فایلود

بررسی پخش بار در سیستم توزیع و روش های کاهش تلفات شبکه

پیشگفتار:
پخش بار در سیستم توزیع، همواره از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مورد بحث در شبکه های توزیع می باشد. پخش بار ممکن است به روش های مختلفی از جمله پخش بار احتمالی، پخش بار پیشرو / پسرو، پخش بار مستقیم، پخش بار با حضور تولید پراکنده … انجام گیرد. همچنین روش ها و پیشنهادات جدیدی نیز برای بهبود و جلوگیری از تلفات در شبکه توزیع و همچنین از برنامه های کامپیوتری تحلیلگر شبکه نیز استفاده می شود. همچنین رعایت نکردن عدم تعادل بارها باعث به وجود آمدن تلفات می شود که در ادامه این پروژه به این موضوع پرداخته می شود.
فصل یازدهم این پروژه شامل دو بخش می باشد. بخش اول ،الگوریتمی جهت تقسیم مناسب انشعاب بین فازها در شبکه فشار ضعیف ارائه شده است. تا با متعادل کردن فازها تا حد امکان از تلفات ناشی از نامتعادلی بار کاسته شود. همچنین این الگوریتم قادر است تا شبکه موجود را به شبکه بهینه تغییر شکل دهد تا تلفات نامتعادلی آن به حداقل برسد.در بخش بعدی به بررسی امکان افزایش سطح مقطع نول به منظور کاهش مقاومت نول و به تبع آن کاهش تلفات نول پرداخته شده است. بخش پایانی به این شکل است که با احداث زمین های متوالی تا حدود زیادی از مقاومت نول کاسته شده و به پیروی از آن تلفات نول و تلفات نامتعادلی کاهش می یابد.لذا در این بخش با ارائه نمودارها و محاسبات به امکان احداث زمین های متوالی پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
فصل اول: پخش بار احتمالی در شبکه های توزیع انرژی
۱-۱  مقدمه در مورد پخش بار  
2-1  اصول اولیه در پخش بار احتمالاتی
۱-۲-۱ تابع دانسیته توان مصرفی در هر پست
۳-۱  تقریب با تابع دانسیته نرمال
۴- ۱ خطی کردن روابط پخش بار
۱-۴-۱ فرموله کردن معادلات با توابع نرمال (NRP)
2-4-1 فرموله کرده معادلات با توابع منفصل(P)
3-4-1 فرموله کردن معادلات با توابع منفصل از روش جدید(RP)
5-1 خطای روش جدید پخش بار احتمالاتی
۶-۱ نتایج
۷-۱ نتیجه گیری
فصل دوم: پخش بار پیشرو/پسرو بهینه شده در شبکه های توزیع
۱-۲ مقدمه در مورد روش پيشرو/ پسرو
۲-۲  روش پیشرو/ پسرو در شبکه های شعاعی
۳-۲پخش بار شبکه های حلقوی
۴-۲ نتایج
 فصل سوم: پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع
۱-۳روش پيشنهادي
۲-۳روش حل
۱-۲-۳مدلسازی بارهای مرکب
۲-۲-۳حل شبکه های نامتعادل (UNBALANCED NETWORKS)
3-3 شرحی بر برنامه نوشته شده و نتایج آن
۴-۳ نتیجه
فصل چهارم: پخش بار شبکه توزیع با حضور پراکنده
۱-۴ روش هاي متداول بخش بار
۲-۴ مدلسازی مساله پخش بار
۳-۴ اداره کردن DGدر الگوریتم پخش بار
۴-۴ نتیجه گیری
فصل پنجم: پيش بيني بار در شبكه توزيع به وسيله شبكه هاي عصبي
۱-۵ روش هاي بيش بيني بخش بار
۱-۱-۵ روش های معمول در پیش بینی بار
۲-۱-۵ پیش بینی بار بوسیله شبکه های عصبی
۲ -۵  نتيجه
فصل ششم: اثرات نامتعادلي بار در شبكه توزيع
۱-۶ تفاوت بين شبكه ها متعادل و نامتعادل
۲-۶ برق های غیر مجاز
۳-۶ نتیجه
۴-۶ پیشنهادات 
فصل هفتم: حل شبکه های توزیع حلقوی با کمک قانون تقسیم جریان
۱-۷روش هاي بخش بار در شبكه توزيع
۲-۷ انواع الگوریتم پخش بار
۱-۲-۷الگوریتم پخش بار شبکه های شعاعی
۲-۲-۷ الگوریتم پخش بار شبکه های حلقوی
۳-۷نتایج شبیه سازی
۴-۷ نتایج
فصل هشتم: روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع
۱-۸ بهينه سازي در شبكه توزيع
۲-۸ روش پیشنهادی
۱-۲-۸ شناسایی ساختار شبکه
۲-۲-۸پخش بار
۳-۸ نتیجه گیري
فصل نهم: برنامه كامپيوتري تحليلگر شبكه توزيع
۱-۹ مقدمه
۲-۹ برنامه ی تحلیلگر شبکه توزیع
۱-۲-۹روش دسترسی به امکانات
۲-۲-۹مجموعه امکانات
۳-۹ انواع شبکه های قابل مطالعه
۴-۹روش محاسبات
۱-۴-۹ محاسبات پخش بار
۲-۴-۹محاسبات اتصال کوتاه
۵-۹ ساختار برنامه
۶-۹ نیاز های سخت افزاری کاربرد برنامه
۷-۹زبان برنامه نویسی استفاده شده در تدوین برنامه
۸-۹ نتیجه
فصل دهم: نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادل سازی بارها در شبکه های توزیع
۱-۱۰ اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبكه‌هاي توزيع
۱-۱-۱۰تلفات توان
۲-۱-۱۰ افت ولتاژ
۳-۱-۱۰  نامتعادلي ولتاژ‌هاي سه فاز
۴-۱-۱۰ كاهش ظرفيت شبكه و ترانسفورماتورها
۵-۱-۱۰ كاهش ايمني مصرف كننده‌ها
۶-۱-۱۰ كاهش ايمني برقرساني به مشتركين
۷-۱-۱۰ اثرات اقتصادي
۲-۱۰محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلي بار
۳-۱۰ افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار
فصل یازدهم: بررسي روش‌هاي كاهش تلفات ناشي از نامتعادلي بار
۱-۱۱ ارائه الگوريتم جهت تعادل بار فازها
۱-۱-۱۱ اساس روش
۲-۱-۱۱ تعيين آرايش بهينه شبكه
۳-۱-۱۱تخصيص انشعاب جديد بدون تغيير آرايش شبكه
۴-۱-۱۱ تخصيص انشعاب جديد به شبكه بهينه شده
۵-۱-۱۱ ارائه الگوريتم
۲-۱۱ امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول
۱-۲-۱۱ امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول درخطوط با بار سبك
۲-۲-۱۱ امكان سنجي افزايش سطح مقطع در خطوط با بار متوسط
۳-۲-۱۱ امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول در خطوط با بار زياد
۴-۲-۱۱ امكان سنجي افزايش سطح مقطع نول در خطوط با شعاع تغذيه طولاني
 5-2-11 نتيجه گيري
۳-۱۱ سيستم زمين و اثر آن در كاهش تلفات شبكه توزيع
۱-۳-۱۱ تلفات در سيم نول
۲-۳-۱۱ كاهش تلفات در سيم نول
۳-۳-۱۱ كاهش افت ولتاژ در سيم نول
۴-۳-۱۱ اثر زمين نول در محل مصرف
۵-۳-۱۱ زمين كردن شبكه توزيع
۶-۳-۱۱ مقاومت سيم اتصال زمين و مقاومت زمين
 1-6-3-11 مدل خط توزيع
۲-۳-۶-۱۱ اثر نامتعادلي فازها بر روي تلفات با توجه به سيستم زمين
۳-۶-۳-۱۱  حساسيت تلفات نسبت به مقاومت اتصال به زمين
۴-۶-۳-۱۱ جنبه اقتصادي خطا در تلفات
۵-۶-۳-۱۱ مقايسه هزينه ايجاد سيستم زمين و صرفه جويي ناشي از كاهش تلفات پيك
۶-۶-۳-۱۱ اثرات جريان عبوري از سيستم زمين
فصل دوازدهم: ترجمه (پخش بار مستقیم در شبکه های سیستم توزیع)
۱-۱۲ مقدمه
۲-۱۲ روش حل
۱-۲-۱۲مدلسازی بارهای مرکب
۲-۲-۱۲  حل شبکه های نامتعادل (UNBALANCED NETWORKS)
3-12 شرحی بر برنامه نوشته شده و نتایج آن
۴-۱۲ نتیجه
فهرست منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا