فایلود

بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي و اضطراب دانش آموزان

چكيده:
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است.
فرضيات پژوهش عبارتند از:
۱- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان را افزايش مي دهد.
۲- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان را سبب مي‌شود.
۳- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، موجب پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مي‌شود.
۴- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان را كاهش مي دهد.
۵- گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان را كاهش مي دهد.
به همين منظور از بين ۳۶۰ نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبيرستان، ۶۰ نفر دانش آموز، بطور تصادفي، انتخاب شدند. سپس با آرايش تصادفي به دو گروه آزمايشي و كنترل تقسيم شدند.
پس از اين كه، پيش در گروه آزمايشي و كنترل اجراء شد. گروه آزمايشي، آموزش مهارت هاي زندگي را به مدت ۱۶ هفته و هفته اي يك جلسه دريافت نمود. پس از اتمام دوره آموزش، پس آزمون در دو گروه آزمايشي و كنترل اجرا گرديد.
نتايج پژوهش حاضر به شرح زير است:
۱- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، عزت نفس دانش آموزان، بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.
۲- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سازگاري اجتماعي دانش آموزان بطور معنادار افزايش پيدا كرده است.
۳- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بطور معنادار بيشتر شده است.
۴- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب حالت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
۵- پس از گذراندن درس مهارت هاي زندگي، سطح اضطراب صفت دانش آموزان بطور معنادار كاهش پيدا كرده است.
۶- بين وضعيت اشتغال پدران با اضطراب حالت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
۷- بين سطح تحصيلات والدين با عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.
۸- بين ترتيب تولد دانش ، اضطراب حالت، اضطراب صفت و عزت نفس دانش آموزان ارتباط معنادار وجود دارد.

فهرست مطالب:
چکیده
فرضیات پژوهش
فصل اول: مقدمه و کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف تحقیق
فرضیه‌های اصلی تحقیق
فرضیه های فرعی پژوهش
متغیرهای پژوهش
۱- متغیر مستقل
۲- متغیرهای وابسته
۳- متغیرهای مداخله گر (تعدیل کننده)
۴-متغیرهای کنترل
تعریف عملیاتی مهارت های زندگی
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی
تعریف عملیاتی اضطراب حالت
تعریف عملیاتی اضطراب صفت
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهش
مقدمه
تعریف عزت نفس
شکل گیری عزت نفس
اهمیت عزت نفس
تفاوت عزت به نفس با اعتماد به نفس
تفاوت عزت نفس با خویشتن پذیری
تفاوت عزت نفس با مفهوم خود پنداره
زمینه های مختلف عزت نفس
عزت نفس کلی
عوامل موثر در رشد عزت نفس
تاثیر جنسیت در رشد عزت نفس
تعریف اضطراب
نظریه روانکاوی
نظریه های شناختی اضطراب
نظریه یادگیری اجتماعی اضطراب
نظریه های رفتاری اضطراب
نظریه زیست شناختی اضطراب
روش های مختلف اندازه گیری اضطراب
افتراق بین اضطراب حالت و اضطراب صفت
پیشرفت تحصیلی
تعریف پیشرفت تحصیلی
دیدگاه های مختلف درباره پیشرفت تحصیلی
عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
سازگاری اجتماعی
عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی
شرایط تحصیلی
هوش
گروه همسالان
نظریه ها و دیدگاه های سازگاری اجتماعی
دیدگاه روان پویایی
دیدگاه یادگیری اجتماعی
دیدگاه تحولی
دیدگاه زیستی
دیدگاه اجتماعی- فرهنگی
ارتباط حیطه های مختلف زندگی فرد با مهارتهای زندگی
ارتباط نظریه های مشاوره با مهارت های زندگی
برنامه آموزش مهارت های زندگی
خود توانمندسازی از طریق آموزش مهارت های زندگی
طبقه بندی مهارت های زندگی
۱- مهارت های بین فردی/ روابط انسانی
۲- مهارت های حل مسئله/ تصمیم گیری
مهارت های مربوط به سلامت جسمانی/ حفظ سلامتی
اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس
پیشینه تحقیقات پژوهش
فصل سوم: روش و تحقیق
اهمیت آموزش مهارت های زندگی در مدارس
پیشینه تحقیقات پژوهش
جامعه آماری
ابزارهای تحقیق
آزمون عزت نفس کوپراسمیت
اعتبار رويارويي آزمون آزمون عزت نفس كوپر اسميت
آزمون اضطراب- حالت- صفت (STAI)
مقیاس رفتار سازگارانه وایلند
چگونگی اجرای آزمونها
نحوه اجرای آزمایش
روش های آماری پژوهش
روش های آماری توصیفی
روشهای آمار استنباطی
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
مقدمه:
تبیین یافته های آماری
فرضیه (۱)
فرضیه (۲)
فرضیه (۳)
فرضیه (۴)
فرضیه (۵)
تبیین یافته های جانبی
بحث و نتیجه گیری کلی
مشکلات و محدودیت های پژوهش
پیشنهادات

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا