعه کری و همکاران    
2-4-8 مطالعات آلن و می یر    
2-4-9 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی    
2-4-9-1 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    
2-4-10 دیدگاه بکر و بیلینگس    
2-4-11 الگوی تک بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12 الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12-1 مدل اریلی و چتمن     
2-4-12-2 مدل آنجل و پری    
2-4-12-3  مدل سه بخشی می یر و آلن    
2-4-12-4  مدل مایر و شورمن    
2-4-12-5  مدل پنلی و گولد    
2-4-12-6 سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی    
بخش چهارم : عملکرد
۲-۵ عملکرد شغلی    
2-5-1 مفهوم عملکرد    
2-5-2 عملکرد و بهره وری    
2-5-3 ابعاد عملکرد شغلی    
2-5-4 عوامل کلیدی در عملکرد شغلی    
2-5-5 رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت   
2-5-6 هدف و عملکرد    
2-5-7 اثرات عملکرد و تبعات آن   
2-5-8 مدیریت عملکرد   
2-5-9 اندازه گیری عملکرد     
2-5-10 هدف ارزیابی عملکرد    
2-5-11 مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    
2-5-12 منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-12-1 اطلاعات عینی مربوط به تولید    
2-5-12-2 اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان    
2-5-13 نظریه های ارزشیابی عملکرد    
2-5-13-1 دسته اول : نظریه ارزشیابی مستقیم عملکرد    
2-5-13-2 دسته دوم : ارزشیابی مشخصات فردی    
2-5-13-3- دسته سوم : ارزیابی فرایند یا نحوه انجام کار    
2-5-14 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ؟    
2-5-14-1 بازخورد ۳۶۰ درجه ای    
2-5-15 فنون و روش های ارزیابی    
2-5-15-1 روش مقیاسی    
2-5-15-2 روش درجه بندی    
2-5-15-3 روش توزیع اجباری    
2-5-15-4 روش انتخاب اجباری    
2-5-15-5 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف    
2-5-15-6 روش رویدادهای سرنوشت ساز    
2-5-15-7 ممیزی (ارزشیابی) مدیریت      
2-5-16 خطاها و مسائل بالقوه ارزشیابی عملکرد    
2-5-16-1 خطای زمان رویداد     
2-5-16-2 شاخص منحصر به فرد    
2-5-16-3 خطای گرایش مرکزی    
2-5-16-4 خطای مربوط به آسان گیری یا سخت گیری    
2-5-16-5 خطای هاله ای    
2-5-16-6 تعصبات شخص ارزیاب    
2-5-16-7 خطای شبیه سازی    
2-5-16-8 خطای مقابله     
2-5-17 کارکنان در چه فواصل زمانی باید ارزشیابی شوند؟    
2-5-18 آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-19 تاریخچه سازمان تحقیقات آموزش وترویج    
2-5-20 شرح وظايف و اهداف  سازمان    
2-5-21 سابقه تحقیق    
2-6 بخش پنجم : پیشینه تحقیق    
2-6-1 پیشینه تحقیق در ایران    
2-6-3 مدل مفهومی تحقیق    
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه   
3-2 روش تحقيق   
3-3 جامعه آماري   
3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    
3-5 ابزار گردآوري اطلاعات    
3-6 پايايي و روايي ابزار اندازه گيري    
3-7 روش آماري مورد استفاده    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه    
4-2 آمار توصیفی    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه    
5-2 تفسیر نتایج    
5-2-1 نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان    
5-2-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق    
5-2-3 یافته های جانبی تحقیق    
5-2-4 نتیجه گیری    
3-5 پیشنهادها    
5-3-1 پیشنهادها به سازمان    
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    
5-4 محدودیت های تحقیق    
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست ها
چکیده لاتین
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست شکل‌ها

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا