فایلود

بررسي رابطه بين پذيرش اجتماعي و ويژگي هاي شخصيتي در بين دانشجويان

چكيده:
هدف از تحقيق حاضر برسي پذيرش اجتماعي ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان رشته هاي برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر كه فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از اينكه بين ويژگيهاي شخصيتي وپذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد و فرضيه هاي جزئي اينكه بين افسردگي هيپوكندريا، هيستري، پارانويا، انحرافات اجتماعي، و پذيرش اجتماعي رابطه وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر در دو گروه مكانيك وبرق كه حجم نمونه بدست آمده ۱۰۰ نفر است كه آزمون ويژگيهاي شخصيتي و پذيرش اجتماعي بر روي آن اجرا گرديده كه جهت آزمون فرضيه تحقيق از روش آماري ضريب همبستگي پيرسن استفاده گرديده كه نتايج بدست آمده حاكي از آن است كه بين ويژگيهاي شخصيتي و پذيرش اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد و سطح معني داري آن برابر ۵% است.

فهرست مطالب:
چكيده                                            
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه                                            
اهميت ضرورت تحقيق                                    
اهداف تحقيق                                        
بيان مسئله                                        
فرضيه هاي تحقيق                                    
متغيرهاي تحقيق                                    
پذيرش اجتماعي                                    
ويژگيهاي شخصيتي                                    
فصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيق
منابع فصل دوم                                    
دو نقش اساسي جامعه پذيري                                
جامعه پذيري انتظاري                                    
عوامل يا كارگزاران جامعه پذيري                            
ساز و كارهاي جامعه پذيري                                
طبقه اجتماعي                                        
نظريه هاي جامعه پذيري                                
نظريه هاي جامعه شناختي جامعه پذيري                         
ميد رشد خود را سه مرحله نشان مي دهد                        
نظريه هاي روان شناختي جامعه پذيري                        
تضاد ميان سه بخش شخصيت                            
فرهنگ و شخصيت                                    
تعريف فرهنگ                                        
عناصر اصلي فرهنگ                                    
ويژگيهاي فرهنگ                                    
مفهوم شخصيت                                    
تأثير فرهنگ در شخصيت                                
شخصيت اساسي يا پايه                                
فرهنگ و بيماري                                    
بررسي هشياري                                    
بررسي رفتار                                        
بررسي ناهوشيار                                    
بررسي علمي شخصيت                                
تعريفهاي شخصيت                                    
ويژگيهاي منحصر به فرد                                
ذهنيت در نظريه هاي شخصيت                            
سؤالهايي درباره ماهيت انسان                                
فصل سوم: روش تحقيق
جامعه مورد مطالعه                                    
حجم نمونه، روش نمونه گيري                                
ابزار اندازه گيري در تحقيق                                
آزمون ويژگيهاي شخصيتي مينه سوتا                        
روش تحقيق                                        
روش آماري مربوط به فرضيه ها                            
فصل چهارم: یافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه فصل چهارم                                    
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري                                        
پيشنهادات                                        
محدوديت ها                                        
منابع و ماخذ                                        

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا