فایلود

انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران

پيشگفتار:
بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، بازرگاني تاثيرات شگرف اين پديده را بيش از پيش نمايان ساخته است. مزاياي فراوان اقتصادي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و بازرگاني شامل صرفه‌جويي هزينه مبادلاتي، افزايش بهره‌وري بنگاه و صنعت، تغيير فرايندهاي مديريت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي، كاهش هزينه جستجو، دسترسي بيشتر و آسانتر و ارزانتر به اطلاعات، كاهش محدوديت هاي ورود به بازار، شمار بيشتر عرضه كنندگان، افزايش رقابت، كاهش سود انحصاري ، كاهش هزينه تمام شده و قيمت كالا و تسهيل تجاري موجب توجه روزافزون به اين پديدة نوين شده است.
سازمان‌هاي بين المللي به رهبري سازمان ملل و سازمان هاي وابسته به آن همانند UNCTAD و UN/CEFACT طي چند سال گذشته، با ارايه استانداردها و راهبردهاي پيشنهادي به كشورهاي عضو، اقدامات عملي براي توسعه تجارت الكترونيكي و زيرمجموعه‌هاي آن يعني بانكداري الكترونيكي، حمل و نقل الكترونيكي بيمه الكترونيكي و … در جهان به عمل آورده‌اند. دولت‌ها نيز اقدامات گسترده‌اي براي توسعه تجارت الكترونيكي انجام داده‌اند. برخي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته با بسترسازي حقوقي، قانوني، اقتصادي، فني، مخابراتي و ارتباطي و با سياستگزاري و هدايت كلان به توسعه تجارت  و بانكداري الكترونيكي همت گمارده‌اند. در اين كشورها بخش خصوصي پويا و كارآمد محوريت را به عهده گرفته و از آخرين تحولات فني در فعاليت‌هاي خود استفاده مي‌كند.
از سوي ديگر در برخي كشورهاي در حال توسعه پيشرو همانند كشورهاي آسياي جنوب‌شرقي، دولت ها علاوه بر سياستگزاري و هدايت كلان، حمايت گسترده‌اي از توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي به عمل آورده‌اند. پيوند با اقتصاد جهاني، اصلاحات اقتصادي مناسب، توسعه منابع انساني، بسترسازي اقتصادي،‌ حقوقي، فني، مخابراتي و ارتباطي و بخش خصوصي نسبتاً كارآمد شرايط مناسبي را براي توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي در اين كشورها بوجود آورده است.

فهرست مطالب:
پيشگفتار
فصل اول: تجارت الكترونيكي
۱ـ۱ـ مقدمه
۲ـ۱ـ مفهوم تجارت الكترونيكي
۳ـ۱ـ تاريخچه تجارت الكترونيكي
۴ـ۱ـ مزاياي ايجاد تجارت الكترونيكي
۵ـ۱ـ معايب تجارت الكترونيكي
۶ـ۱ـ مراحل تجارت الكترونيكي
۷ـ۱ـ مدلهاي تجارت الكترونيكي
۸ـ۱ـ عواملي كه باعث شتاب تجارت الكترونيكي شده‌اند
۹ـ۱ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونيكي
۱۰ـ۱ـ اثرات تجارت الكترونيكي بر كشورهاي در حال توسعه
۱۱ـ۱ـ محدوديت‌هاي رشد تجارت الكترونيكي در كشورهاي در حال توسعه
۱۲ـ۱ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونيكي
۱۳ـ۱ـ جايگاه تجارت الكترونيكي در ايران
فصل دوم: انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي
۱ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۲ـ پول و نقش آن در تجارت
۱ـ۲ـ۲ـ نقش‌هاي اساسي پول
۲ـ۲ـ۲ـ ويژگيهاي مطلوب پول
۳ـ۲ـ۲ـ انواع تقسيم‌بندي پول
۳ـ۲ـ چگونگي پيدايش نظام بانكداري در جهان و سير تكاملي آن
۱ـ۳ـ۲ـ تاريخچه و چگونگي پيدايش بانكداري
۲ـ۳ـ۲ـ تاريخچه پيدايش بانكداري الكترونيكي
۳ـ۳ـ۲ـ مقايسه بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيكي
۴ـ۲ـ انتقال الكترونيكي وجوه
۱ـ۴ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۴ـ۲ـ مفهوم انتقال الكترونيكي وجوه (EFT)
3ـ۴ـ۲ـ اهميت و جايگاه EFT
4ـ۴ـ۲ـ مزاياي بكارگيري انتقال الكترونيكي وجوه
۵ـ۴ـ۲ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونيكي وجوه
۶ـ۴ـ۲ـ انواع سيستم‌هاي انتقال الكترونيكي وجوه
۷ـ۴ـ۲ـ معماري سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي
۵ـ۲ـ سوئيفت (SWIFT)
1ـ۵ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۵ـ۲ـ تعريف سوئيفت
۳ـ۵ـ۲ـ تاريخچه سوئيفت
۴ـ۵ـ۲ـ مزاياي سوئيفت
۵ـ۵ـ۲ـ كاربرد سوئيفت
۶ـ۵ـ۲ـ مكانيزم عمل سوئيفت
۶ـ۲ـ كارت‌هاي بانكي
۱ـ۶ـ۲ـ مفهوم كارت‌هاي بانكي
۲ـ۶ـ۲ـ تاريخچه كارتهاي بانكي
۳ـ۶ـ۲ـ مزاياي كارتهاي بانكي
۴ـ۶ـ۲ـ انواع كارتهاي بانكي
۵ـ۶ـ۲ـ مكانيزم عمل كارتهاي بانكي
۶ـ۶ـ۲ـ الزامات و تجهيزات سيستم مديريت كارت
۷ـ۶ـ۲ـ مسائل و مشكلات كارتها
۷ـ۲ـ پول الكترونيكي
۱ـ۷ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۷ـ۲ـ تعريف پول الكترونيكي
۳ـ۷ـ۲ـ اهميت و مزاياي پول الكترونيكي
۴ـ۷ـ۲ـ انواع پول الكترونيكي
۵ـ۷ـ۲ـ معايب و پيامدهاي منفي پول الكترونيكي
۸ـ۲ـ پرداخت الكترونيكي صورت‌حسابها
۱ـ۸ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۸ـ۲ـ تعريف پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۳ـ۸ـ۲ـ اهميت پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۴ـ۸ـ۲ـ فرآيند پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۵ـ۸ـ۲ـ مزاياي پرداخت الكترونيكي صورت حسابها
۹ـ۲ـ امنيت در سيستم‌هاي الكترونيكي انتقال وجوه
۱ـ۹ـ۲ـ مقدمه
۲ـ۹ـ۲ـ مفهوم امنيت
۳ـ۹ـ۲ـ مسائل مربوط به امنيت
۴ـ۹ـ۲ـ فناوري‌هاي امنيت اطلاعات
فصل سوم: انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي و موانع گسترش آن در ايران
۱ـ۳ـ مقدمه
۲ـ۳ـ بانكداري الكترونيكي در ايران
۳ـ۳ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران
۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات  مربوط به زيرساخت‌هاي اساسي
۲ـ۳ـ۳ـ كمبود سرمايه‌هاي انساني مناسب براي انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۳ـ۳ـ۳ـ موانع قانوني كاربرد انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۴ـ۳ـ۳ـ موانع اقتصادي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۵ـ۳ـ۳ـ موانع فرهنگي ـ اجتماعي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۶ـ۳ـ۳ـ موانع سياسي گسترش و توسعه انتقال الكترونيكي وجوه در ايران
۷ـ۳ـ۳ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مديران بانكها در مقابل تغيير حركت از بانكداري سنتي به بانكداري الكترونيكي
۸ـ۳ـ۳ـ مشكلات مربوط به نظام مديريتي حاكم بر بانكهاي كشور
۹ـ۳ـ۳ـ سنتي بودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي سازمانها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي در ايران
۱۰ـ۳ـ۳ـ دولتي بودن بانكهاي كشور و وضعيت غيررقابتي بودن آنها
۱۱ـ۳ـ۳ـ مشكلات امنيتي
۱۲ـ۳ـ۳ـ اثرات ناشي از تحريم اقتصادي آمريكا
فصل چهارم: راههاي گسترش و توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران
۱ـ۴ـ مقدمه
۲ـ۴ـ برنامه راهبردي تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي ايران
۳ـ۴ـ نقش وظايف بانك مركزي در برنامه تحول در نظام بانكداري جمهوري اسلامي
۴ـ۴ـ شيوه ايجاد تحول در يك بانك
ضميمه
تعريف واژه‌هاي كليدي
فهرست منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسي
فهرست منابع انگليسي
واژه نامه

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

مشاهده بیشتر
دوره آموزشی بال پرواز کارآفرینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا