تحقیق سازمان هاي سالم و ويژگي هاي آن

بخشی از متن:
در حالي به هزاره سوم نزديك مي شويم كه به قول ريچارد بكهارد، عصر حاضر بيش از هر زمان ديگر، ناپايدار، پويا، هيجان انگيز و نوميد كننده است. تكنولوژي حالتي انفجاري پيدا كرده است. مي توان در يك آن با هر كس در هر جاي دنيا تماس گرفت. از اين معركه سازمانهايي جان سالم به در مي برند كه از هم اكنون به طور روز افزون هويت جهاني پيدا كنند.
خيلي از افراد، توان خود را در راه ادراك و تدبير رفتار خود در محيط متحول و متغير كنوني به كار مي برند. سازمان ها و رهبران آنان نيز به طور مستمر درگير اين مساله هستند. بنگريد اشتياق انفجار گونه اي را كه نسبت به يادگيري سازماني ابراز مي شود و بشنويد مجاهدت مديران را در مهار بحران ها، ديگر معضل مديران انتخاب يك گزينه از بين چند گزينه نيست. سازمان ها ديگر موجوديت هايي مستقل نيستند كه بتوانند در محيطي مانند محيط نسبتاً پايدار گذشته به طور مختار فعاليت كنند. اينك آنها بخشي از مناسبات و تعامل هاي موجوددر محيطي همواره پويا محسوب مي شوند.

فهرست مطالب:
سازمان سالم
ويژگي هاي سازمان هاي سالم
سلامت سازماني
عوامل بازدارنده ي روابط انساني سالم
تعارض چيست؟
انواع تعارض 
عوامل ايجاد كننده ي تعارض
راه هاي جلوگيري از تعارض و تضاد

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

خدمات الکترونیک و رضایتمندی مشتری

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر کیفیت خدمات الکرونیک بر رضایتمندی مشتری در شعب بانک کشاورزی شهرستان بروجرد می باشد. که کیفیت خدمات الکترونیک بعنوان متغیر مستقل با ۴ بعد کارایی، تامین خدمات، قابلیت دسترسی، حفاظت و امنیت و رضایتمندی و وفاداری مشتریان بعنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. جامعه آماری کلیه مشتریان در شعب بانک کشاورزی شهرستان بروجرد است. که تعداد آنها نامحدود است. با توجه به آن حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برابر ۱۱۳ نفر تعیین شد. اهداف این تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های مربوط به متغیرها به وسیله پرسش نامه که روایی و پایایی (آلفای کرونباخ= ۰/۹۷۳) آن به تایید رسیده بود، جمع آوری گردید. بررسی داده های گردآوری شده با نرم افزار (LIZREL و SPSS) انجام پذیرفت. نتابیج حاکی از آن است که: کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایتمندی و وفاداری مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد، کارایی بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری ندارد. تامین خدمات بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری ندارد. قابلیت دسترسی بر رضایتمندی و وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری ندارد. حفظ و امنیت اطلاعات بر رضایتمندی مشتریان تاثیر مثبت و بر وفاداری تاثیر معنی داری ندارد. رضایتمندی مشتریان بر وفاداری مشتریان تاثیر معنی داری دارد.
کلید واژه ها: کیفیت خدمات الکترونیک، رضایتمندی، وفاداری مشتریان، کارایی، تامین خدمات، قابلیت دسترسی، حفاظت و امنیت اطلاعات

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۲ بیان مسئله
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴ اهداف تحقیق
۱-۵ فرضیات تحقیق
۱-۶ متغیرهای تحقیق
۱-۷ تعاریف عملیاتی متغیرها
۱-۸ تعاريف مفهومي متغير ها
۱-۹ قلمرو تحقیق
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱  مقدمه
۲-۲  کیفیت
۲-۳  تاریخچه و پیشینه‌ی کیفیت
۲-۴ تعریف کیفیت
۲-۵ ارگان هشتگانه کیفیت
۲-۶ انواع کیفیت
۲-۷ کیفیت و خدمات
۲-۸ کیفیت خدمات
۲-۹ کیفیت خدمات بانکی
۲-۱۰- روشهای افزایش کیفیت خدمات
۲-۱۱ پیامدهای کیفیت خدمات
۲-۱۲- انواع مدل‌های کیفیت خدمات:
۲-۱۳ مفهوم رضایتمندی مشتری
۲-۱۴ اهمیت دستیابی به رضایتمندی مشتری
۲-۱۵ رضایت مشتری
۲-۱۶ تعریف رضایت مشتری
۲-۱۷ مدیریت شکایات مشتریان
۲-۱۸ سنجش رضایتمندی مشتری
۲-۱۹ اندازه‌گيري رضايتمندي مشتري و لزوم اجراي آن
۲-۲۰ توجه به نكات زير در امر اندازه‌گيري رضايتمندي ضروري است
۲-۲۱ مدل شكل‌گيري رضايتمندي مشتري
۲-۲۱-۱ مدل شاخص رضايتمندي سوئدي
۲-۲۲ وفاداري
۲-۲۳ تاریخچه بانکداری الکترونیک در دنیا
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه
۳-۲ روش پژوهش
۳-۳ جامعه آماری
۳-۴ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
۳-۵ ابزار گرد آوری اطلاعات
۳-۶ پرسشنامه
۳-۷ پایایی و روایی ابزار اندازه گیری :
۳-۸ روش آماری مورد استفاده
۳-۹ آزمون های مورد استفاده برای این تحقیق عبارتند از
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۳ آمار استنباطی
۴-۴ آزمون مدل تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
۵-۲ بحث و نتیجه گیری
۵-۳ محدودیت ها
۵-۴ پیشنهادات
منابع و مأخذ
چکیده انگلیسی
فهرست شکل ها
فهرست نمودارها
فهرست جدول ها

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

سیمای پیامبر و انعکاس معراج وی در ادبیات معاصر

چکیده:
از آنجا که موضوع پژوهش حاضر سیمای پیامبر و انعکاس معراج وی در ادب فارسی است، پژوهشگر به بررسی شخصیت والا و سیمای انسانی و نبوی پیامبر اکرم (ص)، که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان در ادب فارسی بوده، پرداخته است. شاعران فارسی‌گوی پس از اسلام تاکنون به مناسبت‌ های گوناگون به تکریم آن حضرت پرداخته‌اند که به عنوان الگویی در ادبیات سنتی ایران منعکس شده است؛ گروهی از شاعران مذهبی معاصر هم به آن توجّه خاصی داشته‌اند. هدف این پژوهش بررسی انعکاس سیما و معراج پیامبر (ص) در ادبیات معاصر بوده است که نتایج موردنظر از طریق فیش‌برداری و مطالعه اسنادی، به دست آمد. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاعران معاصر فارسی سیمای پیامبر (ص) را در چند بعد، ولادت، بعثت، معراج، شق‌القمر، حدیث لولاک و غدیر، صفات و جنگهای پیامبر (ص) در اشعارشان منعکس کرده‌اند. مثلاً شاعرانی چون  احمد عزیزی، علی معلم و … دراشعار خود به ابعاد ولادت پرداخته اند وشاعرانی مانند موسی گرمارودی، علیرضا قزوه، و … ابعاد بهثت پیامبر را آورده وحمید سبزواری، احمد عزیزی و علیرضا قزوه و …به ابعاد معراج پیامبر اکرم (ص) پرداخته اند.
واژه‌های کلیدی: شعر معاصر فارسی، سیمای پیامبر (ص)، معراج ، پیامبر

فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: مقدّمات و کلیّات
۱-۱- مقدّمه    
2-1- بيان مسأله    
3-1- پرسش های پژوهش    
4-1- اهداف تحقيق    
5-1- ضرورت و اهمیت موضوع    
6-1- اصطلاحات پژوهش    
فصل دوم: مرور مطالعاتی
۱-۲ مباني نظري    
2-2 پژوهش‌هاي گذشته    
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳- روش تحقيق    
2-3- جامعه‌ي پژوهش    
3-3- شيوه و ابزار جمع‌آوري اطلاّعات    
فصل چهارم: ارائه و تجزیه تحلیل اطلاعات
 مقدّمه   
1-4- بخش اول: سیمای پیامبر در ادبیات معاصر   
1-1-4- شناخت پیامبراز دیدگاه قرآن و سنّت    
2-1-4- بررسی تحوّل شعر معاصرو تقسیمات آن    
3-1-4- سیمای حضرت محمد (ص) در ادبیات معاصر    
1-3-1-4- ملک الشّعرای بهار     
2-3-1-4- رهی معیری    
3-3-1-4- احمد عزیزی    
4-3-1-4- سلمان هراتی    
5-3-1-4- مهدی سهیلی    
6-3-1-4- علی معلم    
7-3-1-4- محمد اقبال لاهوری    
8-3-1-4- سیمین بهبهانی    
9-3-1-4- علی موسوی گرمارودی    
10-3-1-4- امیری فیروزکوهی    
11-3-1-4- حمید سبزواری    
12-3-1-4- علي‌رضا قزوه    
13-3-1-4- محمود شاهرخی    
14-3-1-4- نوری- سیاره گیلاتی    
15-3-1-4- حسین لاهوتی   
16-3-1-4- علی مرادی غیاث آبادی    
17-3-1-4- محمد علی مردانی    
18-3-1-4- محمد علی ناصح    
2-4- بخش دوم: معراج در ادبیات فارسی معاصر    
1-2-4- آشنایی با معراج از زوایای احادیث و قرآن     
2-2-4- بخش سوم : معراج درآینه ادبیات فارسی معاصر    
1-2-2-4- محمدرضا شفيعي كدكني    
2-2-2-4- حمید سبزواری    
3-2-2-4- ایرج میرزا    
4-2-2-4-علي‌رضا قزوه    
5-2-2-4-امام خمینی    
6-2-2-4-محمدحسین شهریار    
7-2-2-4-احمد عزيزي    
8-2-2-4-موسوي گرمارودي    
9-2-2-4-ملک الشعرای بهار    
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، پیشنهادها و محدوديت‌ها
۱-۵- نتيجه‌گيري   
2-5- توصيه‌ها و پيشنهادها   
3-5- محدوديت‌ها    
فهرست منابع و مآخذ    
چكيده انگليسي

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

تأثیر اعتماد فردی، تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان

چکیده:
در زمان معاصر که بد گمانی و سوء ظن بر روحیه ی بیشتر مدیران و کارکنان حاکم است، متأسفانه، تعداد کمی از سازمانها می توانند به کیفیت مطلوب تیمی، همکاری و اعتماد در فرهنگ هایشان ببالند. مدیران برای ساختن و تقویت اعتماد بین دو یا چند بخش، باید بدانند که چگونه افراد  اعتماد افراد دیگر، گروه یا سازمان را تجربه و درک می کنند. این تحقیق پیرامون بررسی رابطه اعتماد فردی و تیمی و تعهد بر عملکرد کارکنان تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان صورت گرفته است. بر این اساس یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. از بعد میدانی، جمع¬آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و به منظور  اعتماد به ابزار سنجش ، روایی محتوایی پرسشنامه ها و پایایی آنها با استفاده از روش آلفای کرونباخ (به ترتیب اعتماد فردی و تیمی و تعهد، ۰/۷۲=α و عملکرد۰/۹۰=α) مورد تأیید قرار گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی – همبستگی و جامعه آماری ۲۰۵ نفر می باشند. جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های رگرسیون لجستیک ، دو جمله¬ای، کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن، پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. نتایج نشان داد که در این تحقیق بین اعتماد تیمی و فردی و تعهد بر عملکرد کارکنان  تحقیقات آموزش و ترویج استان همدان رابطه مثبت وجود ندارد.
کلید واژه‎ها: اعتماد فرد، اعتماد تیمی، تعهد کار کنان، عملکرد کارکنان

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه    
1-2 بیان مساله   
1-3 اهمیت وضرورت تحقیق   
1-4 اهداف تحقیق   
1-4-1 هدف اصلی تحقیق   
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق   
1-5 پرسشهای تحقیق   
1-5-1 پرسش اصلی تحقیق   
1-5-2 پرسشهای فرعی تحقیق   
1-6 متغییرها   
1-7 فرضیه های تحقیق   
1-7-1 فرضیه های اصلی   
1-7-2 فرضه های فرعی   
1-8 تعاریف و مفاهیم   
1-8-1 تعاریف و مفاهیم و واژه های عملیاتی   
1-8-2 تعاریف مفهومی و عملیاتی اعتماد    
1-8-3 تعاریف مفهومی و عملیاتی تیم     
1-8-4 تعاریف مفهومی و عملیاتی تعهد    
1-8-5 تعاریف مفهومی و عملیاتی گروه    
1-8-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی عملکرد    
1-9 مدل تحقیق    
فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه    
2-2- بخش اول: اعتماد    
2-2-1 تعاریف اعتماد    
2-2-2- اعتماد از دیدگاه فلسفه    
2-2-3 اعتماد از دیدگاه تکاملی    
2-2-4 اعتماد از دیدگاه روان شناسی اجتماعی    
2-2-5 مدلهای اعتماد    
2-2-6 افسانه های اعتماد      
2-2-7 کارکرد اعتماد    
2-2-8 اعتماد کارکرد دو عامل است : شخصیت و صلاحیت    
2-2-9 پنج موج اعتماد    
2-2-9-1  اعتماد به خود    
2-2-9-2 شرافت چیست؟    
2-2-9-3 نیت    
2-2-9-4 توانمندی ها    
2-2-9-5 نتایج    
2-2-10 اعتماد در رابطه    
2-2-10-1 صاف و پوست کنده حرف زدن    
2-2-10-2 نشان دادن احترام    
2-2-10-3 خلق شفافیت    
2-2-10-4 جبران اشتباهات    
2-2-10-5 نشان دادن وفاداری    
2-2-10-6 بهتر شدن    
2-2-10-7  مواجهه با واقعیت    
2-2-10-8 توضیح انتظارات     
2-2-10-9  جواب گویی در مقابل اعمال خود    
2-2-10-10 اول گوش کن    
2-2-10-11 پای بندی به تعهد    
2-2-10-12 تقدیم اعتماد    
2-2-11 ابعاد اعتماد    
2-2-11-1 صداقت    
2-2-11-2 شایستگی    
2-2-11-3 ثبات     
2-2-11-4 وفاداری     
2-2-11-5 رک و راست بودن    
2-2-12 انواع اعتماد در سازمان    
2-2-12-1 اعتماد مبتنی بر بازدارندگی    
2-2-12-2 اعتماد مبتنی بر آگاهی    
2-2-12-3 اعتماد مبتنی بر شناسایی    
2-2-13 مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد    
2-2-13-1 مدل اعتماد ازدیدگاه مارتینز     
2-2-13-2 جنبه های شخصی اعتماد    
2-2-14 جنبه های مدیریتی اعتماد    
2-2-15 ترکیب جنبه های شخصی و مدیریتی در اعتماد    
2-2-15 مدل مبتنی بر ارزش ها ، نگرش ها و حالات    
2-2-16 ارزش ها و نقش آنها در اعتماد    
2-2-16-1 تعریف ارزش    
2-2-16-2 سیستم ارزش    
2-2-16-3 چگونگی تاثیر ارزش‎ها بر اعتماد     
2-2-17 نگرش ها    
2-2-17-1 تعریف نگرش    
2-2-17-2 ارتباط نگرش و اعتماد در زمینة سازمانی    
2-2-18 حالات و احساسات    
2-2-18-1 توصیف حالات و احساسات    
2-2-18-2 دلایل اصلی نقش حالات و احساسات در تجربة اعتماد    
2-2-18-3 عام و خاص یودن حالات و احساسات    
2-2-19 ارتباط ارزش‎ها، نگرش‎ها و حالات    
2-2-20 اعتماد سازی    
2-2-20-1 فرهنگ‎سازی    
2-2-20-2 رهبری    
2-2-20-3 ایجاد ارتباطات    
2-2-21 شیوه‎های اعتماد سازی    
بخش دوم: اعتماد تیمی
۲-۳ تیم چیست ؟    
2-3-1 تعاریف و مفاهیم تیم    
2-3-2 عوامل حیاتی در موفقیت تیم    
2-3-3 مراحل شکل گیری تیم های کاری    
2-3-3-1  شکل گیری    
2-3-3-2 طوفان زایی    
2-3-3-3 هنجار سازی    
2-3-3-4 عمل انجام پذیری    
2-3-3-5  مشخصات تیم های مؤثر    
بخش سوم: تعهد
۲-۴ تعاریف و مفاهیم تعهد    
2-4-1 انواع تعهد    
2-4-2 انواع تعهد سازمانی    
2-4-3 ابعاد تعهد    
2-4-4  اجزاء تعهد    
2-4-5 مطالعات مرتبط با عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی    
2-4-6 مطالعه مودی و همکاران    
2-4-7 مطالعه کری و همکاران    
2-4-8 مطالعات آلن و می یر    
2-4-9 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی    
2-4-9-1 دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی    
2-4-10 دیدگاه بکر و بیلینگس    
2-4-11 الگوی تک بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12 الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی    
2-4-12-1 مدل اریلی و چتمن     
2-4-12-2 مدل آنجل و پری    
2-4-12-3  مدل سه بخشی می یر و آلن    
2-4-12-4  مدل مایر و شورمن    
2-4-12-5  مدل پنلی و گولد    
2-4-12-6 سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی    
بخش چهارم : عملکرد
۲-۵ عملکرد شغلی    
2-5-1 مفهوم عملکرد    
2-5-2 عملکرد و بهره وری    
2-5-3 ابعاد عملکرد شغلی    
2-5-4 عوامل کلیدی در عملکرد شغلی    
2-5-5 رابطه میان عملکرد، پاداش و رضایت   
2-5-6 هدف و عملکرد    
2-5-7 اثرات عملکرد و تبعات آن   
2-5-8 مدیریت عملکرد   
2-5-9 اندازه گیری عملکرد     
2-5-10 هدف ارزیابی عملکرد    
2-5-11 مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    
2-5-12 منابع مورد نیاز برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-12-1 اطلاعات عینی مربوط به تولید    
2-5-12-2 اطلاعات مربوط به سوابق کارکنان    
2-5-13 نظریه های ارزشیابی عملکرد    
2-5-13-1 دسته اول : نظریه ارزشیابی مستقیم عملکرد    
2-5-13-2 دسته دوم : ارزشیابی مشخصات فردی    
2-5-13-3- دسته سوم : ارزیابی فرایند یا نحوه انجام کار    
2-5-14 چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند ؟    
2-5-14-1 بازخورد ۳۶۰ درجه ای    
2-5-15 فنون و روش های ارزیابی    
2-5-15-1 روش مقیاسی    
2-5-15-2 روش درجه بندی    
2-5-15-3 روش توزیع اجباری    
2-5-15-4 روش انتخاب اجباری    
2-5-15-5 روش تجزیه عملیات یا مدیریت بر مبنای هدف    
2-5-15-6 روش رویدادهای سرنوشت ساز    
2-5-15-7 ممیزی (ارزشیابی) مدیریت      
2-5-16 خطاها و مسائل بالقوه ارزشیابی عملکرد    
2-5-16-1 خطای زمان رویداد     
2-5-16-2 شاخص منحصر به فرد    
2-5-16-3 خطای گرایش مرکزی    
2-5-16-4 خطای مربوط به آسان گیری یا سخت گیری    
2-5-16-5 خطای هاله ای    
2-5-16-6 تعصبات شخص ارزیاب    
2-5-16-7 خطای شبیه سازی    
2-5-16-8 خطای مقابله     
2-5-17 کارکنان در چه فواصل زمانی باید ارزشیابی شوند؟    
2-5-18 آگاه کردن کارکنان از نتایج ارزیابی عملکرد شغلی    
2-5-19 تاریخچه سازمان تحقیقات آموزش وترویج    
2-5-20 شرح وظايف و اهداف  سازمان    
2-5-21 سابقه تحقیق    
2-6 بخش پنجم : پیشینه تحقیق    
2-6-1 پیشینه تحقیق در ایران    
2-6-3 مدل مفهومی تحقیق    
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ مقدمه   
3-2 روش تحقيق   
3-3 جامعه آماري   
3-4 روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه    
3-5 ابزار گردآوري اطلاعات    
3-6 پايايي و روايي ابزار اندازه گيري    
3-7 روش آماري مورد استفاده    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه    
4-2 آمار توصیفی    
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه    
5-2 تفسیر نتایج    
5-2-1 نتایج مربوط به مشخصات پاسخگویان    
5-2-2 نتایج مربوط به فرضیه های تحقیق    
5-2-3 یافته های جانبی تحقیق    
5-2-4 نتیجه گیری    
3-5 پیشنهادها    
5-3-1 پیشنهادها به سازمان    
5-3-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    
5-4 محدودیت های تحقیق    
فهرست منابع و مآخذ    
پیوست ها
چکیده لاتین
فهرست جدول ها
فهرست نمودارها
فهرست شکل‌ها

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

بررسی توسعه اقتصادی

مقدمه:
از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید، به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران، نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌ مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته ).

فهرست مطالب:
مقدمه 
توسعه اقتصادی چیست 
شاخص‌های توسعه اقتصادی 
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی 
 نظریه آدام اسمیت  
 نظریه مالتوس 
 نظریه ریکاردو 
مدل رشد کلاسیک 
نظریه کارل مارکس  
 مدل رشد اقتصادی سرمایه‌داری مارکس 
نظریه شومپیتر

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

تحقیق خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی

مقدمه:
نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود را صرف کرده اند تاعلت نحوه رفتار انسان راکشف کنند  کوشش های آنان به موفقیت های زیادی  منجرشده است امروزه مانسبت به چند دهه ی قبل اطلاعات زیادی درباره ی این موضوع داریم اما این موفقیت ها بدین معنا نیست که درک و فهم ماکامل شده است و اکنون می توانیم به این دانش جدید تمام اشکال رفتارها و نگرش های ضد باروری در مدارس کلاسها رامتوقف کنیم اگرموضوع انگیزش انسان اینقدرساده بود معلمان به حل بسیاری از مشکلاتی که با اندک انگیزش دانش آموزان قابل رفع بود فایق می آمدند بنا براین معلمانی که برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش اموزان فعالیت می کنند باید بینش و اهدافی متعادل داشته باشئد معلمان  باید علاوه برداشتن اهدافی متعادل برای افزایش انگیزش تحصلی دانش آموزان باید آگاه باشند که مجموعه ی یکسانی از شیوه های علمی که در تمام موفقیت مؤثر باشند وجود ندارد.از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان  می شود از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند.

فهرست مطالب:
مقدمه
اهمیت خلاقیت
نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری
الف) نقش و اهمیت خلاقیت از جنبه کلی و عمومی
ب) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه فردی
ج) نقش و اهمیت خلاقیت و نوآوری از جنبه سازمانی
نقش معلمان در رشد خلاقیت دانش آموزان
نگرش معلم
نقش الگویی معلم
شیوه های ارزشیابی معلم
علاقه به رشته درسی
شناخت از رشته
شیوه های تدریس
ویژگی های معلم
آگاهی از فنون خلاقیت
اهداف آموزش خلاقیت
روش های پرورش خلاقیت دانش آموزان
منابع و ماخذ

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر روي خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت

چکیده:
به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت دانه اي  (zea mays L.) رقم (S.C704)، در منطقه عسگرآباد نهاوند آزمايشي بصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرارمورد بررسي قرار گرفت در اين آزمايش تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در سه سطح ۲۷ فروردين،۱۳ ارديبهشت و۳۰ ارديبهشت  و تراكم با رعايت فاصله بين رديف كاشت ۷۵ سانتي متر به عنوان عامل فرعي در ۴ سطح ۱۶ سانتي متر روي خط كشت (۸۳۰۰۰بوته در هكتار)، ۱۴سانتي متر روي خط كاشت (۹۵۰۰۰بوته در هكتار)، ۱۲ سانتي مترروي خط كاشت (۱۱۱۰۰۰بوته در هكتار) و ۱۰ سانتي متر روي خط كاشت (۱۳۳۰۰۰بوته در هكتار) در نظر گرفته شدند. صفات، طول ساقه، قطر ساقه، سطح برگ تك بوته، سطح برگ يك متر، ارتفاع بلال از زمين، خشك ساقه، خشك برگ، خشك كاكل، طول بلال، قطر بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال، رديف دانه در بلال، دانه در رديف، گرم دانه در بلال، وزن ۱۰۰دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك تك ساقه، عملكرد بيولوژيك در هكتار و شاخص برداشت (HI)، اندازه گيري شد. جدول تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه بجز صفات ارتفاع بلال از زمين، رديف دانه در بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال بقيه صفات در تاريخ كاشت معني دار شدند و عكس العمل مثبتي نسبت به كاشت اول فصل از خود نشان دادند. بجز صفات عملكرد، طول ساقه، ارتفاع بلال از زمين و شاخص برداشت بقيه صفات در تراكم معني دار شدند و به كاهش تراكم عكس العمل مثبتي نشان دادند و در اثرات متقابل آنها فقط صفات طول ساقه، پيرامون ساقه، سطح برگ در واحد سطح، خشك ساقه و برگ و كاكل بقيه صفات معني دار نشدند. همچنين براي بررسي روند نمو ذرت پارامترهاي  TDW, LAI, LAR, RGR, SLA, SLW, LWR و CGR مورد بررسي قرار گرفت كه در مطالعه CGR مشخص شد كه در تاريخ كاشت ۲۷ فروردين بعد از رشد كند در اول فصل از ۱۶ تير تا ۲ مرداد رشد سريع دارد و پس از ان تا ۳۰ تير نزول سريع و تا پايان فصل روند رشد نسبتاً آرامي دارد، كه مناسب ترين تاريخ كاشت از نظر رشد و رهايي از گرماي زمان گرده افشاني مي باشد و در نهايت بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد. در بررسي همبستگي صفات مورد آزمايش مشخص شد كه خشك بلال، طول بلال، وزن ۱۰۰ دانه، گرم دانه در بلال، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت همبستگي مثبتي با عملكرد دانه داشتند و در بررسي اثرات متقابل تاريخ كاشت و تراكم مشخص شد كه تاريخ كاشت ۲۷ فروردين در تراكم ۱۰ سانتيمتر روي خط كاشت (۱۳۳۰۰۰بوته در هكتار ) بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد.
واژه‌های کلیدی: تاريخ كاشت، تراكم، عملكرد، ذرت دانه اي (S.C704)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
۱-۱-منشاء و تاریخچه ذرت
۱-۲-اهمیت محصول ذرت  
1-3- سطح زیرکشت و تولید ذرت
۱-۴-اکولوژی ذرت
۱-۴-۱-خاک
۱-۴-۲-تهیه زمین
۱-۵-کاشت ذرت  
1-6-تاریخ کاشت 
1-7-تراکم
۱-۸-اهميت طرح
فصل دوم: بررسي منابع
۲-۱-اثر تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ورشد ونمووعملكرد ذرت
۲-۱-۱-عوامل محيطي موثر بر تراكم
۲-۱-۱-۱-رقابت براي نور
۲-۱-۱-۲-رقابت براي آب
۲-۱-۱-۳-رقابت براي عناصر غذايي
۲-۲-تراكم گياهي
۲-۲-تاريخ كاشت
فصل سوم: مواد وروشها
۳-۱-مشخصات محل اجراي آزمايش
۳-۲-ويژگيهاي آب وهوايي
۳-۳-مشخصات خاك مزرعه
۳-۴-مشخصات طرح آزمايش 
3-5-مشخصات رقم سينگل كراس۷۰۴(S.C 704) 
3-6- مراحل اجراي آزمايش
۳-۶-۱-عمليات آماده سازي زمين وكود دهي
۳-۶-۲-كشت بذر ذرت
۳-۶-۳-عمليات داشت
۳-۶-۳-۱-تنك كردن
۳-۶-۳-۲-مبارزه با علفهاي هرز
۳-۶-۳-۳-مبارزه با آفات 
3-6-3-4-آبياري
۳-۶-۳-۵-كود دهي
۳-۷-روشهاي نمونه برداري واندازه گيريها
۳-۷-۱-نمونه هاي مورد اندازه گيري 
3-7-2-اندازه گيري عملكرد دانه
۳-۷-۳-اندازه گيري طول ساقه
۳-۷-۴-اندازه گيري قطر ساقه
۳-۷-۵-تعداد برگ
۳-۷-۶-اندازه گيري سطح برگ تك بوته
۳-۷-۷-اندازه گيري سطح برگ ۱متر
۳-۷-۸-اندازه گيري ارتفاع بلال از سطح زمين
۳-۷-۹-اندازه گيري خشك ساقه
۳-۷-۱۰-اندازه گيري خشك برگ
۳-۷-۱۱-اندازه گيري خشك بلال
۳-۷-۱۲-اندازه گيري خشك كاكل
۳-۷-۱۳-اندازه گيري طول بلال
۳-۷-۱۴-اندازه گيري رديف دانه دربلال
۳-۷-۱۵-اندازه گيري دانه در رديف بلال
۳-۷-۱۶-اندازه گيري وزن ۱۰۰دانه
۳-۷-۱۷-اندازه گيري قطر بلال
۳-۷-۱۸-اندازه گيري قطر چوب
۳-۷-۱۹-اندازه گيري وزن چوب بلال
۳-۷-۲۰-اندازه گيري گرم دانه در بلال
۳-۷-۲۱-اندازه گيري خشك تك بوته
۳-۷-۲۲-اندازه گيري عملكرد بيولوژيك در هكتار
۳-۷-۲۳-اندازه گيري شاخص برداشت(HI) 
3-8-محاسبات آماري
۳-۹-آناليز رشد
فصل چهارم: نتايج و بحث
۴-۱- صفات مورد اندازه گيري
۴-۱-۲- طول ساقه
۴-۱-۳- قطر ساقه 
4-1-4- سطح برگ تك بوته
۴-۱-۵- سطح برگ در واحد سطح 
4-1-6- ارتفاع بلال از سطح زمين
۴-۱-۷- وزن خشك ساقه
۴-۱-۸- وزن خشك برگ
۴-۱-۹- خشك بلال
۴-۱-۱۰- خشك كاكل
۴-۱-۱۱- طول بلال
۴-۱-۱۲- رديف دانه در بلال
۴-۱-۱۳- دانه در رديف
۴-۱-۱۵- وزن ۱۰۰دانه
۴-۱-۱۶- قطر بلال  
4-1-17- قطر چوب بلال
۴-۱-۱۸- وزن چوب بلال
۴-۱-۱۹- گرم دانه در بلال
۴-۱-۱- عملكرد دانه
۴-۱-۲۰-عملكرد بيولوژيك تك ساقه
۴-۱-۲۱- عملكرد بيولوژيك در هكتار
۴-۱-۲۲-شاخص برداشت HI
4-2-روند افزايش شاخصهاي رشد در ذرت
۴-۲-۱-LAI تك بوته در ذرت
۴-۲-۲-LAI در واحد سطح
۴-۲-۳-روند تجمع ماده خشك در تك بوته (TDW) 
4-2-4-روند تجمع ماده خشك كل در واحد سطح (TDW) 
4-2-5-LAR 
4-2-6-سطح ويژه برگSLA 
4-2-7-وزن ويژه برگ (Specific leaf weight) SLW  
4-2-8-نسبت وزن برگ LWR(Leaf weight ratio)  
4-2-9-سرعت رشد محصول ذرت(CGR) 
4-3-همبستگي صفات مورد بررسي
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 
پيشنهادات  
فصل ششم: منابع ومآخذ
۶ -۱-منابع فارسي و انگليسي
چكيده انگليسي 
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست عکسها

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

تعيين رابطه ميان هوش هيجاني با تفكر انتقادي در ميان دانش‌ آموزان دوره متوسطه

چکیده:
تحقیقات نشان داده است که عواملی غیر از هوش یا استعداد در موفقیت افراد دخالت دارند از جمله این عوامل می‌توان هوش هیجانی را نام برد، هوش هیجانی نوعی هوش درون‌فردی است و شامل ویژگی‌هایی مانند توانایی تهییج و برانگیختن خود، استقامت و پایداری در مقابل شکست، از دست ندادن روحیه، پس راندن افسردگی و یاس در هنگام تفکر، همدلی، صمیمیت و امید داشتن است. افرادی که از لحاظ هیجانی باهوش هستند حالت‌های هیجانی خود را به نحو صحیح درک و ارزیابی می‌نمایند. آن‌ها می‌دانند چگونه و چه وقت احساسات خود را بیان نمایند و به نحو موثری خلق خود را تنظیم می‌نمایند. این افراد از لحاظ اجتماعی نیز کارآمد می‌باشند.
این که هیجان‌ها تا چه حدی توانایی تفکر و برنامه‌ریزی کردن برای حل مشکلات یا بهبود در روابط به کار گرفته می‌شوند مشخص می‌کند که شناخت هر فرد از توانایی‌های خود، چقدر است و به این ترتیب نحوه عملکرد شخص را در زندگی مشخص می‌کند.
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تفکر انتقادی و مقایسه آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه انجام گرفت، نمونه مورد نظر در این پژوهش، ۴۰۰ نفراز دانش‌آموزان (۲۰۰ دختر و ۲۰۰پسر)، سال سوم متوسطه می‌باشد که در سال ۸۵ – ۸۴ مشغول به تحصیل می‌باشند و به طور تصادفی انتخاب شدند.
نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد. هر چند قضاوت قاطع و نهایی در این خصوص نیازمند انجام پژوهش‌های گسترده‌تر و وسیع‌تر می‌باشد که بتوان این پژوهش‌ها را در گستره اجتماعی و روان‌شناختی متنوع اجرا گردد. لیکن یافته این پژوهش می‌تواند آغاز ی برای طرح موضوعات و مسائل متنوع در زمینه هوش هیجانی و تفکر انتقادی باشد.
واژه های کلیدی: هوش هیجانی، تفکر انتقادی، نظریه گلمن، آزمون مهارت‌ های تفکر انتقادی کالیفرنیا

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مسأله 
ضرورت یا اهمیت پژوهش 
اهداف پژوهش 
فرضیه‌های پژوهش  
متغیرهای پژوهش 
تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
قسمت اول: هوش هیجانی 
هوش 
هیجان 
هوش هیجانی و سیر تاریخی آن 
مؤلفه‌های هوش هیجانی 
اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی 
هوش هیجانی و هوش عمومی 
دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی 
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی 
هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط 
نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی 
نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط 
۱) مقیاس هوش درون فردی 
۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی 
۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری 
۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی 
۵- مقیاسهای خلق عمومی  
هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها 
جنسیت و هوش هیجانی 
اندازه‌گیری هوش هیجانی 
۱- پرسشنامه بهره هیجانی (EQ – I) 
2- پرسشنامه صلاحیت هیجانی 
۳- پرسشنامه رگه فراخلق (TMMS) 
4- پرسشنامه نقشه بهره هیجانی
۵- پرسشنامه سبک ادراک عواطف 
۶- پرسشنامه (MEIS) 
7- پرسشنامه (MSCEIT) 
8- مقیاس‌های دیداری، شنیداری (ادراک‌ هیجان) 
رشد و تقویت هوش هیجانی 
قسمت دوم: تفکر انتقادی 
تفکر و انواع آن 
تاریخچه تفکر انتقادی 
تفکر انتقادی 
ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی 
ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی 
مهارت‌های تفکر انتقادی 
ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی 
توانایی‌های ویژه 
مؤلفه‌های تفکر انتقادی 
ویژگی‌های تفکرانتقادی 
سطوح تفکر انتقادی 
صفات متفکران انتقادی 
نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی 
رویکرد فراشناختی 
دیدگاه شناختی‌ها 
دیدگاه پیاژه 
نظریه یادگیری معنادار آزویل 
دیدگاه برونر 
تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم 
رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) 
نظریه‌های فلسفی 
دانش 
آمادگی 
مرجعیت  
.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله 
مقایسه تفکر انتقادی و منطق 
راه‌های سنجش تفکر انتقادی 
۱-  آزمون سنجش تفکر انتقادی واتسون ـ گلاسر 
۲- آزمون سنجش تفکر انتقادی کورنل 
۳- آزمون تشریحی تفکر انتقادی انیس ـ وایر 
۴- آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 
تقویت و پرورش تفکر انتقادی 
قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق 
پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران 
پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی 
پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران 
تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی 
فصل سوم: روش تحقیق  
جامعه آماری 
نمونه 
روش نمونه‌گیری 
ابزارهای اندازه‌گیری 
پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن 
پایایی پرسشنامه هوش هیجانی 
پرسشنامه مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTST 
روش اجرا 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه 
بخش اول: داده‌های پژوهش 
بخش دوم: تحلیل داده‌ها (آمار استنباطی) 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و تفسیر 
نتیجه گیری 
محدودیت هاو مشکلات پژوهش 
پیشنهادات پژوهشی 
پیشنهادهای کاربردی 
خلاصه پژوهش 
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع لاتین

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

تدریس در مقطع ابتدایی (دانش آموزان کم توان ذهنی)

بخشی از متن:
گروهی از مردم استنباط نادرستی از عقب ماندگی داشته و تصور می نموده اند که عقب ماندگی همانند یک مرض یا بیماری مسری بوده و می تواند از فردی به فرد دیگر سرایت نماید یا مانند سل و آبله و سرخجه در میان کودکان قابل انتقال است، با این فرق که بیماری ذهنی طولانی تر و سخت تر است.
عده ای نیز بر این عقیده بوده اند که عقب ماندگی ذهن همان بیماری روانی یا دیوانگی است. متأسفانه چنین برداشتهای غلط و تصورات نادرست، هنوز بعضی اوقات حتی در میان افراد تحصیلکرده نیز به چشم می خورد.
در حقیقت باید توجه داشت که عقب ماندگی ذهنی همانند مرض یا بیماری نیستو کودکان و بزرگسالان هرگز به واسطه مجاورت و همنشینی با افراد عقب مانده ذهنی دچار عقب ماندگی ذهنی نمی شوند. خوشبختانه برخی از صاحبنظران از دیرباز بدین امر توجه داشته اند، به عنوان نمونه می توان از تلاشهای ارزنده اسکونیرول پزشک فرانسوی نام برد. او در کتابی که در سال ۱۸۳۸ منتشر نمود، برای اولین بار صریحاً بدین مسئله توجه کرده و گروه افراد عقب مانده ذهنی را از بیماران روانی و مجانین متمایز و اشاره ای به درجات مختلف عقب ماندگی ذهنی می نماید.

فهرست مطالب:
معنا و مفهوم 
اهداف آموزشی و ویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی 
هدفهای عمومی تعلیم و تربیت کودکان عادی و استثنایی 
ویژگیهای عمومی دانش آموزان آهسته گام 
اصول آموزشی و توانبخشی کودکان نوجوانان آهسته گام 
عوامل مؤثر در یادگیری کودکان آهسته گام 
کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
برنامه های آموزشی و پرورشی کودکان آهسته گام سنین ابتدایی 
چگونگی انتخاب یک برنامه درسی برای کودکان و دانش آموزان آهسته گام 
– طرح درس روزانه درس ریاضی 
– گزارش از تدریس ریاضی  
– آزمون درس ریاضی 
– تجزیه و تحلیل آزمون ریاضی 
– تدریس علوم 
– طرح درس روزانه علوم 
– گزارش تدریس درس علوم 
– آزمون درس علوم 
– تجزیه و تحلیل سؤالات علوم 
– منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

تصفيه فاضلاب (سپتيك تانک)

بخشی از مقدمه:
نياز انسان به محيط سالم امري انكارناپذير است كه بسادگي نمي توان از كنار آن گذشت، چرا كه متابوليسم بدن انسان در سايه محيط زيستي سالم راندماني مطلوب از خود نشان ميدهد و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه در حفظ و نگهداري محيط زيست نهايت دقت و تلاش بكار گرفته شود در راستاي اهميت همين مسئله است كه بحث تصفيه فاضلاب به ميان مي آيد و دفت و تأمل در اين امر كمك شاياني به سلامت محيط زيست مي كند. از حدود يكصد سال پيش كه رابطه اي بين اثر باكتريها و ميكروبهاي بيماريزا آشكار گشت انسان بفكر پاكسازي آبهاي آلودهخ افتاد، بعبارت ديگر فن تصفيه آب و فاضلاب در روند امروزي خود بيشتر در اثر پيشرفت علم زيست شناسي و پزشكي بوجود آمده است (۱)

فهرست مطالب:
چكيده   
فصل اول: ضرورت تحقيق    
1-1- مقدمه: ضرورت تحقيق    
فصل دوم: ضرورت بهينه سازي سپتيك تانك    
1-2- تعريف فاضلاب    
2-2- مشخصات فاضلاب    
1-2-2- مشخصات  فيزيكي    
2-2-2-مشخصات شيميايي    
33-2- انواع  فاضلاب    
1-3-2- فاضلاب خا نگي     
2-3-2 فاضلاب  صنعتي     
3-3-2- فاضلاب سطحي    
4-2- تصفيه  فاضلاب     
1-4-2- تاريخچه    
2-4-2- ضرورت و اهداف تصفيه فاضلاب    
5-2- شناسايي و دلايل ساخت تصفيه خانه هاي كوچك     
1-5-2  سپتيك تانك     
2-5-2تعريف سپتيك تانك     
3-5-2 علل كاربرد سپتيك  تانك     
6-2-  تاريخچه توسعه سيستم RBC       
1-6-2- توصيف  سيستم RBC       
2-6-2- مرحله  بندي كردن واحدهاي RBC      
7-2- اصول تصفيه بيو لو ژيكي     
1-7-2 موازنه جرم روي سيستم RBC       
8-2- موازنه جرم روي سيستم RBC       
9-2- پارامترهاي تايثر گذار برروي رشد بيو لوژيكي     
1-9-2- اثر PH    
2-9-2- اثر سميت وروش كاهش آن     
3-9-2- اثر دما     
10-2- محدود ه بارهيدروليكي  مناسب براي سيستم RBC      
11-2- مشكلات عمليات اجرايي     
12-2- تلفيق سپتيك  تانك با RBC      
فصل سوم: تجهيزات و راه اندازي     
1-3- مقدمه      
2-3- قوانين طراحي مدلهاي هيدرو ليك     
1-2-3- تئوري تشابه     
2-2-3- اصول تشابه     
3-3-  مختصري در مورد طراحي مدل     
4-3-  محاسبه ابعاد مدل آزمايشگاهي     
1-4-3- محاسبه «زمان ماند » در داخل تانك    
2-4-3- محاسبه تعداد ديسكها    
5-3- ساخت پايلوتها  ونصب تجهيزات مربوطه     
6-3 – جزئيات ساخت و راه اندازي پايلوت     
7-3- محاسبه ميزان انرژي تقريبي  لازم باري تماس دهنده ها     
8-3- نصب تجهيزات مربوطه به سيستم RBC      
9-3- نحوه مونتاژ سيستم     
10-3- آزمايشات     
1-10-3- آزمايش اندازگيري اكسيژن محلول (DO)     
2-10-3- اكسيژن مورد نياز بيو شيميايي
۳-۱۰-۳- آزمايش اكسيژن مورد نيا شيميايي (COD)      
4-10-3- اندازه گيري مواد معلق (MISS)    
5-10-3- كل مواد باقيمانده (T.S)    
11-3-مواد و روشها     
12-3- محلولهاي لازم  و روشهاي ساخت آنها    
1-12-3- آزمايش اكسيژ ن محلول (DO)     
2-12-3- آزمايش اكسيژن مورد نيا بيو شيميايي  
3-12-3- اكسيژن  مورد نياز  شيميايي (COD)     
13-3 – دستگاهها و وسايل مورد نياز     
فصل چهارم : مطالعه تجربي روي پايلوتهاي طراحي شده   
1-4- مختصري در مورد ميكرو بيو لوژي سيستم     
2-4- سيستمهاي مركب    
1-2-4- مكانيزم سپتيك تانك     
3-4- مو جودات زنده  موجود در سيستم     
5-4- رشد فيلم در RBC      
4-4- محاسبه ميزان فسفر ورودي به سيستم     
1-5-4- توسعه فيلم     
2-5-4- انتقال اكسيژن بين فيلم و هواي داخل سيستم    
6-4- تاثير سطح مديل (MEDIA) روي رشد فيلم و راندمان سيستم    
7-4- تاثير سرعت چرخش برروي رشد فيلم    
فصل پنجم: نتايج و بحث   
1-5- اثرميزان بار ورودي بر راندمان سيستم     
2-5- تغييرات PH نسبت به زمان     
3-5- اثر افزايش دور الكتروموتور در پايلوت (۲)     
4-5- اثر افزايش  ضخات فيلم برراندمان حذف COD      
5-5- تغييرات غلظت فاضلاب ورودي به سيستم     
6-5- تاثير كاهش ارتفاع فاضلاب ورودي در مخزن بادبي    
7-5- تفييرات دما در ورودي و خروجيهاي دو پايلوت    
8-5- تغييرات جامدات كل (T.S) در ورودي و خروجي پايلوتها     
1-8-5- تغييرات جامدات معلق (T.S.S) در ورودي و خروجي پايلوت    
2-8-5- تغييرات جامدات معلق فرار (V.S.S) در ورودي و خروجي پا يلوتها     
9-5- بررسي راندمان حذف COD در دو پايلوت     
10-5- مشكلات عمليات     
نتايج     
پيشنهادات     
فهرست منابع

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir