جم فایل

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان در ۱۶۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب :

چکیده

فصل اول : کلیات طرح

مقدمه

۱-۱ بیـان مسئلـه :

۱-۲ اهداف تحقیق:

۱-۲-۱هدف كلی:

۱-۲-۲ اهداف خاص:

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴ سؤالات تحقیق:

۱-۵ فرضیه‌های تحقیق:

۱-۵-۲ فرضیه های خاص:

۱-۵-۳ فرضیه‌های فرعی:

۱-۶متغیرهای مورد تحقیق:

۱-۷ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق:

۱-۸ تعریف عملیاتی متغیرها:

۱-۹ چهارچوب نظری تحقیق

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه

الف ـ مرور مبانی نظری تحقیق:

۲-۱ تعریف یادگیری:

۲-۲ سطوح یادگیری

۲-۳ تفاوت‌های فردی در یادگیری

۲-۴ تعریف شناخت و فراشناخت

۲-۵ راهبردهای شناختی و فراشناختی

۲-۶ تفاوت سبك‌های یادگیری با سبك‌های شناختی:

۲-۷ ویژگی‌های اساسی سبك‌های شناختی:

۲-۸ انواع سبك‌های یادگیری شناختی:

۲-۹ سبك های یادگیری و شناختی:

۲-۱۰ تعریف سبك یادگیری و شناختی

۲-۱۱ نظریه‌های سبك شناختی

۲-۱۲ انواع سبك های یادگیری

۲-۱۳ انواع سبك ‌های شناختی

۲-۱۴ سبك‌های عاطفی

۲-۱۵ سبك‌های زیستی

۲-۱۶ مبانی نظری ریخت‌های شخصیتی:

۲-۱۶-۱ تعریف شخصیت

۲-۱۶-۲ ریخت شخصیتی:

۲-۱۷ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس ویژگی‌های جسمانی:

۲-۱۸ طبقه بندی ریخت های شخصیتی براساس رویكرد روان تحلیل گری

۲-۱۸-۲ ریخت‌های شخصیتی یونگ:

۲-۱۸-۳ ریخت‌های شخصیتی مایرز و بریگز

۲-۱۹ رویكرد صفات : وراثت شناسی شخصیت

۲-۲۰ شناسایی ابعاد شخصیت

۲-۲۱ نظریه بازداری

۲-۲۲ نظریه انگیختگی

۲-۲۳ روان رنجورخویی

۲-۲۳-۱ فعالیت خودكارو روان‌رنجورخویی

۲-۲۴ روان پریش خویی

۲-۲۴-۱ هورمون‌ها و روان‌پریش‌خویی

۲-۲۵ طبقه بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های صفت:

۲-۲۵-۱ ریخت‌های (صفات) شخصیتی آلپورت

۲-۲۵-۲ صفات شخصیتی كتل:

۲-۲۵-۳ الگوی پنج عاملی رابرت مك كری و پل كوستا:

۲-۲۶ طبقه‌بندی ریخت‌های شخصیتی براساس نظریه‌های انتخاب شغل و حرفه:

۲-۲۶-۱ نظریه خصیصه ـ عامل:

۲-۲۶-۲ نظریه رو:

۲-۲۶-۳ نظریه هالنــد :

۲-۲۶-۴ ریخت‌های شخصیتی هالنـد :

۲-۲۶-۵ محیط‌های شغلی هالنـد:

۲-۲۷ یافته‌های پژوهش:

۲-۲۷-۲ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با جنس

۲-۲۷-۳ رابطه بین سبك‌های یادگیری باجنس

۲-۲۷-۴ رابطه بین ریخت‌های شخصیتی با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

۲-۲۷-۵ رابطه بین سبك‌های یادگیری با گرایش‌های تحصیلی و شغلی

۲-۲۸ نقد موضع‌گیری‌ها و تحقیقات به انجام رسیده

۲-۲۹ مرور تحقیقات قبلی :

۲-۲۹-۱ مروری بر پژوهشهای وابسته به سبك های یادگیری و ابعاد شخصیت

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

۳-۱ نوع تحقیق

۳-۲ جامعه آماری

۳-۳ حجم نمونه تحقیق

۳-۴ روش نمونه‌گیری

۳-۵ ابزارهای مورد استفاده

۳-۶ شیوه اجرای تحقیق

۳-۷ روش‌های آماری و طرق تحقیق

۳-۸ شاخص‌های پایانی آزمون

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

مقدمه

۴-۱توصیف آماری داده‌ها:

۴-۱-۱ جداول توزیع فراوانی متغیرهای مورد مطالعه

۴-۲ استنباط آماری داده‌ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ نگاه اجمالی به تحقیق انجام شده

۵-۲ بحث

۵-۳ نتیجه‌گیری

۵-۴ محدودیت های تحقیق

۵-۵ پیشنهادها

۵-۶ پیشنهادهای كاربردی

فهرست منابع و مآخذ

نمونه سوالهای پرسشنامه سبك یادگیری كلب:

پرسشنامه

آیا پس از داشتن تجربه ای بد تا دراز مدت نگران هستید؟

Abstract

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا