فایلود

بررسي تاثير تيتانيم و کربن بر ريزساختار و خواص سايشي کامپوزيت Fe – TiC

چکيده:
هدف اصلي در اين پروژه بررسي تغيير درصد تيتانيم و كربن بر روي ريز ساختار و خواص سايشي مكانيكي كامپوزيت فروتيك (Fe/TiC) است.
نتايج حاصله نشان داده است كه با كنترل تركيب شيميايي، نوع عمليات حرارتي، اصلاح روش ساخت و سرعت انجمادي قطعه مي توان ريز ساختار زمينه، نحوه توزيع ذرات سراميكي (TiC) و ميانگين اندازه ذرات (TiC) و تعداد آنها در واحد سطح و شكل آنها و كسر حجمي آن و در نهايت چگالي كامپوزيت كه منجر به خواص سايشي و مكانيكي متفاوت مي گردد را كنترل نمود.
افزايش مقدار كربن و تيتانيم باعث افزايش مقدار كاربيد تيتانيم، سختي، مقاومت به سايش و اندازه ذرات كاربيدي مي شود در حالي كه چگالي كامپوزيت كاهش مي يابد.
 
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول:مقدمه
مقدمه                                                                                                     
فصل دوم: مروري بر منابع
۱-۲- عوامل مؤثر بر خواص كامپوزيتها
۲-۲- تقسيم بندي كامپوزيتها    
3-2- تريبولوژي و تريبوسيستم                 
1-3-2- تعريف سايش و عوامل اثر گذار روي آن 
2-3-2- انواع مكانيزم هاي سايش 
1-2-3-2- سايش چسبان           
2-2-3-2- سايش خراشان
۳-۲-۳-۲- سايش خستگي
۴-۲-۳-۲- سايش ورقه اي  
5 -2-3-2- سايش اكسايش
۳-۳-۲- پارامتر سايش
۴-۳-۲- رابطه بين مقاومت به سايش و سختي 
5 -3-2- منحني سايش
۴-۲- كامپوزيت فروتيك
۱-۴-۲- انواع كامپوزيت هاي فروتيك
۱-۱-۴-۲- كامپوزيت هايي كه با كوئينچ سخت مي شوند
۲-۱-۴-۲- كامپوزيت هايي كه با پير سختي سخت مي شوند
۲-۴-۲- روشهاي ساخت فروتيك                                              
1-2-4-2- ساخت کامپوزيت به صورت غير همزمان 
الف) پراكنده كردن ذرات فاز دوم  
ب) روش پاششي
ج) تزريق مذاب فلزي
۲-۲-۴-۲- ساخت فروتيک به صورت همزمان (insitu)
الف) سنتز خود احتراقي (SHS) 
ب)  XD                          
ج) دمش گاز واكنش دهنده
د) اكسايش مستقيم فلز( DIMOX)
ه) primex              
و) واكنش حين تزريق 
ز) واكنش شيميايي در داخل مذاب
ح) روش آلياژسازي مكانيكي  
ط) متالورژي پودر 
ي) احياي كربوترمال
ک) احياي ترميت
ل) روش سطحي
۳-۴-۲- خواص كامپوزيت هاي فروتيك
۱-۳-۴-۲- سختي
۲-۳-۴-۲- استحكام 
3-3-4-2- مدول الاستيكي
۴-۳-۴-۲- مقاومت به سايش 
پارامترهاي موثر روي سايش 
الف) كسر حجمي كاربيد تيتانيم
ب) اندازه ذرات و شكل آنها
ج) نوع زمينه 
د) كاربيد هاي ريخته گري
ه) عمليات حرارتي و سرعت سرد كردن زمينه 
و) نيرو در دستگاه pin on Disk 
ز) عيوب در قطعات 
ح) اثر ذوب مجدد 
5-3-4-2- ماشين كاري
۶-۳-۴-۲- عمليات حرارتي 
7-3-4-2- جذب ارتعاش  
8-3-4-2- دانسيته
۹-۳-۴-۲- فرسايش
فصل سوم: مطالعه موردي
۱ -۳- روش تحقيق
۱-۱-۳ – مواد اوليه   
 2-1-3- عمليات ذوب و ريخته‌گري 
3-1-3- آماده سازي نمونه‌ها
۴-۱-۳- آناليز نمونه‌ها
۵-۱-۳- متالوگرافي
۶-۱-۳- آزمايش سختي
۷-۱-۳- تست سايش 
2-3-بيان نتايج
۱-۲-۳- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف كربن با تيتانيم ثابت
۲-۲-۳- ريزساختار نمونه‌هاي حاوي مقادير مختلف تيتانيم با كربن ثابت
۳-۲-۳- تاثير درصد كربن بر خواص نمونه‌ها
۴-۲-۳- تاثير درصد تيتانيم بر خواص نمونه‌ها
 5-2-3- نتايج پراش اشعه ايكس
۶-۲-۳- تأثير درصد كربن بر خواص سايشي نمونه‌ها
۷-۲-۳- تأثير درصد تيتانيم بر خواص سايشي نمونه‌ها 
3-3- بحث نتايج
۱-۳-۳- بررسي تشكيل فاز كاربيد تيتانيم   
2-3-3- مطالعه مسير انجماد در كامپوزيت Fe-TiC    
3-3-3- تأثير درصد كربن بر ريزساختار كامپوزيت فروتيك   
4-3-3- تأثير درصد تيتانيم بر ريزساختار نمونه‌ها   
5-3-3- تأثير درصد كربن بر چگالي كامپوزيت Fe-TiC    
6-3-3- تأثير مقدار كربن بر سختي كامپوزيت Fe-TiC    
7-3-3- تأثير مقدار كربن بر خواص سايشي كامپوزيت Fe-TiC    
8 -3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر چگالي نمونه‌ها    
9-3-3- تأثير مقدار تيتانيم بر سختي كامپوزيت Fe-TiC    
10-3- 3-تاثير مقدار تيتانيم بر خواص سايشي كامپوزيت     
11-3-3- بررسي سطوح سايش   
فصل چهارم: نتيجه گيري و پيشنهادها
۱-۴ نتيجه گيري                                                                      
2-4پيشنهادها                                                              
منابع و مراجع
فهرست اشكال
فهرست جداول

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا