فایلود

بررسی نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

چكيده:
بررسي نيازهاي آموزشي يك فرآيند نظام دار براي تعيين هدفها و تشخيص تفاوتها و تعيين اولويت ها به منظور انجام برنامه ريزي است به عبارت ديگر بررسي نيازهاي آموزشي يعني مطالعه يك جامعه به منظور تعين نيازها و خواسته هاي آموزشي قبل از اخذ هرگونه تصميمي پيرامون راهبردهاي توسعه است. شاغلين بخش كشاورزي از جمله توتون كاران براي موفقيت شغلي خود با نيازهاي گوناگوني مواجه اند كه مي توان دانش فني  مهارتهاي شغلي و درك عمومي از كشاورزي را از آن جمله دانست. ‌ولي علاوه بر اين نيازها، هرروزه نيازهاي آموزشي جديدي هم پديدار مي گردند كه بايد ارضاء‌ شوند. از طرف ديگر نياز شالوده و اساس برنامه ريزي آموزشي است و براي تدوين هدفهاي مطلوب در يك برنامه ريزي آموزشي ابتدا بايد نيازها را بررسي نمائيم و به همين دليل تحقيق حاضر به بررسي نيازهاي آموزشي توتون كاران در راستاي ارائه آموزش هاي صحيح و اصولي براي توليد توتون با كميت و كيفيت بالا در استان كردستان پرداخته است.
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات كاربردي و به روش توصيفي، همبستگي مي باشد كه شيوه اجراي آن به صورت ميداني و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري شامل ۱۰۱۶ نفر از كشاورزان توتون‌كار مي باشد. حجم نمونه نيز بر اساس فرمول كوكران برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گرديده است كه اين تعداد، از طريق نمونه‌گيري تصادفي انتخاب گرديد‌ند و پرسشنامه‌هاي تحقيق توسط آنها تكميل شده است  و براي تجزيه و تحليل داده ها از  نرم افزار SPSS Win استفاده شده است.
    نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين متغيرها تحقيق نشان مي دهد كه بين متغير سطح زير كشت توتون با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد ولي بين متغيرهاي سن، سابقه كشت توتون دفعات تماس با مروج دخانيات، دفعات شركت در كلاس هاي آموزشي، استفاده از مجلات ترويجي و استفاده از فيلم هاي آموزشي با متغير نيازهاي آموزشي رابطه معكوس و معني داري وجود دارد. ضمن اينكه بين متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح تحصيلات، ميزان درآمد ساليانه ازكشت توتون و دفعات بازديد از مزارع نمونه با متغير ميزان نيازهاي آموزشي رابطه معني داري مشاهده نمي گردد.
 نتايج حاصل از تاثير فردي متغيرهاي مستقل بر متغير وابسته از طريق آزمون هاي كروسكال واليس ومن وايتني حاكي از آن است كه متغيرهاي استفاده از تسهيلات حمايتي و نوع مالكيت بر ميزان نيازهاي آموزشي تاثير گذار بوده اند ولي متغيرهاي: تاهل، جنسيت، عضويت در تعاوني توتون كاران و شغل اصلي تاثيري در ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران نداشته اند.
نتايج حاصل از تاثير جمعي متغيرهاي مسقل بر متغير وابسته از طريق رگرسيون چند متغيره حاكي از آن است كه سطح زير كشت توتون تاثير مثبتي بر نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته است ولي متغيرهاي: سن  شركت در كلاس هاي ترويجي  و استفاده از مجلات آموزشي تاثير معكوسي بر ميزان نيازهاي آموزشي توتون كاران داشته اند.

فهرست مطالب:
فصل اول: روش تحقيق
۱-۱ مقدمه
۲-۱ نوع و روش تحقيق
۳–۱ شيوه‌ اجراي تحقيق
۴-۱ جامعه آماري
۵-۱جمعيت مورد مطالعه
۶-۱ روش نمونه‌گيري
۷-۱ تعيين حجم نمونه
۸-۱ متغيرهاي تحقيق
۹-۱ روش جمع‌آوري اطلاعات
۱۰-۱ روايي Validity
11-1 اعتبار Reliability
12-1 ضريب كرنباخ آلفا
۱۳-۱ فرضيات تحقيق
۱۴-۱ روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري
الف) آمار توصيفي
ب) آمار استنباطي
فصل دوم: تجزيه وتحليل اطلاعات
مقدمه
آمار توصيفي
ســن 
جنسيت
تاهل
فرزندان  
سطح تحصيلات 
شغل اصلي
مالكيت زمين كشاورزي آبي
مالكيت زمين كشاورزي ديم 
مالكيت اراضي تحت كشت توتون
سطح زير كشت توتون
ميزان درآمد از شغل توتون كاري
سابقه فعاليت توتون كاري
تسهيلات حمايتي
نوع استفاده از تسهيلات حمايتي
دفعات تماس با مروج
شركت در كلاس هاي آموزشي – ترويجي
دفعات بازديد از مزارع نمونه توتون
مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي
 فيلم هاي آموزشي
تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي
عضويت در تعاوني ها
مناسب بودن روش هاي آموزشي
اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران
اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش كمي و كيفي  توتون
اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش انگيزه توتون كاران براي كشت توتون
اولويت بندي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي  توتون كاران   
آمار تحليلي 
الف) نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن 
ب) نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس 
ج) نتايج حاصل از آزمون من ويتني 
د)‌ معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تاثيرات متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران
فصل سوم: خلاصه‌، نتايج و پيشنهادات
خلاصه
نتيجه گيري
نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي 
نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي
پيشنهادات
چکیده

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا