فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 149

حجم فایل:9,465 کیلوبایت

دسته بندی : » فنی و مهندسی,کشاورزی و زراعت

قیمت فایل : 30,000 تومان

چکیده:
به منظور بررسي تاثير تاريخ كاشت و تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي رشد و نمو ذرت دانه اي  (zea mays L.) رقم (S.C704)، در منطقه عسگرآباد نهاوند آزمايشي بصورت كرتهاي خرد شده در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرارمورد بررسي قرار گرفت در اين آزمايش تاريخ كاشت به عنوان عامل اصلي در سه سطح ۲۷ فروردين،۱۳ ارديبهشت و۳۰ ارديبهشت  و تراكم با رعايت فاصله بين رديف كاشت ۷۵ سانتي متر به عنوان عامل فرعي در ۴ سطح ۱۶ سانتي متر روي خط كشت (۸۳۰۰۰بوته در هكتار)، ۱۴سانتي متر روي خط كاشت (۹۵۰۰۰بوته در هكتار)، ۱۲ سانتي مترروي خط كاشت (۱۱۱۰۰۰بوته در هكتار) و ۱۰ سانتي متر روي خط كاشت (۱۳۳۰۰۰بوته در هكتار) در نظر گرفته شدند. صفات، طول ساقه، قطر ساقه، سطح برگ تك بوته، سطح برگ يك متر، ارتفاع بلال از زمين، خشك ساقه، خشك برگ، خشك كاكل، طول بلال، قطر بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال، رديف دانه در بلال، دانه در رديف، گرم دانه در بلال، وزن ۱۰۰دانه، عملكرد دانه، عملكرد بيولوژيك تك ساقه، عملكرد بيولوژيك در هكتار و شاخص برداشت (HI)، اندازه گيري شد. جدول تجزيه واريانس داده ها نشان داد كه بجز صفات ارتفاع بلال از زمين، رديف دانه در بلال، قطر چوب بلال، وزن چوب بلال بقيه صفات در تاريخ كاشت معني دار شدند و عكس العمل مثبتي نسبت به كاشت اول فصل از خود نشان دادند. بجز صفات عملكرد، طول ساقه، ارتفاع بلال از زمين و شاخص برداشت بقيه صفات در تراكم معني دار شدند و به كاهش تراكم عكس العمل مثبتي نشان دادند و در اثرات متقابل آنها فقط صفات طول ساقه، پيرامون ساقه، سطح برگ در واحد سطح، خشك ساقه و برگ و كاكل بقيه صفات معني دار نشدند. همچنين براي بررسي روند نمو ذرت پارامترهاي  TDW, LAI, LAR, RGR, SLA, SLW, LWR و CGR مورد بررسي قرار گرفت كه در مطالعه CGR مشخص شد كه در تاريخ كاشت ۲۷ فروردين بعد از رشد كند در اول فصل از ۱۶ تير تا ۲ مرداد رشد سريع دارد و پس از ان تا ۳۰ تير نزول سريع و تا پايان فصل روند رشد نسبتاً آرامي دارد، كه مناسب ترين تاريخ كاشت از نظر رشد و رهايي از گرماي زمان گرده افشاني مي باشد و در نهايت بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد. در بررسي همبستگي صفات مورد آزمايش مشخص شد كه خشك بلال، طول بلال، وزن ۱۰۰ دانه، گرم دانه در بلال، عملكرد بيولوژيك و شاخص برداشت همبستگي مثبتي با عملكرد دانه داشتند و در بررسي اثرات متقابل تاريخ كاشت و تراكم مشخص شد كه تاريخ كاشت ۲۷ فروردين در تراكم ۱۰ سانتيمتر روي خط كاشت (۱۳۳۰۰۰بوته در هكتار ) بيشترين عملكرد را به خود اختصاص داد.
واژه‌های کلیدی: تاريخ كاشت، تراكم، عملكرد، ذرت دانه اي (S.C704)

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: كليات
۱-۱-منشاء و تاریخچه ذرت
۱-۲-اهمیت محصول ذرت  
1-3- سطح زیرکشت و تولید ذرت
۱-۴-اکولوژی ذرت
۱-۴-۱-خاک
۱-۴-۲-تهیه زمین
۱-۵-کاشت ذرت  
1-6-تاریخ کاشت 
1-7-تراکم
۱-۸-اهميت طرح
فصل دوم: بررسي منابع
۲-۱-اثر تراكم بوته بر خصوصيات فيزيولوژيكي ورشد ونمووعملكرد ذرت
۲-۱-۱-عوامل محيطي موثر بر تراكم
۲-۱-۱-۱-رقابت براي نور
۲-۱-۱-۲-رقابت براي آب
۲-۱-۱-۳-رقابت براي عناصر غذايي
۲-۲-تراكم گياهي
۲-۲-تاريخ كاشت
فصل سوم: مواد وروشها
۳-۱-مشخصات محل اجراي آزمايش
۳-۲-ويژگيهاي آب وهوايي
۳-۳-مشخصات خاك مزرعه
۳-۴-مشخصات طرح آزمايش 
3-5-مشخصات رقم سينگل كراس۷۰۴(S.C 704) 
3-6- مراحل اجراي آزمايش
۳-۶-۱-عمليات آماده سازي زمين وكود دهي
۳-۶-۲-كشت بذر ذرت
۳-۶-۳-عمليات داشت
۳-۶-۳-۱-تنك كردن
۳-۶-۳-۲-مبارزه با علفهاي هرز
۳-۶-۳-۳-مبارزه با آفات 
3-6-3-4-آبياري
۳-۶-۳-۵-كود دهي
۳-۷-روشهاي نمونه برداري واندازه گيريها
۳-۷-۱-نمونه هاي مورد اندازه گيري 
3-7-2-اندازه گيري عملكرد دانه
۳-۷-۳-اندازه گيري طول ساقه
۳-۷-۴-اندازه گيري قطر ساقه
۳-۷-۵-تعداد برگ
۳-۷-۶-اندازه گيري سطح برگ تك بوته
۳-۷-۷-اندازه گيري سطح برگ ۱متر
۳-۷-۸-اندازه گيري ارتفاع بلال از سطح زمين
۳-۷-۹-اندازه گيري خشك ساقه
۳-۷-۱۰-اندازه گيري خشك برگ
۳-۷-۱۱-اندازه گيري خشك بلال
۳-۷-۱۲-اندازه گيري خشك كاكل
۳-۷-۱۳-اندازه گيري طول بلال
۳-۷-۱۴-اندازه گيري رديف دانه دربلال
۳-۷-۱۵-اندازه گيري دانه در رديف بلال
۳-۷-۱۶-اندازه گيري وزن ۱۰۰دانه
۳-۷-۱۷-اندازه گيري قطر بلال
۳-۷-۱۸-اندازه گيري قطر چوب
۳-۷-۱۹-اندازه گيري وزن چوب بلال
۳-۷-۲۰-اندازه گيري گرم دانه در بلال
۳-۷-۲۱-اندازه گيري خشك تك بوته
۳-۷-۲۲-اندازه گيري عملكرد بيولوژيك در هكتار
۳-۷-۲۳-اندازه گيري شاخص برداشت(HI) 
3-8-محاسبات آماري
۳-۹-آناليز رشد
فصل چهارم: نتايج و بحث
۴-۱- صفات مورد اندازه گيري
۴-۱-۲- طول ساقه
۴-۱-۳- قطر ساقه 
4-1-4- سطح برگ تك بوته
۴-۱-۵- سطح برگ در واحد سطح 
4-1-6- ارتفاع بلال از سطح زمين
۴-۱-۷- وزن خشك ساقه
۴-۱-۸- وزن خشك برگ
۴-۱-۹- خشك بلال
۴-۱-۱۰- خشك كاكل
۴-۱-۱۱- طول بلال
۴-۱-۱۲- رديف دانه در بلال
۴-۱-۱۳- دانه در رديف
۴-۱-۱۵- وزن ۱۰۰دانه
۴-۱-۱۶- قطر بلال  
4-1-17- قطر چوب بلال
۴-۱-۱۸- وزن چوب بلال
۴-۱-۱۹- گرم دانه در بلال
۴-۱-۱- عملكرد دانه
۴-۱-۲۰-عملكرد بيولوژيك تك ساقه
۴-۱-۲۱- عملكرد بيولوژيك در هكتار
۴-۱-۲۲-شاخص برداشت HI
4-2-روند افزايش شاخصهاي رشد در ذرت
۴-۲-۱-LAI تك بوته در ذرت
۴-۲-۲-LAI در واحد سطح
۴-۲-۳-روند تجمع ماده خشك در تك بوته (TDW) 
4-2-4-روند تجمع ماده خشك كل در واحد سطح (TDW) 
4-2-5-LAR 
4-2-6-سطح ويژه برگSLA 
4-2-7-وزن ويژه برگ (Specific leaf weight) SLW  
4-2-8-نسبت وزن برگ LWR(Leaf weight ratio)  
4-2-9-سرعت رشد محصول ذرت(CGR) 
4-3-همبستگي صفات مورد بررسي
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 
پيشنهادات  
فصل ششم: منابع ومآخذ
۶ -۱-منابع فارسي و انگليسي
چكيده انگليسي 
فهرست جداول
فهرست نمودارها
فهرست عکسها

دانلود این فایل :

گرد آوری : DownloadsFile.ir

این خبر را به اشتراک بگذارید :