فایلود

بررسی رابطه هیجان خواهی بر سلامت روان دانش آموزان دختر و پسر نوجوان

چکیده:
این تحقیق به بررسی رابطه هیجان خواهی بر سلامت روان دانش آموزان نوجوان دختر و پسر در مقطع سوم دبیرستان شهرستان الیگودرز پرداخته است.
هیجانی خواهی پاسخ های فیزیولوژیکی- روانی هستند که ادراک و یادگیری ما را تحت تأثیر قرار می دهند.
سلامت روان قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی و حل تضادها و تمایالات شخصی به طور منطقی و عادلانه.
جامعه مورد مطالعه شامل کلیه ی دانش اموزان نوجوان دختر و پسر در مقطع دبیرستان شهرستان الیگودرز شهرستان الیگودرز، تعداد نمونه ۸۰ نفر و شامل ۴۰ نفر پسر و ۴۰ نفر دختر می باشد.
از پنج فرضیه استفاده شده که فرضیه یک به این نتیجه رسیده است که بین هیجان خواهی و سلامت روان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دو بیانگر این است که بین هیجان خواهی و سلامت روان در دختران تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم بیانگر این است که بین سلامت روان در پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.
فرضیه چهارم بیانگر این است که بین هیجان خواهی پسران و دختران نوجوان تفاوت معنی داری وجود دارد.
فرضیه پنجم بیانگر این است که بین سلامت روان پسران و دختران نوجوان تفاوت معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هیجان خواهی، سلامت روان، نوجوانان

فهرست مطالب:
تقدیم به
سپاسگزاری
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسأله
۳-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق
۴-۱- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف کلی
۲-۴-۱- اهداف جزئی
۵-۱- فرضیه‌های تحقیق
۶-۱- تعریف متغیرها
۳-۶-۱- تعاریف نظری
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اول
۱-۲- مقدمه
۱-۲- تعریف هیجان
۳-۲- ابعاد هیجان
۴-۲- ابعاد واکنش‌های هیجانی
۵-۲- ابعاد شناختی هیجان
۶-۲- ارتباط انگیزش و هیجان
۷-۲- هیجان و ارتباطات
۸-۲- هیجان‌ها چه فایده‌ای دارند؟
۹-۲- هیجان در زندگی
۱۰-۲- عملکرد ذهن در هیجان
۱۲-۲- هیجانات وسیله بستگی میان افراد
۱۳-۲- مضرات هیجان‌ها
۱۴-۲- نظریه‌های پیشین هیجان
۱۵-۲- نقش دستگاه عصبی در هیجان
۱۶-۲- نظریه‌های شناختی هیجان؛ عوامل درونی و بیرونی هیجان
۱۷-۲- هیجان در کار
۱۸-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج در زمینه هیجان خواهی
۱-۱۸-۲- پژوهش های داخلی در زمینه ی هیجان خواهی
۲-۱۸-۲- پژوهش های خارجی در زمینه ی هیجان خواهی
بخش دوم
۱۹-۲- سلامت روا
۲۲-۲- ملاک‌های سلامت روان
۲۳-۲- انسان سالم چه ویژگی‌هایی دارد؟
۲۴-۲- چارچوب ارزیابی رفتار با فرد
۲۵-۲- عوامل بر هم زننده‌ی سلامت روانی
۲۶-۲- مختصری درباره بهداشت روانی
۲۷-۲- تعریف مفاهیم بهداشت روانی
۲۸-۲- تعریف بهداشت روانی و سه سطح پیشگیری
۲۹-۲- نقش فیزیولوژی
۳۰-۲- از هم پاشیدگی روانی
۳۱-۲- عوامل مؤثر بر بهداشت روانی
۳۲-۲- خصوصیات افراد سازکار در حفظ سلامت روان
۳۳-۲- خانواده و نقش آن در سلامت روان فرزندان
۳۴-۲- دیدگاه جامعه‌شناسی در مورد افراد
۳۵-۲- مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج در زمینه سلامت روان
۱-۳۵-۲- پژوهش های داخلی در زمینه ی سلامت روان
۲-۳۵-۲- پژوهش های خارجی در زمینه ی سلامت روان
فصل سوم: روش انجام تحقیق
۱-۳- روش انجام تحقیق
۲-۳- جامعه آماری و حجم آن
۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری
۴-۳- ابزار اندازه گیری
۵-۳- روش های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴- مقدمه
۲-۴- یافته های استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
بحث و نتیجه گیری
بررسی فرضیه های اصلی پژوهش
محدوديت هاي پژوهش
محدوديت هاي خارج ازاختيارپژوهشگر
پیشنهادات پژوهشی
پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا